ukrain russian     

Slider

 • zarządzenie nr 1/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie kształcenia na studiach podyplomowych „Finanse i inwestycje samorządowe”
 • zarządzenie nr 2/2011 w sprawie realizacji wydatków  o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
 • zarządzenie nr 3/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 4/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2011 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac podyplomowych      na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja X
 • zarządzenie nr 6/2011 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę w czasie praktyki nad studentami kierunku Fizjoterapia studia stacjonarne
 • zarządzenie nr 7/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 8/2011 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 9/2011 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego na studiach podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” – edycja I
 • zarządzenie nr 10/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym”
 • zarządzenie nr 11/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo szkolne”
 • zarządzenie nr 12/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Animator i menadżer kultury”
 • zarządzenie nr 13/2011 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012
 • zarządzenie nr 14/2011 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 16/2011 w sprawie kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 17/2011 w sprawie ustanowienia Kodeksu etyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 18/2011 w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 19/2011 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” – edycja I
 • zarządzenie nr 20/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem”
 • zarządzenie nr 21/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”
 • zarządzenie nr 22/2011 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2011 / 2012
 • zarządzenie nr 23/2011 |załącznik 1 i 2| |załącznik 3| w sprawie ustalenia zasad współpracy Biura Rekrutacji z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi oraz harmonogramu działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2011/2012
 • zarządzenie nr 24/2011 w sprawie określenia wzoru ankiety dla dokonania oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2007-2011
 • zarządzenie nr 25/2011 w sprawie powołania zespołu oceniającego funkcjonowanie komórek organizacyjnych PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2007-2011
 • zarządzenie nr 26/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 27/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 28/2011 zmieniające wewnętrzną Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów projektów unijnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 29/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Akademia marketingu praktycznego”
 • zarządzenie nr 30/2011 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 31/2011 zmieniające Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 8 września 2009r. w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 32/2011 w sprawie  powołania zespołów ds. opracowania projektów wewnętrznych regulacji Uczelni
 • zarządzenie nr 33/2011 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno –Technicznym, w Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 34/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w instrukcji kancelaryjnej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
 • zarządzenie nr 36/2011 w sprawie sposobu zarządzania przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową realizacją projektów unijnych oraz projektów finansowanych przez inne podmioty
 • zarządzenie nr 37/2011 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 38/2011 | załącznik I w sprawie zasad dotyczących prowadzenia i dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków EFS
 • zarządzenie nr 39/201111 zmieniające zarządzenie w  sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 40/2011 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach podyplomowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 41/2011 zarządzenie nr 42/20111 w sprawie  powołania zespołu ds. opracowania koncepcji wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 • zarządzenie nr 43/2011 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 44/2011 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 45/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania zespołów ds. opracowania projektów wewnętrznych regulacji Uczelni
 • zarządzenie nr 46/2011 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu na temat działań naprawczych
 • zarządzenie nr 47/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 48/2011 w sprawie domów studenckich
 • zarządzenie nr 49/2011 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015.
 • zarządzenie nr 50/2011 zmieniające zarządzenie nr 43/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • zarządzenie nr 51/2011 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 52/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012
 • zarządzenie nr 53/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 54/2011 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 55/2011 w sprawie przeprowadzenia dodatkowego postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 56/2011 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 57/2011 w sprawie powołania komisji rektorskiej do opracowania regulaminu studiów w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 58/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami  i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 59/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
 • zarządzenie nr 60/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Rachunkowość"
 • zarządzenie nr 61/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Kompetencje pedagogiczne nauczyciela"
 • zarządzenie nr 62/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Podatki i skarbowość"
 • zarządzenie nr 63/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym"
 • zarządzenie nr 64/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja"
 • zarządzenie nr 65/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Finanse i inwestycje samorządowe"
 • zarządzenie nr 66/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Animator i menadżer kultury"
 • zarządzenie nr 67/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzanie jakością"
 • zarządzenie nr 68/2011 w sprawie przeprowadzenia dodatkowego postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 69/2011 zmieniające wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno –Technicznym, w Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 70/2011 zmieniające wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 71/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 72/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty  za studia podyplomowe „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 73/2011 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 74/2011 w sprawie powołania członków Rady Wydawniczej Uczelni i ustalenia jej składu osobowego na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 75/2011 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasad rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 76/2011 w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne zawieranej ze studentem studiów stacjonarnych
 • zarządzenie nr 77/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme - Erasmus
 • zarządzenie nr 78/201111 w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 79/2011 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 80/2011 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 81/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 82/2011 w sprawie wszczęcia procedury wyborczej w celu wyboru Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 83/2011 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 84/2011 zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością”
 • zarządzenie nr 85/2011 w sprawie wykazu członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 86/2011 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 87/2011 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 88/2011 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 89/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 90/2011 w sprawie powołania komisji ds. jakości kształcenia
 • zarządzenie nr 91/2011 w sprawie powołania komisji ds. strategii rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 92/2011 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programów kształcenia na kierunkach studiów
 • zarządzenie nr 93/2011 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu PWSZ w Koninie – załącznika do uchwały Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 marca 2007 r. (ze zm.)
 • zarządzenie nr 94/2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 95/2011 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 96/2011 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 98/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne zawieranej ze studentem studiów stacjonarnych
 • zarządzenie nr 99/2011 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2012
 • zarządzenie nr 100/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 101/2011 zmieniające zarządzenie Nr 83/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 102/2011 w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 107/2011 w sprawie zmiany kwoty pogotowia kasowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie