fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Miejsce, gdzie można ubiegać się o wyjazd

Studenci mogą wyjeżdżać na studia w ramach akcji 1 programu Erasmus+. Rekrutację na wyjazd prowadzi Biuro Współpracy z Zagranicą PWSZ w Koninie (p. 314, III piętro, budynek PWSZ w Koninie ul. Przyjaźni 1), w którym można uzyskać szczegółowe informację dotyczące wyjazdu.
Wstępne wskazówki dla zainteresowanych:

 • zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w danym roku akademickim,
 • pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do uczelni partnerskiej współpracującej z wydziałem,
 • złóż wymagane przez uczelnię dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną,
 • po zakwalifikowaniu na wyjazd przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego.


Zasady aplikowania
By wyjechać w ramach programu Erasmus+, należy:

 • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich;
 • studiować na uczelni, która bierze udział w programie (ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego), w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów oraz posiada umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią przyjmującą.

Studenci powinni starać się o wyjazd na swojej macierzystej uczelni.

Okres, w którym należy zgłosić w swojej uczelni chęć wyjazdu

Rekrutacja na wyjazdy przeważnie odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Zazwyczaj odbywa się wczesną wiosną, ale dokładny termin ustala uczelnia. Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów.


Kryteria brane pod uwagę w czasie oceny kandydatów na wyjazdy

Podstawowe kryteria zawsze brane pod uwagę to wyniki w nauce (średnia ocen min. 3,8) i znajomość języka obcego w takim stopniu, by brać aktywny udział w zajęciach i zdawać egzaminy w zagranicznej uczelni partnerskiej. Pod uwagę brana jest także dodatkowa aktywność taka jak: udział w życiu uczelni czy osiągnięcia naukowe.

Dodatkowe fundusze dla osób niepełnosprawnych
Program Erasmus+ przewiduje dodatkowe fundusze na wyjazd dla studentów niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Mogą oni ubiegać się o dodatkowe wsparcie w:

 • Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, w Biurze Współpracy z Zagranicą,
 • Narodowej Agencji w ramach specjalnego funduszu.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem Biura Współpracy z Zagranica PWSZ w Koninie (wniosek wymaga potwierdzenia przez uczelnianego koordynatora oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych).

Długość wyjazdów na studia

Erasmus+ umożliwia studentom kilkakrotne wyjazdy na studia zagraniczne i otrzymanie każdorazowo stypendium. Osoby, które skorzystały ze stypendium Erasmusa w ramach LLP-Erasmus, mogą ponownie ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmus+.
Studenci mogą wyjeżdżać na studia w ramach akcji 1 programu Erasmus+. Wyjazd może odbyć się w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich). Nie może trwać on jednak łącznie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

Uczelnie, do których można wyjechać na część studiów

Można planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z PWSZ w Koninie (wydziałem studenta) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmus+. Można odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą się studiuje, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

Dokumenty, które trzeba podpisać przed wyjazdem na stypendium programu Erasmus+

Przed wyjazdem stypendysta musi podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus+: Porozumienie o programie zajęć (ang. Learning Agreement) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium.
Poza podpisaniem tych dokumentów należy również wypełnić formalności wymagane przez uczelnię/wydział. 
Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie trzeba zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć okres studiów. Ze strony uczelni/wydziału powinna podpisać ten dokument osoba upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń.
Learning Agreement muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii. Do Porozumienia (Learning Agreement) można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez uczelnię. Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium. Poza Porozumieniem należy podpisać z PWSZ w Koninie umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

Ubezpieczenie

Stypendysta programu Erasmus+ musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie.

 • Ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta ta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w formie ubezpieczeniowej. Część uczelni zagranicznych wymaga wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej. Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (obejmujące szkody spowodowane przez uczestnika, przynajmniej w miejscu realizacji studiów) oraz
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.


 Wsparcie językowe - Online Linguistic Support (OLS)

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania. Rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.


Ankieta studenta Erasmusa
Krótko po zakończeniu pobytu na stypendium uczestnik otrzyma e-mail z linkiem do ankiety. Jej wypełnienie jest jednym z warunków otrzymania II transzy stypendium.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
- WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY NA WYJAZD NA STUDIA ZAGRANICZNE