ukrain russian     

Slider

Wytyczne

w sprawie wymogów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa studentów i pracowników uczestniczących w zajęciach dydaktycznych w czasie epidemii COVID-19

 

I. Osoby biorące udział w zajęciach

1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne inne niż studenci i pracownicy.

3. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.

4. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Nie można pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe.

5. Osoby mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają lub przebywać na jego terenie jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby.

 

II. Zasady ochrony indywidualnej

1. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie minimum 1,5 metrowego odstępu od innych osób.

2. Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m oraz mieć osłonięte usta i nos.

3. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

4. W salach dydaktycznych i laboratoryjnych należy zachować 1,5 metrowy odstęp pomiędzy studentami.

5. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone w tym, przed zajęciami, nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć.

6. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni umyć dokładnie ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je lub założyć rękawiczki jednorazowe. Preparat do dezynfekcji zapewnia Uczelnia.

7. Dydaktycy obecni na zajęciach, także powinni mieć zakryte usta i nos.

8. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych podczas zajęć w laboratorium, jeżeli nie są to materiały jednorazowe.


Wytyczne

dla mieszkańców domów studenckich PWSZ w Koninie w czasie epidemii COVID-19

 

1. Po wejściu na teren Uczelni należy zdezynfekować ręce. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są przy wejściu na teren obiektu oraz klatkach schodowych.

2. Na terenie Uczelni w miejscach ogólnodostępnych np. korytarze, kuchnia, łazienki, świetlice itp. należy nosić maseczki. W sytuacji kiedy zachodzi konieczność, należy nosić rękawiczki jednorazowe.

3. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 należy przestrzegać wywieszonych w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

4. Należy zachować odległość minimum 1,5 metra od rozmówcy i współlokatorów.

5. Należy regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem dezynfekującym.

6. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

7. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

8. Należy wietrzyć zamieszkiwane pokoje kilka razy dziennie.

9. Należy ograniczać korzystanie ze wspólnych obszarów w danym czasie:

- w kuchni mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby,

- w świetlicach:

  • w budynku przy ul. Wyszyńskiego 3c – mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 4 osoby,
  • w budynku przy ul. Popiełuszki 4 może jednocześnie przebywać maksymalnie 6 osób

10. W domach studenckich obowiązuje zakaz przebywania osób tam niezakwaterowanych.

11. W pokojach wieloosobowych mogą być zakwaterowane maksymalnie dwie osoby.

12. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

13. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, gorączka, trudności w oddychaniu mieszkaniec nie zostanie wpuszczony do domu studenta. Osoba ta zostanie poinstruowana przez pracownika obsługi o zgłoszeniu się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) lub do oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 unikając transportu publicznego i skupisk ludzi.

14. W przypadku wystąpienia u mieszkańca domu studenckiego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy pozostać w pokoju (wraz ze współlokatorem, jeśli dotyczy) i poinformować obsługę domu studenckiego o zaistniałej sytuacji. Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia powinny być wyjaśniane telefonicznie, aby nie doszło do dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Wyznaczona przez Rektora osoba bezzwłocznie powiadomi telefonicznie oddział obserwacyjno-zakaźny w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 tel. 63 240 44 07 lub 63 240 40 00 i najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 63 243 90 52 o zaistniałej sytuacji i zastosuje się do ściśle wydawanych instrukcji i poleceń.

15. W przypadku wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowia należy bezzwłocznie wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego pod numerem alarmowym 112 lub 999 i powiadomić o zdarzeniu najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 63 243 90 52. Numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590.


Wytyczne

dotyczące korzystania z Biblioteki im. prof. Mariana Walczaka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w czasie epidemii COVID-19

 

1. Biblioteka, wypożyczalnia oraz czytelnie są dostępne dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30.

2. W budynku Biblioteki obowiązują następujące zasady postępowania:

    1) w budynku biblioteki obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk korzystając z preparatu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do budynku;

    2) korzystający z biblioteki ma wolny dostęp do księgozbioru przy zachowaniu odległości minimum 1,5 m od innych osób, także w czytelniach;

    3) przy stanowisku obsługi czytelnika może przebywać tylko 1 osoba;

    4) czytelnicy oczekujący na podejście do lady bibliotecznej zobowiązani są do zachowania odległości minimum 1,5 m;

    5) zwracane książki poddawane są 3-dniowej kwarantannie, zanim ponownie wrócą do wypożyczenia;

    6) w czytelni tradycyjnej i czytelni komputerowej jednocześnie może przebywać 10 osób;

    7) po każdym użytkowniku stanowisko czytelnicze/komputerowe jest dezynfekowane;

    8) rekomenduje się wcześniejszą rezerwację książek poprzez internetowy system biblioteczny.


 Wytyczne

dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji w PWSZ w Koninie w czasie epidemii COVID-19

 

1. Po wejściu na teren Uczelni należy zdezynfekować ręce. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są przy wejściu na teren obiektu, przy wejściu do wind i klatek schodowych.

2. Na terenie Uczelni w przestrzeniach wspólnych np. korytarze, pokoje socjalne i inne ogólnodostępne pomieszczenia należy nosić maseczki. Pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz np. studentami, dostawcami, interesantami itp. są zobowiązani podczas wykonywania obowiązków zawodowych zakrywać usta i nos. W sytuacji kiedy zachodzi konieczność, należy obowiązki służbowe wykonywać w rękawiczkach jednorazowych.

3. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 należy przestrzegać wywieszonych w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

4. Przy kontaktach bezpośrednich należy zachować odległość minimum 1,5 metra od rozmówcy i współpracowników.

5. Należy regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem dezynfekującym.

6. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką oraz jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

7. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

8. Należy wietrzyć kilka razy dziennie użytkowane przez pracowników administracji pomieszczenia.

9. Należy ograniczać korzystanie z przestrzeni wspólnych, w tym:

- zastosować różne godziny przerw,

- ograniczyć korzystanie ze wspólnych obszarów w danym czasie, co oznacza, że np. w pokoju socjalnym, przy kserokopiarce, w  windzie, itp. może przebywać jedna osoba.

10. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się, tam gdzie jest to możliwe,   wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

11. Należy oznaczyć punkty obsługi studentów informacjami o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowywania odpowiedniej odległości.

12. Należy obserwować swój stan zdrowia i niebagatelizować ewentualnych objawów choroby.


 Wytyczne

dla pracowników obsługi w PWSZ w Koninie w czasie epidemii COVID-19

 

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy, należy umyć ręce wodą z mydłem.

2. Podczas sprzątania należy nosić maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe. Rękawiczki jednorazowe należy zmieniać tak często, jak myje się dłonie. Zdejmowanie rękawiczek zaczynamy od chwycenia palcami za brzeg pierwszej rękawiczki przy nadgarstku (od zewnętrznej strony, bez dotykania skóry). Następnie wywracamy rękawiczkę wewnętrzną stroną na wierzch i ściągamy ją do połowy palców. W taki sam sposób zdejmujemy drugą rękawiczkę. Pierwsza rękawiczka powinna znaleźć się wewnątrz drugiej. Zużyte rękawiczki oraz maseczki ochronne należy wyrzucić do zamykanego kosza z odpadami mieszanymi.

3. Podczas pracy zachować odległość minimum 1,5 metra od rozmówcy i współpracowników.

4. Regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem dezynfekującym.

5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką oraz jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

6. Nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

7. We wszystkich pomieszczeniach biurowych należy raz dziennie dezynfekować powierzchnie dotykowe jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, klamki, biurka oraz poręcze krzeseł.

8. Należy dezynfekować (kilka razy w ciągu dnia) ogólne toalety, windy, blaty w portierniach, klamki, poręcze, uchwyty, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz inne, często dotykane przez pracowników powierzchnie.

9. Należy wietrzyć kilka razy dziennie użytkowane przez pracowników obsługi pomieszczenia. Sale dydaktyczne należy wietrzyć każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

10. Pościel i ręczniki w Domach Studenta należy prać w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu.

11. Należy korzystać z przerw w pracy w różnych godzinach celem ograniczenia kontaktów ze współpracownikami.

12. Pracownicy obsługi pracujący w domach studenckich mają zakaz wpuszczania do obiektu osób tam niezakwaterowanych.

13. Pracownicy obsługi pracujący w domach studenckich w przypadku stwierdzenia u mieszkańca wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu powinni o tym fakcie bezzwłocznie poinformować przełożonego.

14. Pracownicy obsługi pracujący w domach studenckich mają zakaz wpuszczania do obiektu osób, które posiadają objawy wymienione w pkt. 13.

15. Pracownicy obsługi zobowiązani są do prowadzenia rejestru przeprowadzanych czynności dezynfekcyjnych w każdym budynku, który zawierać będzie: datę i godzinę przeprowadzonej czynności, dane pracownika i podpis oraz zakres wykonanych czynności, np. „dezynfekcja klamek, włączników, poręczy oraz wszystkich łazienek piętro I”.


 Procedura postępowania

na wypadek wystąpienia sytuacji zachorowania lub podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 w  PWSZ w Koninie

 

I. Ocena stanu zdrowia pracownika/studenta

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, osobą z podejrzeniem koronawirusa, jest osoba, u której wystąpił przynajmniej jeden z poniższych objawów infekcji: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Infekcji może również towarzyszyć katar, ból gardła lub biegunka.

Pracownicy i studenci PWSZ w Koninie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem nie powinni przychodzić do pracy, uczestniczyć w zajęciach. Powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) lub z oddziałem obserwacyjno-zakaźnym w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 unikając transportu publicznego i skupisk ludzi. Następnie należy powiadomić o zaistniałej sytuacji, w przypadku pracowników ich przełożonych, a w przypadku studentów dziekana właściwego wydziału.

 

II. Postepowanie w stosunku do pracownika/studenta chorego lub z podejrzeniem zakażenia COVID-19

1. Należy zapewnić natychmiastową izolację pracownika/studenta lub innej osoby wynajmującej pokój w domu studenta oraz powiadomić bezpośredniego przełożonego pracownika lub dziekana właściwego wydziału albo kanclerza oraz najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, która powinna udzielić informacji co do dalszego sposobu postępowania. Dane kontaktowe do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie: tel. alarmowy całodobowy 509-698-188.

2. Należy dopilnować, aby pracownik/student lub wynajmujący pokój w domu studenta nie zdejmował maski ochronnej lub innych środków ochrony indywidualnej.

3. Pracownik/student lub wynajmujący pokój w domu studenta wykazujący objawy zakażenia powinien udać się na izbę przyjęć szpitala zakaźnego.

4. Po kontakcie z pracownikiem/studentem lub wynajmującym pokój w domu studenta chorym lub podejrzanym o zakażenie należy zdezynfekować dłonie.

 

III. Postepowanie po opuszczeniu PWSZ w Koninie przez pracownika/studenta chorego lub z podejrzeniem zakażenia COVID-19

1. Należy powiadomić pracowników i studentów mających kontakt z osobą lub podejrzaną o zakażenie COVID-19 o podjętych działaniach profilaktycznych.

2. Wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywał pracownik/student, a następnie zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt w pomieszczeniu. Zdezynfekować również drogę dojścia pracownika/studenta lub wynajmującego pokój w domu studenta do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, lady, te wszystkie elementy, których mógł dotykać).

3. Sporządzić listę osób z bliskiego kontaktu z pracownikiem/studentem lub wynajmującym pokój w domu studenta podczas jego obecności w budynkach Uczelni. Lista powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko pracownika/studenta lub innej osoby, z którą zakażony miał kontakt, wraz z numerem telefonu, datę kontaktu/przedział czasowy, w którym kontakt występował, rodzaj kontaktu (spotkanie, udział w zajęciach, korzystanie z wspólnych pomieszczeń).

4. Należy poinformować osoby, które miały styczność z zakażonym lub podejrzanym o zakażenie pracownikiem/interesantem o konieczności oczekiwania na kontakt ze strony PSSE oraz rekomendować pozostawanie wraz z rodziną w domu do czasu ustalenia przez PSSE ryzyka zakażenia.

5. Należy poinformować pozostałych pracowników i studentów, którzy nie mieli kontaktu z osobą potencjalnie zarażoną, o konieczności obserwowania swojego stanu zdrowia i regularnego mierzenia temperatury.

6. Należy poinformować instytucje współpracujące z PWSZ w Koninie, które uczestniczyły w spotkaniach z udziałem osób chorych lub podejrzanych o zarażenie COVID-19.

7. Należy rozważyć zamknięcie wydzielonej części Uczelni (budynków), ograniczyć do minimum liczbę osób pozostających w budynku Uczelni, np. poprzez zlecenie pracownikom pracy zdalnej lub wprowadzenie pracy zmianowej, a w przypadku domów studenckich należy wstrzymać zakwaterowania.

8. Należy rozważyć wykonywanie pomiarów temperatury pracownikom i studentom oraz postępować zgodnie z wytycznymi PSSE.

 
Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w czasie epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2

załącznik nr 1 Wytyczne w sprawie wymogów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa studentów i pracowników uczestniczących w zajęciach dydaktycznych w czasie epidemii COVID-19

załącznik nr 2 Wytyczne dla mieszkańców domów studenckich PWSZ w Koninie w czasie epidemii COVID-19

załącznik nr 3 Wytyczne dotyczące korzystania z Biblioteki im. prof. Mariana Walczaka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w czasie epidemii COVID-19

załącznik nr 4 Wytyczne dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji w PWSZ w Koninie w czasie epidemii COVID-19

załącznik nr 5 Wytyczne dla pracowników obsługi w PWSZ w Koninie w czasie epidemii COVID-19

załącznik nr 6 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zachorowania lub podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 w PWSZ w Koninie