ukrain russian     

Slider

 Student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • Stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta PWSZ w Koninie,
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • Stypendium rektora,
 • Zapomogę.

Regulamin świadczeń dla studentów
Zarządzenie nr 68/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

załącznik - Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 
 

Stawki świadczeń stypendialnych

Zarządzenie nr 135/2019 Rektora PWSZ w Koninie w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020

 

 
Informacje ogólne:
 • Ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na wniosek studenta.
 • Student ubiegający się o przyznanie świadczeń składa w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów (pokój nr 2, ul. Przyjaźni 1) wypełniony w formie elektronicznej i wydrukowany wniosek (pobrany ze strony internetowej uczelni) oraz stosowne dokumenty w terminach podanych do publicznej wiadomości (wprowadzonych w życie zarządzeniem Rektora Nr 67/2019 z 19 sierpnia 2019 r.). Jeżeli wniosek został złożony w terminie lecz jest niekompletny, należy go uzupełnić w ciągu 7 dni. Jeśli brakująca dokumentacja nie zostanie dostarczona w terminie, wniosek będzie rozpatrzony dopiero po jego uzupełnieniu lub pozostanie bez rozpatrzenia.
 • Studenci składający wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta oraz wniosek o przyznanie stypendium rektora, zobowiązani są również przesłać ww. wnioski w wersji elektronicznej na adres mailowy Biura Kadr, Płac i Stypendiów (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) przed złożeniem dokumentów w „wersji papierowej” w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów. Szczegóły dotyczące wysyłania wniosków drogą elektroniczną znajdują się w Instrukcji zawartej w tych wnioskach.
 • Wysokość wszystkich stypendiów ustala rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim
  i ogłasza w formie zarządzenia (wysokość świadczeń dla studentów ustalona jest i podana do publicznej wiadomości na dany rok akademicki po pierwszym w danym roku akademickim posiedzeniu Komisji Stypendialnej).
 • Wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta.
 • Wypłata świadczeń pomocy materialnej dokonywana jest wyłącznie w formie przelewu na konto wskazane przez studenta.
 
STYPENDIUM SOCJALNE

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 41/2019 z 18 czerwca 2019 r. ustala się na rok akademicki 2019/2020 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się
o stypendium socjalne i stypendium socjalne zwiększone w wysokości 1000,00 zł netto.

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć ubiegając się o stypendium socjalne:
(wykaz znajduje się również w instrukcji zawartej we wniosku)
 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub ich braku za 2018 rok obowiązkowo dla studenta
  i wszystkich pełnoletnich członków rodziny
  (uwaga! osoby pełnoletnie, które nie wygenerowały w roku 2018 żadnego dochodu również zobligowane są do przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za 2018 rok). Zaświadczenie takie powinno zawierać: kwotę dochodu brutto, kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwotę składki na ubezpieczenie społeczne - wzór Zał. nr 3.
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego bądź oświadczenie (Zał. nr 6) o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej za rok 2018 i działów specjalnych produkcji rolnej - obowiązkowo dla studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłacanego podatku - składają wyłącznie członkowie rodziny rozliczający się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - wzór Zał. nr 4 (dane z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny
  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski").
 4. Zaświadczenie z ZUS/zakładu pracy, KRUS – dotyczy tylko rolników przebywającychna rencie, emeryturze, nie dotyczy czynnych rolników o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 roku - zaświadczenie bądź oświadczenie (Zał. nr 7) składa student i członkowie rodziny, którzy uzyskali dochód w 2018 roku.
 5. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny - zaświadczenie obowiązkowo składa student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł. - wzór wniosku do OPS (Zał. nr 12 - do pobrania ze strony internetowej).
Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej powinno obejmować okres od roku bazowego tj. roku poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie do dnia wydania zaświadczenia. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
W przypadku dostarczenia zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i jego rodziny, a jego treść ogranicza się do stwierdzenia faktu korzystania/ nie korzystania z form pomocy społecznej, uznaje się, jako niedostarczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia i Komisja Stypendialna odmawia przyznania świadczenia.

Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, jeżeli jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł. i nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione (wyjaśnienie ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą zaistnieć w formie PISEMNEJ) oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny  (Zał. nr 13 - do pobrania ze strony internetowej).
 1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy/Urzędu Miasta, nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha fizycznych i przeliczeniowych w roku 2018 – składają członkowie rodziny, w których posiadaniu znajduje się gospodarstwo.
 2. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 3. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2018 rok - obowiązkowo dla studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny - Zał. nr 5.
 4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem (wysokość netto zasiłku za pełny miesiąc) lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny: rodzice, student i rodzeństwo studenta studiujące w systemie niestacjonarnym.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach - oświadczenie (Zał. nr 11 - do pobrania ze strony internetowej).
 5. Jeśli student otrzymuje alimenty – wówczas przedkłada aktualny wyrok sądowy o wysokości przyznanych alimentów, przekazy, przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów (dot. również rodzeństwa). W sytuacji gdy alimenty płacone są w niższej kwocie aniżeli zasądzone w wyroku należy przedłożyć zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów bądź zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wypłaconych świadczeń bądź decyzje z której wynika przyznana wysokość świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w roku 2018 (kopia decyzji o przyznaniu świadczenia i jego wysokości - oryginał do wglądu).
 6. Zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół (aktualne tj. z miesiąca września dla uczniów szkół i z października dla studentów szkół wyższych).
Do składu rodziny wliczane są dzieci uczące się do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek.
 2. W przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół - ksero aktu urodzenia (oryginał do wglądu).
 3. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany.
 4. W przypadku zgonu rodzica (lub rodziców)/najbliższego członka rodziny studenta – ksero aktu zgonu (oryginał do wglądu).
 5. Inne, które są niezbędne do udokumentowania stanu faktycznego.
Skład rodziny studenta
We wniosku do składu rodziny studenta uwzględnia się osoby wymienione w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który stanowi, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:
 1. studenta,
 2. małżonka studenta,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 4. będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Jest to katalog wyczerpujący, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta, nawet, jeżeli z nimi zamieszkuje np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, konkubenta matki, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje ona wyłącznie w związku faktycznym, małżonków rodzica studenta.
Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli złoży oświadczenie (Zał. nr 8 - do pobrania ze strony internetowej), że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i spełnia jeden z następujących warunków:
 1. ukończył 26 rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia,
  a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 930,35 zł.
 
Dochód utracony
Utrata dochodu może być spowodowana:
 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303),
 5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303, 730), działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W przypadku utraty dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę dochodu, np.: świadectwo pracy lub decyzję w sprawie utraty prawa do renty lub zasiłku dla bezrobotnych lub decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, bądź inny dokument potwierdzający datę oraz wysokość utraconego dochodu, zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych bądź inny dokument potwierdzający fakt nie uzyskiwania dochodu oraz dołączyć oświadczenie o dochodzie utraconym (Zał. nr 9 - do pobrania ze strony internetowej).
 
Dochód uzyskany
Uzyskanie dochodu może być spowodowane:
 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W przypadku uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu przez członka rodziny, (np. umowa o pracę, decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury) oraz wysokość uzyskanego dochodu netto z drugiego miesiąca, np.: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu za drugi miesiąc od rozpoczęcia tej działalności - oświadczenie wymagane jest od osób w rodzinie studenta, które rozpoczęły działalność gospodarczą w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej po roku bazowym (tj. roku poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie) oraz dołączyć oświadczenie o dochodzie uzyskanym (Zał. nr 10 - do pobrania ze strony internetowej).
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny, utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
 
Do dochodu rodziny nie wlicza się:
 • świadczeń rodzinnych, tj.: zasiłków rodzinnych, dodatów do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych 500+,
 • świadczeń z pomocy społecznej: tj.: zasiłków stałych, okresowych, celowych itd.
 • świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną), art. 359 ust. 1 (stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi) i art. 420 ust. 1 (uczelnia może utworzyć ze środków innych niż określone w art. 365 własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów),
 • stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
 1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629 z późn. zm.).
 
Kalkulator dochodów
 • Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta jest zobowiązany dołączyć prawidłowo wypełniony Kalkulator dochodów będący załącznikiem do wniosku o stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta.
 • Pracownik Biura Kadr, Płac i Stypendiów zobowiązany jest zweryfikować poprawność dokonanych przez studenta obliczeń i potwierdzić to na dokumencie. W przypadku korekty, prawidłowo wypełniony Kalkulator dochodów drukuje i załącza do wniosku pracownik Biura Kadr, Płac i Stypendiów.

Wniosek i wzory oświadczeń do pobrania dotyczące stypendium socjalnego:


Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - Zał. nr 1 do Regulaminu

Wniosek zawiera również:
 • kalkulator dochodów - zał. nr 2 do Regulaminu,
 • wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zał. nr 3 do Regulaminu,
 • wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podatnika rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - zał. nr 4 do Regulaminu,
 • wzór oświadczenia członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zał. nr 5 do Regulaminu,
 • wzór oświadczenia o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej - zał. nr 6 do Regulaminu,
 • wzór oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - zał. nr 7 do Regulaminu.

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami - Zał. nr 8 do Regulaminu

Oświadczenie o dochodzie utraconym - Zał. nr 9 do Regulaminu

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym - Zał. nr 10 do Regulaminu

Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej - Zał. nr 11 do Regulaminu

Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej - Zał. nr 12 do Regulaminu

Oświadczenie studenta o źródle utrzymania rodziny - Zał. nr 13 do RegulaminuWniosek o ponowne przeliczenie dochodu - Zał. nr 14 do Regulaminu
W razie trwałej zmiany sytuacji materialnej rodziny studenta (utrata lub uzyskanie dochodu lub zmiana składu rodziny) mającej wpływ na wysokość pomocy materialnej, student ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów, tj. złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu wraz ze stosownymi dokumentami. Jeżeli wniosek zostanie złożony między 1 a 10 dniem miesiąca, stypendium przyznaje się lub wstrzymuje od tego miesiąca.


STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI
 1. Student studiów stacjonarnych, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
  z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta PWSZ w Koninie (należy zaznaczyć we wniosku o stypendium socjalne).


STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Pobrany ze strony internetowej wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej, następnie wydrukować i złożyć w "wersji papierowej" w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów (pokój nr 2, ul. Przyjaźni 1).
 3. Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 12).

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych - Zał. nr 15 do Regulaminu


STYPENDIUM REKTORA
 1. Wypełniony w formie elektronicznej wniosek należy:
 • wysłać na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  
 • następnie wydrukować i podpisać,
 • zanieść do Dziekanatu w celu uzyskania średniej (pracownik właściwego wydziału wpisuje średnią ocen),
 • złożyć w "wersji papierowej" w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów (pokój nr 2, ul. Przyjaźni 1).

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium rektora zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 14 i 15).

Wniosek o przyznanie stypendium rektora - Zał. nr 17 do Regulaminu


Wniosek o przyznanie stypendium rektora - laureaci i finaliści olimpiad - Zał. nr 18 do Regulaminu
(studenci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego)


ZAPOMOGA
 1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Zapomoga może zostać przyznana studentowi nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.
 3. Pobrany ze strony internetowej wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej, następnie wydrukować i złożyć w "wersji papierowej" w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów (pokój nr 2, ul. Przyjaźni 1).
 4. Szczegóły dotyczące przyznawania zapomogi zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 13).
 • Wnioski należy otwierać za pomocą programu Microsoft Excel (w wersji 2007 lub nowszy) wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office.
 • Studenci, którzy nie mogą złożyć wniosku o przyznanie pomocy materialnej osobiście w wyznaczonym terminie, zobligowani są do upoważnienia członka rodziny do złożenia w jego imieniu niezbędnych dokumentów (sytuacja taka dot. również odbioru decyzji administracyjnej o przyznanym bądź nie świadczeniu pomocy materialnej).
 

Uwaga!

Uwaga!
Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywał będzie nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2019/2020 USTAWA wprowadza, w zakresie pomocy materialnej między innymi następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (GOPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z GOPS/MOPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS nie jest informacją wystarczającą.

Art. 88 ust. 5.

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Art. 93 ust. 2. pkt 1)

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj.: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

„Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.” [Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki Warszawa 2019 Część I]

Kontakt

Kontakt:
Biuro Kadr, Płac i Stypendiów

Budynek przy ul. Przyjaźni 1, pok. nr 2, 3

Godziny przyjęć studentów : 10.00 - 14.00 (pon. - pt.)

tel. 63 249 72 38
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anna Żerkowska
specjalista ds. administracyjno-studenckich
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.