ukrain russian     

Slider

zarządzenie nr 1/2020 w sprawie przeciwdziałania praktykom dyskryminacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 2/2020 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu pełnomocnictw, w tym podpisywania pism i dokumentów oraz ustalenia zasad obiegu i kontroli dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 3/2020 w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 4/2020 w sprawie zasad sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami prawnymi wydawanymi przez organy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 5/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 6/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 7/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 8/2020 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2020/2021 oraz powołania koordynatorów pełniących rolę konsultantów na etapie przygotowania przez kandydatów wniosków na tych kierunkach

zarządzenie nr 9/2020 w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania

zarządzenie nr 10/2020 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2020

zarządzenie nr 11/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko samodzielny referent ds. osobowych

zarządzenie nr 12/2020 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2020/2021

zarządzenie nr 13/2020 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 14/2020 w sprawie wyboru przewodniczących i ich zastępców w Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 15/2020 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 16/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Szkoły Językowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik

zarządzenie nr 17/2020 w sprawie uruchomienia specjalności studiów na kierunku studiów „informatyka”

zarządzenie nr 18/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 19/2020 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i statutem Uczelni

zarządzenie nr 20/2020 w sprawie określenia zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej

zarządzenie nr 21/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia listowników firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
załącznik

zarządzenie nr 22/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta – kierunek studiów: informatyka, studia I stopnia (2 etaty)

zarządzenie nr 23/2020 w sprawie działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 24/2020 zmieniające w sprawie działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 25/2020 w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 26/2020 w sprawie odroczenia terminów pobierania opłat za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 27/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

zarządzenie nr 28/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 29/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

zarządzenie nr 30/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 31/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

zarządzenie nr 32/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zaliczenia komisyjnego

zarządzenie nr 33/2020 w sprawie wytycznych dotyczących egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

zarządzenie nr 34/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 oraz uchylenia niektórych przepisów w zarządzeniach nr 25/2020 z dnia 16 marca 2020 r. oraz nr 27/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
załącznik

zarządzenie nr 35/2020 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 36/2020 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i komisji egzaminacyjnych na rok akademicki 2020/2021 w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 37/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2020/2021

zarządzenie nr 38/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie roku akademickiego 2019/2020

zarządzenie nr 39/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej, w tym organizacji praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

zarządzenie nr 40/2020  w sprawie terminów wznowienia opłat za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 41/2020 w sprawie ustalenia wzoru programu studiów i sylabusa

załącznik nr 1
załączniki nr 1-3 do załącznika nr 1 
załącznik nr 2

zarządzenie nr 42/2020 w sprawie dopuszczenia do ograniczonego funkcjonowania niektórych obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

zarządzenie nr 43/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie procedury dyplomowania oraz przyjętych wzorów dokumentów dla złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego

zarządzenie nr 44/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

zarządzenie nr 45/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej, w tym organizacji praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

zarządzenie nr 46/2020 w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania systemu elektronicznego głosowania w Senacie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 47/2020 w sprawie stwierdzenia zgodności wprowadzonych zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statutem Uczelni

zarządzenie nr 48/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2020/2021

zarządzenie nr 49/2020 w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2020  

zarządzenie nr 50/2020 w sprawie przywrócenia świadczenia pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzenie nr 51/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej, w tym organizacji praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

zarządzenie nr 52/2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19

zarządzenie nr 53/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora – kierunek studiów: automatyka i robotyka, studia I stopnia

zarządzenie nr 54/2020 w sprawie działań Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19 i pobierania opłat za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich

zarządzenie nr 55/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

zarządzenie nr 56/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora uczelni – kierunek studiów: logistyka, studia I stopnia

zarządzenie nr 57/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora – kierunek studiów: logistyka, studia I stopnia

zarządzenie nr 58/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta – kierunek studiów: logistyka, studia I stopnia

zarządzenie nr 59/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta – kierunek studiów: finanse i rachunkowość, studia I stopnia

zarządzenie nr 60/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta – kierunek studiów: gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia

zarządzenie nr 61/2020 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 62/2020 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego PWSZ w Koninie za rok 2019

zarządzenie nr 63/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz komisji ds. oceny jakości kształcenia na wydziałach

zarządzenie nr 64/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora uczelni – kierunek studiów: pielęgniarstwo, studia I stopnia

zarządzenie nr 65/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: pielęgniarstwo, studia I stopnia

zarządzenie nr 66/2020 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu, w tym także odpisów w tłumaczeniu na język obcy według wzorów obowiązujących od 1 października 2019 r.

zarządzenie nr 67/2020 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2020/2021

zarządzenie nr 68/2020 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2020/2021

zarządzenie nr 69/2020 w sprawie wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 70/2020 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2020