fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów pracowników PWSZ w Koninie  w celach dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus

Pracownicy dydaktyczni mogą wyjechać do uczelni partnerskich za granicą w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów. Wyjazdy oferowane w Erasmusie są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy między jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Dokąd można wyjechać?
Pracownicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi PWSZ w Koninie ma podpisaną umowę o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenie zajęć dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów).
Pobyt w zagranicznej uczelni może trwać od 2 do 60 dni. Jeśli pobyt trwa tydzień lub krócej, nauczycieli jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Jakie kryteria trzeba spełnić?
Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę dwa podstawowe kryteria:
•    kompetencje językowe,
•    doświadczenie zawodowe.
Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest akceptacja „Indywidualnego programu nauczania” przez uczelnie macierzystą i przyjmującą. W programie należy przedstawić cele, zawartość i oczekiwane rezultaty planowanych zajęć dla studentów.
Wśród kandydatów spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe pierwszeństwo mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Preferencyjnie będą traktowani pracownicy etatowi uczelni.
Pracownicy mogą wielokrotnie wyjeżdżać w ramach programu Erasmus.
Wyjazd pracownika dydaktycznego zatwierdza Rektor PWSZ w Koninie na wniosek Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus po uzyskaniu opinii Dziekana i/lub Dyrektora Instytutu.

Gdzie i jak ubiegać się o wyjazd w ramach wymiany Erasmus?
O wyjazd można ubiegać się tylko w zatrudnionej uczelni.
Pracownik aplikujący o wyjazd w ramach programu Erasmus powinien złożyć do Biura Współpracy z Zagranicą PWSZ w Koninie następujące dokumenty:
•    wniosek aplikacyjny,
•    Indywidualny program nauczania (Individual Teaching Programme).
Wybór kandydatów odbywa się na początku każdego roku akademickiego.
Obsługą wyjazdu pod względem merytorycznym zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą, rozliczeniem finansowym Kwestura.

Jakie są warunki finansowe wyjazdów?
Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Kwoty przyznane na utrzymanie obliczane są według ustalonych stawek w programie Erasmus w danym roku akademickim.
Osobom zakwalifikowanym na zagraniczny wyjazd PWSZ w Koninie pokrywa część kosztów związanych z podróżą.
Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.