Uczelnia
Slider

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji lub nierównego traktowania.
 
Dyskryminacja oznacza traktowanie osób, które ze względu, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną znajdują się w położeniu mniej korzystnym niż inne osoby w porównywalnej sytuacji.