ukrain russian     

Slider

zarządzenie nr 1/2018 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 2/2018 w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: starszego wykładowcy – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 5/2018 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 6/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

załącznik

zarządzenie nr 7/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

zarządzenie nr 8/2018 w sprawie wdrożenia w procesie dyplomowania modułu eDyplomowania w ramach programu eORDO – portal eORDO Omnis

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 9/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: praca socjalna/zdrowie publiczne

zarządzenie nr 10/2018 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy (3 etaty) – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 11/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 12/2018 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 13/2018 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 14/2018 w sprawie zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 15/2018 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 16/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 17/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: bezpieczeństwo i systemy ochrony

zarządzenie nr 18/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 19/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 20/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy (system RCP) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


zarządzenie nr 21/2018 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 22/2018 w sprawie reorganizacji niektórych komórek organizacyjnych administracji Uczelni oraz wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 61/2013 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

zarządzenie nr 23/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 24/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 25/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 26/2018 w sprawie warunków ubiegania się o zmianę zatrudnienia ze stanowiska dydaktycznego na stanowisko naukowo-dydaktyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 27/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko wykładowcy (2 etaty) – kierunek studiów: pielęgniarstwo

zarządzenie nr 28/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: pielęgniarstwo

zarządzenie nr 29/2018 w sprawie zmiany wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych

załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 6
załącznik nr 7

zarządzenie nr 30/2018 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie ustalania wynagrodzenia pracowników za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich

zarządzenie nr 31/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: praca socjalna, pedagogika, zdrowie publiczne

zarządzenie nr 32/2018 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 33/2018 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 34/2018 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 35/2018 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 36/2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady oraz tryb likwidacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik - Instrukcja w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

zarządzenie nr 37/2018 zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r., zmienione zarządzeniami nr 58/2016 z dnia 15 lipca 2016 r., nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. i nr 60/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 38/2018 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2018/2019 stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 39/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019


zarządzenie nr 40/2018 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki 
 
zarządzenie nr 41/2018 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

zarządzenie nr 42/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 43/2018 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

załącznik - Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zalacznik nr 1, 2 i 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7

zarządzenie nr 44/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: profesora zwyczajnego, starszego wykładowcy, wykładowcy – kierunek studiów: logistyka, finanse i rachunkowość

zarzadzenie nr 45/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów

załącznik

zarządzenie nr 46/2018 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez osoby niebędące obywatelami polskimi

załącznik

zarządzenie nr 47/2018 w sprawie gromadzenia danych o dorobku i działalności naukowej pracowników PWSZ w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarządzenie nr 48/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: fizjoterapia i pielęgniarstwo

zarządzenie nr 49/2018 w sprawie warunków ubiegania się o zmianę zatrudnienia ze stanowiska w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisko w grupie pracowników badawczodydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 50/2018 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 51/2018 w sprawie ogłoszenia III naboru na studia stacjonarne oraz II naboru na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 52/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 53/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy– kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 54/2018 w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 55/2018 w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach

zarządzenie nr 56/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 61/2013 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

zarządzenie nr 57/2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 58/2018 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 59/2018 w sprawie zasad organizacji IX edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”

zarządzenie nr 60/2018 w sprawie zasad organizacji IV edycji studiów podyplomowych „Transport, spedycja, logistyka”

zarządzenie nr 61/2018 w sprawie zasad organizacji XIII edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”

zarządzenie nr 62/2018 w sprawie zasad organizacji VII edycji studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”

zarządzenie nr 63/2018 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 64/2018 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 65/2018 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 66/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 67/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 68/2018 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 69/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy (system RCP) dla nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 70/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 71/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 72/2018 w sprawie odwołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 73/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym, których absolwent uzyskiwać będzie kwalifikacje (dyplom) magistra

zarządzenie nr 74/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowychabsolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 75/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 76/2018 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2019

zarządzenie nr 77/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć