ukrain russian     

Slider

Uchwały Rady Uczelni 2019-2020

 

2020

Uchwała nr 1/2020 w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 2/2020 w sprawie przedłożenia Senatowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie wykazu zgłoszonych kandydatów na stanowisko rektora w celu zaopiniowania

Uchwała nr 3/2020 w sprawie zaopiniowania zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 4/2020 w sprawie zaopiniowania zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwala nr 5/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie funkcjonowania Rady Uczelniw Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwala nr 6/2020 w sprawie zaopiniowania prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2020

Uchwala nr 7/2020 w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Państwową Wyższą Szkolę Zawodową w Koninie składnikiem aktywów trwałych - obligacjami o wartości nominalnej wynoszącej 10 608 000,00 zł

Uchwala nr 8/2020 w sprawie wskazania kandydatów na stanowisko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


2019


Uchwała nr 1/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni

Uchwała nr 2/2019 w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 3/2019 w sprawie zaopiniowania sprawozdania za rok akademicki 2018/2019 z realizacji Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na lata 2012-2020 oraz propozycji zmian w Strategii Rozwoju Uczelni

Uchwała nr 4/2019 w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Uchwała nr 5/2019 w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 6/2019 w sprawie wyrażenie zgody na złożenie wniosku o zgodę na rozporządzenie skarbowymi papierami wartościowymi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 7/2019 w sprawie wyrażenia opinii – korekta planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2019
załącznik nr 1

Uchwała nr 8/2019 w sprawie zaopiniowania zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie