fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

PWSZ w Koninie jest jedyną państwową wyższą szkoła w mieście i regionie. Kształci na studiach licencjackich oraz inżynierskich blisko 3.000 studentów.
Z myślą o studentach osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową ustalają trendy polityki internacjonalizacji PWSZ w Koninie.
Uczelnia nastawiona jest na ciągły rozwój. W dużej mierze jest on realizowany poprzez modernizację i internacjonalizację działań.
PWSZ w Koninie przywiązuje dużą wagę do pozyskiwania partnerów z różnych części Europy, a także spoza niej. Twórcy polityki Uczelni w dziedzinie internacjonalizacji procesu dydaktycznego wyznają zasadę, że lepsze jakościowo jest to umiędzynarodowienie, które obejmuje jak największą, a także jak najróżnorodniejszą liczbę nacji. Takie podejście daje szansę studentom, ale także pracownikom Uczelni, uzyskać pełny obraz na temat różnorodności kulturowej, zacierać stereotypy, przeciwdziałać dyskryminacji rasowej i ksenofobii, poszerzać horyzonty oraz doświadczyć tego, co dotąd było znane jedynie w teorii. Stąd tendencja Uczelni do ciągłego rozszerzania współpracy międzynarodowej, zwiększania liczby partnerów oraz nawiązywania kontaktów z jednostkami z nowych oraz coraz to dalej położonych terenów geograficznych.
Obecnie PWSZ w Koninie ma podpisanych ponad 40 umów bilateralnych i 4 międzynarodowe z uczelniami z zagranicy. Współpracujemy z uczelniami z Europy oraz Azji. W ciągu ostatniego roku Uczelnia podpisała kilkadziesiąt umów bilateralnych i zamierza utrzymać ten trend w kolejnych latach. W najbliższym czasie planuje pozyskać partnerów z terenów Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś).
Umowy z uczelniami zagranicznymi zawierane są z dużą rozwagą, po wnikliwej analizie profilu i kondycji przyszłej uczelni partnerskiej i na klarownych zasadach. W tym celu organizowane są wyjazdy kontrolne do przyszłego partnera oraz przyjmowane są delegacje z owej uczelni, jeszcze przed podpisaniem umowy. Każda umowa o współpracy, przed podpisaniem przez Rektora, jest przedkładana Senatowi do zaopiniowania. Po podpisaniu umowy Uczelnia dba o jak najlepsze wywiązywanie się z jej postanowień. W tym celu wyznaczone zostają osoby odpowiedzialne za kontakt z uczelnią partnerską.
Grupę docelową założonego w Strategii Uczelni rozwoju internacjonalizacji stanowią studenci, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni oraz personel przedsiębiorstw i instytucji, z którymi współpracuje Uczelnia. Udział studentów w internacjonalizacji procesu dydaktycznego polega na realizacji części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej lub realizacji praktyki zawodowej za granicą. W ramach umów o współpracy Uczelnia wywiązuje się z
bilateralnych ustaleń przyjmując zagranicznych stypendystów na studia lub praktyki.
Dbając o ciągły rozwój zawodowy swoich pracowników Uczelnia umożliwia im wyjazdy zagraniczne. Nauczyciele akademiccy mają możliwość wygłoszenia wykładów oraz poprowadzenia zajęć praktycznych w ramach pobytu w uczelni
partnerskiej, natomiast pracownicy administracyjni otrzymują niepowtarzalną szansę obserwacji dobrych praktyk stosowanych w zagranicznych uczelniach/instytucjach.
Modernizacja i internacjonalizacja nauczania to kluczowe dla strategii PWSZ pojęcia. Uczelnia upatruje w realizacji owej strategii szeregu korzyści. Należą do nich: podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, co z kolei zapewni
wprowadzenie nowoczesnych technik i narzędzi nauczania, wzbogacenie oferty dydaktycznej Uczelni o zajęcia w języku angielskim. Uczelnia poprzez umiędzynarodowienie swojej działalności stwarza lepsze możliwości absolwentom na międzynarodowym rynku pracy.
Natomiast pracownicy dzięki zagranicznej współpracy i wymianie dobrych praktyk poprze uczestnictwo w warsztatach/projektach przyczyniają się do poprawy funkcjonowania Uczelni.
PWSZ w Koninie sygnowała umowę z litewską uczelnią celem współpracy w zakresie organizacji procesu studiów. Trwają pracę nad wypracowaniem programu studiów prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu.

Rozwój współpracy międzynarodowej oraz podnoszenie jakości w tym zakresie to w obecnych czasach fundamentalna kwestia dla funkcjonowania i rozwoju PWSZ w Koninie. Nasza Uczelnia wciąż się rozwija i chce zapewnić swoim studentom jak najlepszy start na początku ścieżki zawodowej. Swoim pracownikom chce zaś zaproponować możliwość ustawicznego rozwoju i podnoszenia kompetencji. W związku z powyższym w najbliższych latach udział w projektach wielostronnych traktować będziemy jako jeden z kluczowych elementów rozwoju PWSZ w Koninie. Celem wspólnych projektów będzie przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwienie międzynarodowej współpracy i wymiany dobrych praktyk w dziedzinie edukacji.
Planujemy zintensyfikować współpracę z wybranymi zagranicznymi uczelniami celem wypracowania wspólnych programów studiów prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu.
Uczelnia planuje podjąć współpracę z zagranicznymi przedsiębiorstwami w celu wzmocnienia transferu wiedzy na europejski rynek pracy.
W ramach umów międzynarodowych z partnerskimi uczelniami spoza EU mamy zamiar nie tylko kontynuować ale
zintensyfikować współpracę w dziedzinie wymiany studentów oraz pracowników w celach naukowych. W ramach udziału w projektach międzynarodowych wraz z partnerami z Rosji stwarzamy możliwość organizacji warsztatów naukowych oraz szkół letnich dla studentów.

Istotnym celem w zakresie współpracy międzynarodowej Uczelni w ramach strategii na lata 2014 – 2020 jest utrzymanie i ustawiczne podnoszenie liczby uczelni partnerskich oraz zwiększenie wymiany międzynarodowej zarówno studentów, jak i pracowników Uczelni, dzięki czemu będą oni mogli podwyższać swoje kwalifikacje, doskonalić kompetencje oraz podnosić poziom znajomości języków obcych.
Internacjonalizację procesu dydaktycznego zamierzamy osiągnąć między innymi poprzez: promowanie realizacji części studiów przez studentów PWSZ w Koninie na uczelniach zagranicznych, dodatkowo zamierzamy kontynuować wsparcie finansowe dla mobilnych studentów oraz elastycznie podchodzić do zaliczania przedmiotów realizowanych zagranicą. Stworzenie bogatej oferty zagranicznych miejsc praktyk przyczyni się do upowszechnienia realizowania praktyk poza krajem.
Zamierzamy analizować plany rozwoju gospodarczego regionu oraz trendy występujące na rynku pracy, w celu zoptymalizowania posiadanej oferty edukacyjnej. Dołożymy wszelkich starań, aby wzmocnić współpracę z firmami. Utrzymanie jak najlepszych kontaktów pozwoli nam pozyskać partnerów, którzy w procesie długofalowym mogą się okazać potencjalnymi pracodawcami dla naszych studentów.
Aby wzmocnić współprac ę Uczelni z otoczeniem gospodarczym powołano na lata 2011-2015 Radę Programową PWSZ w Koninie, która ułatwi transfer wiedzy i innowacji do praktyki.
Wzmocnienie potencjału ludzkiego i rozwój infrastruktury Uczelni stanowi dla nas bardzo istotny punkt w ramach strategii rozwoju Uczelni na lata 2014 – 2020. Wykwalifikowani i zadowoleni pracownicy oraz nowoczesna infrastruktura będą stanowić filar sukcesu Uczelni w przyszłości.
Aby zapewnić stabilność finansową, będziemy intensyfikować działania zmierzające do racjonalizacji kosztów funkcjonowania, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz efektywnie wykorzystywać posiadane składniki majątku.
Chcąc pozyskać jak największą liczbę kandydatów na studia Uczelnia dąży do zagwarantowania studentom satysfakcji ze studiów poprzez stałe wzbogacanie i uelastycznianie oferty dydaktycznej. Naszym celem będzie uruchamianie zarówno nowych kierunków na studiach I stopnia, jak i uruchomienie studiów II stopnia na wybranych kierunkach. Władze Uczelni zamierzają nieustannie doskonalić proces jakości kształcenia w celu zapewnienia naszym absolwentom przewagi na rynku pracy, a także uczynić z Uczelni przyjazne miejsce do studiowania, którego oferta będzie odpowiadała aspiracjom i oczekiwaniom społeczności.
Celem Uczelni, realizowanym w ramach wzmocnienia potencjału ludzkiego jest wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego pracowników.
Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez pomoc i ukierunkowanie pracowników na szkolenia w jednostkach zewnętrznych, będące w zgodzie z rozwojem ich ścieżki zawodowej, organizowanie kursów, szkoleń, konferencji w ramach naszej Uczelni, które pozwolą podnosić kwalifikacje pracowników. Inwestycja w zasoby ludzkie jest bardzo istotna dla funkcjonowania PWSZ w Koninie.