fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów pracowników PWSZ w Koninie  w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus

Dokąd można wyjechać?
Pracownicy PWSZ w Koninie mogą wyjechać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do pracy, wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.)
Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 tygodnia 6 tygodni. Preferowany przez PWSZ w Koninie okres szkolenia to 1 tydzień, w wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się krótsze szkolenie.

Jakie kryteria trzeba spełnić?
Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę kryteria:
•    kompetencje językowe,
•    doświadczenie zawodowe,
•    innowacyjność „Indywidualnego programu szkolenia” Individual Work Programme,
•    cele, zawartość i oczekiwane rezultaty własnego szkolenia.
Wśród kandydatów spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe pierwszeństwo mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Preferencyjnie będą traktowani pracownicy zatrudnieni w uczelni na umowę o pracę.
Pracownicy mogą wielokrotnie wyjeżdżać w ramach programu Erasmus.
Wyjazd pracownika zatwierdza Rektor PWSZ w Koninie na wniosek Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus po uzyskaniu opinii przełożonego/kierownika jednostki.

Gdzie i jak ubiegać się o wyjazd w ramach wymiany Erasmusa?
O wyjazd można ubiegać się tylko w zatrudnionej uczelni.
Pracownik aplikujący o wyjazd w ramach programu Erasmus powinien złożyć do Biura Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:
•    wniosek aplikacyjny,
•    Indywidualny plan szkolenia (Individual Work Programme).
Wybór kandydatów odbywa się na początku każdego roku akademickiego.
Obsługą wyjazdu pod względem merytorycznym zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą, rozliczeniem finansowym Kwestura.

Jakie są warunki finansowe wyjazdów?
Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Kwoty przyznane na utrzymanie obliczane są według ustalonych stawek w programie Erasmus w danym roku akademickim.
Osobom zakwalifikowanym na zagraniczny wyjazd PWSZ w Koninie pokrywa część kosztów związanych z podróżą.
Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.