fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Co zrobić w przypadku niezaliczenia przedmiotu wpisanego do LA podczas pobytu na wymianie Erasmus+?
Każdy student PWSZ w Koninie realizujący semestr studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ podpisuje Porozumienie o  programie zajęć (Learning Agreement for Studies) oraz Kartę Zaliczeń.
Learning Agreement to umowa między studentem, uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą (partnerską), określająca program zajęć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za jego zrealizowanie i zaliczenie. Porozumienie to stanowi podstawę do uznania okresu studiów odbytego za granicą. Learning Agreement for Studies musi zostać podpisany w trzech egzemplarzach przez wszystkie trzy strony. Za zgodą obu uczelni oraz studenta do "Porozumienia" można wprowadzić zmiany (muszą mieć one formę pisemną).
Porozumienie o programie studiów powinno najbardziej jak to możliwe odpowiadać programowi studiów PWSZ w Koninie. Nie należy sugerować się nazwami przedmiotów oferowanych przez uczelnię partnerską, lecz należy zwrócić uwagę na efekty kształcenia, które można uzyskać realizując dany program zajęć.
Ponadto każdy stypendysta programu Erasmus+ podpisuje Kartę Zaliczeń, która określa przedmioty realizowane w uczelni partnerskiej i uznane na poczet kwalifikacji przez dziekana (kierownika jednostki organizacyjnej) zgodnie z podpisanym przed wyjazdem Learning Agreement for Studies. Na podstawie uzyskanego przez studenta w uczelni przyjmującej Wykazu Zaliczeń dokonywana jest konwersja ocen na skalę lokalną. Niezaliczenie przedmiotu ujętego w "Porozumieniu" skutkuje obowiązkiem zaliczenia jego odpowiednika w uczelni macierzystej po powrocie ze stypendium.

KZ to bardzo ważny dokument, gdyż określa, które przedmioty realizowane w uczelni partnerskiej będą równoważne przedmiotom, które student musiałby zaliczyć, gdyby został w danym semestrze w Polsce. Ocena z egzaminu z danego przedmiotu, uzyskana w uczelni partnerskiej będzie przypisana w uczelni macierzystej do równoważnego polskiego przedmiotu.
Niezaliczenie danego przedmiotu wpisanego do LA oznacza konieczność zaliczenia jego „równoważnika” po powrocie do Polski, by uzyskać wpis na kolejny semestr studiów. W tym celu należy skontaktować się z wykładowcą danego przedmiotu, by ustalić formę, zasady i termin zaliczenia.

Zmiany wprowadzone do Learning Agreement

Jeśli student zdecyduje się z różnych powodów (np. brak kursu na uczelni przyjmującej lub brak kursów w języku angielskim) informuje o tej sytuacji koordynatora wydziałowego PWSZ w Koninie. Koordynator wysyła część Learning Agreement (During the Mobility) z wprowadzonymi zmianami. Dokument zostaje podpisany przez trzy strony, przesłany do Biura BWzZ PWSZ w Koninie i umieszczony w teczce studenta przebywającego na stypendium.