ukrain russian     

Slider

Termin złożenia prac dyplomowych został wydłużony

do 30 czerwca 2020 – pierwszy termin, dla studentów, którzy będą mieli egzamin w połowie lipca

do 31 sierpnia 2020 – termin (bez konieczności składania przez studenta wniosku o przedłużenie) – egzamin dyplomowy odbędzie się we wrześniu

Student, który nie złoży pracy do 31 sierpnia br., ma prawo przed 31 sierpnia br. złożyć wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy o maksymalnie miesiąc (w systemie USOSweb).

Tryb procedury złożenia pracy dyplomowej pozostaje bez zmian. Wydrukowaną pracę po zaakceptowaniu przez JSA i promotora student może przesłać kurierem lub pocztą, jeśli nie może złożyć jej osobiście w dziekanacie.

UWAGA !!! Studenci studiów III roku I stopnia zobowiązani są do rozliczenia się z praktyk najpóźniej 7 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym.

 

Informacje dla kończących studia

Praca dyplomowa i procedura antyplagiatowa

Informacje dotyczące zasad przygotowania pracy dyplomowej:

(§ 36-§ 50 Regulaminu studiów PWSZ w Koninie stanowiącego załącznik do Uchwały
nr 322/VI/III/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie)

Portfolio studenta

Zarządzenie Nr 149/2019 Rektora PWSZ w Koninie wprowadza obowiązek opracowywania portfolio przez studentów Uczelni wzór.

W portfolio powinny zostać zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia studenta, a w szczególności podejmowane w trakcie studiów inicjatywy i działania, które pozwoliły zdobyć kompetencje społeczne pożądane po ukończeniu danego kierunku studiów.
 
Student ostatniego roku studiów składa portfolio wraz z pracą dyplomową we właściwej jednostce organizacyjnej czyli na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna portfolio zawiera odpowiednik wersji papierowej w formacie PDF i zapisany na odrębnej płycie CD lub DVD. Do portfolio student dołącza pismo przewodnie informujące o zdobytych w okresie studiów kompetencjach społecznych. Wersja papierowa portfolio jest przedkładana członkom komisji egzaminu dyplomowego, a po zakończeniu egzaminu dyplomowego – zwracana studentowi. Pytanie dotyczące zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio stanowi dodatkowe pytanie zadawane przez komisję podczas egzaminu dyplomowego. Portfolio studenta w wersji elektronicznej jako dokument potwierdzający osiągnięte kompetencje społeczne, jest przekazywane do akt osobowych znajdujących się w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Bezpieczeństwo wewnętrzne
prof. dr hab. Wojciech Nowiak


Filologia
dr Marek Derenowski
dr Ewa Urbaniak-Rybicka
dr Bartosz Wolski
dr Joanna Chojnacka-Gärtner
prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

Pedagogika
Zagadnienia dla całego roku