ukrain russian     

Slider

zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania kadry zarządzającej i administracyjnej projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 

zarządzenie nr 2/2015 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
 

zarządzenie nr 3/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 

zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 

zarządzenie nr 5/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 

zarządzenie nr 6/2015 w sprawie szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 

zarządzenie nr 7/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Konwentu
 

zarządzenie nr 8/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 

zarządzenie nr 9/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu
 

zarządzenie nr 10/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 

zarządzenie nr 11/2015  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Coaching społeczny – praca z trudnym
klientem”
 

zarządzenie nr 12/2015 załaczniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
 

zarządzenie nr 13/2015 załaczniki: 1, 2, 3, 4, 5, w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 14/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Funkcjonowania Administracji
 

zarządzenie nr 15/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 

zarządzenie nr 16/2015 załaczniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6 w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa
 

zarządzenie nr 17/2015 w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wydziału Społeczno-Humanistycznego, utworzenia nowego wydziału oraz zmiany nazwy Wydziału Budownictwa Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 

zarządzenie nr 18/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 

zarządzenie nr 19/2015 załacznik w sprawie określenia wzoru oświadczenia kandydata na studia stacjonarne w uczelni lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontynuowaniu lub ukończeniu studiówna innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
 

zarządzenie nr 20/2015 załaczniki: 1, 2, 3 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 21/2015 w sprawie odwołania pełnomocnictwa
 

zarządzenie nr 22/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 

zarządzenie nr 23/2015  załaczniki: 1, 2, 3 w sprawie określenia wzoru ankiety do dokonania oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2011-2015
 

zarządzenie nr 24/2015 w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Językowego
 

zarządzenie nr 25/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw organizacji Akademickiego Centrum Językowego
 

zarządzenie nr 26/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw organizacji Wydziału Filologicznego

zarzadzenie nr 27/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Informatyzacji
 

zarządzenie nr 28/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw utworzenia kierunku „informatyka”
 

zarządzenie nr 29/2015 w sprawie rozliczania diet i innych kosztów związanych z uczestnictwem studentów w wyjazdach studyjnych w ramach projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 

zarządzenie nr 30/2015 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 

zarządzenie nr 31/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

załacznik nr 1
 

zarządzenie nr 32/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016
 

zarządzenie nr 33/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkurs ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 

zarządzenie nr 34/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursuofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 

zarządzenie nr 35/2015 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Transport, spedycja, logistyka”
 

zarządzenie nr 36/2015 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 37/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 

zarządzenie nr 38/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 

zarządzenie nr 39/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli Samorządu Studenckiego oraz kół naukowych działających w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 40/2015 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – stanowisko profesora zwyczajnego
 

zarządzenie nr 41/2015 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – stanowisko starszego wykładowcy
 

zarządzenie nr 42/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 

zarządzenie nr 43/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 

zarządzenie nr 44/2015 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 

zarządzenie nr 45/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 

zarządzenie nr 46/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 

zarządzenie nr 47/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko starszego wykładowcy
 

zarządzenie nr 48/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji na
studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016
 

zarządzenie nr 49/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi - załącznik

 

zarządzenie nr 50/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 

zarządzenie nr 51/2015 w sprawie wprowadzenia i obiegu arkuszy stosowanych przy planowaniu i rozliczaniu
zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie      załącznik nr 1     załącznik nr 2

 

zarządzenie nr 52/2015 zmieniające zarządzenia:

- w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
- w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji załącznik

 

zarządzenie nr 53/2015 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym na rok akademicki 2015/2016
 

zarządzenie nr 54/2015 w sprawie zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 55/2015 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2015/2016
 

zarządzenie nr 56/2015 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów
na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 

zarządzenie nr 57/2015 zmieniające zarządzenie nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zabezpieczenia
danych osobowych przetwarzanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 58/2015 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą
do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 

zarządzenie nr 59/2015 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 60/2015  w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego,stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi
 

Załącznik do zarządzenia nr 60/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego,stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

Załącznik nr 1a do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 1b do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 1c do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w Koninie

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
 

Zarządzanie nr 61/2015 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
 

Załącznik nr 1 - Wniosek o zaliczenie komisyjne

Załącznik nr 2 - Wniosek o egzamin komisyjny

Załącznik nr 3 - Wniosek o wpis warunkowy

Załącznik nr 4 - Wniosek o powtarzanie semestru i udzielenie urlopu dziekańskiego

Zalącznik nr 5 - Wniosek o powtarzanie semestru (bez urlopu dziekańskiego)

Załącznik nr 6 - Wniosek o udzielenie urlopu (długoterminowego/krótkoterminowego)

Załącznik nr 7 -  Wniosek o wznowienie studiów

Załącznik nr 8 -  Wniosek o indywidualną organizację studiów

Załącznik nr 9 -  Wniosek o zmianę wydziału/kierunku studiów

Załącznik nr 10 - Wniosek o zmianę formy studiów
 

zarządzenie nr 62/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania kadry zarządzającej i administracyjnej projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 

zarządzenie nr 63/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 

zarządzenie nr 64/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 

zarządzenie nr 65/2015 Wykaz wydziałów i wydziałowych jednostek organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na 1 września 2015 r. załącznik

 

zarządzenie nr 66/2015 w sprawie domów studenckich
 

zarządzenie nr 67/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 

zarządzenie nr 68/2015 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 69/2015 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 

zarządzenie nr 70/2015 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016
 

zarządzenie nr 71/2015  w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Współpracy z Przemysłem
 

zarządzenie nr 72/2015 w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 

zarządzenie nr 73/2015 w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego na kadencję 2015-2019
 

zarządzenie nr 74/2015 w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie w kadencji 2015 - 2019
 

zarządzenie nr 75/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu domu studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie
 

załącznik nr 1 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie - Wniosek  o  miejsce  w  Domu  Studenckim  w PWSZ w Koninie

załącznik nr 2 do Regulamin domu studenckiego w Koninie - Skierowanie 

załącznik nr 3 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie-  Deklaracja  Zamieszkania  w  Domu Studenckim  w PWSZ

załącznik nr 4 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie - Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta

załącznik nr 5 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie- Umowa Najmu

Załącznik nr 6 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie - Protokół Zdawczo - Odbiorczy

załącznik nr 7 do Regulaminu domu studenckiego w PWSZ w Koninie - Oświadczenie
 

zarządzenie nr 76/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 

zarządzenie nr 77/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania kadry zarządzającej i administracyjnej
projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 

zarządzenie nr 78/2015 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
na kadencję 2015-2019
 

zarządzenie nr 79/2015 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019
 

zarządzenie nr 80/2015 w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015 – 2019
 

zarządzenie nr 81/2015 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 82/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – stanowisko starszego wykładowcy
 

zarządzenie nr 83/2015 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 84/2015  w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Filologicznym
 

zarządzenie nr 85/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 

zarządzenie nr 86/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji Wydziału Technicznego
 

zarządzenie nr 87/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie załącznik

 

zarządzenie nr 88/2015 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w Państwowej Wyższej SzkoleZawodowej w Koninie przez osoby niebędące obywatelami polskimi załączniki: 1, 2, 3.
 

zarządzenie nr 89/2015 w sprawie wysokości opłat za studia lub usługi edukacyjne pobieranych od osób
niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 90/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wybierania przedstawicieli pracowników oraz trybu ich pracy w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 91/2015 w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia i likwidowania kierunku studiów oraz tworzenia, likwidowania i zmiany nazwy specjalności dla prowadzonego kierunku studiów
 

zarządzenie nr 92/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Informatyzacji
 

zarządzenie nr 93/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – stanowisko profesora zwyczajnego
 

zarządzenie nr 94/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 

zarządzenie nr 95/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 

zarządzenie nr 96/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego
na kadencję 2015-2019
 

zarządzenie nr 97/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania StrategiiRozwoju Uczelni
 

zarządzenie nr 98/2015 w sprawie powołania członków Rady Wydawniczej i ustalenia jej składu osobowego na
kadencję 2015-2019
 

zarządzenie nr 99/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej potwierdzającej przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego przez cudzoziemca
 

zarządzenie nr 100/2015 w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre
kierunki studiów w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 

zarządzenie nr 101/2015 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego
i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 102/2015 w sprawie powołania Komisji Pracowniczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie
 

zarządzenie nr 103/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 104/2015 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych na rok
akademicki 2015/2016
 

zarządzenie nr 105/2015 w sprawie zmiany do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 106/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat pobieranych w Bibliotece
 

zarządzenie nr 107/2015 sprawie wprowadzenia Procedury uznawania prac dyplomowych za dokumenty prawnie chronione
 

załącznik nr 1 Wniosek studenta o uznanie pracy dyplomowej za dokument prawnie chroniony

załącznik nr 2 Oświadczenie
 

zarządzenie nr 108/2015  w sprawie udostępniania pisemnych prac dyplomowych oraz przekazywania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
 

zarządzenie nr 109/2015 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2015/2016
 

zarządzenie nr 110/2015 w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie
 

zarządzenie nr 111/2015 w sparwie zasad organizacji IV edycji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"
 

zarządzenie nr 112/2015 w sparwie zasad organizacji XVI edycji studiów podyplomowych "Kompetencje pedagogiczne nauczyciela"

zarządzenie nr 113/2015 w sprawie zasad organizacji VI edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"
 

zarządzenie nr 114/2015 w sprawie zasad organizacji X edycji studiów podyplomowych " Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy"

zarządzenie nr 115/2015 w sparwie zasad organizacji II edycji studiów podyplomowych "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna"

zarządzenie nr 116/2015 w sprawie zasad organizacji I edycji studiów podyplomowych " Transport, spedycja, logistyka"

zarządzenie nr 117/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 118/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 119 /2015 w sprawie zasad organizacji I edycji studiów podyplomowych " Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"

zarządzenie nr 120/2015 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 121/2015 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 122/2015 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania
odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 123/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 124/2015 sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 125/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 126/2015 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy
studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+

zarządzenie nr 127/2015 w sprawie zmiany w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 128/2015     załącznik  w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 129/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 130/2015 w sprawie składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 131/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki
2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


zarządzenie nr 132/2015 w sprawie wysokości wynagrodzenia opiekunów studenckich praktyk zawodowych

zarządzenie nr 133/2015 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki
nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej 

zarządzenie nr 134/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej

zarządzenie nr 135/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie zamówień publicznych

zarządzenie nr 136/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 137/2015    załącznik    zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

zarządzenie nr 138/2015 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia
w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017

zarządzenie nr 139/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 140/2015 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studenckiego
 

zarządzenie nr 141/2015 załącznik 1 załacznik 2 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 142/2015 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2016
 

zarządzenie nr 143/2015 w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 144/2015 w sprawie zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 145/2015 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na
kadencję 2015-2019
 

zarządzenie nr 146/2015 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ
w Koninie na kadencję 2015-2019
 

zarządzenie nr 147/2015 w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 148/2015 w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Językowego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie
 

zarządzenie nr 149/2015 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie