Uczelnia
Slider

Praca dyplomowa i procedura antyplagiatowa

 

Informacje dotyczące zasad przygotowania pracy dyplomowej:

(§ 36 - 51 Regulaminu studiów PWSZ w Koninie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 322/VI/III/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie)

 Uchwałą Nr 18/VI/X/2015 Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie wprowadził  obowiązek opracowywania portfolio przez studentów Uczelni.
W portfolio powinny zostać zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia studenta, a w szczególności podejmowane w trakcie studiów inicjatywy i działania, które pozwoliły zdobyć kompetencje społeczne pożądane po ukończeniu danego kierunku studiów.
 
Student ostatniego roku studiów składa portfolio wraz z pracą dyplomową we właściwej jednostce organizacyjnej WNZ w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna portfolio zawiera odpowiednik wersji papierowej w formacie PDF i zapisany na odrębnej płycie CD lub DVD. Do portfolio student dołącza pismo przewodnie informujące o zdobytych w okresie studiów kompetencjach społecznych. Wersja papierowa portfolio jest przedkładana członkom komisji egzaminu dyplomowego, a po zakończeniu egzaminu dyplomowego – zwracana studentowi. Pytanie dotyczące zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio stanowi dodatkowe pytanie zadawane przez komisję podczas egzaminu dyplomowego. Portfolio studenta w wersji elektronicznej jako dokument potwierdzający osiągnięte kompetencje społeczne, jest przekazywane do akt osobowych znajdujących się w dziekanacie WNZ.

 

Załącznik nr 1 wzór strony tytułowej

Załącznik nr 2 oświadczenie o samodzielności wykonanej pracy

Załącznik nr 3 karta ewidencyjna pracy

Załącznik nr 9 zasady przygotowania pracy dyplomowej

Załącznik nr 10 tryb i zasady procedury antyplagiatowej

Załącznik nr 11 procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych

 

 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

DIETETYKA