ukrain russian     

Slider

Studenci studiów niestacjonarnych przyjęci na studia do PWSZ w Koninie od 1 października 2019 r. wnoszą opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych w 8 ratach (4 raty w semestrze zimowym oraz 4 raty w semestrze letnim).

Opłatę za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów oraz za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjęty na studia do PWSZ w Koninie od 1 października 2019 r. wnosi jednorazowo w terminie określonym przez Uczelnię. Opłatę wnosi się nie wcześniej niż po uzyskaniu pisemnej zgody na powtarzanie zajęć lub udział w zajęciach nieobjętych programem studiów.


Studenci studiów niestacjonarnych przyjęci na studia do PWSZ w Koninie przed 1 października 2019 r. dokonują płatności za świadczone usługi edukacyjne (opłata semestralna - czesne) zgodnie z wybraną formą płatności czesnego wskazaną w umowie o warunkach odpłaności za studia:
  • opłata za semestr (jednorazowa opłata semestralna w pełnej wysokości);
    lub
  • raty miesięczne (4 raty w semestrze). 
Opłatę za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów oraz za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjęty na studia do PWSZ w Koninie przed 1 października 2019 r. uiszcza w całości przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w semestrze.