ukrain russian     

Slider

zarządzenie nr 1/2017  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
zarządzenie nr 2/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

zarządzenie nr 3/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 4/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 5/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 6/2017 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

załącznik

zarządzenie nr 7/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”

zarządzenie nr 8/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzanie nr 9/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 10/2017 w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik do programu kształcenia

zarządzenie nr 11/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO
załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarządzenie nr 12/2017 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 13/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

zarządzenie nr 14/2017 w sprawie organizacji Roku Jubileuszowego 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 15/2017 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 16/2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych

zarządzenie nr 17/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 18/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 51/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2016/2017

zarządzenie nr 19/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 20/2017 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 21/2017 w sprawie zmian w organizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 22/2017 w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załacznik nr 3
załacznik nr 4
załacznik nr 5
załacznik nr 6
załacznik nr 7
załacznik nr 8
załacznik nr 9

zarządzenie nr 23/2017 w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie e-learningu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarzadzenie nr 24/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+

zarządzenie nr 25/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 26/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich

zarządzenie nr 27/2017 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 28/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 29/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

zarządzenie nr 30/2017 w sprawie wysokości stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 31/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 32/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 33/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 34/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

zarządzenie nr 35/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

zarzadzenie nr 36/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 37/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i starszego wykładowcy – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 38/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzenie nr 39/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: praca socjalna

zarządzenie nr 40/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 41/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 42/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 43/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 44/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego, starszego wykładowcy i wykładowcy – kierunek studiów: kosmetologia

zarzadzenie nr 45/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej, przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 46/2017 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 47/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: starszego wykładowcy – kierunek studiów: filologia

zarzadzenie nr 48/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 49/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko: profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 50/2017 w przedmiocie podwyższenia stypendium Rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017

zarządzenie nr 51/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 52/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 53/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów

załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarzadzenie nr 54/2017 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Technicznym

zarządzenie nr 55/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu Prodziekana Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 56/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 57/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 58/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 59/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska starszego wykładowcy na Wydziale Technicznym

zarządzenie nr 60/2017 zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r., zmienione zarządzeniami nr 58/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. i nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 61/2017 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

zarządzenie nr 62/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: wykładowcy i lektora– kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 63/2017 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 64/2017 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 65/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 66/2017 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 67/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 68/2017 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 69/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 70/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 71/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Prodziekana Wydziału Filologicznego

zarządzenie nr 72/2017 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 73/2017 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 74/2017 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

załącznik REGULAMIN PRZYNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE
załącznik nr 1, 2 i 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7

zarządzenie nr 75/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: lektora – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 76/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 77/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: fizjoterapia

zarządzenie nr 78/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: kosmetologia

zarządzenie nr 79/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: starszego wykładowcy i wykładowcy – kierunek studiów: pielęgniarstwo

zarządzenie nr 80/2017 w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Społeczno-Technicznym, wprowadzenia przekształceń w organizacji Wydziału Społeczno-Technicznego, wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach

zarządzenie nr 81/2017 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11

zarządzenie nr 82/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 83/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

zarządzenie nr 84/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 85/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 86/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 87/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego terminu posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w procesie rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 88/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 89/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: lektora – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 90/2017 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów
załącznik

zarządzenie nr 91/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

zarządzenie nr 92/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 93/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku filologia germańska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 94/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: lektora – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 95/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: starszego wykładowcy– kierunek studiów: pielęgniarstwo

zarządzenie nr 96/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 97/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 98/2017 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studentów

zarządzenie nr 99/2017 w sprawie likwidacji wydziałowej jednostki organizacyjnej, utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach

zarządzenie nr 100/2017 w sprawie określenia zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 101/2017 w sprawie reorganizacji niektórych komórek administracji Uczelni oraz wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 65/2015 zmieniającym zarządzenia: w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

zarządzenie nr 102/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 103/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 104/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 105/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 106/2017 w sprawie odwołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 107/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni

zarządzenie nr 108/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 109/2017 w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 110/2017 w sprawie zasad organizacji XII edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"

zarządzenie nr 111/2017 w sprawie zasad organizacji VIII edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"

zarządzenie nr 112/2017 w sprawie zasad organizacji III edycji studiów podyplomowych "Transport, spedycja, logistyka"

zarządzenie nr 113/2017 w sprawie zasad organizacji VI edycji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"

zarządzenie nr 114/2017 w sprawie w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 115/2017 w sprawie w sprawie podziału środków z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na stypendia wypłacane w 2018 roku oraz terminu składania wniosków

zarządzenie nr 116/2017 w sprawie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla studiów podyplomowych na Wydziale Społeczno-Technicznym

zarządzenie nr 117/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 118/2017 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 119/2017 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 120/2017 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 121/2017 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 122/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji indywidualnej organizacji studiów na wydziałach

zarządzenie nr 123/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 124/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+

zarządzenie nr 125/2017 w sprawie utworzenia zespołów badawczych i określenia ich zadań

zarządzenie nr 126/2017 w sprawie przekazywania, rejestrowania i upowszechniania informacji o publikacjach pracowników PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 127/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 128/2017 w sprawie elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem programu eORDO – portal eORDO Omnis

zarządzenie nr 129/2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 130/2017 w sprawie wprowadzenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Systemu Kontroli Dostępu

załącznik REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA KART DOSTĘPU
Załączniki do Regulaminu:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5

zarządzenie nr 131/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 132/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 133/2017 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

zarządzenie nr 134/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko samodzielnego referenta ds. finansowo-księgowych

zarządzenie nr 135/2017 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 136/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 137/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 138/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 139/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 140/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Roku Jubileuszowego 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 141/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarządzenie nr 142/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 143/2017 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2018

zarządzenie nr 144/2017 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie ustalania wynagrodzenia pracowników za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich

załącznik do wniosku

zarządzenie nr 145/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 146/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie czynności niezbędnych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 147/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie