ukrain russian     

Slider

Informacje dla kończących studia

Praca dyplomowa i procedura antyplagiatowa

 
Informacje dotyczące zasad przygotowania pracy dyplomowej:

(§ 36-§ 50 Regulaminu studiów PWSZ w Koninie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 322/VI/III/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie)

Portfolio studenta

Zarządzenie Nr 149/2019 Rektora PWSZ w Koninie wprowadza obowiązek opracowywania portfolio przez studentów Uczelni.
W portfolio powinny zostać zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia studenta, a w szczególności podejmowane w trakcie studiów inicjatywy i działania, które pozwoliły zdobyć kompetencje społeczne pożądane po ukończeniu danego kierunku studiów.
 
  • Student ostatniego roku studiów, dla którego zgodnie z programem studiów warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, składa portfolio wraz z pracą dyplomową w jednostce organizacyjnej wydziału właściwej ze względu na realizowany kierunek studiów w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja papierowa portfolio jest przedkładana członkom komisji egzaminu dyplomowego, a po zakończeniu egzaminu dyplomowego – zwracana studentowi. Pytanie dotyczące zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio stanowi dodatkowe pytanie zadawane przez komisję podczas egzaminu dyplomowego.
  • Student ostatniego roku studiów, dla którego zgodnie z programem studiów warunkiem ukończenia studiów jest pozytywna ocena projektu dyplomowego i egzaminu dyplomowego składa portfolio w wersji papierowej i elektronicznej podczas prezentacji projektu dyplomowego. Wersja papierowa portfolio jest przedkładana członkom komisji podczas prezentacji projektu dyplomowego, a po zakończeniu prezentacji – zwracana studentowi. Pytanie dotyczące zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio stanowi dodatkowe pytanie zadawane przez komisję podczas prezentacji projektu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego:

Wybiera losowo:
  1. Pytanie z zestawu zagadnień podstawowych i kierunkowych.
  2. Pytanie przypisane do wybranej przez studenta specjalności.
  3. Trzecie pytanie pochodzi od recenzenta pracy.
  4. Czwarte pytanie dotyczy zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio.

Pytania na egzamin dyplomowy

1. Pytania dla kierunku Logistyka

2. Pytania dla specjalności Logistyka handlu i spedycja

3. Pytania dla specjalności Logistyka i organizacja produkcji

4. Pytania dla specjalności Logistyka magazynowa i ładunkoznawstwo

 

Harmonogram egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

 Harmonogram egzaminów dyplomowych 2019/2020