ukrain russian     

Slider

zarządzenie nr 1/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

zarządzenie nr 2/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Biura ds. Informatyzacji

zarządzenie nr 3/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 4/2019 w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 5/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 6/2019 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 7/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 8/2019 w sprawie ustalenia wzoru programu studiów i sylabusa

załącznik nr 1
załączniki do programu studiów
załącznik nr 2

zarządzenie nr 9/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 10/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 11/2019 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 12/2019 w sprawie kursów i egzaminów z języka obcego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 13/2019 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 14/2019 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy na kierunkach dietetyka i fizjoterapia

zarządzenie nr 15/2019 w sprawie Instrukcji Korzystania z Kart Master w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik - Instrukcja
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 16/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „automatyka i robotyka” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) inżyniera

zarządzenie nr 17/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) licencjata

zarządzenie nr 18/2019 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6 - str. 1, załącznik nr 6 - str. 2
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13

zarządzenie nr 19/2019 w sprawie odwołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 20/2019 w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

zarządzenie nr 21/2019 w sprawie zasad udostępniania obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 22/2019 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu

zarządzenie nr 23/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 24/2019 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 25/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 26/2019 w sprawie likwidacji Biura Współpracy z Zagranicą oraz wprowadzenia zmian w:
- Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
- w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
zarządzenie nr 27/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka (2 etaty)

zarzadzenie nr 28/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt

zarządzenie nr 29/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 30/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 31/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 32/2019 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 33/2019 w sprawie likwidacji Akademickiego Centrum Językowego w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 34/2019 w sprawie likwidacji Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 35/2019 w sprawie likwidacji Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 36/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów

zarządzenie nr 37/2019 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 38/2019 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2019/2020 oraz powołania koordynatorów pełniących rolę konsultantów na etapie przygotowania przez kandydatów wniosków na tych kierunkach

zarządzenie nr 39/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy (2 etaty) i lektora (4 etaty) – kierunek studiów: filologia angielska

zarządzenie nr 40/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta - kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 41/2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium socjalne zwiększone

zarządzenie nr 42/2019 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 43/2019 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 44/2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020 

zarządzenie nr 45/2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 46/2019 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich

zarządzenie nr 47/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Filologicznym

zarządzenie nr 48/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Społeczno-Technicznym

zarządzenie nr 49/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

zarządzenie nr 50/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Controlling i rachunkowość zarządcza”

załącznik

zarządzenie nr 51/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i edukacyjne”

załącznik

zarządzenie nr 52/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Metody analizy danych w administracji i biznesie”

załącznik

zarządzenie nr 53/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Oszczędne wytwarzanie (Lean Manufacturing)”

załącznik

zarządzenie nr 54/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Rachunkowość budżetowa”

załącznik

zarządzenie nr 55/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Rachunkowość i podatki”

załącznik

zarządzenie nr 56/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia”

załącznik

zarządzenie nr 57/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii”

załącznik

zarządzenie nr 58/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni

zarządzenie nr 59/2019 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych

zarządzenie nr 60/2019 w sprawie warunków ubiegania się o zatrudnienie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na stanowiskach: profesora, profesora uczelni, adiunkta, asystenta

zarządzenie nr 61/2019 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studentów PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 62/2019 w sprawie powołania Komisji Odbioru

zarządzenie nr 63/2019 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2019/2020 stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 64/2019 w sprawie ustalenia dodatkowego terminu posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w procesie rekrutacji na studia stacjonarne na rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 65/2019 w sprawie likwidacji Działu Dydaktyki oraz wprowadzenia zmian w:
- Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
- w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

załącznik

zarządzenie nr 66/2019 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2019/2020 niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 67/2019 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 68/2019 w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik - Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załączniki do Regulaminu:
załącznik nr 1 - 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
załącznik nr 14
załącznik nr 15
załącznik nr 16
załącznik nr 17
załącznik nr 18
załącznik nr 19

zarządzenie nr 69/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 70/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko lektora (3 etaty) – kierunek studiów: filologia angielska

zarządzenie nr 71/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta – kierunek studiów: gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia (2 etaty)

zarządzenie nr 72/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora– kierunek studiów: „wychowanie fizyczne”

zarządzenie nr 73/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko adiunkta i instruktora – kierunek studiów: „kosmetologia” oraz „pielęgniarstwo”

zarządzenie nr 74/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Alternatywne formy sportu i rekreacji”

załącznik

zarządzenie nr 75/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Gimnastyka korekcyjna z elementami fizjoterapii”

załącznik

zarządzenie nr 76/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Nowoczesne metody modelowania sylwetki”

załącznik

zarządzenie nr 77/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Poradnictwo dietetyczne w sporcie”

załącznik

zarządzenie nr 78/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej”

załącznik


zarządzenie nr 79/2019 w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 80/2019 w sprawie ustalenia mnożnika dla realizowanych zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 81/2019 w sprawie ustalenia stawek honorariów wydawniczych

zarządzenie nr 82/2019 w sprawie regulaminu konkursu na najlepsze prace dyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 83/2019 w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

załącznik - Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

załączniki do WSZJK:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12

zarządzenie nr 84/2019 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w PWSZ w Koninie do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020

załącznik

zarządzenie nr 85/2019 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik - Regulamin
załącznik - Schemat struktury organizacyjnej uczelni

zarządzenie nr 86/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 87/2019 w sprawie przekształceń wydziałów i utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 88/2019 w sprawie utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie jednostki organizacyjnej pod nazwą Szkoła Językowa

zarządzenie nr 89/2019 w sprawie powołania osoby do pełnienia funkcji Prorektora ds. Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 90/2019 w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji dziekanów wydziałów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 91/2019 w sprawie powołania kierowników katedr w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 92/2019 w sprawie powołania menedżerów kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 93/2019 w sprawie powołania kanclerza oraz zastępców kanclerza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 94/2019 w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Językowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 95/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Równego Traktowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 96/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 97/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Przemysłem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 98/2019 w sprawie powołania Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 99/2019 w sprawie powołania Kierownika Biblioteki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 100/2019 sprawie powołania Redaktora Naczelnego Wydawnictwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 101/2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 102/2019 w sprawie ogłoszenia III naboru na studia pierwszego i drugiego stopnia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 103/2019 w sprawie powołania Koordynatora ds. wdrażania platformy e-learningowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 104/2019 w sprawie powołania koordynatora ds. zajęć wychowania fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 105/2019 w sprawie powołania koordynatorów ds. studiów zagranicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 106/2019 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 125/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia zespołów badawczych i określenia ich zada

zarządzenie nr 107/2019 w sprawie prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
załącznik

zarządzenie nr 108/2019 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9

zarządzenie nr 109/2019 w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne prowadzone na podstawie umowy cywilnoprawnej

zarządzenie nr 110/2019 w sprawie Regulaminu Szkoły Językowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 111/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie jednostki organizacyjnej wydziału pod nazwą Wydziałowe Centrum Kształcenia Praktycznego

zarządzenie nr 112/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarządzenie nr 113/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 114/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 115/2019 w sprawie ustalenia skrótów tytułów i stopni naukowych oraz stanowisk zajmowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 116/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 117/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego

zarządzenie nr 118/2019 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9

zarządzenie nr 119/2019 w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni

zarządzenie nr 120/2019 w sprawie wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej studentom zagranicznym realizującym część studiów w PWSZ w Koninie w ramach programów wymiany

zarządzenie nr 121/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych

zarządzenie nr 122/2019 w sprawie powołania Rady Wydawniczej

zarządzenie nr 123/2019 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 124/2019 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 125/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko samodzielnego referenta ds. finansowo-księgowych

zarządzenie nr 126/2019 w sprawie zasad organizacji X edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”

zarządzenie nr 127/2019 w sprawie zasad organizacji XIV edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”

zarządzenie nr 128/2019 w sprawie zasad organizacji VIII edycji studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”

zarządzenie nr 129/2019 w sprawie zasad organizacji I edycji studiów podyplomowych „Rachunkowość i podatki”

zarządzenie nr 130/2019w sprawie ustalenia aktualnie obowiązującej podstawy prawnej w zarządzeniu nr 70/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 1 września 2014 r. oraz wprowadzenia zmiany w tym zarządzeniu
załącznik

zarządzenie nr 131/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 132/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 133/2019 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 134/2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 135/2019 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 136/2019 w sprawie symboli dla jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy w celu stosowania w korespondencji

zarządzenie nr 137/2019 w sprawie wprowadzenia listowników firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

zarządzenie nr 138/2019 w sprawie procedury dyplomowania oraz przyjętych wzorów dokumentów dla złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

zarządzenie nr 139/2019 w sprawie wprowadzenia Procedury uznawania prac dyplomowych za dokumenty prawnie chronione

załącznik nr 1

załącznik nr 2

zarządzenie nr 1402019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta – kierunek studiów: finanse i rachunkowość, studia I stopnia (2 etaty)

zarządzenie nr 141/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 142/2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz komisji ds. oceny jakości kształcenia na wydziałach

zarządzenie nr 143/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie gromadzenia danych o dorobku i działalności naukowej pracowników PWSZ w Koninie oraz ustalenie aktualnie obowiązującej podstawy prawnej w tym zarządzeniu

zarządzenie nr 144/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 145/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Szkoły Językowej

zarządzenie nr 146/2019 w sprawie zaświadczeń do umorzenia kredytu studenckiego

załącznik nr 1, 2

załącznik nr 3

zarządzenie nr 147/2019 w sprawie przedłużenia okresu działania Komisji Socjalnej

zarządzenie nr 148/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 149/2019 w sprawie opracowania portfolio studenta

zarządzenie nr 150/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 151/2019 w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach kształcenia na kursie języka obcego i odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem tego kursu przez Szkołę Językową PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 152/2019 w sprawie określenia cennika kursów językowych świadczonych przez Szkołę Językową PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 153/2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 154/2019 w sprawie zadań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 155/2019 w sprawie zasad działania uczelnianych organizacji studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 156/2019 w sprawie kursów i egzaminów z języka obcego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 157/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Inspektor ochrony danych”

zarządzenie nr 158/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 159/2019 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu dokumentacji opisującej przyjęte dostosowania zasady rachunkowości pod nazwą „Polityka rachunkowości” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

zarządzenie nr 160/2019 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 161/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 162/2019 w sprawie elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem systemu USOS

zarządzenie nr 163/2019 w sprawie prowadzenia elektronicznego albumu studentów i elektronicznej księgi dyplomów

zarządzenie nr 164/2019 w sprawie wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej studentom  PWSZ w Koninie 

zarządzenie nr 165/2019 w sprawie służbowych adresów poczty elektronicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 166/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 167/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 168/2019 w sprawie ustalenia nowego brzmienia Instrukcji określającej zasady oraz tryb likwidacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz powołania Komisji Likwidacyjnej

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

zarządzenie nr 169/2019 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia „fizjoterapia” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie