fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
Slider

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  Konin, 20.05.2021 r.

 

W dniu 22 czerwca 2021 r. o g. 12.00 odbędzie się w Sali 112, ul. Przyjaźni 1, walne zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zgodnie z zapisami statutu w przypadku braku quorum w  pierwszym terminie, walne zebranie członków odbędzie się w drugim terminie, w  tym samym dniu, o godz. 12.30 a jego uchwały będą ważne bez względu na ilość obecnych członków.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie:

 
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie kworum i sporządzenie listy obecności
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Omówienie w drodze dyskusji wizji dalszego funkcjonowania stowarzyszenia

5. Przedstawienie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej, sprawozdania finansowego i podziału zysku

6. Podjęcie uchwał u udzieleniu absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej.

7. Głosowanie uchwał dotyczących planu działania stowarzyszenia, planu finansowego i budżetu oraz pozostałych uchwał podanych poniżej pod ogłoszeniem.

8. Wolne wnioski

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                        Konin, ………………..

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała …………

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

Osobami w/w zostali wybrani:

1.     ……………. - Przewodniczący Zebrania

2.     ………………… - Sekretarz Zebrania

                                                                                                                       

 Sekretarz Zebrania                                     Przewodniczący Zebrania

……………………                                                                                                                                                                                                         …………………………………

  Prezes Zarządu

……………………………

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                     Konin, ………………….

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała nr …………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

                        w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020 

Członkowie podejmują jednogłośnie zatwierdzającą uchwałę o przyjęciu zatwierdzonego uchwałą zarządu sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej za rok 2020, na które składają się:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy obrotowe 0,00zł,
 • rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r, który zamyka się wynikiem w kwocie 0,00zł.
 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                     Konin, ………………….

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała nr …………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

                        w sprawie  przeznaczeniu nadwyżki finansowej.

 

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę, że ze względu na brak nadwyżki finansowej za rok 2020 - w związku z niewypracowaniem zysku w roku bilansowym nie nastąpi jego podział.

Przewodniczący Zebrania                                  Sekretarz Zebrania

……………………………                                 ……………………………

Prezes Zarządu

……………………………

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                     Konin, ………………….

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała nr ………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium za rok 2020.

 • 1

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu/zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2020 r.

 • 2

Członkowie jednogłośnie udzielają absolutorium członkom Zarządu:

…………….. – prezes Zarządu

……………….. – wiceprezes Zarządu

………………. – członek Zarządu

Przewodniczący Zebrania                                    Sekretarz Zebrania

……………………………                                    ……………………………

Prezes Zarządu

……………………………

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                          Konin, dnia ………………..
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

Uchwała ………………….

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r. i udzieleniu jej absolutorium.

Przewodniczący Zebrania                                 Sekretarz Zebrania

……………………………………………..          ……………………………………………

 Prezes Zarządu

……………………………

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                        Konin, dnia ………………..
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

Uchwała …………      

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie przyjęcia planu finansowego
i budżetu na 2021 r.

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu planu finansowego i budżetu na 2021 r. – plan finansowy nie zakłada prowadzenia żadnej działalności odpłatnej przez stowarzyszenie oraz innej związanej z jakimikolwiek wydatkami, kosztami i przychodami poza wpływem darowizny w kwocie 492 zł ze strony członka zarządu stowarzyszenia na pokrycie kosztów obsługi przez biuro rachunkowe w kwocie 492 zł. brutto. Plan budżetu na 2021 r. zakłada bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy obrotowe 0,00zł, oraz rachunek zysków i strat, który zamyka się wynikiem w kwocie 0,00zł.

Przewodniczący Zebrania                                             Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                        ……………………………………………

 Prezes Zarządu

……………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                          Konin, ………………………….. 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

  Uchwała ………     

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie przyjęcia planu działalności na 2021 r.

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu planu działalności na 2021 r., stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zebrania                                                                                                        Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                     ………………………………………

 Prezes Zarządu

……………………………

Załącznik do Uchwały ………… Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół WSZ w Koninie z dnia ……………….

Plan działalności na 2021 r., Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 • Podjęcie prac przygotowawczych do włączenia się w obchody 25-lecia powstania PWSZ w Koninie
 • Przygotowania do organizacji zjazdu absolwentów
 • Podtrzymanie współpracy z PWSZ w Koninie w zakresie organizacji wspólnych wydarzeń jak konferencje, seminaria, spotkania itd. w celu promocji PWSZ w Koninie
 • Wspieranie przez Stowarzyszenie w miarę możliwości organizacji przez PWSZ w Koninie wszelkiego rodzaju wydarzeń otwartych, w których mogą brać udział absolwenci i przyjaciele PWSZ w Koninie.
 • Wspieranie w miarę możliwości PWSZ w Koninie w organizacji wydarzeń na rzecz społeczności lokalnych.
 • Działania na rzecz rynku pracy i kształcenia we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego ​i Zawodowego w Koninie.
 • Oferowanie darmowej pomocy doradczej członkom stowarzyszenia i absolwentom oraz studentom PWSZ w Koninie w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, pozyskiwania środków zewnętrznych itd.
 • Oferowanie darmowej pomocy doradczej członkom stowarzyszenia i absolwentom oraz studentom PWSZ w Koninie w zakresie rozwoju zawodowego (sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, negocjowanie umów itd.)
 • Prowadzenie w miarę potrzeb innych działań zgodnych ze statutem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie.
 • Realizację zadań powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                           Konin, ……………….
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

 Uchwała ………….    

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości.

Członkowie jednogłośnie podejmują uchwałę o przyjęciu bezterminowo obowiązującej w Stowarzyszeniu polityki rachunkowości upoważniając Zarząd Stowarzyszenia do dokonywania w niej w razie potrzeby zmian bez potrzeby zgody Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                     ………………………………………  Prezes Zarządu

……………………………

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                            Konin, …………………..
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

Uchwała …………………..   

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych..

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu obowiązującej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i upoważniają Prezesa Zarządu do dokonywania zmian bez potrzeby akceptacji przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                                 ………………………………

 Prezes Zarządu

……………………………

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  Konin, 25.02.2020 r.

W dniu 26 marca 2020 r. o g. 10.00 odbędzie się w Sali 117, ul. Przyjaźni 1, walne zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zgodnie z zapisami statutu w przypadku braku quorum w  pierwszym terminie, walne zebranie członków odbędzie się w drugim terminie, w  tym samym dniu, o godz. 10.30 a jego uchwały będą ważne bez względu na ilość obecnych członków.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie:

 
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie kworum i sporządzenie listy obecności
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Omówienie w drodze dyskusji wizji dalszego funkcjonowania stowarzyszenia

5. Przedstawienie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej

6. Podjęcie uchwały u udzieleniu absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej.

7. Głosowanie uchwał nad planem działania stowarzyszenia, planu finansowego i budżetu oraz pozostałych uchwał podanych poniżej pod ogłoszeniem.

8. Wolne wnioski

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                    Konin, ………………..

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała …………

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

Osobami w/w zostali wybrani:

1.     ……………. - Przewodniczący Zebrania

2.     ………………… - Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania                                                                                                                        Sekretarz Zebrania

……………………                                                                                                                                 …………………………………

  Prezes Zarządu

……………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                 Konin, ………………….

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała nr …………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019 i przeznaczeniu nadwyżki finansowej.

 

 • 1

Członkowie podejmują jednogłośnie zatwierdzającą uchwałę o przyjęciu zatwierdzonego uchwałą zarządu sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej za rok 2019.

 • 2

Ze względu na brak nadwyżki finansowej za rok 2019, nie podejmuje się uchwały  o przeznaczeniu nadwyżki finansowej stowarzyszenia za rok 2019 r. na cele statutowe stowarzyszenia w roku następnym.

Przewodniczący Zebrania                                                                                                             Sekretarz Zebrania

……………………………                                                                                                             ……………………………

Prezes Zarządu

……………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                 Konin, ………………….

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała nr ………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium za rok 2019.

 

 • 1

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu/zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2019r.

 • 2

Członkowie jednogłośnie udzielają absolutorium członkom Zarządu:

…………….. – prezes Zarządu

……………….. – wiceprezes Zarządu

………………. – członek Zarządu

Przewodniczący Zebrania                                                                                                                   Sekretarz Zebrania

……………………………                                                                                                                ……………………………

Prezes Zarządu

……………………………

 

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                      Konin, dnia ………………..
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

 

Uchwała ………………….

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r. i udzieleniu jej absolutorium.

Przewodniczący Zebrania                                                                                                Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                                                  ……………………………………………

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………………………..
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

 

 

Uchwała …………      

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie planu finansowego
i budżetu na 2020 r.

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu planu finansowego i budżetu na 2020 r. – plan finansowy nie zakłada prowadzenia żadnej działalności odpłatnej przez stowarzyszenie oraz innej związanej z jakimikolwiek wydatkami, kosztami i przychodami. Plan budżetu na 2020 r. zakłada zero po stronie przychodów i zero po stronie wydatków.

Przewodniczący Zebrania                                                                                                                 Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                                                              ……………………………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        ………………………
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

 

 

Uchwała ………     

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie przyjęcia planu działalności na 2020 r.

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu planu działalności na 2020 r., stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zebrania                                                                                                        Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                                                  ……………………………………………

Załącznik do Uchwały ………… Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół WSZ w Koninie z dnia ……………….

Plan działalności na 2020 r., Stowarzyszenia Absolwentów

i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 • Podtrzymanie współpracy z PWSZ w Koninie w zakresie organizacji wspólnych wydarzeń jak konferencje, seminaria, spotkania itd.
 • Wspieranie przez Stowarzyszenie w miarę możliwości organizacji przez PWSZ w Koninie wszelkiego rodzaju wydarzeń otwartych, w których mogą brać udział absolwenci i przyjaciele PWSZ w Koninie.
 • Wspieranie w miarę możliwości PWSZ w Koninie w organizacji wydarzeń na rzecz społeczności lokalnych.
 • Działania na rzecz rynku pracy i kształcenia we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego ​i Zawodowego w Koninie.
 • Oferowanie darmowej pomocy doradczej członkom stowarzyszenia i absolwentom oraz studentom PWSZ w Koninie w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, pozyskiwania środków zewnętrznych itd.
 • Oferowanie darmowej pomocy doradczej członkom stowarzyszenia i absolwentom oraz studentom PWSZ w Koninie w zakresie rozwoju zawodowego (sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, negocjowanie umów itd.)
 • Prowadzenie w miarę potrzeb innych działań zgodnych ze statutem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie.
 • Realizację zadań powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                       Konin, ……………….
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

 

 

 

Uchwała ………….    

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości.

Członkowie jednogłośnie podejmują uchwałę o przyjęciu bezterminowo obowiązującej w Stowarzyszeniu polityki rachunkowości upoważniając Zarząd Stowarzyszenia do dokonywania w niej w razie potrzeby zmian bez potrzeby zgody Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                                                  ……………………………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………………..
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

 

Uchwała …………………..   

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych..

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu obowiązującej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i upoważniają Prezesa Zarządu do dokonywania zmian bez potrzeby akceptacji przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                                                  ……………………………………………


Uwaga członkowie SAiP PWSZ w Koninie.
Ogłoszenie o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie.
 
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, które odbędzie się
18 listopada 2019 r. o g. 14.00, pok. 117 , ul. Przyjaźni 1, Konin.
W przypadku braku kworum termin kolejnego zebranie ustala się na
18 listopada 2019 r., g. 14.30, sala 117 , ul. Przyjaźni 1, Konin.
 
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 18 listopada 2019 r. o g. 14.00, pok. 117 , ul. Przyjaźni 1, Konin.
 
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie kworum i sporządzenie list obecności
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Omówienie w drodze dyskusji wizji dalszego funkcjonowania stowarzyszenia oraz wyborów nowych władz stowarzyszenia

5. Przedstawienie sprawozdania z działaności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5. Udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

6. Wybory nowych władz Stowarzyszenia

Stwierdzenie kworum

Prezentacja kandydatów

Głosowania uchwał dotyczących wyboru Zarządu stowarzyszenia oraz Komisji rewizyjnej
6. Wolne wnioski
 
 
Projekty uchwał poniżej:
 
 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, dnia ……………r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr ………………
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 

 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
Osobami w/w zostali wybrani:


1.     …............................................................. - Przewodniczący Zebrania
2.     …............................................................. - Sekretarz Zebrania
 
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                        ……………………………………
 
 
 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, dnia ……………r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr ………………
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 

 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdań oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.


 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                        ……………………………………
 
 
 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 

Członkowie stowarzyszenia obecni podczas głosowania podejmują uchwałę dotyczącą osobowego składu Zarządu Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania w skład Zarządu weszli:

 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                   ………………………………

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 

Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą osobowego składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia weszli:

  

 

Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                    ………………………………

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 

Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu został wybrany  spośród Członków Zarządu Stowarzyszenia i wybrany z drodze głosowania przez głosujących  w osobie ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 

Członkowie Stowarzyszenia podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Pierwszy Wiceprezes Zarządu został wybrany  spośród Członków Zarządu Stowarzyszenia i wybrany w drodze głosowania w osobie ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 

Członkowie Stowarzyszenia podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Drugiego Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Drugi Wiceprezes Zarządu został wybrany  spośród Członków Zarządu Stowarzyszenia i wybrany w drodze głosowania w osobie ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został wybrany  spośród Członków Komisji Rewizyjnej  i wybrany w drodze głosowania w osobie ………………………………………………………….
 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 

Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany  spośród Członków Komisji Rewizyjnej  i wybrany w drodze głosowania w osobie …………………………………………….
 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                           ………………………………