ukrain russian     

Slider

zarządzenie nr 1/2016 w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019


zarządzenie nr 2/2016 załaczniki: 1, 2 w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


zarządzenie nr 3/2016 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy


zarządzenie nr 4/2016 w sprawie utworzenia Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie


zarządzenie nr 5/2016 w sprawie Regulaminu Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie


zarządzenie nr 6/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji praktyk studenckich na Wydziale Filologicznym


zarządzenie nr 7/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


zarządzenie nr 8/2016 w sprawie wyboru przewodniczących i ich zastępców w Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019


zarządzenie nr 9/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


zarządzenie nr 10/2016 załącznik zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


zarządzenie nr 11/2016 w sprawie zasad funkcjonowania oprogramowania e-Auditor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019


zarządzenie nr 13/2016 załączniki: 1, 2, 3,  w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


zarządzenie nr 14/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


zarządzenie nr 15/2016 załącznik w sprawie ustalenia szczegółowych zasad sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 


zarządzenie nr 16/2016 w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Rektor
 2. Rektor II
 3. Rektor wersja angielska
 4. Prorektor ds. kształcenia
 5. Prorektor ds. rozwoju i promocji
 6. Dziekan Wydziału Filologicznego
 7. Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 8. Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
 9. Dziekan Wydziału Technicznego
 10. Wydział Filologiczny
 11. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 12. Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 13. Wydział Techniczny
 14. Kanclerz
 15. Ogólny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 16. Ogólny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - wersja angielska
 17. Akademickie Centrum Językowe
 18. Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych

zarządzenie nr 17/2016 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw, w tym podpisywania pism lub dokumentów oraz ustalenia szczegółowych zasad obiegu i kontroli dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 18/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu oraz zmiany w wykazie członków
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 19/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Konwentu oraz zmiany w wykazie członków

Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 20/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego
na kadencję 2015-2019


zarządzenie nr 21/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości

Kształcenia w kadencji 2015-2019
 

zarządzenie nr 22/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii

Rozwoju Uczelni

zarządzenie nr 23/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019


zarządzenie nr 24/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego


zarządzenie nr 25/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego


zarządzenie nr 26/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego


zarządzenie nr 27/2016 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


zarządzenie nr 28/2016 załączniki: 1, 2, 3 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2016/2017
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 29/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu

ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego


zarządzenie nr 30/2016 zmieniające skład osobowy Odwoławczej Komisji Stypendialnej


zarządzenie nr 31/2016 w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019


zarządzenie nr 32/2016 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


zarządzenie nr 33/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych


zarządzenie nr 34/2016 zmieniające zarządzenie nr 147/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 


zarządzenie nr 35/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych


zarządzenie nr 36/2016 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017


zarządzenie nr 37/2016 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi”


zarządzenie nr 38/2016 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


zarządzenie nr 39/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – kierunek mechanika i budowa maszyn


zarządzenie nr 40/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – kierunek zarządzanie


zarządzenie nr 41/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – kierunek energetyka


zarządzenie nr 42/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – kierunek budownictwo
 

zarządzenie nr 43/2016 w sprawie wprowadzenia „Polityki zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 44/2016 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 

zarządzenie nr 45/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – kierunek praca socjalna
 

zarządzenie nr 46/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 

zarządzenie nr 47/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu
 

zarządzenie nr 48/2016 w sprawie kryteriów doboru pracowników do wypowiedzenia umowy o pracę w ramach
realizacji „Polityki zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie”
 

zarządzenie nr 49/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Akademickiego Centrum Językowego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 50/2016 w sprawie utworzenia Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 51/2016 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2016/2017
 

zarządzenie nr 52/2016 w sprawie Regulaminu Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 53/2016 załączniki: 1 i 2, w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 54/2016 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów
na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 

zarządzenie nr 55/2016 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 56/2016 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 

zarządzenie nr 57/2016 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym na rok akademicki 2016/2017
 

zarządzenie nr 58/2016  zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 

zarządzenie nr 59/2016 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi


ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie

 Załącznik nr 1 Wniosek do Komisji Stypendialnej PWSZ w Koninie o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017

Załącznik nr 1a  Zaśwadcznie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i art. 30f Ustawy z dnia 26 LIPCA 1991 r. O Podatku Dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Z 2012 r. POZ. 361, Z późn. zm.) osiągnietym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Załącznik nr 1b  Oświadczenie Członka Rodziny rozliczającego się na podsatwie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętch przez osoby fizyczne o dochodzie osiagnietym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Załącznik nr 1 c Oświadczenie rodziny o dochodach osiągnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegajace opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E I art. 30F Ustawyz dnia   26 LIPCA 1991 R. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (DZ. U. Z 2012 R. poz. 361, z późn. zm.)

 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w Koninie Oświadzcenie o zamieszkaniu w Domu Studenckim bądź obiekcie innym niż Dom Studencki w Koninie

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

 Załącznik nr 4 WNIOSEK Do Komisji Stypendialnej o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 5 WNIOSEK o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 6 W N I O S E K do Odwoławczej Komisji Stypendialnej PWSZ w Koninie o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017

Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców 


Załącznik nr 8 wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 

zarządzenie nr 60/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 

zarządzenie nr 61/2016 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2016/2017 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 62/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 

zarządzenie nr 63/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 

zarządzenie nr 64/2016 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 

zarządzenie nr 65/2016 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Kształcenie przedmiotowe w języku angielskim - CLIL”
 

zarządzenie nr 66/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Biura ds. Informatyzacji
 

zarządzenie nr 67/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019
 

zarządzenie nr 68/2016 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017
 

zarządzenie nr 69/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 

zarządzenie nr 70/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 

zarządzenie nr 71/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 

zarządzenie nr 72/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 

zarządzenie nr 73/2016 załącznik zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 74/2016 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych na rok akademicki 2016/2017
 

zarządzenie nr 75/2016 załącznik w sprawie likwidacji Biura ds. Promocji oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 76/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dziekana Wydziału Technicznego
 

zarządzenie nr 77/2016 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2016/2017 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenia 78/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 

zarządzanie 79/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019
 

zarządzenie 80/2016 w sprawie zmiany nazw jednostek organizacyjnych Wydziału Filologicznego, Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach
 

zarządzenie 81/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników PWSZ w Koninie
 

zarządzienie 82/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 

zarządzenie 83/2016 w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ZAŁĄCZNIKI:
 

załącznik nr 1 WNIOSEK o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 2 o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego:
- dla wyróżniających się studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie;*
- na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ *

załącznik nr 3 UMOWA o realizację stypendium przyznanego z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie 84/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla studiów podyplomowych
 

zarządzenie 85/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

załącznik do zarządzenia nr 85/2016  zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych PWSZ
w Koninie
 

zarządzenie 86/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie 87/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego na kadencję 2015-2019
 

zarządzenie 88/2016 w sprawie podziału środków z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na stypendia wypłacane w 2017 roku oraz terminów składania wniosków
 

zarządzenie 89/2016  zmieniające zarządzenie Nr 38/2016 rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie 90/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie 91/2016 w sparwie organizacji XI edycji studiów podyplomowych "Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
 

zarządzenie 92/2016 w sparwie organizacji VII edycji studiów podyplomowych " Zarządzanie kadrami i prawo pracy"
 

zarządzenie 93/2016 w sprawie organizacji II edycji studiów podyplomowych "Transport,spedycja i logistyka"
 

zarządzenie 94/2016 w sprawie organizacji V edycji studiów podyplomowych"Administracja samorządowa"
 

zarządzenie 95/2016 w sprawie Komisji Stypendialnej
 

zarządzenie 96/2016 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań
od decyzji Komisji Stypendialnej, przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 

zarządzenie 97/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 

zarządzenie 98/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 

zarządzenie 99/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

załącznik do zarządzenia nr 99/2016 Deklaracja uczestnictwa w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów
 

zarządzenie 100/2016 w sparwie oraganizacji III edycji studiów podyplomowych"Edukacja przedszkolana i wczesnoszkolna
 

zarządzenie nr 101/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 

zarządzenie nr 102/2016 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 

zarządzenienr 103/2016 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 

zarządzenie nr 104/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Filologicznego
 

zarządzenie nr 105/2016 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2016/2017
 

zarządzenie nr 106/2016 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów stosowanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

ZAŁĄCZNIKI:
 

Załącznik nr 1 Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów

Załącznik nr 2 Portfolio dotyczy procedury potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 3 Protokół Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia Się Wydziału...

Załącznik nr 4 Opinia  Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się  

Załącznik nr 5 Decyzja w Sparwie Przyjęcia na Studia w Wyniku Potwierdzenia Efektów Uczenia się 

Załącznik nr 6 Decyzja w W Sprawie Odmowy Przyjęcia na Studia w Wyniku Przeprowadzenia Procedury Potwierdzenia Efektów Uczenia się
 

zarządzenie nr 107/2016  uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Pracowniczej w Państwowe Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 108/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

zarządzenie nr 109/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

zarządzenie nr 110/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 111/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 112/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 113/2016 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Monitorowania Stanu Infrastruktury Uczelni

zarządzenie nr 114/2016 w sprawie powołania Komisji Odbioru

zarządzenie nr 115/2016 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 116/2016 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2017

zarządzenie nr 117/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 118/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Technicznego

zarządzenie nr 119/2016 w sprawie powołania zastępcy kwestora

zarządzenie nr 120/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarzadzenie nr 121/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 122/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie