Uczelnia
Slider

2019

zarządzenie nr 2/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Biura ds. Informatyzacji

zarządzenie nr 4/2019 w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 6/2019 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 8/2019 w sprawie ustalenia wzoru programu studiów i sylabusa

załączniki do programu studiów
zarządzenie nr 9/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 11/2019 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 13/2019 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 15/2019 w sprawie Instrukcji Korzystania z Kart Master w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 3

zarządzenie nr 17/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) licencjata

załącznik nr 1
załącznik nr 3
załącznik nr 5
załącznik nr 6 - str. 2
załącznik nr 8
załącznik nr 10
załącznik nr 12
zarządzenie nr 19/2019 w sprawie odwołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 21/2019 w sprawie zasad udostępniania obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 22/2019 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu

zarządzenie nr 24/2019 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie

załącznik

załącznik


images/dok/zarz_-nr-28-2019---zm_-zarz_ws_-instrukcji-kancelaryjnej.pdf">zarzadzenie nr 28/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt

zarządzenie nr 30/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 32/2019 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 2
zarządzenie nr 33/2019 w sprawie likwidacji Akademickiego Centrum Językowego w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 35/2019 w sprawie likwidacji Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 37/2019 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 39/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy (2 etaty) i lektora (4 etaty) – kierunek studiów: filologia angielska

zarządzenie nr 41/2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium socjalne zwiększone

zarządzenie nr 43/2019 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 45/2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 47/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Filologicznym

zarządzenie nr 49/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

zarządzenie nr 59/2019 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych

zarządzenie nr 61/2019 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studentów PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 63/2019 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2019/2020 stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 65/2019 w sprawie likwidacji Działu Dydaktyki oraz wprowadzenia zmian w:
- Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
- w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

załącznik

zarządzenie nr 67/2019 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik - Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załączniki do Regulaminu:
załącznik nr 8
załącznik nr 10
załącznik nr 12
załącznik nr 14
załącznik nr 16
załącznik nr 18
zarządzenie nr 69/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 71/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta – kierunek studiów: gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia (2 etaty)

zarządzenie nr 73/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko adiunkta i instruktora – kierunek studiów: „kosmetologia” oraz „pielęgniarstwo”

zarządzenie nr 75/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Gimnastyka korekcyjna z elementami fizjoterapii”

zarządzenie nr 77/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Poradnictwo dietetyczne w sporcie”

zarządzenie nr 79/2019 w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 81/2019 w sprawie ustalenia stawek honorariów wydawniczych

zarządzenie nr 83/2019 w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

załącznik nr 1
załącznik nr 3
załącznik nr 5
załącznik nr 7
załącznik nr 9
załącznik nr 11
zarządzenie nr 84/2019 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w PWSZ w Koninie do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 85/2019 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik - Regulamin

załącznik do Regulaminu:
zarządzenie nr 86/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 87/2019 w sprawie przekształceń wydziałów i utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 89/2019 w sprawie powołania osoby do pełnienia funkcji Prorektora ds. Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 91/2019 w sprawie powołania kierowników katedr w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 93/2019 w sprawie powołania kanclerza oraz zastępców kanclerza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 95/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Równego Traktowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 97/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Przemysłem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 99/2019 w sprawie powołania Kierownika Biblioteki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 101/2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 103/2019 w sprawie powołania Koordynatora ds. wdrażania platformy e-learningowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 104/2019 w sprawie powołania koordynatora ds. zajęć wychowania fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 105/2019 w sprawie powołania koordynatorów ds. studiów zagranicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 106/2019 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 125/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia zespołów badawczych i określenia ich zada

zarządzenie nr 107/2019 w sprawie prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

zarządzenie nr 108/2019 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9

zarządzenie nr 109/2019 w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne prowadzone na podstawie umowy cywilnoprawnej

zarządzenie nr 110/2019 w sprawie Regulaminu Szkoły Językowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 111/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie jednostki organizacyjnej wydziału pod nazwą Wydziałowe Centrum Kształcenia Praktycznego

zarządzenie nr 112/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarządzenie nr 113/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 114/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 115/2019 w sprawie ustalenia skrótów tytułów i stopni naukowych oraz stanowisk zajmowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 116/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 117/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego

zarządzenie nr 118/2019 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9

zarządzenie nr 120/2019 w sprawie wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej studentom zagranicznym realizującym część studiów w PWSZ w Koninie w ramach programów wymiany

zarządzenie nr 121/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych

zarządzenie nr 122/2019 w sprawie powołania Rady Wydawniczej

zarządzenie nr 123/2019 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 124/2019 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 125/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko samodzielnego referenta ds. finansowo-księgowych

zarządzenie nr 126/2019 w sprawie zasad organizacji X edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”

zarządzenie nr 127/2019 w sprawie zasad organizacji XIV edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”

zarządzenie nr 128/2019 w sprawie zasad organizacji VIII edycji studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”

zarządzenie nr 129/2019 w sprawie zasad organizacji I edycji studiów podyplomowych „Rachunkowość i podatki”

zarządzenie nr 130/2019 w sprawie ustalenia aktualnie obowiązującej podstawy prawnej w zarządzeniu nr 70/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 1 września 2014 r. oraz wprowadzenia zmiany w tym zarządzeniu
załącznik

zarządzenie nr 131/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 132/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 133/2019 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 134/2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 135/2019 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 136/2019 w sprawie symboli dla jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy w celu stosowania w korespondencji

zarządzenie nr 137/2019 w sprawie wprowadzenia listowników firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

zarządzenie nr 138/2019 w sprawie procedury dyplomowania oraz przyjętych wzorów dokumentów dla złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

zarządzenie nr 139/2019 w sprawie wprowadzenia Procedury uznawania prac dyplomowych za dokumenty prawnie chronione

załącznik nr 1

załącznik nr 2

zarządzenie nr 1402019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta – kierunek studiów: finanse i rachunkowość, studia I stopnia (2 etaty)

zarządzenie nr 141/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 142/2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz komisji ds. oceny jakości kształcenia na wydziałach

zarządzenie nr 143/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie gromadzenia danych o dorobku i działalności naukowej pracowników PWSZ w Koninie oraz ustalenie aktualnie obowiązującej podstawy prawnej w tym zarządzeniu

zarządzenie nr 144/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

 


2018

zarządzenie nr 2/2018 w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 6/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

zarządzenie nr 7/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

załącznik nr 1
załącznik nr 3

zarządzenie nr 10/2018 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy (3 etaty) – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 12/2018 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 3

zarządzenie nr 15/2018 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 17/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: bezpieczeństwo i systemy ochrony

zarządzenie nr 19/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 21/2018 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 23/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 24/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 26/2018 w sprawie warunków ubiegania się o zmianę zatrudnienia ze stanowiska dydaktycznego na stanowisko naukowo-dydaktyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 28/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: pielęgniarstwo

załącznik nr 3
załącznik nr 6
zarządzenie nr 30/2018 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie ustalania wynagrodzenia pracowników za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich

zarządzenie nr 32/2018 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 34/2018 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 36/2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady oraz tryb likwidacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 3
zarządzenie nr 37/2018 zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r., zmienione zarządzeniami nr 58/2016 z dnia 15 lipca 2016 r., nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. i nr 60/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 39/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 41/2018 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

załącznik - Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik nr 4
załącznik nr 6
zarządzenie nr 44/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: profesora zwyczajnego, starszego wykładowcy, wykładowcy – kierunek studiów: logistyka, finanse i rachunkowość

załącznik

załącznik

załącznik nr 1
zarządzenie nr 48/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: fizjoterapia i pielęgniarstwo

zarządzenie nr 50/2018 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 52/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 54/2018 w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 56/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 61/2013 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

zarządzenie nr 58/2018 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 60/2018 w sprawie zasad organizacji IV edycji studiów podyplomowych „Transport, spedycja, logistyka”

zarządzenie nr 62/2018 w sprawie zasad organizacji VII edycji studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”

zarządzenie nr 64/2018 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 66/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 68/2018 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 70/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 72/2018 w sprawie odwołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 74/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowychabsolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 75/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 77/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć

2017

zarządzenie nr 2/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 2
załącznik nr 4

zarządzenie nr 4/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 6/2017 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

zarządzenie nr 7/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”

zarządzanie nr 9/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik do programu kształcenia

załącznik REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO
załącznik nr 2

załącznik nr 1
załącznik nr 3

zarządzenie nr 14/2017 w sprawie organizacji Roku Jubileuszowego 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 16/2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych

zarządzenie nr 18/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 51/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2016/2017

zarządzenie nr 20/2017 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 22/2017 w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

załącznik nr 2
załacznik nr 4
załacznik nr 6
załacznik nr 8
zarządzenie nr 23/2017 w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie e-learningu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 25/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 27/2017 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 29/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

zarządzenie nr 31/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 33/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 35/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

zarządzenie nr 37/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i starszego wykładowcy – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 39/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: praca socjalna

zarządzenie nr 41/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 43/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarzadzenie nr 45/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej, przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 47/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: starszego wykładowcy – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 49/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko: profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 51/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 53/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów

załącznik nr 2

7 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Technicznym

zarządzenie nr 56/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 58/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 60/2017 zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r., zmienione zarządzeniami nr 58/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. i nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 62/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: wykładowcy i lektora– kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 64/2017 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 66/2017 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 68/2017 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 70/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 72/2017 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 74/2017 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

załącznik nr 1, 2 i 3
załącznik nr 5
załącznik nr 7

zarządzenie nr 76/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 78/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: kosmetologia

zarządzenie nr 80/2017 w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Społeczno-Technicznym, wprowadzenia przekształceń w organizacji Wydziału Społeczno-Technicznego, wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach

załącznik nr 1
załącznik nr 3
załącznik nr 5
załącznik nr 7
załącznik nr 9
załącznik nr 11

zarządzenie nr 83/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

zarządzenie nr 85/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 87/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego terminu posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w procesie rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 89/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: lektora – kierunek studiów: filologia

załącznik

zarządzenie nr 92/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 94/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: lektora – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 96/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

załącznik nr 1
załącznik nr 3

zarządzenie nr 99/2017 w sprawie likwidacji wydziałowej jednostki organizacyjnej, utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach

zarządzenie nr 101/2017 w sprawie reorganizacji niektórych komórek administracji Uczelni oraz wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 65/2015 zmieniającym zarządzenia: w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

załącznik

zarządzenie nr 104/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 106/2017 w sprawie odwołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 108/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 110/2017 w sprawie zasad organizacji XII edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"

zarządzenie nr 111/2017 w sprawie zasad organizacji VIII edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"

zarządzenie nr 112/2017 w sprawie zasad organizacji III edycji studiów podyplomowych "Transport, spedycja, logistyka"

zarządzenie nr 113/2017 w sprawie zasad organizacji VI edycji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"

zarządzenie nr 115/2017 w sprawie w sprawie podziału środków z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na stypendia wypłacane w 2018 roku oraz terminu składania wniosków

zarządzenie nr 117/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 119/2017 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 121/2017 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 123/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 125/2017 w sprawie utworzenia zespołów badawczych i określenia ich zadań

zarządzenie nr 127/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 129/2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

załącznik REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA KART DOSTĘPU
Załączniki do Regulaminu:
załącznik nr 2
załącznik nr 4
zarządzenie nr 131/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 133/2017 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

zarządzenie nr 135/2017 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 137/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 139/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 141/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

załącznik nr 2

zarządzenie nr 143/2017 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2018

załącznik do wniosku

zarządzenie nr 146/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie czynności niezbędnych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 1/2016 w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019


1zarządzenie nr 3/2016 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

zarządzenie nr 5/2016 w sprawie Regulaminu Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie

arządzenie nr 7/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 9/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

 1, , zarządzenie nr 14/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik w sprawie ustalenia szczegółowych zasad sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

Rektor
zarządzenie nr 19/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Konwentu oraz zmiany w wykazie członków
Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 21/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości
Kształcenia w kadencji 2015-2019
 
 
zarządzenie nr 23/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 25/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 27/2016 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

1 3 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2016/2017
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
 
zarządzenie nr 30/2016 zmieniające skład osobowy Odwoławczej Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 32/2016 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

zarządzenie nr 34/2016 zmieniające zarządzenie nr 147/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

zarządzenie nr 36/2016 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017

zarządzenie nr 38/2016 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 40/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – kierunek zarządzanie

zarządzenie nr 42/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – kierunek budownictwo
 
zarządzenie nr 44/2016 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 
zarządzenie nr 46/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 48/2016 w sprawie kryteriów doboru pracowników do wypowiedzenia umowy o pracę w ramach
realizacji „Polityki zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie”
 
zarządzenie nr 50/2016 w sprawie utworzenia Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 52/2016 w sprawie Regulaminu Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
1 i 2zarządzenie nr 54/2016 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów
na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr 56/2016 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 
zarządzenie nr 58/2016  zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie

 Załącznik nr 1a  Zaśwadcznie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i art. 30f Ustawy z dnia 26 LIPCA 1991 r. O Podatku Dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Z 2012 r. POZ. 361, Z późn. zm.) osiągnietym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Załącznik nr 1 c Oświadczenie rodziny o dochodach osiągnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegajace opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E I art. 30F Ustawyz dnia   26 LIPCA 1991 R. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (DZ. U. Z 2012 R. poz. 361, z późn. zm.)

 Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

 Załącznik nr 5 WNIOSEK o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców 

arządzenie nr 60/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 
zarządzenie nr 62/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 
zarządzenie nr 64/2016 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr 66/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Biura ds. Informatyzacji
 
zarządzenie nr 68/2016 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr 70/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 72/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 
załącznik zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 75/2016  zarządzenie nr 76/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dziekana Wydziału Technicznego
 
zarządzenia 78/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie 80/2016 w sprawie zmiany nazw jednostek organizacyjnych Wydziału Filologicznego, Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach
 
zarządzienie 82/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 
zarządzenie 85/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie 86/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie 88/2016 w sprawie podziału środków z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na stypendia wypłacane w 2017 roku oraz terminów składania wniosków
 
zarządzenie 90/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie 91/2016 w sparwie organizacji XI edycji studiów podyplomowych "Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
 
zarządzenie 93/2016 w sprawie organizacji II edycji studiów podyplomowych "Transport,spedycja i logistyka"
 
zarządzenie 94/2016 w sprawie organizacji V edycji studiów podyplomowych"Administracja samorządowa"
 
zarządzenie 96/2016 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań
od decyzji Komisji Stypendialnej, przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 
zarządzenie 98/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
załącznik do zarządzenia nr 99/2016 Deklaracja uczestnictwa w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów
 
zarządzenie 100/2016 w sparwie oraganizacji III edycji studiów podyplomowych"Edukacja przedszkolana i wczesnoszkolna
 
zarządzenie nr 102/2016 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr 104/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Filologicznego
 
zarządzenie nr106/2016 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów stosowanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

ZAŁĄCZNIKI:
 
Załącznik nr 2 Portfolio dotyczy procedury potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 4 Opinia  Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się  

Załącznik nr 6 Decyzja w W Sprawie Odmowy Przyjęcia na Studia w Wyniku Przeprowadzenia Procedury Potwierdzenia Efektów Uczenia się
 

zarządzenie nr 108/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

zarządzenie nr 110/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 112/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 114/2016 w sprawie powołania Komisji Odbioru

zarządzenie nr 116/2016 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2017

zarządzenie nr 118/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Technicznego

zarządzenie nr 120/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 122/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
2015

zarządzenie nr 2/2015 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
 
zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 6/2015 w sprawie szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 8/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
zarządzenie nr 10/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
zarządzenie nr 12/2015 załaczniki: 2468, zarządzenie nr 13/2015 załaczniki: 24zarządzenie nr 14/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Funkcjonowania Administracji
 
zarządzenie nr 16/2015 załaczniki: 2, 4, 6 w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa
 
zarządzenie nr 18/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
załacznik w sprawie określenia wzoru oświadczenia kandydata na studia stacjonarne w uczelni lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontynuowaniu lub ukończeniu studiówna innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
 
1, 3 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 22/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 
1, 3 w sprawie określenia wzoru ankiety do dokonania oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2011-2015
 
zarzadzenie nr 25/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw organizacji Akademickiego Centrum Językowego
 

zarzadzenie nr 27/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Informatyzacji
 

zarządzenie nr 29/2015 w sprawie rozliczania diet i innych kosztów związanych z uczestnictwem studentów w wyjazdach studyjnych w ramach projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 
zarządzenie nr 31/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 32/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 34/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursuofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 36/2015 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 38/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 40/2015 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – stanowisko profesora zwyczajnego
 
zarządzenie nr 42/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 
zarządzenie nr 44/2015 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 46/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
zarządzenie nr 48/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji na
studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 51/2015 w sprawie wprowadzenia i obiegu arkuszy stosowanych przy planowaniu i rozliczaniu
zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie      załącznik nr 2

 
zarządzenie nr 54/2015 w sprawie zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zzarządzenie nr 56/2015 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów
na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 58/2015 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą
do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 
zarządzenie nr 60/2015  w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego,stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

Załącznik nr 1b do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w Koninie

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr Zarządzanie nr 61/2015 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
 
Załącznik nr 2 - Wniosek o egzamin komisyjny

Załącznik nr 4 - Wniosek o powtarzanie semestru i udzielenie urlopu dziekańskiego

Załącznik nr 6 - Wniosek o udzielenie urlopu (długoterminowego/krótkoterminowego)

Załącznik nr 8 -  Wniosek o indywidualną organizację studiów

Załącznik nr 10 - Wniosek o zmianę formy studiów
 
zarządzenie nr 63/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 65/2015 Wykaz wydziałów i wydziałowych jednostek organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na 1 września 2015 r. zarządzenie nr 66/2015 w sprawie domów studenckich
 
zarządzenie nr 68zarządzenie nr 69zarządzenie nr 70zarządzenie nr 71/2015  w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Współpracy z Przemysłem
 
zarządzenie nr 73/2015 w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 75/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu domu studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie
 
załącznik nr 2 do Regulamin domu studenckiego w Koninie - Skierowanie 

załącznik nr 4 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie - Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta

Załącznik nr 6 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie - Protokół Zdawczo - Odbiorczy

zarządzenie nr 76/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
zarządzenie nr 78/2015 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 80/2015 w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015 – 2019
 
zarządzenie nr 82/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – stanowisko starszego wykładowcy
 
zarządzenie nr 84/2015  w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Filologicznym
 
zarządzenie nr 86/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji Wydziału Technicznego
 
13.
 
zarządzenie nr 90/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wybierania przedstawicieli pracowników oraz trybu ich pracy w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 92/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Informatyzacji
 
zarządzenie nr 94/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 96/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego
na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 98/2015 w sprawie powołania członków Rady Wydawniczej i ustalenia jej składu osobowego na
kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 100/2015 w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre
kierunki studiów w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 102/2015 w sprawie powołania Komisji Pracowniczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie
 
zarządzenie nr 104/2015 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych na rok
akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 106/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat pobieranych w Bibliotece
 
załącznik nr 1 Wniosek studenta o uznanie pracy dyplomowej za dokument prawnie chroniony

zarządzenie nr 108/2015  w sprawie udostępniania pisemnych prac dyplomowych oraz przekazywania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
 
zarządzenie nr 110/2015 w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie
 
zarządzenie nr 111/2015 w sparwie zasad organizacji IV edycji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"
 

zarządzenie nr 112/2015 w sparwie zasad organizacji XVI edycji studiów podyplomowych "Kompetencje pedagogiczne nauczyciela"

zarządzenie nr 113/2015 w sprawie zasad organizacji VI edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"
 

zarządzenie nr 115/2015 w sparwie zasad organizacji II edycji studiów podyplomowych "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna"

zarządzenie nr 117/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 119 /2015 w sprawie zasad organizacji I edycji studiów podyplomowych " Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"

zarządzenie nr 121/2015 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 123/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 125/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 127/2015 w sprawie zmiany w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019

 załącznik  w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 130/2015 w sprawie składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 132/2015 w sprawie wysokości wynagrodzenia opiekunów studenckich praktyk zawodowych

zarządzenie nr 134/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej

zarządzenie nr 136/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

załącznik    zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

arządzenie nr 139/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 141/2015 załacznik 2 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 143/2015 w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 145/2015 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na
kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 147/2015 w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 149/2015 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie
 

2014

 • zarządzenie nr 2/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 4/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarzadzenie nr 8/2014 w sprawie zasad organizacji kursu języka angielskiego dla pracowników administracyjnych PWSZ w Koninie
 • zarzadzenie nr 10/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011 - 2015
 • zarządzenie nr 12/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Opiekun i edukator domowy dziecka”
 • zarządzenie nr 14/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Animator czasu wolnego”
 • zarzadzenie nr 16/2014 w sprawie zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zrzadzanie nr 18/2014 w sprawie zasad organizacji kursu języka rosyjskiego dla pracowników firmy Konimpex Sp.z o.o
 • zarządzenie nr 20/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia druków firmowych PWSZ w Koninie 
 • zarządzenie nr 21/2014 zmieniące zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załacznik nr 2

 • zarządzenie nr 23/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 25/2014 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • załącznik: 1 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 28/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 30/2014 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • zarządzenie nr 32/2014 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Załącznik nr 1 Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej
  zarządzenie nr 34/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 36/2014 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/201
 • zarządzenie nr 38/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne
 • zarządzenie nr40/2014 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 42/2014 w sprawie komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 44/2014  w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 46/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Asystent rodziny”
 • zarządzenie nr 48/2014 w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 50/2014 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 52/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Konwentu
 • zarządzenie nr 54/2014 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 56/2014 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2014/2015 studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 58/2014 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • załącznik - regulamin
  Wnioski:
  Załącznik 1a
 • Załącznik 1c

załącznik nr 3
załącznik nr 5
zarządzenie nr 60/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

 

załacznik nr 2

 • zarządzenie nr 72/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 74/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 76/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń
  socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 78/2014 w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia
 • zarządzenie nr 80/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
  ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 82/2014w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre kierunki w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 84/2014 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych
  na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 88/2014 w sprawie realizacji wydatków ponoszonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP
 • zarządzenie nr 90/2014 oraz zarządzenie nr 91/2014 w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim 2014/2015 studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „dietetyka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 93/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania
  zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 95/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Konwentu
 • zarządzenie nr 97/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły
  Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 99/2014 zarządzenie nr 100/2014 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 102/2014 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania
  odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 104/2014   zarządzenie nr 105/2014  zarządzenie nr 106/2014 zarządzenie nr 107/2014 zarządzenie nr 108/2014 zarządzenie nr 109/2014  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa i zasad gospodarowania pojazdami służbowymi w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 112/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
  postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 115/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli
  Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 117/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 119/2014 w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
 • zarządzenie nr 1/2013 załączniki: 1234567, w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
 • zarządzenie nr 2/2013 załącznik: 1  zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
 • zarządzenie nr 3/2013 załączniki: 1234567, w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
 • zarządzenie nr 5/2013 w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 7/2013 zmieniające skład osobowy Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 8/2013 załączniki: 12, w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa
 • zarządzenie nr 10/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 12/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 13/2013 załączniki: 12zarządzenie nr 14/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 16/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 18/2013 w sprawie zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • załącznik w sprawie działań związanych z rekrutacją w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 21/2013 w sprawie stawek honorariów wydawniczych
 • zarządzenie nr 23/2013 zmieniające regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Społeczno-Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 25/2013 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”
 • zarządzenie nr 27/2013 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania doraźnej kontroli wewnętrznej
 • zarządzenie nr 29/2013 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 31/2013  w sprawie regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 33/2013 załącznik: 2, 4,  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia druków firmowych PWSZ w Koninie
 • 1, zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Roku Obchodów 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 36/2013 zmieniające osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • zarządzenie nr 38/2013 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 40/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 42/2013 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 44/2013 załącznik:zarządzenie nr 45/2013 zarządzenie nr 46/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 48/2013 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 50/2013 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 52/2013 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 54/2013 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 56/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • załącznik 1 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, a także zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 59/2013  w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych na rok akademicki 2013/2014
 • załacznik : 13, 5, 79, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 2628, 30, 32, 34, 36 

2012

 • zarządzenie nr 2/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 15-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 4/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”
 • zarządzenie nr 6/2012 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 8/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Technologie informacyjne i informatyka w edukacji” – edycja I
 • zarządzenie nr 10/2012 w sprawie ustalenia wzorów druków firmowych PWSZ w Koninie

załączniki: 12345678910111213141516171819202122232425262728

 • zarządzenie nr 12/2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa
 • zarządzenie nr 14/2012 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 16/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Business English”
 • zarządzenie nr 18/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Menedżer turystyki i rekreacji”
 • zarządzenie nr 20/2012 w sprawie utworzenia kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 22/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013
 • | załącznik | w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie dla pracowników i studentów
 • zarządzenie nr 25/2012 w sprawie sposobu i trybu dokumentowania prac badawczych realizowanych w PWSZ w Koninie oraz wzoru wniosku w sprawie finansowania tych prac badawczych
 • zarządzenie nr 27/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 29/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 31/2012 w sprawie utworzenia i zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 33/2012 w sprawie likwidacji Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2012 w sprawie procedury tworzenia oraz likwidacji kierunku studiów i specjalności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 37/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 39/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 41/2012 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych

załączniki: 12345678910111213141516

załączniki: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031, 32,


2011

 • zarządzenie nr 2/2011 w sprawie realizacji wydatków  o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
 • zarządzenie nr 4/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 6/2011 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę w czasie praktyki nad studentami kierunku Fizjoterapia studia stacjonarne
 • zarządzenie nr 8/2011 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 10/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym”
 • zarządzenie nr 12/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Animator i menadżer kultury”
 • zarządzenie nr 14/2011 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 16/2011 w sprawie kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 18/2011 w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 20/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem”
 • zarządzenie nr 22/2011 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2011 / 2012
 • załącznik 1 i 2| |zarządzenie nr 24/2011 w sprawie określenia wzoru ankiety dla dokonania oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2007-2011
 • zarządzenie nr 26/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 28/2011 zmieniające wewnętrzną Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów projektów unijnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 30/2011 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 32/2011 w sprawie  powołania zespołów ds. opracowania projektów wewnętrznych regulacji Uczelni
 • zarządzenie nr 34/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w instrukcji kancelaryjnej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 36/2011 w sprawie sposobu zarządzania przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową realizacją projektów unijnych oraz projektów finansowanych przez inne podmioty
 • zarządzenie nr 38/2011 | zarządzenie nr 39/201111 zmieniające zarządzenie w  sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 41/2011 zarządzenie nr 43/2011 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 45/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania zespołów ds. opracowania projektów wewnętrznych regulacji Uczelni
 • zarządzenie nr 47/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 49/2011 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015.
 • zarządzenie nr 51/2011 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 53/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 55/2011 w sprawie przeprowadzenia dodatkowego postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 57/2011 w sprawie powołania komisji rektorskiej do opracowania regulaminu studiów w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 59/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
 • zarządzenie nr 60/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Rachunkowość"
 • zarządzenie nr 61/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Kompetencje pedagogiczne nauczyciela"
 • zarządzenie nr 62/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Podatki i skarbowość"
 • zarządzenie nr 63/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym"
 • zarządzenie nr 64/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja"
 • zarządzenie nr 65/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Finanse i inwestycje samorządowe"
 • zarządzenie nr 66/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Animator i menadżer kultury"
 • zarządzenie nr 67/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzanie jakością"
 • zarządzenie nr 69/2011 zmieniające wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno –Technicznym, w Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 71/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 73/2011 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 75/2011 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasad rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 77/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme - Erasmus
 • zarządzenie nr 79/2011 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 81/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 83/2011 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 85/2011 w sprawie wykazu członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 87/2011 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 89/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 91/2011 w sprawie powołania komisji ds. strategii rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 93/2011 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu PWSZ w Koninie – załącznika do uchwały Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 marca 2007 r. (ze zm.)
 • zarządzenie nr 95/2011 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 98/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne zawieranej ze studentem studiów stacjonarnych
 • zarządzenie nr 100/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 102/2011 w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 1/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 3/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2010 | załącznik 2 | zarządzenie nr 6/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 8/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 10/2010 zmieniające skład osobowy Komisji Rektorskiej do spraw oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 • załączniki w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”
 • zarządzenie nr 13/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 15/2010 w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 17/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie jakością”
 • zarządzenie nr 19/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Komunikacja społeczna i public relations w instytucjach publicznych”
 • zarządzenie nr 21/2010 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011
 • zarządzenie nr 23/2010 | załącznik 3 w sprawie ustalenia zasad współpracy Biura Rekrutacji z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi oraz harmonogramu działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2010/2011
 • zarządzenie nr 25/2010 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • załącznik 1 | załącznik 3 | załącznik 5 | zarządzenie nr 27/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 29/2010 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 31/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 33/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – edycja IV
 • zarządzenie nr 35/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 37/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 39/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i personalne”
 • zarządzenie nr 41/2010 w sprawie maksymalnych kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów niestacjonarnych oraz zajęć na studiach stacjonarnych w PWSZ w Koninie
 • załącznik 1 | załącznik 3 | załącznik 5 | załącznik 7 | zarządzenie nr 43/2010 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 45/2010 w sprawie opłat za usługi edukacyjne osób niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 47/2010 zmieniające zarządzenie nr 35/2010 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 49/2010 w sprawie określenia zasad korzystania z urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 51/2010 w sprawie powołania kadry zarządzającej projektem „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”
 • zarządzenie nr 53/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 55/2010 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
 • zarządzenie nr 57/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 59/2010 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Podyplomowe Studium Wczesnoszkolnego Nauczania Języka Angielskiego” oraz zatwierdzenia zmian w planie kształcenia
 • zarządzenie nr 61/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 63/2010 | zarządzenie nr 64/2010 zmieniające Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 66/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 68/2010 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 70/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na „Kwalifikacyjnym kursie bibliotekarstwa” – edycja III
 • załącznik 1 | | zarządzenie nr 72/2010 w sprawie korzystania z samochodów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 74/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rektorskiej w celu umożliwienia specjalistycznych konsultacji w sprawie sądowej
 • zarządzenie nr 75A/2010 w sprawie utworzenia Instytutu Edukacji Artystycznej
 • zarządzenie nr 77/2010 w sprawie powołania Komisji Dla Projektu: „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.”
 • zarządzenie nr 79/2010 w sprawie ustalenia opłat pobieranych w Bibliotece
 • zarządzenie nr 81/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac podyplomowych na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja X
 • zarządzenie nr 83/2010 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 1/2009 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • zarządzenie nr 3/2009 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2009 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 7/2009 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010
 • zarządzenie nr 9/2009 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 11/2009 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 13/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 17/2009 zmieniające zarządzenie nr 5/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 stycznia 2008 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 19/2009 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2009/2010
 • zarządzenie nr 21/2009 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2009/2010
 • zarządzenie nr 23/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 25/2009 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2009/2010
 • zarządzenie nr 27/2009 w sprawie likwidacji stanowisk pracy w Instytucie Neofilologii Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie, na których wykonywana jest praca nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 29/2009 zmieniające zarządzenie nr 43/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • zarządzenie nr 31/2009 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 33/2009 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2009 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w PWSZ w Koninie przez cudzoziemców
 • zarządzenie nr 37/2009 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
 • zarządzenie nr 39/2009 w sprawie określenia wysokości opłaty za studia niestacjonarne na kierunku budownictwo
 • zarządzenie nr 41/2009 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • 42A/2009 i 42B/2009 w sprawie powołania kierownika IV edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz zatwierdzenie zmian w planie kształcenia na tych studiach
 • zarządzenie nr 44/2009 w sprawie powołania kierownika X edycji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 46/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 48/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 50/2009 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 52/2009 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011.
 • zarządzenie nr 54/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 56/2009 w sprawie powołania kierownika IX edycji studiów podyplomowych „Podatki”
 • zarządzenie nr 58/2009 w sprawie powołania kierownika I edycji studiów podyplomowych „Rachunkowość”
 • zarządzenie nr 60/2009 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zarządzenie nr 62/2009 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do spraw koordynacji zadań Rektora w zakresie oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 64/2009 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 66/2009 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Media i technologia informacyjna w edukacji” oraz zatwierdzenia zmian w planie kształcenia
 • zarządzenie nr 68/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 1/2008 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw, w tym podpisywania pism lub dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 3/2008 w sprawie powołania Zespołu ds. obchodów 10–lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2008 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biblioteki PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 7/2008 w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 9/2008 w sprawie powołania studiów podyplomowych pod nazwą „Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa”
 • zarządzenie nr 11/2008 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 13/2008 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 15/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 17/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 19/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 21/2008 sprawie zmian w składzie Komisji Pracowniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 23/2008 zmieniające zarządzenie Nr 52/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 25/2008 w sprawie zatwierdzenia ankiety służącej wyrażeniu opinii studentów będącej składnikiem oceny końcowej pracy nauczyciela akademickiego
 • zarządzenia nr 27/2008 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 29/2008 w sprawie utworzenia Instytutu Medycznego w ramach Wydziału Społeczno-Technicznego
 • zarządzenie nr 31/2008 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenie nr 33/2008 zmieniające zarządzenie Nr 25/2007 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 września 2007 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
 • zarządzenie nr 35/2008 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 37/2008 w sprawie zasad przeprowadzania elektronicznej rejestracji kandydatów na studia, ustalenia rodzaju dokumentów wymaganych od kandydata oraz terminów rejestracji i składania dokumentów na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenie nr 39/2008 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 41/2008 w sprawie uruchomienia VIII edycji studiów podyplomowych pod nazwą „Przysposobienie obronne”
 • zarządzenie nr 42/2008
 • zarządzenie nr 44/2008 w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy
 • zarządzenie nr 46/2008 w sprawie przyznania Medali 10-lecia PWSZ w Koninie 1998-2008
 • zarządzenie nr 48/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ”Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”
 • zarządzenie nr 50/2008 w sprawie utworzenia Katedry Informacji Naukowej
 • zarządzenie nr 53/2008 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 55/2008 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 57/2008 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 59/2008 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 61/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 63/2008 w sprawie misji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz celów operacyjnych na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenie nr 65/2008 w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu przeprowadzenia Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych - studiów licencjackich
 • zarządzenie nr 67/2008 zmieniające skład Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 69/2008 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie2007

 • załącznik w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • załącznik w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • załącznik zmieniające zarządzenie nr 18/2006 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 2 października 2006 roku w sprawie opłat pobieranych w Bibliotece
 • zarządzenie nr 5/2007 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
 • zarządzenie nr 7/2007 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 9/2007 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme-Erasmus
 • zarządzenie nr 11/2007 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2007/2008
 • zarządzenie nr 13/2007 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2007 w sprawie wysokości stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 17/2007 + załącznik i 18/2007 w sprawie zadań i trybu pracy komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2007/2008 i w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 • zarządzenie nr 20/2007 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 22/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 24/2007 o przedłużeniu upoważnienia Uczelnianej Komisji Stypendialnej do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 26/2007 w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielenia zamówień publicznych finansowych ze środków publicznych będących w dyspozycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
 • zarządzenie nr 28/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 30/2007 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 32/2007 w sprawie powołania komisji do opracowania założeń do projektu nowelizacji regulaminu organizacyjnego oraz innych dokumentów wewnętrznych dotyczących reguł działania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 34/2007 w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 36/2007 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 38/2007 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 40/2007 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 42/2007 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 44/2007 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 46/2007 w sprawie zmiany w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 48/2007 w sprawie stawek honorariów wydawniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 50/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 52/2007 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 54/2007 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 56/2007 w sprawie regulaminu Wydawnictwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 58/2007 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 60/2007 w sprawie utworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego
 • zarządzenie nr 62/2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej instrukcji obiegu dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie