ukrain russian     

Slider

2019

uchwała nr 79/2019 w sprawie zajęć dodatkowych realizowanych przez studentów zagranicznych w ramach modułu zajęć wypracowanych programowo w trakcie projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych.
uchwała nr 80/2019 w sprawie funkcjonowania zajęć dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
uchwała nr 81/2019 w sprawie zaopiniowania wniosku o prowadzenie w roku akademickim 2018/2019 wykładów przez osoby nieposiadające stopnia naukowego
uchwała nr 82/2019 w sprawie zajęć dodatkowych realizowanych przez studentów zagranicznych w ramach modułu zajęć wypracowanych programowo w trakcie projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych.
uchwała nr 83/2019 w sprawie ustalenia (uchwalenia) programu studiów (programu kształcenia) i efektów uczenia się (efektów kształcenia) dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „automatyka i robotyka” o profilu praktycznym oraz w sprawie przyporządkowania ww. kierunku studiów do dyscyplin naukowych

uchwała nr 84/2019 w sprawie ustalenia (uchwalenia) programu studiów (programu kształcenia) i efektów uczenia się (efektów kształcenia) dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja” o profilu praktycznym oraz w sprawie przyporządkowania ww. kierunku studiów do dyscyplin naukowych
uchwała nr 85/2019 w sprawie ustalenia (uchwalenia) programu studiów (programu kształcenia) i efektów uczenia się (efektów kształcenia) dla studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym oraz w sprawie przyporządkowania ww. kierunku studiów do dyscyplin naukowych
uchwała 86/2019 w sprawie propozycji liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Społeczno-Technicznym

uchwała nr 87/2019 w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2019-2022 /załącznik 1/ załącznik 1.1/
uchwała nr 88/2019 w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2019-2022 /załącznik 1/ załącznik 1.1/
uchwała nr 89/2019 w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „informatyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2019-2022 /załącznik 1/ załącznik 1.1/
uchwała nr 90/2019 w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „logistyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2019-2022 /załącznik 1/ załącznik 1.1/
uchwała nr 91/2019 w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „mechanika i budowa maszyn” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2019-2023 /załącznik 1/ załącznik 1.1/
uchwała nr 92/2019 w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2019-2022 /załącznik 1/ załącznik 1.1/
uchwała nr 93/2019 w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „zarzadzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2019-2021/załącznik 1/ załącznik 1.1/
uchwała nr 94/2019 w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2019-2021 /załącznik 1/ załącznik 1.1/
uchwała nr 95/2019 w sprawie programów studiów dla studiów podyplomowych /załącznik 1/ załącznik 2/ załącznik 3/ załącznik 4/ załącznik 5/ załącznik 6/ załącznik 7/ załącznik 8/ załącznik 9/ załącznik 10/ załącznik 11/ załącznik 12/
uchwala 96/2019 w sprawie opinii o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału Społeczno-Technicznego
uchwala 97/2019 w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „automatyka i robotyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2019-2023 /załącznik 1/ załącznik 1.1/
uchwala 98/2019 w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2019-2022 /załącznik 1/ załącznik 1.1/
uchwala 99/2019 w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2019-2022 /załącznik 1/ załącznik 1.1/
uchwala 100/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nauczycieli akademickich, przedmiotów, formy zajęć i wymiaru godzinowego zajęć realizowanych w formie e-learningu w roku  akademickim 2019/2020 przez Wydział Społeczno-Techniczny
 

 

 

 

 2018

uchwala nr 27/2018 w sprawie zaopiniowania utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych na kierunku "psychologia" o profilu praktycznym i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2018/2019
uchwala nr 28/2018 w sprawie przyjęcia programu studiów w tym planów studiów dla studiów jednolitych magisterskich na kierunku "psychologia" kończących się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku "psychologia" do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych
uchwala nr 29/2018 w sprawie propozycji liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Społeczno-Technicznym
uchwala nr 30/2018 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie specjalności "pedagogika opiekuńczo-wychowawcza" z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym" dla prowadzonego kierunku "pedagogika"
uchwala nr 31/2018 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o utworzenie nowej specjalności "doradztwo zawodowe i personalne" dla prowadzonego kierunkustudiów "pedagogika"
uchwala nr 32/2018 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku studiów "bezpieczeństwo wewnętrzne"
uchwala nr 33/2018 w  sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „mechanika i budowa maszyn” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2021
uchwala nr 34/2018 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zaopiniowanie likwidacji specjalności "przygotowanie i organizacja produkcji" na prowadzonym kierunku studiów "mechanika i budowa maszyn"
uchwala nr 35/2018 w sprawie wniosku do PWSZ w Koninie o zaopiniowanie utworzenia nowej specjalności "metalurgia" dla prowadzonego kierunku studiów 'mechanika i budowa maszyn"
uchwala nr 36/2018 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zaopiniowanie utworzenia nowej specjalności "przygotowanie i organizacja produkcji"  dla prowadzonego kierunku studiów drugiego stopnia "zarzadzanie i inżynieria produkcji"
uchwala nr 37/2018 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018
uchwala nr 38/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku o prowadzenie w roku akademickim 2017/2018 wykładów przez osoby nieposiadające stopnia naukowego
uchwala nr 39/2018 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zaopiniowanie utworzenia nowej specjalności „Finance and Accounting for Business”  dla prowadzonego kierunku studiów pierwszego stopnia "finanse i rachunkowość"
uchwala nr 40/2018 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zaopiniowanie likwidacji specjalności "finanse i rachunkowość gospodarstw domowych"  na prowadzonym kierunku studiów pierwszego stopnia "finanse i rachunkowość"
uchwala nr 41/2018 w przedmiocie zastąpienia postanowień Uchwały nr 6/2017 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, kończących się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku „gospodarka i administracja publiczna” do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych – w związku ze stanowiskiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyrażonym w Uchwale Nr 121/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o nadanie Wydziałowi Społeczno-Technicznemu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna”
uchwala nr 42/2018 w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021 załącznik
uchwala nr 43/2018 w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021 załącznik
uchwala nr 44/2018 w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2022 załącznik
uchwala nr 45/2018 w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021 załącznik
uchwala nr 46/2018 w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „informatyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021 załącznik
uchwala nr 47/2018 w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „logistyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021 załącznik
uchwala nr 48/2018 w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „mechanika i budowa maszyn” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2022 załącznik
uchwala nr 49/2018 w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021 załącznik
uchwala nr 50/2018 w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „praca socjalna” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021 załącznik
uchwala nr 51/2018 w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2020 załącznik
uchwala nr 52/2018 w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2020 załącznik
uchwala nr 53/2018 w sprawie określenia zasad prawidłowego przygotowania pracy dyplomowej na Wydziale Społeczno-Technicznym |załącznik|
uchwala nr 54/2018 w sprawie określenia zalecanych wzorów „arkuszy oceny prac zaliczeniowych” na Wydziale Społeczno-Technicznym
uchwala nr 55/2018 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021
uchwala nr 56/2018 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021
uchwala 57/2018 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2022
uchwala 58/2018 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021
uchwala 59/2018 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „informatyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021
uchwala nr 60/2018 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „logistyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021
uchwala nr 61/2018 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „mechanika i budowa maszyn” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2022
uchwala nr 62/2018 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021
uchwala nr 63/2018 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „praca socjalna” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2021
uchwala nr 64/2018 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku „zarzadzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2020
uchwala nr 65/2018 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2018-2020
uchwala nr 66/2018 w sprawie programów kształcenia dla studiów podyplomowych |załącznik|
uchwala nr 67/2018 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie kierunku studiów "energetyka" prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Społeczno-Techniczny
uchwala nr 68/2018 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie kierunku studiów "praca socjalna" prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Społeczno-Techniczny
uchwala nr 69/2018 w sprawie przyjęcia programu studiow, w tym planu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku "gospodarka i administracja publiczna" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, kończących się uzyskaniem przez absolwenta (kwalifikacji) dyplomu magistra oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku "gospodarka i administracja publiczna" do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dysczyplin naukowych
uchwala nr 70/2018 w sprawie zaopiniowania uruchomienia kierunku studiów o profilu praktycznym "bezpieczeństwo i systemy ochrony" na Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2018/2019
uchwala nr 71/2018 w sprawie zaopiniowania raportu oceny jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie za rok akademicki 2017/2018 /załącznik/
uchwala nr 72/2018 w sprawie funkcjonowania zajęć dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Technicznym pWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019
 uchwala nr 73/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku o prowadzenie w roku akademickim 2018/2019 wykładów przez osoby nie posiadające stopnia naukowego
uchwala nr 74/2018 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w roku akademickim 2018/2019
uchwala nr 75/2018 w sprawie zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Społeczno-Techniczny w roku akademickim 2017/2018 /załącznik/
uchwala nr 76/2018 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018/2019 w kontekście procedury antyplagiatowej
uchwala nr 77/2018 w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2018/2019
uchwala nr 78/2018 w sprawie rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
 


 

 


2017

uchwala nr 1/2017 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów "bezpieczeństwo i systemy ochrony" i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2018/2019
uchwala nr 2/2017 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiow "gospodarka i administracja publiczna" i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2018/2019
uchwala nr 3/2017 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie kierunku studiów "budownictwo" prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Społeczno-Techniczny.
uchwala nr 4/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie kandydatów na kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Społeczno-Techniocznego
uchwala nr 5/2017 w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, kończących się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) licencjata oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych |zalacznik| zalacznik|
uchwala 6/2017 w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, kończących się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku „gospodarka i administracja publiczna” do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych |zalacznik | zalacznik |
uchwala nr 7/2017 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018
uchwala 8/2017 w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2019 | zalacznik |
uchwala 9/2017 w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2019 |zalacznik |
uchwala nr 10/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Rady Wydziału Społeczno-Technicznego
uchwala nr 11/2017 w sprawie powołania stałych komisji Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie
uchwala nr 12/2017 w sprawie wyboru przez Radę Wydziału spośród nauczycieli Wydziału Społeczno-Technicznego członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w PWSZ w Koninie
uchwala nr 13/2017 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018
uchwala nr 14/2017 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Społeczno-Technicznego przedstawiciela do Rady Bibliotecznej
uchwala nr 15/2017 w sprawie zaopiniowania raportu oceny jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie za rok akademicki 2016/2017 |zalacznik |
uchwasla nr 16/2017 w sprawie zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów
 prowadzonych przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny w roku akademickim 2016/2017
uchwala nr 17/2017 w sprawie zaopiniowania uruchomienia kierunku studiów o profilu praktycznym „zdrowie publiczne” na Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2017/2018 |zalacznik|
uchwala nr 18/2017 w sprawie zaopiniowania uruchomienia kierunku studiów o profilu praktycznym „zarządzanie i inżynieria produkcji” na Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2017/2018 |zalacznik |
uchwala nr 19/2017 w sprawie zajęć dodatkowych realizowanych przez studentów zagranicznych w ramach modułu zajęć wypracowanych programowo w trakcie projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
uchwala nr 20/2017 w sprawie zajęć dodatkowych realizowanych przez studentów w ramach modułu zajęć wypracowanych programowo w trakcie projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
uchwala nr 21/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku o prowadzenie w roku akademickim 2017/2018 wykładów przez osoby nieposiadające stopnia naukowego
 uchwala nr 22/2017 w sprawie w sprawie zaopiniowania zalecanych terminów składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2017/2018 w kontekście procedury antyplagiatowej
uchwala nr 23/2017 |załącznik| zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie na lata 2012-2020”
uchwala nr 24/2017 w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2017/2018
uchwala nr 25/2017 w sprawie rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 26/2017 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku studiów „logistyka"


 

2017

uchwala nr 60/2017 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych wypracowanych programowo w trakcie projektu SUSTMAN
uchwala nr 61/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację studiów podyplomowych
uchwala 62/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku o prowadzenie w roku akademickim2016/2017 wykładów przez osoby nieposiadające stopnia naukowego
uchwala nr 63/2017 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017
uchwala nr 64/2017 |załącznik 1| w sprawie przyjęcia planów studiow dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2020
uchwala nr 65/2017 |załącznik 1| w sprawie przyjęcia planów studiow dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "finanse i rachunkowość" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2020
uchwala nr 66/2017 |załącznik 1| w sprawie przyjęcia planów studiow dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "informatyka" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2020
uchwala nr 67/2017 |załącznik 1| w sprawie przyjęcia planów studiow dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "logistyka" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2020
uchwala nr 68/2017 |załącznik 1| w sprawie przyjęcia planów studiow dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "pedagogika" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2020
uchwala nr 69/2017 |załącznik 1| w sprawie przyjęcia planów studiow dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "praca socjalna" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2020
uchwala nr 70/2017 |załącznik 1| w sprawie przyjęcia planów studiow dla studiów drugiego stopnia na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2019
uchwala nr 71/2017 w sprawie przekształceń na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym
uchwala nr 72/2017 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym na rok akademicki 2018/2019 | załącznik 1 | załącznik 2|
uchwala nr 73/2017 w sprawie przyjęcia programów kształcenia na studiach podyplomowych | załącznik |
uchwala nr 74/2017 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjionarnej dla cyklu kształcenia 2017-2020 | załącznik |
uchwala nr 75/2017 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "finanse i rachunkowość" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2020 | załącznik |
uchwala nr 76/2017 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "informatyka" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2020 |załącznik |
uchwala nr 77/2017 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "logistyka" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2020 |załącznik |
uchwala nr 78/2017 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "pedagogika" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2020 | załącznik |
uchwala nr 79/2017 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "praca socjalna" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2020 |załącznik |
uchwala nr 80/2017 w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2017-2020 | załącznik |
uchwala nr 81/2017 w sprawie przekształceń na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 82/2017 w sprawie opinii o zmianie nazwy jednostek organizacyjnych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym
uchwala nr 83/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształceń na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie
 


2016

uchwala nr 19/2016 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie specjalności "edukacja elementarna z informatyką szkolną" dla prowadzonego kierunku "pedagogika"
uchwala nr  20/2016 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie specjalności "zarządzanie i coaching w pomocy społecznej" dla prowadzonego kierunku "praca socjalna"
uchwala nr 21/2016 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie specjalności "asystent rodziny" dla prowadzonego kierunku "praca socjalna"
uchwala nr 22/2016 |załącznik| załącznik| w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o utworzenie nowej specjalności "finanse przedsiębiorstw i sektora publicznego" dla prowadzonego kierunku studiów
finanse i rachunkowość"
uchwala nr 23/2016 |załączki | załącznik | w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o utworzenie nowej specjalności "finanse i rachunkowść gospodarstw domowych"  dla prowadzonego kierunku studiów "finanse i rachunkowość"
uchwala nr 24/2016 |załącznik | załącznik | w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie  o zmianę nazwy specjalności "finanse i bankowość"  dla prowadzonego kierunku studiów  "finanse i rachunkowość"
uchwala nr 25/2016 | załącznik | załącznik | w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o utworzenie nowej specjalności "praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień" dla prowadzonego kierunku "praca socjalna"
uchwala nr 26/2016 | załącznik | załącznik | w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o utworzenie nowej specjalności "praca socjalna z socjoterapią" dla prowadzonego kierunku "praca socjalna"
uchwala nr 27/2016 | załącznik | załącznik | w sprawie uchwalenia planów i programów studiów podyplomowych w ramach programu kształcenia

uchwala nr 28/2016 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016
uchwala nr 29/2016  w sprawie zaopiniowania wniosków o prowadzenie w roku akademickim 2015/2016 wykładów przez osoby nieposiadające sopnia naukowego
uchwala nr 30/2016 w sprawie zaopiniowania likwidacji studiów podyplomowych "Opiekun i edukator domowy dziecka" oraz "Animator czasu wolnego"
uchwala nr 31/2016 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3a | załącznik 3b | załącznik 4 |w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opisu procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułow tego procesu punktami ECTS) oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "informatyka" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestaconarnej oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku "informatyka" do obszrów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych.
uchwala nr 32/2016 | załącznik | w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w roku akademickim 2017/2018
uchwala nr 33/2016 | załącznik | w sprawie uchwalenia programu kursu dokształcającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
uchwala nr 34/2016 | załącznik | załącznik | w sprawie przyjęcia projektu programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku  "bezpieczeństwo wewnętrzne" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2016-2019
uchwala nr 35/2016 | załącznik | załącznik | w sprawie przyjęcia projektu programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku  "logistyka" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2016-2019
uchwala nr 36/2016 | załącznik | załącznik | w sprawie przyjęcia projektu programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku  "pedagogika" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2016-2019
uchwala nr 37/2016 | załącznik | załącznik | w sprawie przyjęcia projektu programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku  "praca socjalna" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2016-2019
uchwala nr 38/2016 | załącznik | załącznik | w sprawie przyjęcia projektu programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku  "zarządzanie" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2016-2019
uchwala nr 39/2016 | załącznik | załącznik | w sprawie przyjęcia projektu programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku  "finanse i rachunkowość" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2016-2019
uchwala nr 40/2016 w sprawie opinii o zmianie nazwy jednostek organizacyjnych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym
uchwala nr 41/2016 | załącznik | w sprawie uchwalenia planu i programu studiów podyplomowych w ramach programu kształcenia
uchwala nr 42/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów 'zarządzanie i inżynieria produkcji" i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2017/2018
uchwala nr 43/2016 w sprawie uchwalenia planu i programu studiów podyplomowych w ramach programu kształcenia
uchwala nr 44/2016 w sprawiewniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie kierunku studiów "zarządzanie" prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny
uchwala nr 45/2016 w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku :zarządzanie i inżynieria produkcji" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, kończących się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra inżyniera oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych
uchwala nr 46/2016 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 47/2016 w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opisu procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktów ECTS) oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku "informatyka" o profilu praktycznym w formir stacjonarnej i niestacjonarnej oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku "informatyka" do obszarów kształcenia, dziedzin nauki orza dyscyplin naukowych
uchwala nr 48/2016 | zalaczniki | w  sprawie programów kształcenia dla studiów podyplomowych
uchwala nr 49/2016 w sprawie w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017
uchwala nr 50/2016 w sprawie propozycji limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i formach studiów w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym
uchwala 51/2016 | zalacznik 1 | zalacznik 2 | zalacznik 3| zalacznik 4| zalacznik 5| zalacznik 6|w sprawie zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny w roku akademickim 2015/2016
uchwala nr 52/2016 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
uchwala nr 53/2016 | zalacznik | w sprawie zaopiniowania raportu oceny jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie za rok akademicki 2015/2016
uchwala nr 54/2016 w sprawie zaopiniowania wniosku o prowadzenie w roku akademickim 2016/2017 wykładów przez osoby nieposiadające stopnia naukowego
uchwala nr 55/2016 w sprawie rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-ekonomicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 56/2016 w sprawie zaopiniowania zalecanych terminów składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2016/2017 w kontekście procedury antyplagiatowej
uchwala nr 57/2016 w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2016/2017
uchwala nr 58/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym "zdrowie publiczne" i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2017/2018
uchwala nr 59/2016 |zalacznik 1| zalacznik 2 | zalacznik 3 | w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku "zdrowie publiczne" o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, kończących się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku "zdrowie publiczne" do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych.2015 (Uchwały Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego 2015-2019)


uchwala nr 1/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
uchwala nr 2/2015 w sprawie zaopiniowania wniosków w sprawie kandydatów na kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
uchwala nr 3/2015 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale
Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 4/2015 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku studiów "praca socjalna"
uchwala nr 5/2015 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 | załącznik 4 | załącznik 5 | w sprawie zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Społeczno-Humanistyczny w roku akademickim 2015/2016
uchwala nr 6/2015 |załącznik 1| w sprawie zaopiniowania raportu oceny jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie za rok akademicki 2014/2015
uchwala nr 7/2015 w sprawie propozycji limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i formach studiów w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym
uchwala nr 8/2015 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym 2015/2016
uchwala nr 9/2015 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie na rok 2015/2016
uchwala nr 10/2015 w sprawie powołania stałych komisji Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie
uchwala nr 11/2015 w sprawie wyboru przez Radę Wydziału spośród nauczycieli  Wydziału Społeczno-Ekonomicznego członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w PWSZ w Koninie
uchwala nr 12/2015 |załącznik 1| zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pt. "Strategia Rozwoju Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
uchwala nr 13/2015 |załącznik| w sprawie zaopiniowania uruchomienia kierunku studiów o profilu przktycznym "finanse i rachunkowość" na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w roku akademickim 2015/2016
uchwala nr 14/2015 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Społeczno-Ekonomicznego przedstawiciela Rady Bibliotecznej
uchwala nr 15/2015 w sprawie rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 16/2015 w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2015/2016
uchwala nr 17/2015 w sprawie zaopiniowania zalecanych terminów składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2015/2016 w kontekście procedury antyplagiatowej
uchwala nr 18/2015  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016

 

2015

uchwala nr 65/2015 w sprawie zaopiniowania likwidacji specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia „filologia”
uchwala nr 66/2015 w sprawie zaopiniowania likwidacji specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia „praca socjalna”
uchwala nr 67/2015 I załącznik 1 I w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia „bezpieczeństwo wewnętrzne”
uchwala nr 68/2015 I załącznik 1 I w sprawie utworzenia nowych specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia „filologia”
uchwala nr 69/2015 I załącznik 1 I w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia „logistyka”
uchwala nr 70/2015 I załącznik 1 I w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia „praca socjalna”
uchwala nr 71/2015 w sprawie zaopiniowania terminów rekrutacji na rok akademicki 2015/2016
uchwala nr 72/2015 I załącznik 1 I załącznik 2 I załącznik 3 I w sprawie uchwalenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych „Coaching społeczny – praca z trudnym klientem”, „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” oraz „Transport, spedycja, logistyka”
uchwala nr 73/2015 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015
uchwala nr 74/2015 I załącznik 1 I w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie nieruchomościami – Facility Management”
uchwala nr 75/2015 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
uchwala nr 76/2015 w sprawie przekształceń na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 77/2015 I załącznik 1 I załącznik 2 I w sprawie programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2015-2018
uchwala nr 78/2015 I załącznik 1 I załącznik 2 I w sprawie programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „filologia” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej dla cyklu kształcenia 2015-2018
uchwala nr 79/2015 I załącznik 1 I załącznik 1a I załącznik 2 I w sprawie programu kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2015-2017
uchwala nr 80/2015 I załącznik 1 I załącznik 2 I w sprawie programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „logistyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2015-2018
uchwala nr 81/2015 I załącznik 1 I załącznik 2 I w sprawie programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2015-2018
uchwala nr 82/2015 I załącznik 1 I załącznik 2 I w sprawie programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „praca socjalna” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2015-2018
uchwala nr 83/2015 I załącznik 1 I załącznik 2 I w sprawie programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2015-2018
uchwala nr 84/2015 I załącznik 1 I w sprawie zmiany planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
uchwala nr 85/2015 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie po rozstrzygnięciu konkursów
uchwala nr 86/2015 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie po rozstrzygnięciu konkursów
uchwala nr 87/2015 I załączniki I w sprawie programów kształcenia dla studiów podyplomowych
uchwala nr 88/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów „informatyka” i  propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2016/2017
uchwala nr 89/2015 w sprawie zaopiniowania likwidacji Katedry Filologii oraz Zakładu Praktycznej Nauki Języków Obcych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie

2014

uchwala nr 21/2014 w sprawie opinii dotyczącej kandydata na stanowisko kierownika Katedry Politologii i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
uchwala nr 22/2014 w sprawie opinii dotyczącej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
uchwala nr 23/2014 I załącznik 1 I załącznik 2 I w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne”
uchwala nr 24/2014 I załącznik 1 I załącznik 2 I w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów „zarządzanie”
uchwala nr 25/2014 w sprawie opracowania portfolio studenta
uchwala nr 26/2014 zmieniająca uchwałę  w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 27/2014 w sprawie zaopiniowania terminów rekrutacji na rok akademicki 2014/2015
uchwala nr 28/2014 w sprawie zaopiniowania likwidacji specjalności na kierunku „pedagogika”
uchwala nr 29/2014 w sprawie zaopiniowania likwidacji specjalności na kierunku „filologia”
uchwala nr 30/2014 w sprawie opinii dotyczącej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
uchwala nr 31/2014 I załącznik 1I załącznik 2 I w sprawie utworzenia nowych specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia „filologia”
uchwala nr 32/2014 w sprawie zmiany nazw specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia „filologia”
uchwala nr 33/2014 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014
uchwala nr 34/2014 I załącznik 1 I załącznik 2 I załącznik 3 I w sprawie uchwalenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych  „Animator czasu wolnego”, „Opiekun i edukator domowy dziecka” oraz „Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna”
uchwala nr 35/2014 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie
w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014
uchwala nr 36/2014 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
uchwala nr 37/2014 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie po rozstrzygnięciu konkursów
uchwala nr 38/2014 w sprawie opinii dotyczącej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
uchwala nr 39/2014 I załącznik 1 I w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów „pedagogika”
uchwala nr 40/2014 I załącznik 1 I w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne”, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 41/2014 I załącznik 1 I w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „filologia”, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 42/2014 I załącznik 1 I w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „pedagogika”, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 43/2014 I załącznik 1 I w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „praca socjalna”, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 44/2014 I załącznik 1 I w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „zarządzanie”, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 45/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie po rozstrzygnięciu konkursu
uchwala nr 46/2014 I załącznik 1 I w sprawie zmiany planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
uchwala nr 47/2014 I załącznik 1 I w sprawie zmiany planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „logistyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
uchwala nr 48/2014 I załącznik 1 I w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych „Asystent rodziny”
uchwala nr 49/2014 I załącznik 1I w sprawie zmiany planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia”
o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
uchwala nr 50/2014 I załączniki I w sprawie programów kształcenia dla studiów podyplomowych
uchwala nr 51/2014 I załącznik 1I w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów „finanse i rachunkowość” i  propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2015/2016
uchwala nr 52/2014 I załączniki I w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie za rok akademicki 2014/2015
uchwala nr 53/2014 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie po rozstrzygnięciu konkursów
uchwala nr 54/2014 I załączniki I w sprawie zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Społeczno-Humanistyczny w roku akademickim 2013/2014
uchwala nr 55/2014 w sprawie propozycji limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i formach studiów w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 56/2014 I załącznik I w sprawie zaopiniowania raportu oceny jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie za rok akademicki 2013/2014
uchwala nr 57/2014 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2014/2015
uchwala nr 58/2014 w sprawie zaopiniowania zalecanych terminów składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2014/2015 w kontekście procedury antyplagiatowej
uchwala nr 59/2014 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015
uchwala nr 60/2014 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015
uchwala nr 61/2014 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku „zarządzanie”
uchwala nr 62/2014 I załączniki I w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opisu procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS) oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku „finanse i rachunkowość” do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych
uchwala nr 63/2014 w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2014/2015
uchwala nr 64/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia spośród nauczycieli Wydziału Społeczno-Humanistycznego kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

2013

uchwala nr 1/2013 w sprawie zaopiniowania wniosków w sprawie kandydatów na kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Społeczno-Humanistycznego
uchwala nr 2/2013 I załącznik 1 I załącznik 2 I załącznik 3 I załącznik 4 I załącznik 5 I załącznik 6 I załącznik 7 I w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie za rok akademicki 2012/2013
uchwala nr 3/2013 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale SpołecznoHumanistycznym PWSZ w Koninie po rozstrzygnięciu konkursów
uchwala nr 4/2013 w sprawie zaopiniowania wniosków o prowadzenie w roku akademickim 2013/2014 wykładów przez osoby nieposiadające stopnia naukowego
uchwala nr 5/2013 I załącznik 1 I zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie na lata 2012-2020”
uchwala nr 6/2013 I załącznik 1 I załącznik 2 I załącznik 3 I załącznik 4 I załącznik 5 I w sprawie zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Społeczno-Techniczny w roku akademickim 2012/2013
uchwala nr 7/2013 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia”
i  propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2014/2015
uchwala nr 8/2013 I załącznik 1 I załącznik 2 I  w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opisu procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS) oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „logistyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku „logistyka” do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych
uchwala nr 9/2013 I załącznik 1I w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opisu procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS) oraz planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku „filologia” do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych
uchwala nr 10/2013 w sprawie propozycji limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach i formach studiów w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 11/2013 I załącznik 1I w sprawie zaopiniowania raportu oceny jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie za rok akademicki 2012/2013
uchwala nr 12/2013 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 13/2013 w sprawie powołania stałych komisji Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie
uchwala nr 14/2013 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2013/2014 w kontekście procedury antyplagiatowej
uchwala nr 15/2013 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014
uchwala nr 16/2013 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014
uchwala nr 17/2013 w sprawie rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 18/2013 w sprawie zaopiniowania rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 19/2013 w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2013/2014
uchwala nr 20/2013 w sprawie zgłoszenia spośród nauczycieli Wydziału Społeczno-Humanistycznego kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Uchwały Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie


2013

uchwala nr 83/2013 w sprawie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Politologii na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 84/2013 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne” i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2013/2014
uchwala nr 85/2013 w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opisu procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi doposzczególnych modułów tego procesu punktami ECTS) oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
uchwala nr 86/2013 w sprawie zaopiniowania terminów rekrutacji na rok akademicki 2013/2014
uchwala nr 87/2013 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013
uchwala nr 88/2013 | załącznik 1 | | załącznik 2 | w sprawie ustalenia wzorów formularzy oceny efektów kształcenia
uchwala nr 89/2013 w sprawie uchwalenia programu kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
uchwala nr 90/2013 zmieniającej uchwałę w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
uchwala nr 91/2013  w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Społeczno-Technicznego przedstawiciela do Rady Bibliotecznej
uchwala nr 92/2013 | załącznik 1 | | załącznik 2 |  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie na lata 2012-2020”
uchwala nr 93/2013  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
uchwala nr 94/2013 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013
uchwala nr 95/2013 | załącznik 1 | | załącznik 2 | | załącznik 3 |  w sprawie uchwalenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych „bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”, „odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna” oraz „zarządzanie bezpieczeństwem informacji”
uchwala nr 96/2013  w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w kontekście procedury antyplagiatowej
uchwala nr 97/2013  | załącznik 1 | w sprawie zaopiniowania nowej specjalności na kierunku studiów „pedagogika”
uchwala nr 98/2013 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „filologia”, poziomu i profilu
kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 99/2013 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”,
poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 100/2013 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „pedagogika”, poziomu i profilu
kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 101/2013 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „politologia”, poziomu i profilu
kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 102/2013 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „praca socjalna”, poziomu i profilu
kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 103/2013 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „zarządzanie”, poziomu i profilu
kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 104/2013 w sprawie zasad przygotowywania pracy dyplomowej na kierunkach studiów
prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 105/2013 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego
na studia w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Społeczno-Technicznym
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
uchwala nr 106/2013 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów „logistyka”
i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2014/2015
uchwala nr 107/2013 w sprawie zaopiniowania rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim
zatrudnionym na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 108/2013 w sprawie zaopiniowania propozycji zajęć fakultatywnych na rok akademicki
2013/2014 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 109/2013 w sprawie programów kształcenia dla studiów podyplomowych

2012

uchwala nr 23/2012 w sprawie opinii na temat odwołania Dyrektora Instytutu Neofilologii na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 24/2012 w sprawie opinii na temat odwołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Neofilologii na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 25/2012 w sprawie opinii na temat powołania Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Instytutu Neofilologii na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 26/2012 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”
uchwala nr 27/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia spośród nauczycieli Wydziału Społeczno-Technicznego kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
uchwala nr 28/2012 | załącznik | w sprawie zaopiniowania nowej specjalności na kierunku studiów „praca socjalna”
uchwala nr 29/2012 | załącznik 1 | |załącznik 2 | | załącznik 3 | w sprawie zaopiniowania nowych specjalności na kierunku studiów „filologia”
uchwala nr 30/2012 w sprawie zaopiniowania nowej specjalności na kierunku studiów „pedagogika”
uchwala nr 31/2012 w sprawie zaopiniowania nowej specjalności na kierunku studiów „pedagogika”
uchwala nr 32/2012 w sprawie zaopiniowania terminów rekrutacji na rok akademicki 2012/2013
uchwala nr 33/2012 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w roku akademickim 2011/2012
uchwala nr 34/2012 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012
uchwala nr 35/2012 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012
uchwala nr 36/2012 w sprawie uchwalenia planów studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach podyplomowych
uchwala nr 37/2012 w sprawie uchwalenia programu kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
uchwala nr 38/2012 w sprawie zgłoszenia spośród nauczycieli Wydziału Społeczno-Technicznego kandydata do komisji właściwej w sprawach opiniowania wniosków dotyczących prac badawczych prowadzonych przez nauczycieli oraz innych wniosków realizowanych w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego
uchwala nr 39/2012 w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach podyplomowych „bankowość i analiza finansowa”
uchwala nr 40/2012 w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku „politologia” z dotychczasowej „współpraca europejska” na „administracja europejska” od roku akademickiego 2012/2013
uchwala nr 41/2012 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 42/2012 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „filologia”, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 43/2012 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 44/2012 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 45/2012 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „pedagogika”, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 46/2012 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „politologia”, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 47/2012 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „praca socjalna”, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 48/2012 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów „zarządzanie”, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
uchwala nr 49/2012 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
uchwala nr 50/2012 w sprawie opinii na temat odwołania Dyrektora Instytutu Pedagogiki na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 51/2012 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 52/2012 w sprawie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Pedagogiki na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 53/2012 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 54/2012 w sprawie zaopiniowania likwidacji specjalności na kierunku „zarządzanie”
uchwala nr 55/2012 | załączniki: 1 i 2, 3 i 4 | zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku „zarządzanie”
uchwala nr 56/2012 w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” z dotychczasowej „edukacja muzyczna szkolna” na „edukacja szkolna i prowadzenie zespołów muzycznych” od roku akademickiego 2012/2013
uchwala nr 57/2012 | załącznik | w sprawie zaopiniowania nowej specjalności na kierunku studiów „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”
uchwala nr 58/2012 w sprawie zaopiniowania likwidacji studiów podyplomowych
uchwala nr 59/2012  w sprawie programów kształcenia dla studiów podyplomowych
uchwala nr 60/2012 w sprawie zaopiniowania propozycji zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2012/2013 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 61/2012 w sprawie umieszczania w pracach dyplomowych tytułu i streszczenia w języku obcym
uchwala nr 62/2012  | załącznik 1 | | załącznik 2 | | załącznik 3 | | załącznik 4 | | załącznik 5 | | załącznik 6 | | załącznik 7 | | załącznik 8 | | załącznik 9 |w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie za rok akademicki 2011/2012
uchwala nr 63/2012 w sprawie opinii na temat powołania kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie
uchwala nr 64/2012 w sprawie zaopiniowania likwidacji Katedry Informacji Naukowej
uchwala nr 65/2012 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie bez procedury konkursowej
uchwala nr 66/2012 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie po rozstrzygnięciu konkursu
uchwala nr 67/2012 w sprawie zaopiniowania likwidacji specjalności na kierunku „filologia”
uchwala nr 68/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2012/2013 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 69/2012 w sprawie zaopiniowania wniosków o prowadzenie w roku akademickim 2012/2013wykładów przez osoby nieposiadające stopnia naukowego
uchwala nr 70/2012 | załącznik 1 | w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie na lata 2012-2020”
uchwala nr 71/2012 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
uchwala nr 72/2012 w sprawie zaopiniowania likwidacji Instytutu Edukacji Artystycznej
uchwala nr 73/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2012/2013 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 74/2012 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013
uchwala nr 75/2012 w sprawie propozycji limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach i formach studiów w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 76/2012 w sprawie zaopiniowania likwidacji specjalności na kierunku „politologia”
uchwala nr 77/2012 w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku „politologia”
uchwala nr 78/2012 w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Technicznego w zakresie zapewnienia jakoś
uchwala nr 79/2012 w sprawie zmiany nazw specjalności na kierunku „pedagogika”
uchwala nr 80/2012 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013
uchwala nr 81/2012 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów „kulturoznawstwo”
uchwala nr 82/2012 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie

2011 (Uchwały Rady Wydziału Społeczno-Technicznego 2011-2015)

uchwala nr 1/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Rady Wydziału Społeczno-Technicznego
uchwala nr 2/2011 w sprawie zaopiniowania wniosków o powołanie kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Społeczno-Technicznego
uchwala nr 3/2011 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu warunkowej oceny jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie”
uchwala nr 4/2011 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich   na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 5/2011 w sprawie zaopiniowania rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale Społeczno-Technicznym  PWSZ w Koninie
uchwala nr 6/2011 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów w roku akademickim 2011/2012 przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra
uchwala nr 7/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku „zarządzanie”
uchwala nr 8/2011 w sprawie zaopiniowania propozycji zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2011/2012 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 9/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku „politologia”
uchwala nr 10/2011 w sprawie uchwalenia programów nauczania na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Społeczno-Techniczny PWSZ w Koninie w roku akademickim 2011/2012
uchwala nr 11/2011 w sprawie powołania stałych komisji Wydziału Społeczno-Technicznego
uchwala nr 12/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych i ramowych programów przedmiotów
uchwala nr 13/2011 w sprawie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Technicznego na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 14/2011 w sprawie wyboru spośród nauczycieli Wydziału Społeczno-Technicznego członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
uchwala nr 15/2011 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Społeczno-Technicznego przedstawiciela do Rady Bibliotecznej
uchwala nr 16/2011 w sprawie propozycji limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach i formach studiów w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 17/2011 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012
uchwala nr 18/2011 w sprawie zgłoszenia spośród nauczycieli Wydziału Społeczno-Technicznego kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
uchwala nr 19/2011 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
uchwala nr 20/2011 w sprawie rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwala nr 21/2011 | załącznik | w sprawie zaopiniowania nowej specjalności na kierunku pedagogika
uchwala nr 22/2011 w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach podyplomowych „administracja samorządowa”

2011

uchwała nr 133 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „filologia”
uchwała nr 134 w sprawie uchwalenia planów studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach podyplomowych
uchwała nr 135 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
uchwała nr 136 zmieniająca plan studiów na kierunku „zarządzanie”
uchwała nr 137 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn
uchwała nr 138 w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach podyplomowych
uchwała nr 139 w sprawie nowej specjalności studiów na kierunku praca socjalna
uchwała nr 140 w sprawie nowej specjalności studiów na kierunku filologia
uchwała nr 141 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
uchwała nr 142 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku zarządzanie
uchwała nr 143 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno –Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011
uchwała nr 144 w sprawie zatwierdzenia terminów rekrutacji na rok akademicki 2011/2012
uchwała nr 145 w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach podyplomowych
uchwała nr 146 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych
uchwała nr 147 w sprawie zatwierdzenia programów studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 148 w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku „praca socjalna”
uchwała nr 149 w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku „zarządzanie”
uchwała nr 150 w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku „mechanika i budowa maszyn”
uchwała nr 151 w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku „politologia”
uchwała nr 152 w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku „pedagogika”
uchwała nr 153 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Społeczno – Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
uchwała nr 154 w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych i ramowych programów przedmiotów
uchwała nr 155 w sprawie zaopiniowania rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim wykonującym pracę w Instytucie Politologii na Wydziale Społeczno - Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 156 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie

2010

uchwała nr 92/2010 | załącznik w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno – Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010
uchwała nr 93/2010 | załącznik w sprawie uchwalenia planu i ramowych programów studiów podyplomowych „zarządzanie kadrami i prawo pracy”
uchwała nr 94/2010 | załącznik w sprawie uchwalenia planu i ramowych programów studiów podyplomowych „edukacja dla bezpieczeństwa”
uchwała nr 95/2010 | załącznik zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów na Wydziale Społeczno-Technicznym  PWSZ w Koninie
uchwała nr 96/2010 | załącznik w sprawie zaopiniowania nowych specjalności na kierunku zarządzanie
uchwała nr 97/2010 w sprawie uchwalenia planu i ramowych programów studiów podyplomowych „finanse i inwestycje samorządowe”
uchwała nr 98/2010 w sprawie uchwalenia planu i ramowych programów studiów podyplomowych „komunikacja społeczna i public relations w instytucjach publicznych”
uchwała nr 99/2010 w sprawie zatwierdzenia terminów rekrutacji na rok akademicki 2010/2011
uchwała nr 100/2010 w sprawie zatwierdzenia przedmiotu fakultatywnego w Instytucie Pracy Socjalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010
uchwała nr 101/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów w roku akademickim 2009/2010 przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra
uchwała nr 102/2010 w sprawie zaopiniowania kandydata na funkcję Wicedyrektora Instytutu Technicznego na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 103/2010 w sprawie uchwalenia planu i ramowych programów studiów podyplomowych „wdrażanie i rozliczanie projektów unijnych”
uchwała nr 104/2010 | załącznik w sprawie zaopiniowania nowej specjalności na kierunku pedagogika
uchwała nr 105/2010 | załącznik zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów na Wydziale Społeczno – Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 106/2010 | załącznik w sprawie zaopiniowania nowych specjalności na kierunku politologia
uchwała nr 107/2010 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie”
uchwała nr 108/2010 w sprawie uchwalenia planu i ramowych programów studiów podyplomowych „Akademia Trenerów Biznesu”
uchwała nr 109/2010 w sprawie uchwalenia planu i ramowych programów studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i personalne”
uchwała nr 110/2010 w sprawie uchwalenia programu kursów językowych
uchwała nr 111/2010 w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn  z dotychczasowej „technika cieplna” na „maszyny i urządzenia energetyczne” od roku akademickiego 2010/2011
uchwała nr 112/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów na Wydziale Społeczno – Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 113/2010 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Społeczno – Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
uchwała nr 114/2010 w sprawie zaopiniowania propozycji zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2010/2011 na Wydziale Społeczno – Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 115/2010 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczycieli akademickich w Instytucie Neofilologii na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 116/2010 w sprawie zaopiniowania kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu Technicznego na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 117/2010 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego w Katedrze Informacji Naukowej na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 118/2010 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi wykonującymi pracę w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Społeczno - Technicznym
uchwała nr 119/2010 | załącznik w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Społeczno-Technicznego za rok akademicki 2009/2010
uchwała nr 120/2010 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów w roku akademickim 2010/2011 przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra
uchwała nr 121/2010 w sprawie zaopiniowania rozszerzenia propozycji zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2010/2011 na Wydziale Społeczno – Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 122/2010 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 123/2010 w sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie
uchwała nr 124/2010 | załącznik w sprawie uchwalenia planu studiów na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”
uchwała nr 125/2010 w sprawie wniosku o utworzenie Instytutu Edukacji Artystycznej
uchwała nr 126/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 i 4 | załącznik 5 i 6 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów na Wydziale Społeczno-Technicznym  PWSZ w Koninie
uchwała nr 127/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 | załącznik 4 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku filologia w roku akademickim 2009/2010
uchwała nr 128/2010 | załącznik zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
uchwała nr 129/2010 w sprawie zaopiniowania kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu Edukacji Artystycznej na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 130/2010 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011
uchwała nr 131/2010 w sprawie uchwalenia programów nauczania na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Społeczno-Techniczny PWSZ w Koninie w roku akademickim 2010/2011
uchwała nr 132/2010 w sprawie propozycji limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach i formach studiów w roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie

2009

uchwała nr 60/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania dokumentacji przygotowanej na nowe specjalności na kierunku „filologia”
uchwała nr 61/2009 w sprawie uchwalenia programów nauczania na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Społeczno-Techniczny PWSZ w Koninie w roku akademickim 2008/2009
uchwała nr 62/2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia nowego kierunku studiów „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”
uchwała nr 63/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pani dr Marty Cichockiej na stanowisko Dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 64/2009 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych w semestrze letnim roku akademickim 2008/2009 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 65/2009 w sprawie określenia zasad procesu rekrutacyjnego na rok akademicki 2009/2010
uchwała nr 66/2009 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie
uchwała nr 67/2009 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych w semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 68/2009 | załącznik w sprawie zaopiniowania propozycji zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2009/2010 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 69/2009 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Społeczno-Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
uchwała nr 70/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 71/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania dokumentacji przygotowanej na nową specjalność na kierunku pedagogika
uchwała nr 72/2009 w sprawie zaopiniowania dokumentacji przygotowanej na nową specjalność na kierunku praca socjalna
uchwała nr 73/2009 w sprawie podziału Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
uchwała nr 74/2009 | załącznik w sprawie uchwalenia planu studiów na kierunku informacja naukowa bibliotekoznawstwo
uchwała nr 75/2009 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie
uchwała nr 76/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pani dr Romualdy Fimińskiej-Banaszyk na stanowisko Dyrektora Instytutu Ekonomicznego na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 77/2009 | załącznik w sprawie zaopiniowania raportu samooceny kierunku praca socjalna
uchwała nr 78/2009 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku praca socjalna w roku akademickim 2009/2010
uchwała nr 79/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Wydziału Społeczno-Technicznego
uchwała nr 81/2009 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów w roku akademickim 2009/2010 przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra
uchwała nr 82/2009 w sprawie zniesienia Instytutu Medycznego
uchwała nr 83/2009 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno–Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010
uchwała nr 84/2009 w sprawie uchwalenia programów nauczania na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Społeczno-Techniczny PWSZ w Koninie w roku akademickim 2009/2010
uchwała nr 85/2009 w sprawie propozycji limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach i formach studiów w roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Społeczno–Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 86/2009 w sprawie zatwierdzenia terminów rekrutacji na rok akademicki 2010/2011
uchwała nr 87/2009 w sprawie uchwalenia planu studiów podyplomowych „Podatki”
uchwała nr 88/2009 w sprawie uchwalenia planu studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
uchwała nr 89/2009 w sprawie uchwalenia planu studiów podyplomowych „Rachunkowość”
uchwała nr 90/2009 w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku filologia w roku akademickim 2009/2010
uchwała nr 91/2009 w sprawie uchwalenia planu studiów podyplomowych „Technologia informacyjna i informatyka w edukacji”

2008

uchwała nr 22/2008 w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”
uchwała nr 23/2008 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny kierunku Politologia
uchwała nr 24/2008 w sprawie uchwalenia programów nauczania na kierunkach kształcenia na rok akademickim 2007/2008
uchwała nr 25/2008 w sprawie zaopiniowania dokumentacji przygotowanej na nowe specjalności na kierunku filologia
uchwała nr 26/2008 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 27/2008 w sprawie uchwalenia planu i programu studiów podyplomowych w zakresie „Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa”
uchwała nr 28/2008 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny kierunku wychowanie fizyczne
uchwała nr 29/2008 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu warunkowej oceny jakości kształcenia kierunku turystyka i rekreacja
uchwała nr 30/2008 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
uchwała nr 31/2008 w sprawie zaopiniowania dokumentacji przygotowanej na rozszerzoną specjalność na kierunku pedagogika
uchwała nr 32/2008 w sprawie zaopiniowania dokumentacji przygotowanej na nową specjalność na kierunku pedagogika
uchwała nr 33/2008 w sprawie zaopiniowania regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Społeczno-Technicznym
uchwała nr 34/2008 w sprawie zaopiniowania zmian w regulaminie studiów
uchwała nr 35/2008 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 36/2008 w sprawie określenia zasad procesu rekrutacyjnego w roku akademickim 2008/2009
uchwała nr 37/2008 w sprawie zaopiniowania kandydatury dyrektora Instytutu Technicznego na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 38/2008 + załącznik w sprawie zaopiniowania wzoru pierwszej strony pracy dyplomowej
uchwała nr 39/2008 w sprawie uchwalenia planu i programu studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie”
uchwała nr 40/2008 w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w obrębie Wydziału Społeczno-Technicznego
uchwała nr 41/2008 w sprawie zaopiniowania kandydatury dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 42/2008 w sprawie zaopiniowania zmian w planie studiów na kierunku „Zarządzanie” na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 44/2008 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych
uchwała nr 45/2008 w sprawie powołania Instytutu Zdrowia Publicznego
uchwała nr 46/2008 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Społeczno–Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
uchwała nr 47/2008 w sprawie powołania Katedry Informacji Naukowej
uchwała nr 48/2008 w sprawie opinii dotyczącej powołania Kierownika Katedry Informacji Naukowej
uchwała nr 49/2008 w sprawie propozycji limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach i formach studiów w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 50/2008 w sprawie wprowadzenia nowej specjalności „praca socjalna z resocjalizacją” na kierunku praca socjalna od roku akademickiego 2009/2010
uchwała nr 51/2008 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 52/2008 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2008/2009 przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra
uchwała nr 53/2008 w sprawie wprowadzenia nowej specjalności „dziennikarstwo” na kierunku politologia od roku akademickiego 2009/2010
uchwała nr 54/2008 w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku politologia z dotychczasowej „samorząd i władza lokalna” na „administracja samorządowa” od roku akademickiego 2009/2010
uchwała nr 55/2008 w sprawie opinii dotyczącej uruchomienia nowego fakultetu „język migowy” w Instytucie Pedagogiki w semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009
uchwała nr 56/2008 w sprawie utworzenia nowego kierunku „fizjoterapia” w Instytucie Kultury Fizycznej od roku akademickiego 2009/2010
uchwała nr 57/2008 w sprawie propozycji zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Kultury Fizycznej
uchwała nr 58/2008 w sprawie zaopiniowania terminów rekrutacji na rok akademicki 2009/2010
uchwała nr 59/2008 w sprawie zaopiniowania propozycji kalendarza roku akademickiego 2009/2010

2007

uchwała nr 1/2007 w sprawie powołania stałych komisji Wydziału Społeczno-Technicznego
uchwała nr 2/2007 w sprawie zaopiniowania dyrektorów i wicedyrektorów Instytutów Wydziału Społeczno-Technicznego
uchwała nr 3/2007 w sprawie wyboru spośród nauczycieli Wydziału Społeczno-Technicznego przedstawiciela do Rady Bibliotecznej
uchwały nr 4/2007 i 5/2007 w sprawie zaopiniowania nowej specjalności: wychowanie fizyczne z turystyką szkolną na kierunku wychowanie fizyczne, i specjalności: obsługa ruchu turystycznego oraz rekreacja ruchowa na kierunku turystyka i rekreacja
uchwały nr 6/2007, 7/2007 i 8/2007 w sprawie ustalenia planu i programu studiów podyplomowych podatki, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy i kompetencje pedagogiczne nauczyciela
uchwała nr 9/2007 w sprawie zaopiniowania zajęć fakultatywnych
uchwała nr 10/2007 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 11/2007 w sprawie uchwalenia planów studiów na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 12/2007 w sprawie wyboru spośród nauczycieli Wydziału Społeczn0-Technicznego Członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
uchwała nr 13/2007 w sprawie propozycji limitu przyjęć na studia w roku akademickim 2008/2009 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 14/2007 w sprawie wyrażenia opinii o zmianie nazwy Instytutu Edukacji Szkolnej
uchwała nr 15/2007 w sprawie zatwierdzenia prowadzenia wykładów, seminariów oraz egzaminów przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra w roku akademickim 2007/2008
uchwała nr 16/2007 w sprawie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
uchwała nr 17/2007 w sprawie zaopiniowania nowych specjalności na kierunku filologia
uchwała nr 18/2007 w sprawie zaopiniowania nowych specjalności na kierunku pedagogika
uchwała nr 19/2007 w sprawie zaopiniowania terminów rekrutacji
uchwała nr 20/2007 w sprawie zaopiniowania propozycji kalendarza roku akademickiego 2008/2009

uchwała nr 21/2007 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych