ukrain russian     

Uczelnia
Slider

III rok studiów - rok akademicki 2019/2020
kierunek: „filologia” studia pierwszego stopnia  
cyklu kształcenia 2017-2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020

III ROK LICENCJATU (CYKL KSZTAŁCENIA 2017- 2020)

 1. SPECJALNOŚĆ KiEMI (NAUCZYCIELSKA)

III rok studiów

V semestr

a/lipiec-luty

b/wrzesień-luty

a/zawodowa

b/pedagogiczna

a/150h

b/30h

 1. praktyka pedagogiczna dla specjalnosci KiEMI odbywa się według następującej instrukcji:

instrukcja do pobrania (2)

Zaliczenie:

Zaliczenia praktyki dokonuje Menedżer kierunku na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:

- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły ( II, III rok)

- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę ( II, III rok)

- arkuszy obserwacji (II rok – 20 szt., III rok – 20szt.)

 1. praktyka zawodowa dla specjalności KiEMI odbywa się wg następującej instrukcji:

instrukcja do pobrania (12)

 

Praktyka zawodowa 150 h ma na celu poznanie organizacji, struktur i sposobu funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, organizacji  i

potwierdzenie (lub nie) motywacji wyboru kierunku kształcenia oraz poznaniu przedsiębiorstwa w aspekcie przyszłej pracy.

Praktyka realizowana  jest w formach:

        udziału w codziennej pracy i obserwacji funkcjonowania przedsiębiorstwa;

      

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

 • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk (po każdym semestrze praktyk)
 • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)

UWAGA! JEST TO OSTATNI SEMESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH

 • opinię z oceną opiekuna praktyk w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze (po ostatnim semestrze praktyk),
 • katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)
 • odbyć rozmowę indywidualną z Menedzerem kierunku (po ostatnim semestrze praktyk).
 • wypełnić kartę rozmowy indywidualnej do punktu 6
 1. SPECJALNOŚCI FA Z JĘZYKIEM SPECJALISTYCZNYM, FA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM, FG Z KOMUNIKACJĄ INTERPERSONALNĄ

III rok studiów

V semestr

a/lipiec-luty

a/zawodowa

a/ 175h

 1. praktyka zawodowa dla specjalnosci FA z językiem specjalistycznym, FA z językiem hiszpańskim, FG z komunikacją interpersonalną odbywa się wg następujacej instrukcji:

instrukcja do pobrania (1)

Studenci odbywają praktykę indywidualnie lub w grupach kilkuosobowych w zakładach pracy, przedsiębiorstwach, biurach. Wymiar czasowy: 175 godzin

Praktyka zawodowa ma na celu poznanie organizacji, struktur i sposobu funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, organizacji  i

potwierdzenie (lub nie) motywacji wyboru kierunku kształcenia oraz poznaniu przedsiębiorstwa w aspekcie przyszłej pracy.

Praktyka realizowana  jest w formach:

        udziału w codziennej pracy i obserwacji funkcjonowania przedsiębiorstwa;

      

Studenci na praktyce zapoznają się z organizacją pracy w przedsiębiorstwie:

 1. planowaniem, dokumentacją przedsiębiorstwa,
 2. w miarę możliwości uczestniczą w posiedzeniach zespołów, komisji spotkaniach z klientem i innych wydarzeniach związanych z życiem przedsiębiorstwa,
 3. rozmawiają z dyrekcją ,opiekunem praktyk, pracownikami o interesujących ich aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa i rynku,
 4. obserwują zachowania pracowników w środowisku grupowym,
 5. zapoznają się z bazą materialną przedsiębiorstwa, wyposażeniem biur, sal konferencyjnych.
 6. Obserwują język i sposoby komunikacji pracownika w kontaktach z klientem, petentem i innymi pracownikami.

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

 • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk (po każdym semestrze praktyk)
 • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)

UWAGA! JEST TO OSTATNI SEMESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH

 • opinię z oceną opiekuna praktyk w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze (po ostatnim semestrze praktyk),
 • katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)
 • odbyć rozmowę indywidualną z Menedżerem kierunku (po ostatnim semestrze praktyk).