ukrain russian     

Uczelnia
Slider

V rok (II SUM) - rok akademicki 2019/2020
kierunek: „filologia” studia drugiego stopnia
cyklu kształcenia 2018-2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020

II  ROK SUM (CYKL KSZTAŁCENIA 2018- 2020)

 

III semestr

a/wrzesień-luty

b/wrzesień-luty

a/zawodowa

b/niepedagogiczna-tłumaczenia

c/pedagogiczna

a/120h

b/60h

 c/60h

 

 1. PRAKTYKA ZAWODOWA dotyczy studentów obu specjalizacji i odbywa się wg. poniższej instrukcji:

instrukcja do pobrania (10)

 

Celem praktyki zawodowej (120 h w III semestrze)  jest asystowanie opiekunowi praktyk lub innemu wyznaczonemu pracownikowi w przedsiębiorstwie  oraz stopniowe przygotowywanie studentów do samodzielnego planowania i przeprowadzania powierzonych zadań, oraz przede wszystkim czynne wykorzystanie wiedzy językowej, społecznej, specjalnościowej i kierunkowej zdobytej na studiach i aktywizacja zawodowa studenta w sektorze biznesowym. 

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

 • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk (po każdym semestrze praktyk),
 • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)
 • opinię z oceną opiekuna praktyk w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze (po ostatnim semestrze praktyk),
 • katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk),
 • odbyć rozmowę indywidualną z Menedżerem kierunku (po ostatnim semestrze praktyk)
 • wypełnić kartę rozmowy indywidualnej do punktu 6

 1. b) PRAKTYKA NIEPEDAGOGICZNA- TŁUMACZENIA dotyczy studentów specjalizacji translacja i odbywa się wg. nastepującej instrukcji:

FA

instrukcja do pobrania (7)

II rok ( III SEMESTR) - 60 godzin

Praktyka  realizowana  jest w formach:

 • tłumaczenia samodzielnego pod kierunkiem wykładowcy przedmiotu z modułu kształcenia specjalizacyjnego, eseju z projektu międzynarodowego, w którym bierze udział Uczelnia – tłumaczenie z języka polskiego na język angielski
 • Indywidualne tłumaczenie fragmentów strony www Wydziału Filologicznego i/lub dokumentów związanych z praktykami, pod kierunkiem wydziałowego opiekuna praktyk – tłumaczenie z języka polskiego na język angielski
 • Projekt grupowy – tłumaczenie dokumentów dostarczonych przez firmy współpracujące z Uczelnią, konsultacje z wykładowcami przedmiotów z modułu specjalizacyjnego, udział w warsztatach podsumowujących projekt prowadzonych przez pracownika firmy – tłumaczenie z języka angielskiego na język polski

Zaliczenie:

 1. W celu zaliczenia praktyk student powinien:
 • przedstawić dziennik praktyk z potwierdzeniem udziału w warsztatach, konsultacji z wykładowcami, udziału w tłumaczeniu ustnym
 • odbyć rozmowę indywidualną z Menedzerem kierunku (po ostatnim semestrze praktyk)
 • dostarczyć przetłumaczone dokumenty oraz systematycznie gromadzić wszystkie przetłumaczone prace w postaci portfolio
 • wypełnić katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)

 

FG

Instrukcja do pobrania (8)

II rok ( III SEMESTR) - 60 godzin

Praktyka zawodowa realizowana  jest w formach:

 • tłumaczenia samodzielnego pod kierunkiem wykładowcy przedmiotu z modułu kształcenia specjalizacyjnego,– tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki(20h)
 • Indywidualne tłumaczenie dokumentów pod kierunkiem koordynatora praktyki– tłumaczenie z języka polskiego (40 h)
 1. W celu zaliczenia praktyk student powinien:
 • przedstawić dziennik praktyk z potwierdzeniem udziału w warsztatach, konsultacji z wykładowcami, udziału w tłumaczeniu ustnym
 • dostarczyć przetłumaczone dokumenty oraz systematycznie gromadzić wszystkie przetłumaczone prace w postaci portfolio
 1. PRAKTYKA PEDAGOGICZNA dotyczy studentów specjalizacji dydaktyka i odbywa się wg nastepujacej instrukcji:

instrukcja do pobrania (6)

W semestrze III – 60h (obserwacje i prowadzenie zajęć)

Zaliczenie:

Zaliczenia praktyki dokonuje Menedżer kierunku na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:

- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły (I, II rok)

- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę (I, II rok)

- arkuszy obserwacji (I rok – 20 szt., II rok – 20szt.)

- konspektów (II rok – 20 szt.)

- arkuszy samooceny (II rok – 2 szt.)