Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


2013

zarządzenie nr 1/2013 załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
zarządzenie nr 2/2013 załącznik: 1  zmieniające zarzą
dzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
zarządzenie nr 3/2013 załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
zarządzenie nr 4/2013 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 5/2013 w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 6/2013 zmieniające osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
zarządzenie nr 7/2013 zmieniające skład osobowy Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
zarządzenie nr 8/2013 załączniki: 1, 2,
w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa
zarządzenie nr 9/2013 w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 10/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 11/2013 w sprawie utworzenia kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
zarządzenie nr 12/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
zarządzenie nr 13/2013 załączniki: 1, 2, w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 14/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
zarządzenie nr 16/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Stypendialnej
zarządzenie nr 17/2013 w sprawie likwidacji Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku, utworzenia Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska oraz przekształcenia i zmiany nazwy Wydziału Społeczno-Technicznego
zarządzenie nr 18/2013 w sprawie zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
zarządzenie nr 19/2013 w sprawie działań związanych z rekrutacją w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 20/2013
w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme - Erasmus
zarządzenie nr 21/2013 w sprawie stawek honorariów wydawniczych
zarządzenie nr 22/2013 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014
zarządzenie nr 23/2013 zmieniające regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Społeczno-Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 24/2013 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”
zarządzenie nr 25/2013 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”

 

2012

zarządzenie nr 1/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji uroczystoścmarka Auli Centrum Wykładowo – Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 2/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 15-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 3/2012 zmieniające zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programów kształcenia na kierunkach studiów
zarządzenie nr 4/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”
zarządzenie nr 5/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego” – edycja V
zarządzenie nr 6/2012 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
zarządzenie nr 7/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 8/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Technologie informacyjne i informatyka w edukacji” – edycja I
zarządzenie nr 9/2012 w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2011 - 2015
zarządzenie nr 10/2012 w sprawie ustalenia wzorów druków firmowych PWSZ w Koninie
załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
zarządzenie nr 11/2012 w sprawie zmiany w Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 12/2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa
zarządzenie nr 13/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 14/2012 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 15/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Translacja z elementami biznesu – język niemiecki”
zarządzenie nr 16/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Business English”
zarządzenie nr 17/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego”
zarządzenie nr 18/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Menedżer turystyki i rekreacji”
zarządzenie nr 19/2012 w sprawie utworzenia kursu instruktora sportu z pływania
zarządzenie nr 20/2012 w sprawie utworzenia kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
zarządzenie nr 21/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 22/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013
zarządzenie nr 23/2012 | załącznik | w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie dla pracowników i studentów
zarządzenie nr 24/2012 w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
zarządzenie nr 25/2012 w sprawie sposobu i trybu dokumentowania prac badawczych realizowanych w PWSZ w Koninie oraz wzoru wniosku w sprawie finansowania tych prac badawczych
zarządzenie nr 26/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia
zarządzenie nr 27/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni
zarządzenie nr 28/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 15-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 29/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 30/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bankowość i analiza finansowa”
zarządzenie nr 31/2012 w sprawie utworzenia i zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
zarządzenie nr 32/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
zarządzenie nr 33/2012 w sprawie likwidacji Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 34/2012 w sprawie likwidacji Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 35/2012 w sprawie procedury tworzenia oraz likwidacji kierunku studiów i specjalności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 36/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego na kursie
zarządzenie nr 37/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 38/2012 w sprawie przebiegu procesu rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 39/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 40/2012 w sprawie organizacji absolutorium w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 41/2012 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych
załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
zarządzenie nr 42/2012 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego regulaminu studiów podyplomowych – załącznika do uchwały Nr 190/IV/V/2011 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 31 maja 2011 r. (ze zm.)
zarządzenie nr 43/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia podyplomowe

zarządzenie nr 44/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu domu studenckiego załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
zarządzenie nr 45/2012 w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 46/2012 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2012/2013
zarządzenie nr 47/2012 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2012/2013
zarządzenie nr 48/2012 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2012/2013
zarządzenie nr 49/2012 w sprawie elektronicznego wprowadzania ocen i zaliczeń w systemie e-ORDO e-prowadzący oraz wprowadzenia Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (SELS), uruchomienia modułu e-student oraz zmian w module e-rekrutacja
zarządzenie nr 50/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
zarządzenie nr 51/2012 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2012/2013
zarządzenie nr 52/2012 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
zarządzenie nr 53/2012 w sprawie umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, 1 2 3
zarządzenie nr 54/2012 w sprawie czynności niezbędnych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
zarządzenie nr 55/2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2012/2013
zarządzenie nr 56/2012  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów druków firmowych PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 57/2012 
zarządzenie nr 58/2012 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych
zarządzenie nr 59/2012 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na studiach podyplomowych
zarządzenie nr 60/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych
zarządzenie nr 61/2012 w sprawie ujednoliconego tekstu regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 62/2012 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi
zarządzenie nr 63/2012 w sprawie ustalenia harmonogramu przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2012/2013
zarządzenie nr 64/2012 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 65/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie dla pracowników i studentów
zarządzenie nr 66/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 67/2012 w sprawie dodatkowego postępowania rekrutacyjnego w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji komunalnych w Turku
zarządzenie nr 68/2012 w sprawie nieuruchomienia studiów niestacjonarnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
zarządzenie nr 69/2012 w sprawie nieuruchomienia kierunków studiów na Wydziale Społeczno-Technicznym
zarządzenie nr 70/2012 w sprawie ustanowienia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 71/2012 w sprawie określenia składu osobowego Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
zarządzenie nr 72/2012 w sprawie harmonogramu realizacji propozycji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni w roku akademickim 2012/2013
zarządzenie nr 73/2012 w sprawie nieuruchomienia kierunku studiów na Wydziale Społeczno-Technicznym
zarządzenie nr 74/2012 | załącznik 1 | | załącznik 2 | w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów
zarządzenie nr 75/2012 w sprawie likwidacji Katedry Informacji Naukowej w Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 77/2012 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2012/2013
zarządzenie nr 78/2012 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej
zarządzenie nr 79/2012 | załącznik 1 i 3 | | załącznik 2 | w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Rachunkowość
zarządzenie nr 80/2012 | załącznik 1 i 3 | | załącznik 2 | w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
zarządzenie nr 81/2012 | załącznik 1 | | załącznik 2 | w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendiów Towarzystwa Samorządowego w Koninie przyznawanych w ramach programu „Agrafka Agory”
zarządzenie nr 82/2012 w sprawie ustanowienia dni wolnych od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 83/2012 | załącznik 1 i 3 | | załącznik 2 |  w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”
zarządzenie nr 84/2012  w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
zarządzenie nr 85/2012 | załącznik 1 i 3 | | załącznik 2 |  w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
zarządzenie nr 87/2012 | załącznik 1 i 3 | | załącznik 2 |  w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
zarządzenie nr 86/2012 | załącznik 1 i 3 | | załącznik 2 |  w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Podatki i skarbowość
zarządzenie nr 88/2012 w sprawie likwidacji Instytutu Edukacji Artystycznej w Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 89/2012 | załącznik | zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Roku Obchodów 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 90/2012 w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
zarządzenie nr 91/2012 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję
zarządzenie nr 92/2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
zarządzenie nr 93/2012 w sprawie ustalenia druków firmowych PWSZ w Koninie
załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
zarządzenie nr 94/2012 załączniki:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia
zarządzenie nr 95/2012 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
zarządzenie nr 96/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 97/2012 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
zarządzenie nr 98/2012 w sprawie Komisji Stypendialnej
zarządzenie nr 99/2012 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015.
zarządzenie nr 100/2012 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2013


2011111

zarządzenie nr 1/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie kształcenia na studiach podyplomowych „Finanse i inwestycje samorządowe”
zarządzenie nr 2/2011 w sprawie realizacji wydatków  o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
zarządzenie nr 3/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 4/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 5/2011 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac podyplomowych      na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja X
zarządzenie nr 6/2011 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę w czasie praktyki nad studentami kierunku Fizjoterapia studia stacjonarne
zarządzenie nr 7/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 8/2011 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
zarządzenie nr 9/2011 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego na studiach podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” – edycja I
zarządzenie nr 10/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym”
zarządzenie nr 11/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo szkolne”
zarządzenie nr 12/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Animator i menadżer kultury”
zarządzenie nr 13/2011 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012
zarządzenie nr 14/2011 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 15/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 16/2011 w sprawie kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 17/2011 w sprawie ustanowienia Kodeksu etyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 18/2011 w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 19/2011 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” – edycja I
zarządzenie nr 20/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem”
zarządzenie nr 21/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”
zarządzenie nr 22/2011 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych  z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2011 / 2012
zarządzenie nr 23/2011 |załącznik 1 i 2| |załącznik 3| w sprawie ustalenia zasad współpracy Biura Rekrutacji z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi oraz harmonogramu działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2011/2012
zarządzenie nr 24/2011 w sprawie określenia wzoru ankiety dla dokonania oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2007-2011
zarządzenie nr 25/2011 w sprawie powołania zespołu oceniającego funkcjonowanie komórek organizacyjnych PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2007-2011
zarządzenie nr 26/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 27/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 28/2011 zmieniające wewnętrzną Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów projektów unijnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 29/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Akademia marketingu praktycznego”
zarządzenie nr 30/2011 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2011/2012
zarządzenie nr 31/2011 zmieniające Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 8 września 2009r. w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
zarządzenie nr 32/2011 w sprawie  powołania zespołów ds. opracowania projektów wewnętrznych regulacji Uczelni
zarządzenie nr 33/2011 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno –Technicznym, w Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2011/2012
zarządzenie nr 34/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w instrukcji kancelaryjnej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 35/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
zarządzenie nr 36/2011 w sprawie sposobu zarządzania przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową realizacją projektów unijnych oraz projektów finansowanych przez inne podmioty
zarządzenie nr 37/2011 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 38/2011 | w sprawie zasad dotyczących prowadzenia i dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków EFS
zarządzenie nr 39/201111 zmieniające zarządzenie w  sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
zarządzenie nr 40/2011 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach podyplomowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 41/2011 zarządzenie nr 42/20111 w sprawie  powołania zespołu ds. opracowania koncepcji wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
zarządzenie nr 43/2011 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2011/2012
zarządzenie nr 44/2011 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2011/2012
zarządzenie nr 45/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania zespołów ds. opracowania projektów wewnętrznych regulacji Uczelni
zarządzenie nr 46/2011 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu na temat działań naprawczych
zarządzenie nr 47/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 48/2011 w sprawie domów studenckich
zarządzenie nr 49/2011 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015.
zarządzenie nr 50/2011 zmieniające zarządzenie nr 43/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia
zarządzenie nr 51/2011 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 52/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012
zarządzenie nr 53/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 54/2011 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 55/2011 w sprawie przeprowadzenia dodatkowego postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2011/2012
zarządzenie nr 56/2011 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 57/2011 w sprawie powołania komisji rektorskiej do opracowania regulaminu studiów w PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 58/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami  i prawo pracy”
zarządzenie nr 59/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
zarządzenie nr 60/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Rachunkowość"
zarządzenie nr 61/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Kompetencje pedagogiczne nauczyciela"
zarządzenie nr 62/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Podatki i skarbowość"
zarządzenie nr 63/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym"
zarządzenie nr 64/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja"
zarządzenie nr 65/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Finanse i inwestycje samorządowe"
zarządzenie nr 66/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Animator i menadżer kultury"
zarządzenie nr 67/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzanie jakością"
zarządzenie nr 68/2011 w sprawie przeprowadzenia dodatkowego postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2011/2012
zarządzenie nr 69/2011 zmieniające wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno –Technicznym, w Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2011/2012
zarządzenie nr 70/2011 zmieniające wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2011/2012
zarządzenie nr 71/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 72/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty  za studia podyplomowe „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
zarządzenie nr 73/2011 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 74/2011 w sprawie powołania członków Rady Wydawniczej Uczelni i ustalenia jej składu osobowego na kadencję 2011-2015
zarządzenie nr 75/2011 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasad rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 76/2011 w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne zawieranej ze studentem studiów stacjonarnych
zarządzenie nr 77/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w
Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme - Erasmus
zarządzenie nr 78/201111 w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
zarządzenie nr 79/2011 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
zarządzenie nr 80/2011 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 81/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 82/2011 w sprawie wszczęcia procedury wyborczej w celu wyboru Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 83/2011 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
zarządzenie nr 84/2011 zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością”
zarządzenie nr 85/2011 w sprawie wykazu członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
zarządzenie nr 86/2011 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
zarządzenie nr 87/2011 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
zarządzenie nr 88/2011 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
zarządzenie nr 89/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 90/2011 w sprawie powołania komisji ds. jakości kształcenia
zarządzenie nr 91/2011 w sprawie powołania komisji ds. strategii rozwoju Uczelni
zarządzenie nr 92/2011 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programów kształcenia na kierunkach studiów
zarządzenie nr 93/2011 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu PWSZ w Koninie – załącznika do uchwały Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 marca 2007 r. (ze zm.)
zarządzenie nr 94/2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
zarządzenie nr 95/2011 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 96/2011 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
zarządzenie nr 98/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne zawieranej ze studentem studiów stacjonarnych
zarządzenie nr 99/2011 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2012
zarządzenie nr 100/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 101/2011 zmieniające zarządzenie Nr 83/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
zarządzenie nr 102/2011 w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 107/2011 w sprawie zmiany kwoty pogotowia kasowego w Państwowej Wyż
szej Szkole Zawodowej w Koninie


2010

zarządzenie nr 1/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
zarządzenie nr 2/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja IX
zarządzenie nr 3/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 4/2010 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do spraw oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
zarządzenie nr 5/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 w sprawie oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
zarządzenie nr 6/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 7/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 8/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
zarządzenie nr 9/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”
zarządzenie nr 10/2010 zmieniające skład osobowy Komisji Rektorskiej do spraw oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
zarządzenie nr 11/2010 | załączniki w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”
zarządzenie nr 12/2010 w sprawie powołania kierownika I edycji studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”
zarządzenie nr 13/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 14/2010 zmieniające regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 15/2010 w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 16/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja IX
zarządzenie nr 17/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie jakością”
zarządzenie nr 18/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Finanse i inwestycje samorządowe”
zarządzenie nr 19/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Komunikacja społeczna i public relations w instytucjach publicznych”
zarządzenie nr 20/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 21/2010 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011
zarządzenie nr 22/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz terminów i metod przeprowadzenia okresowego spisu sprzętu komputerowego
zarządzenie nr 23/2010 | załącznik 1 i 2 | załącznik 3 w sprawie ustalenia zasad współpracy Biura Rekrutacji z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi oraz harmonogramu działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2010/2011
zarządzenie nr 24/2010 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2010/2011
zarządzenie nr 25/2010 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
zarządzenie nr 26/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 | załącznik 4 | załącznik 5 | załącznik 6 w sprawie ustalenia wzoru dokumentów: pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
zarządzenie nr 27/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 28/2010 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 29/2010 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
zarządzenie nr 30/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wdrażanie i rozliczanie projektów unijnych”
zarządzenie nr 31/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 32/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Podatki” – edycja IX
zarządzenie nr 33/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – edycja IV
zarządzenie nr 34/2010 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2010/2011
zarządzenie nr 35/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
zarządzenie nr 36/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2010/2011
zarządzenie nr 37/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2010/2011
zarządzenie nr 38/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Akademia Trenerów Biznesu”
zarządzenie nr 39/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i personalne”
zarządzenie nr 40/2010 w sprawie utworzenia kursów językowych
zarządzenie nr 41/2010 w sprawie maksymalnych kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów niestacjonarnych oraz zajęć na studiach stacjonarnych w PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 42/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 | załącznik 4 | załącznik 5 | załącznik 6 | załącznik 7 | załącznik 8 w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 43/2010 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2010/2011
zarządzenie nr 44/2010 w sprawie pobierania opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych do Biblioteki Uczelnianej
zarządzenie nr 45/2010 w sprawie opłat za usługi edukacyjne osób niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 46/2010 w sprawie określenia wysokości opłaty za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011 na kierunku pedagogika
zarządzenie nr 47/2010 zmieniające zarządzenie nr 35/2010 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
zarządzenie nr 48/2010 zmieniające zarządzenie nr 43/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia.
zarządzenie nr 49/2010 w sprawie określenia zasad korzystania z urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 50/2010 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2010/2011
zarządzenie nr 51/2010 w sprawie powołania kadry zarządzającej projektem „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”
zarządzenie nr 52/2010 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 53/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 54/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
zarządzenie nr 55/2010 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
zarządzenie nr 56/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz zatwierdzenie zmian  w planie kształcenia na tych studiach
zarządzenie nr 57/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
zarządzenie nr 58/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Rachunkowość” oraz zatwierdzenie zmian  w planie kształcenia na tych studiach
zarządzenie nr 59/2010 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Podyplomowe Studium Wczesnoszkolnego Nauczania Języka Angielskiego” oraz zatwierdzenia zmian w planie kształcenia
zarządzenie nr 60/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego ”
zarządzenie nr 61/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
zarządzenie nr 62/2010 zmieniające  zarządzenie  w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 63/2010 | załącznik | w sprawie ustalenia wewnętrznej instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów projektów unijnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 64/2010 zmieniające Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
zarządzenie nr 65/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością”
zarządzenie nr 66/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 67/2010 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 68/2010 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 69/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Technologia informacyjna i informatyka w edukacji”
zarządzenie nr 70/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na „Kwalifikacyjnym kursie bibliotekarstwa” – edycja III
zarządzenie nr 71/2010 | załącznik 1 | | załącznik 2 | w sprawie powołania kadry zarządzającej projektem „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.”
zarządzenie nr 72/2010 w sprawie korzystania z samochodów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 73/2010 w sprawie powołania komisji rektorskiej w celu umożliwienia specjalistycznych konsultacji w sprawie sądowej
zarządzenie nr 74/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rektorskiej w celu umożliwienia specjalistycznych konsultacji w sprawie sądowej
zarządzenie nr 75/2010 w sprawie zatrudniania na podstawie umowy cywilnoprawnej w celu sprawowania opieki nad przebiegiem praktyki pedagogicznej organizowanej w PWSZ w Koninie w ramach projektu „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zarządzenie nr 75A/2010 w sprawie utworzenia Instytutu Edukacji Artystycznej
zarządzenie nr 76/2010 w sprawie zasad wynagradzania za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego na kierunku Pielęgniarstwo
zarządzenie nr 77/2010 w sprawie powołania Komisji Dla Projektu: „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.”
zarządzenie nr 78/2010 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
zarządzenie nr 79/2010 w sprawie ustalenia opłat pobieranych w Bibliotece
zarządzenie nr 80/2010 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Podatki” oraz zatwierdzenia zmian w planie kształcenia
zarządzenie nr 81/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac podyplomowych na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja X
zarządzenie nr 82/2010 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
zarządzenie nr 83/2010 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 84/2010 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych


2009

zarządzenie nr 1/2009 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej
zarządzenie nr 2/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 3/2009 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 4/2009 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 5/2009 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 6/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 7/2009 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010
zarządzenie nr 8/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 9/2009 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
zarządzenie nr 10/2009 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 11/2009 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 12/2009 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 13/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 14/2009 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2009/2010
zarządzenie nr 15/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 16/2009 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
zarządzenie nr 17/2009 zmieniające zarządzenie nr 5/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 stycznia 2008 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 18/2009 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 19/2009 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2009/2010
zarządzenie nr 20/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa ”Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”
zarządzenie nr 21/2009 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2009/2010
zarządzenie nr 22/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 23/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 24/2009 w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 25/2009 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2009/2010
zarządzenie nr 26/2009 w sprawie zasad przeprowadzania elektronicznej rejestracji kandydatów na studia, ustalenia rodzaju dokumentów wymaganych od kandydata oraz terminów rejestracji i składania dokumentów na rok akademicki 2009/2010
zarządzenie nr 27/2009 w sprawie likwidacji stanowisk pracy w Instytucie Neofilologii Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie, na których wykonywana jest praca nauczyciela akademickiego
zarządzenie nr 28/2009 w sprawie opłat za usługi edukacyjne osób niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2009/2010
zarządzenie nr 29/2009 zmieniające zarządzenie nr 43/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia
zarządzenie nr 30/2009 zmieniające zarządzenie nr 16/2008 w sprawie umów zawieranych z podmiotami przyjmującymi  studentów w celu odbycia studenckich praktyk zawodowych
zarządzenie nr 31/2009 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 32/2009 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
zarządzenie nr 33/2009 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 34/2009 wprowadzające do użytku Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów administrowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie
zarządzenie nr 35/2009 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w PWSZ w Koninie przez cudzoziemców
zarządzenie nr 36/2009 w sprawie określenia wysokości opłaty za studia niestacjonarne na kierunku fizjoterapia
zarządzenie nr 37/2009 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
zarządzenie nr 38/2009 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
zarządzenie nr 39/2009 w sprawie określenia wysokości opłaty za studia niestacjonarne na kierunku budownictwo
zarządzenie nr 40/2009 w sprawie sposobu i trybu zwierania umowy o warunkach odpłatności za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 41/2009 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
zarządzenie nr 42/2009 | 42A/2009 i 42B/2009 w sprawie powołania kierownika IV edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz zatwierdzenie zmian w planie kształcenia na tych studiach
zarządzenie nr 43/2009 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
zarządzenie nr 44/2009 w sprawie powołania kierownika X edycji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
zarządzenie nr 45/2009 w sprawie uruchomienia III edycji kursu „Kwalifikacyjny kurs bibliotekarstwa”
zarządzenie nr 46/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 47/2009 w sprawie wprowadzenia oznakowania mienia kodami kreskowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 48/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
zarządzenie nr 49/2009 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 50/2009 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
zarządzenie nr 51/2009 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 52/2009 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011.
zarządzenie nr 53/2009 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Podatkowe Studium Podyplomowe”
zarządzenie nr 54/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 55/2009 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Podatki”
zarządzenie nr 56/2009 w sprawie powołania kierownika IX edycji studiów podyplomowych „Podatki”
zarządzenie nr 57/2009 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Rachunkowość”
zarządzenie nr 58/2009 w sprawie powołania kierownika I edycji studiów podyplomowych „Rachunkowość”
zarządzenie nr 59/2009 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
zarządzenie nr 60/2009 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
zarządzenie nr 61/2009 zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Budowa budynku dydaktyczno-konferencyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie”
zarządzenie nr 62/2009 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do spraw koordynacji zadań Rektora w zakresie oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
zarządzenie nr 63/2009 w sprawie trybu pracy przedstawicieli pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 64/2009 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 65/2009 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Instrukcji wewnętrznej w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku
zarządzenie nr 66/2009 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Media i technologia informacyjna w edukacji” oraz zatwierdzenia zmian w planie kształcenia
zarządzenie nr 67/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 68/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 69/2009 w sprawie zniesienia Instytutu Medycznego


2008

zarządzenie nr 1/2008 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw, w tym podpisywania pism lub dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 2/2008 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
zarządzenie nr 3/2008 w sprawie powołania Zespołu ds. obchodów 10–lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 4/2008 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Budowa budynku dydaktyczno-konferencyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie”
zarządzenie nr 5/2008 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biblioteki PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 6/2008 zmieniające zarządzenie nr 18/2006 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 2 października 2006 roku w sprawie opłat pobieranych w Bibliotece zmieniające zarządzenie nr 3/2007 rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie opłat pobieranych w Bibliotece
zarządzenie nr 7/2008 w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 8/2008 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
zarządzenie nr 9/2008 w sprawie powołania studiów podyplomowych pod nazwą „Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa”
zarządzenie nr 10/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego
zarządzenie nr 11/2008 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
zarządzenie nr 12/2008 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 13/2008 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
zarządzenie nr 14/2008 w sprawie zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 15/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 16/2008 w sprawie umów zawieranych z podmiotami przyjmującym studentów w celu odbycia studenckich praktyk zawodowych
zarządzenie nr 17/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 18/2008 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 19/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 20/2008 w sprawie powołania studiów podyplomowych pod nazwą „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie”
zarządzenie nr 21/2008 sprawie zmian w składzie Komisji Pracowniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenia nr 22/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej
zarządzenie nr 23/2008 zmieniające zarządzenie Nr 52/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 24/2008 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2008/2009
zarządzenie nr 25/2008 w sprawie zatwierdzenia ankiety służącej wyrażeniu opinii studentów będącej składnikiem oceny końcowej pracy nauczyciela akademickiego
zarządzenie nr 26/2008 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2008/2009
zarządzenia nr 27/2008 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
zarządzenie nr 28/2008 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2008/2009
zarządzenie nr 29/2008 w sprawie utworzenia Instytutu Medycznego w ramach Wydziału Społeczno-Technicznego
zarządzenie nr 30/2008 zmieniające zasady wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2008/2009
zarządzenie nr 31/2008 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2008/2009
zarządzenie nr 32/2008 w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 33/2008 zmieniające zarządzenie Nr 25/2007 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 września 2007 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
zarządzenie nr 34/2008 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2008/2009
zarządzenie nr 35/2008 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
zarządzenie nr 36/2008 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 37/2008 w sprawie zasad przeprowadzania elektronicznej rejestracji kandydatów na studia, ustalenia rodzaju dokumentów wymaganych od kandydata oraz terminów rejestracji i składania dokumentów na rok akademicki 2008/2009
zarządzenie nr 38/2008 w sprawie pobierania opłat za wydawanie dokumentów
zarządzenie nr 39/2008 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 40/2008 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2008/2009
zarządzenie nr 41/2008 w sprawie uruchomienia VIII edycji studiów podyplomowych pod nazwą „Przysposobienie obronne”
zarządzenie nr 42/2008
zarządzenie nr 43/2008 w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia
zarządzenie nr 44/2008 w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy
zarządzenie nr 45/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 46/2008 w sprawie przyznania Medali 10-lecia PWSZ w Koninie 1998-2008
zarządzenie nr 47/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2008/2009
zarządzenie nr 48/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ”Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”
zarządzenie nr 49/2008 w sprawie przyznania Medali 10-lecia PWSZ w Koninie 1998-2008
zarządzenie nr 50/2008 w sprawie utworzenia Katedry Informacji Naukowej
zarządzenie nr 51 i 52/2008 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Podatki” i w sprawie odpłatności za studia podyplomowe
„Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
zarządzenie nr 53/2008 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 54/2008 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 55/2008 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
zarządzenie nr 56/2008 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 57/2008 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
zarządzenie nr 58/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 59/2008 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 60/2008 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
zarządzenie nr 61/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
zarządzenie nr 62/2008 w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia - Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych - studiów licencjackich
zarządzenie nr 63/2008 w sprawie misji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz celów operacyjnych na rok akademicki 2008/2009
zarządzenia nr 64/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 65/2008 w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu przeprowadzenia Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych - studiów licencjackich
zarządzenie nr 66/2008 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 67/2008 zmieniające skład Komisji Stypendialnej
zarządzenie nr 68/2008 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 69/2008 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie


2007

zarządzenie nr 1/2007 + załącznik w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 2/2007 + załącznik w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
zarządzenie nr 3/2007 + załącznik zmieniające zarządzenie nr 18/2006 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 2 października 2006 roku w sprawie opłat pobieranych w Bibliotece
zarządzenie nr 4/2007 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
zarządzenie nr 5/2007 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
zarządzenie nr 6/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości
zarządzenie nr 7/2007 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 8/2007 w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 9/2007 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme-Erasmus
zarządzenie nr 10/2007 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 11/2007 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2007/2008
zarządzenie nr 12/2007 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2007/2008
zarządzenie nr 13/2007 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 14/2007 zmieniające Zarządzenie nr 7/2006 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenta
zarządzenie nr 15/2007 w sprawie wysokości stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 16/2007 w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej
zarządzenie nr 17/2007 + załącznik i 18/2007 w sprawie zadań i trybu pracy komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2007/2008 i w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
zarządzenie nr 19/2007 w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 20/2007 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
zarządzenie nr 21/2007 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia i Akredytacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 22/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
zarządzenie nr 23/2007 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
zarządzenie nr 24/2007 o przedłużeniu upoważnienia Uczelnianej Komisji Stypendialnej do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej do rozpatrywania odwołań
zarządzenie nr 25/2007 w sprawie realizacji wydatków o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
zarządzenie nr 26/2007 w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielenia zamówień publicznych finansowych ze środków publicznych będących w dyspozycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
zarządzenie nr 27/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
zarządzenie nr 28/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
zarządzenie nr 29/2007 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Podatki”
zarządzenie nr 30/2007 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
zarządzenie nr 31/2007 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 32/2007 w sprawie powołania komisji do opracowania założeń do projektu nowelizacji regulaminu organizacyjnego oraz innych dokumentów wewnętrznych dotyczących reguł działania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 33/2007 w sprawie powołania członków rady wydawniczej Uczelni i ustalenia jej składu osobowego na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 34/2007 w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 35/2007 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 36/2007 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
zarządzenie nr 37/2007 w sprawie powołania Komisji Pracowniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 38/2007 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 39/2007 zmieniające Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 40/2007 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 41/2007 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme-Erasmus
zarządzenie nr 42/2007 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 43/2007 w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 44/2007 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
zarządzenie nr 45/2007 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
zarządzenie nr 46/2007 w sprawie zmiany w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 47/2007 w sprawie zmiany w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 48/2007 w sprawie stawek honorariów wydawniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 49/2007 w sprawie zmian w składzie Komisji Pracowniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 50/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
zarządzenie nr 51/2007 w sprawie wykazu członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 52/2007 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 53/2007 zmieniające zarządzenie nr 45/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
zarządzenie nr 54/2007 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 55/2007 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
zarządzenie nr 56/2007 w sprawie regulaminu Wydawnictwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 57/2007 w sprawie przeprowadzenia dla nowo przyjętych studentów szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
zarządzenie nr 58/2007 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 59/2007 w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
zarządzenie nr 60/2007 w sprawie utworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego
zarządzenie nr 61/2007 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
zarządzenie nr 62/2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej instrukcji obiegu dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie