ukrain russian     

Slider

 • zarządzenie nr 1/2013 załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
 • zarządzenie nr 2/2013 załącznik: 1  zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
 • zarządzenie nr 3/2013 załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
 • zarządzenie nr 4/2013 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2013 w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 6/2013 zmieniające osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • zarządzenie nr 7/2013 zmieniające skład osobowy Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 8/2013 załączniki: 1, 2, w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa
 • zarządzenie nr 9/2013 w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 10/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 11/2013 w sprawie utworzenia kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 12/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 13/2013 załączniki: 1, 2, 3 w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 14/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 15/2013 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015.
 • zarządzenie nr 16/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 17/2013 w sprawie likwidacji Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku, utworzenia Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska oraz przekształcenia i zmiany nazwy Wydziału Społeczno-Technicznego
 • zarządzenie nr 18/2013 w sprawie zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 19/2013 załącznik w sprawie działań związanych z rekrutacją w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 20/2013 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme - Erasmus
 • zarządzenie nr 21/2013 w sprawie stawek honorariów wydawniczych
 • zarządzenie nr 22/2013 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014
 • zarządzenie nr 23/2013 zmieniające regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Społeczno-Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 24/2013 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”
 • zarządzenie nr 25/2013 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”
 • zarządzenie nr 26/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 27/2013 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania doraźnej kontroli wewnętrznej
 • zarządzenie nr 28/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw, w tym podpisywania pism lub dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 29/2013 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 30/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 31/2013  w sprawie regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 32/2013  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 33/2013 załącznik: 1, 2, 3, 4,  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia druków firmowych PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 34/2013 załącznik: 1, zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Roku Obchodów 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2013 zmieniające skład osobowy Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 36/2013 zmieniające osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • zarządzenie nr 37/2013 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2013/2014
 • zarządzenie nr 38/2013 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 39/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 40/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 41/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 15-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 42/2013 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 43/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 44/2013 załącznik:1, w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 45/2013 załączni nr 1 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 46/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 47/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne
 • zarządzenie nr 48/2013 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 49/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 50/2013 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 51/2013 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 52/2013 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 53/2013 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 54/2013 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 55/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 56/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 57/2013  załącznik 1 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, a także zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 58/2013  w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 59/2013  w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych na rok akademicki 2013/2014
 • zarządzenie nr 60/2013 w sprawie ustalenia druków firmowych PWSZ w Koninie

załacznik : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

 • zarządzenie nr 61/2013 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 62/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Technicznego
 • zarządzenie nr 63/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • zarządzenie nr 64/2013 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 65/2013 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 66/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku
 • zarządzenie nr 67/2013 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2013/2014
 • zarządzenie nr 68/2013 w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre kierunki w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 69/2013 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2013/2014 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 70/2013 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2013/2014 studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska (studia niestacjonarne – I rok) prowadzonym przez  Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 • zarządzenie nr 71/2013 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2013/2014 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych przez Wydział Społeczno-Humanistyczny
 • zarządzenie nr 72/2013 w sprawie wysokości stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 73/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 74/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej SzkołyZawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 75/2013zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w strukturze organizacyjnejPaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 76/2013 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koniniew roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 77/2013 w sprawie trybu wybierania przedstawicieli pracowników oraz trybu ich pracy w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 78/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 79/2013 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"
 • zarządzenie nr 80/2013 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"
 • zarządzenie nr 81/2013 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Kompetencje pedagogiczne nauczyciela"
 • zarządzenie nr 82/2013 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzenie bezpieczeństwej i higieną pracy"
 • zarządzenie nr 83/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 84/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • zarządzenie nr 85/2013 w sprawie powołania Komisji Odbioru w celu odbioru samochodu osobowego
 • zarządzenie nr 86/2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendiów Towarzystwa Samorządowego w Koninie przyznawanych w ramach programu „Agrafka Agory”
 • zarządzenie nr 87/2013 w sprawie ustalenia Regulamin konkursu: „Nazwa audycji studenckiej”
 • zarządzenie nr 88/2013 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 89/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr90/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 91/2013 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 92/2013 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 93/2013 w sprawie powołania Komisji Pracowniczej
 • zarządzenie nr 94/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 95/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich

Załącznik nr 1 do zarządz. nr 95/2013
Załącznik nr 2 do zarządz. nr 95/2013
Załącznik nr 3 do zarządz. nr 95/2013
Załącznik nr 4 do zarządz. nr 95/2013

 • zarządzenie nr 96/2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 97/2013 w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1do zarządz. Nr 97/2013
Załącznik nr 2 do zarządz. Nr 97-2013
Załącznik nr 3 do zarządz. Nr 97-2013
Załącznik nr 4 do zarządz. Nr 97-2013