fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne
Oprócz wyjazdów na studia w ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać także na praktyki do przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji działających w innych krajach uczestniczących w programie. Możesz wyjechać tylko do takiej instytucji, którą zaakceptuje Twoja uczelnia macierzysta. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące.

Wyjazdy absolwentów na praktyki lub staże
W programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni (licencjaci, magistrowie i doktorzy). Wyjazd jednak musi sie odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.
Długość pobytu za granicą wliczana jest do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki.

Miejsce, gdzie można ubiegać się o wyjazd
Studenci mogą wyjeżdżać na studia w ramach akcji 1 programu Erasmus+. Rekrutację na wyjazd prowadzi Biuro Współpracy z Zagranicą PWSZ w Koninie (p. 314, III piętro, budynek PWSZ w Koninie ul. Przyjaźni 1), w którym można uzyskać szczegółowe informację dotyczące wyjazdu.
Wstępne wskazówki dla zainteresowanych:
 • zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w danym roku akademickim,
 • pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do uczelni partnerskiej współpracującej z wydziałem,
 • złóż wymagane przez uczelnię dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną,
 • po zakwalifikowaniu na wyjazd przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego.
Instytucje, do których można wyjechać na praktykę

Wyjazd może być realizowany do dozwolonej organizacji, która nie jest instytucją/ innym organem UE, a także nie zarządza programami UE (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).  Pomocna w znalezieniu miejsca odbywania praktyk dla studentów może być ogólnoeuropejska platforma

https://erasmusintern.org/.

Okres, w którym należy zgłosić w swojej uczelni chęć wyjazdu.

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim, w którym odbywa się wyjazd. Nie ma jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium Erasmusa. Przeważnie rekrutacja odbywa się na początku roku kalendarzowego, ale dokładny termin ustala uczelnia. Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą, które zajmuje się Erasmusem i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów.

Kryteria brane pod uwagę w czasie oceny kandydatów na wyjazdy.

Podstawowe kryteria zawsze brane pod uwagę to wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą praktyki. Są to kryteria ustalone w zasadach programu Erasmus. Aby ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa musisz więc mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy.
Uczelnia bierze pod uwagę również dodatkowe aktywności takie jak: aktywny udział w życiu uczelni, oraz osiągnięcia naukowe.
Dodatkowe fundusze na wyjazd dla studentów niepełnosprawnych
Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w:
 • Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w Biurze Współpracy z Zagranicą; 
 • Narodowej Agencji w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. 
 
Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa.
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem Biura Współpracy z Zagranica PWSZ w Koninie (wniosek wymaga potwierdzenia przez uczelnianego koordynatora oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych).

Dokumenty, które trzeba podpisać przed wyjazdem na praktyki Erasmusa.

Przed wyjazdem należy podpisać umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki (Placement contract) i Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement). Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium podpisuje się z uczelnią macierzystą (albo z firmą pośredniczącą). Umowa szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).
Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement), podpisane przed wyjazdem przez studenta, instytucję przyjmującą i uczelnię macierzystą, określa program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia Twojej praktyki przez macierzysty wydział. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez uczelnię macierzystą.
Ubezpieczenie Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji czy Chorwacji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.  
Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu podczas podróży!

Długość wyjazdów na praktykę

Na praktykę można wyjechać na okres od 2 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego.
Obowiązuje zasada jednokrotnego wyjazdu. W ramach Erasmusa można wyjechać raz na studia i raz na praktykę.

Ubezpieczenie
Stypendysta programu Erasmus+ musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie.
 • Ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta ta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w formie ubezpieczeniowej. Część instytucji zagranicznych wymaga wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej. Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży.
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące zadań wykonywanych przez uczestnika (obejmujące co najmniej szkody poniesione przez uczestnika w miejscu pracy) oraz
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (obejmujące szkody spowodowane przez uczestnika przynajmniej w miejscu odbywania praktyki).

 Wsparcie językowe - Online Linguistic Support (OLS)

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania. Rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.


Ankieta studenta Erasmusa
Krótko po zakończeniu pobytu na stypendium uczestnik otrzyma e-mail z linkiem do ankiety. Jej wypełnienie jest jednym z warunków otrzymania II transzy stypendium.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
- WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY NA WYJAZD NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ