ukrain russian     

Slider

2017

Uchwała nr 37/I/I/2017 w sprawie przekształceń na Wydziale Technicznym
Uchwała nr 38/I/III/2017 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o utworzenie nowej specjalności „mechatronika„ dla prowadzonego kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”
Uchwała nr 39/I/III/2017 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „mechanika i budowa maszyn” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2017-2021)
Uchwała nr 40/I/III/2017 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej niestacjonarnej (cykl kształcenia 2017-2021)
Uchwała nr 41/I/III/2017 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „budownictwo” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2017-2021)
Uchwała nr 42/I/V/2017 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie specjalności „konstrukcja i technologia maszyn” dla prowadzonego kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”
Uchwała nr 43/I/VI/2017 w sprawie zaopiniowania likwidacji Katedr i Zakładu na Wydziale Technicznym
Uchwała nr 44/I/VI/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Katedry Inżynierii i Technologii oraz Zakładu Budownictwa i Inżynierii Środowiska


2016

Uchwała nr 19/I/II/2016 załącznik 1 i 2 w sprawie ustalenia wzorów formularzy oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia
Uchwała nr 20/I/II/2016 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „budownictwo” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2016-2020)
Uchwała nr 21/I/II/2016 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „inżynieria środowiska” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Uchwała nr 22/I/II/2016 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej (cykl kształcenia 2016-2020)
Uchwała nr 23/I/IV/2016 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o utworzenie nowej specjalności „inżynieria wirtualna„ dla prowadzonego kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”
Uchwała nr 24/I/IV/2016 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „mechanika i budowa maszyn” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2016-2020)
Uchwała nr 25/I/IV/2016 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” o profilu praktycznym w formie niestacjonarnej (cykl kształcenia 2016-2020)
Uchwała nr 26/I/IV/2016 załącznik 1 w sprawie zaopiniowana warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki kształcenia na Wydziale Technicznym w roku akademickim 2017/2018
Uchwała nr 27/I/IV/2016 w sprawie uchwalenia planów i programów studiów podyplomowych
Uchwała nr 28/I/IV/2016 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o utworzenie nowej specjalności „inżynieria wirtualna„ dla prowadzonego kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”
Uchwała nr 29/I/IV/2016 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „mechanika i budowa maszyn” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2016-2020)
Uchwała nr 30/I/VIII/2016 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie kierunku studiów pierwszego stopnia „inżynieria środowiska” prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Uchwała nr 31/I/IX/2016 w sprawie zaopiniowania raportu oceny jakości kształcenia na Wydziale Technicznym za rok akademicki 2015/2016
Uchwała nr 32/I/IX/2016 w sprawie zadań Wydziału Technicznego w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2016/2017
Uchwała nr 33/I/IX/2016 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Technicznym
Uchwała nr 34/I/IX/2016 w sprawie zaopiniowania liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na Wydziale Technicznym w roku akademickim 2017/2018
Uchwała nr 35/I/IX/2016 w sprawie liczby miejsc na studiach niestacjonarnych na Wydziale Technicznym w roku akademickim 2017/2018
Uchwała nr 36/I/IX/2016 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów w roku akademickim 2016/2017 przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego


2015

Uchwała nr 1/I/IX/2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedr na Wydziale Technicznym PWSZ w Koninie
Uchwała nr 2/I/IX/2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Zakładu na Wydziale Technicznym PWSZ w Koninie
Uchwała nr 3/I/IX/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana prof. nadzw. dr. hab. inż. Macieja Urbaniaka na Kierownika Katedry Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Wydziale Technicznym PWSZ w Koninie
Uchwała nr 4/I/IX/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana dr. inż. Roberta Roszaka na Kierownika Katedry Mechaniki i Energetyki na Wydziale Technicznym PWSZ w Koninie
Uchwała nr 5/I/IX/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana dr. inż. arch. Krzysztofa Borowskiego na Kierownika Zakładu Budownictwa w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Wydziale Technicznym PWSZ w Koninie
Uchwała nr 6/I/X/2015 w sprawie zaopiniowania raportu oceny jakości kształcenia na Wydziale Technicznym za rok akademicki 2014/2015
Uchwała nr 7/I/X/2015 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Technicznym
Uchwała nr 8/I/X/2015 w sprawie zadań Wydziału Technicznego w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2015/2016
Uchwała nr 9/I/X/2015 w sprawie zaopiniowania liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na Wydziale Technicznym w roku akademickim 2016/2017
Uchwała nr 10/I/X/2015 w sprawie liczby miejsc na studiach niestacjonarnych na Wydziale Technicznym w roku akademickim 2016/2017
Uchwała nr 11/I/X/2015 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów w roku akademickim 2015/2016 przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego
Uchwała nr 12/I/X/2015 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Technicznego członków do Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich PWSZ w Koninie
Uchwała nr 13/I/X/2015 w sprawie wyboru przedstawiciela nauczycieli akademickich Wydziału Technicznego do składu Rady Bibliotecznej
Uchwała nr 14/I/X/2015 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu warunkowej oceny programowej dla kierunku studiów „budownictwo” (profil praktyczny)
Uchwała nr 15/I/XII/2015 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Technicznego kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
Uchwała nr 16/I/XII/2015 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Technicznego kandydatów do składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
Uchwała nr 17/I/XII/2015 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie specjalności „maszyny i urządzenia energetyczne” dla prowadzonego kierunku „mechanika i budowa maszyn”
Uchwała nr 18/I/X/2015 w sprawie w sprawie rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Technicznym w PWSZ w Koninie
 

Uchwały Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska w kadencji 2013-2015

2015

Uchwała nr 31/2015 w sprawie opinii dotyczącej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
Uchwała nr 32/2015 I załacznik I w sprawie przyjęcia programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarne
Uchwała nr 33/2015 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopniana kierunku „inżynieria środowiska” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Uchwała nr 34/2015 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „budownictwo” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Uchwała nr 35/2015 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „mechanika i budowa maszyn” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Uchwała nr 36/2015 I załącznik I w sprawie zaopiniowana warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
Uchwała nr 37/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej
Uchwała nr 38/2015 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie po rozstrzygnięciu konkursów

 


2014

Uchwała nr 9/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii środowiska, PWSZ w Koninie
Uchwała nr 10/2014 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku „budownictwo”
Uchwała nr 11/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w dokumentach związanych z pracą dyplomową oraz egzaminem dyplomowym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie
Uchwała nr 12/2014 w sprawie opinii dotyczącej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
Uchwała nr 13/2014 w sprawie zaopiniowania terminów rekrutacji na rok akademicki 2014/2015
Uchwała nr 14/2014 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru odwołania kierownika Katedry Budownictwa
Uchwała nr 15/2014 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na stanowisko kierownika Katedry Budownictwa
Uchwała nr 16/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunkach „budownictwo” oraz „inżynieria środowiska” na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie
Uchwała nr 17/2014 w sprawie zaopiniowana warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
Uchwała nr 18/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku „mechanika i budowa maszyn” na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
Uchwała nr 19/2014 w sprawie opinii dotyczącej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
Uchwała nr 20/2014 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie po rozstrzygnięciu konkursów
Uchwała nr 21/2014 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie po rozstrzygnięciu konkursów
Uchwała nr 22/2014 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów w roku akademickim 2014/2015 przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego
Uchwała nr 23/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie
Uchwała nr 24/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Strategii Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie
Uchwała nr 25/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w dokumentach związanych z pracą dyplomową oraz egzaminem dyplomowym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie
Uchwała nr 26/2014 w sprawie propozycji limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach i formach studiów w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie
Uchwała nr 27/2014 w sprawie zaopiniowania raportu oceny jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie za rok akademicki 2013/2014
Uchwała nr 28/2014 w sprawie rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych i planowanych do prowadzenia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie
Uchwała nr 29/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „budownictwo”, „ inżynieria środowiska” oraz „mechanika i budowa maszyn” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Uchwała nr 30/2014 w sprawie zaopiniowania likwidacji specjalności na kierunku „mechanika i budowa maszyn”

 


2013

Uchwała nr 1/2013 w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie na lata 2013-2020”
Uchwała nr 2/2013 w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Strategii Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie
Uchwała nr 3/2013 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów w roku akademickim 2013/2014, przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego
Uchwała nr 4/2013 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki  i Inżynierii środowiska, PWSZ w Koninie
Uchwała nr 5/2013 w sprawie zatwierdzenia dokumentów związanych z pracą dyplomową oraz egzaminem dyplomowym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie
Uchwała nr 6/2013 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przedstawiciela do Komisji Dyscyplinarnej  dla Studentów
Uchwała nr 7/2013 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przedstawiciela do Senackiej Komisji ds. Kształcenia
Uchwała nr 8/2013 w sprawie propozycji limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach i formach studiów w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie