ukrain russian     

Slider

 • zarządzenie nr 1/2014 zmieniające zarządzenie nr 79/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat pobieranych w Bibliotece
 • zarządzenie nr 2/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 3/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 4/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2014 w sprawie ustalenia terminu rekrutacji elektronicznej na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 7/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarzadzenie nr 8/2014 w sprawie zasad organizacji kursu języka angielskiego dla pracowników administracyjnych PWSZ w Koninie
 • zarzdzenie nr 9/2014 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarzadzenie nr 10/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011 - 2015
 • zarzadzenie nr 11/2014 w sprawie powołania Komisji Odbioru
 • zarządzenie nr 12/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Opiekun i edukator domowy dziecka”
 • zarządzenie nr 13/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”
 • zarządzenie nr 14/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Animator czasu wolnego”
 • zarządzenie nr 15/2014 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarzadzenie nr 16/2014 w sprawie zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 17/2014 w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących utworzenia i likwidacji (zniesienia) kierunku, likwidacji  (zniesienia) i zmiany nazwy specjalności studiów
 • zrzadzanie nr 18/2014 w sprawie zasad organizacji kursu języka rosyjskiego dla pracowników firmy Konimpex Sp.z o.o
 • zarządzenie nr 19/2014 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011 - 2015
 • zarządzenie nr 20/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia druków firmowych PWSZ w Koninie 
 • załącznik nr 1
 • zarządzenie nr 21/2014 zmieniące zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1, załacznik nr 2

 • zarządzenie nr 22/2014 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 23/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 24/2014 w sprawie określenia zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej
 • zarządzenie nr 25/2014 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 26/2014 załącznik: 1 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 27/2014 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+
 • zarządzenie nr 28/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 29/2014 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 30/2014 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • zarządzenie nr 31/2014 w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania
 • zarządzenie nr 32/2014 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 33/2014 w sprawie rejestracji i zasad działania uczelnianych organizacji studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1 Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej
Załącznik nr 2 Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej

 • zarządzenie nr 34/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 36/2014 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/201
 • zarządzenie nr 37/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 38/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne
 • zarządzenie nr 39/2014 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr40/2014 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 41/2014 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 42/2014 w sprawie komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 43/2014 w w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora zwyczajnego
 • zarządzenie nr 44/2014  w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 45/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • zarządzenie nr 46/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Asystent rodziny”
 • zarządzenie nr 47/2014 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 48/2014 w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 49/2014 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 50/2014 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 51/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy
 • zarządzenie nr 52/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Konwentu
 • zarządzenie nr 53/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • zarządzenie nr 54/2014 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 55/2014 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 56/2014 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2014/2015 studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 57/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie domów studenckich
 • zarządzenie nr 58/2014 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 59/2014 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

załącznik - regulamin
Wnioski:
załącznik nr 1:

załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6

 • zarządzenie nr 60/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 61/2014 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury przetwarzania danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 62/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 63/2014 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa i zasad gospodarowania pojazdami służbowymi w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 64/2014 w sprawie zmiany w składzie Komisji Pracowniczej
 • zarządzenie nr 65/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 66/2014 w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego w PWSZ w Koninie na kierunek filologia – studia stacjonarne drugiego stopnia, w tym rekrutacji elektronicznej na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 67/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich

załacznik nr 1
załacznik nr 2

załacznik nr 1
załacznik nr 2

 • zarządzenie nr 71/2014 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 72/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 73/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 74/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 75/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 76/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń
  socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 77/2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Funduszu Stypendialnego Towarzystwa
  Samorządowego w Koninie
 • zarządzenie nr 78/2014 w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia
 • zarządzenie nr 79/2014  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
  ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 80/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
  ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 81/2014 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2014/ 2015 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 82/2014 w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre kierunki w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 83/2014 w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim 2014/2015 studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „filologia” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 84/2014 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych
  na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 86/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki
  2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 88/2014 w sprawie realizacji wydatków ponoszonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP
 • zarządzenie nr 89/2014 w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielenia zamówień publicznych
  finansowych ze środków publicznych będących w dyspozycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP
 • zarządzenie nr 90/2014 oraz załącznik  zmieniające zarządzenia:
  - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie,
  - w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie,
  - w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla
  jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 91/2014 w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim 2014/2015 studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „dietetyka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 92/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre kierunki w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 93/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania
  zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 94/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu
 • zarządzenie nr 95/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Konwentu
 • zarządzenie nr 96/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 97/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły
  Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 98/2014 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw przystosowania pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 35 w Koninie do wykorzystania na bazę dydaktyczną PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 99/2014 zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Edukacja przedszkolna
  i wczesnoszkolna”
 • zarządzenie nr 100/2014 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 101/2014 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 102/2014 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania
  odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 103/2014 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 104/2014   zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”
 • zarządzenie nr 105/2014  zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 106/2014 zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie
  w sektorze publicznym”
 • zarządzenie nr 107/2014 zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 108/2014 zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • zarządzenie nr 109/2014  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa i zasad gospodarowania pojazdami służbowymi w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 110/2014 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 112/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
  postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 114/2014 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 115/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli
  Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 116/2014 w sprawie utworzenia zespołów badawczych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 117/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 118/2014 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 119/2014 w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
 • zarządzenie nr 120/2014 w sprawie zmiany projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2015 z dnia 11.12.2014 roku