fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

FINANSOWANIE WYJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

logo erasmus plus

 

W roku akademickim 2020/2021 miesięczny grant w programie Erasmus+ wynosi:

500 € (studia) / 600€ (praktyka) - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 

450 € (studia) / 550€ (praktyka)  - Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Estonia, Francja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia),  Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Włochy 

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i/lub z przyznanym stypendium socjalnym mogą wyjechać za granicę w ramach programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

W roku akademickim 2020/2021 miesięczny grant w programie PO WER wynosi:

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę

2 995 PLN - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 781 PLN - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 567 PLN - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1 , Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

2 139 PLN (studia) / 2 567 PLN (praktyka) - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

1 925 PLN (studia) / 2 353 PLN (praktyka) - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

1 711 PLN (studia) / 2 139 (praktyka) - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1 , Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Studentom przysługuje również dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej


Przy oblczeniu kwoty stypendium za podstawę przyjmuje się długość okresu pobytu studenta w uczelni przyjmującej. Okres ten jest potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez uczelnię przyjmującą. Musi ono zawierać daty dzienne, okreslające rozpoczęcie i zakończenie pobytu.

Długość pobytu na stypendium określana jest z dokładnością co do 1 dnia.
1 miesiąc = 30 dni kalendarzowych,
1 dzień  =  1/30 miesięcznej stawki stypendium.
Dodatek stypendialny wynikający z  prawa do stypendium socjalnego rozlicza się na tych samych zasadach co stypendium podstawowe (więcej o dodatku poniżej).

Stypendium jest wypłacane w dwóch ratach: pierwszej - przed wyjazdem - oraz drugiej - po przyjeździe i przedłożeniu dokumentów określonych w umowie finansowej oraz po złożeniu ankiety (online) i wypełnieniu testu biegłości językowej (również online).

Prawo do „dodatku socjalnego” w programie Erasmus+ (200 EURO na każdy miesiąc pobytu za granicą, zaakceptowany przez uczelnię) przysługuje studentom, którzy zgodnie z regulacjami uczelnianymi mają prawo do pobierania stypendium socjalnego w PWSZ w Koninie.
Udokumentowanie prawa do otrzymywania stypendium socjalnego następuje w określonym przez uczelnię terminie, gwarantującym równe traktowanie wszystkich zainteresowanych. Jest to czas między obradami Komisji Opinującej, a wyjazdem studenta na stypendium.
Uczelnia potwierdza to prawo, sporządzając protokół/zestawienie studentów, którzy na określony dzień posiadali prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego”.
 
Na dodatkowe wsparcie finansowe mogą także liczyć osoby niepełnosprawne.
Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2014/15 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Jej wysokość  jest określana przez uczelnię na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.
Wzór takiego wniosku można pobrać w Biurze Współpracy z Zagranicą (p. 314).
We wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością uczestnik musi szczegółowo określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana.
Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:
a) Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).
b) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej będą rozliczane jako koszty rzeczywiste, a koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) - jako kwota ryczałtowa1 uzależniona od okresu pobytu osoby towarzyszącej i kraju docelowego. Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.
c) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.
d) Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/ podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych);
e) Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy);
f) Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia);
g) Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza).
Każdy wniosek będzie rozpatrywany przez uczelnię indywidualnie. Wniosek musi być zaopiniowany przez przedstawiciela uczelnianej komórki zajmującej się osobami niepełnosprawnymi. Jeżeli w uczelni nie ma takiej komórki, wniosek musi być zaopiniowany przez osobę, która ma w swoim zakresie obowiązków zagadnienia związane z kształceniem osób niepełnosprawnych.
Jeżeli uczelnia oceniając wniosek będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może zażądać od uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
Bezzwłocznie po podjęciu decyzji uczelnia poinformuje studenta ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności o kwocie dodatkowego wsparcia (dodatkowego w stosunku do ryczałtu wynikającego z planowanego czasu trwania pobytu za granicą).

Dofinansowanie wyjazdów studentów otrzymujących stypendium socjalne oraz osób niepełnosprawnych jest finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).