Uczelnia
Slider

Informacje dla kończących studia

Praca dyplomowa i procedura antyplagiatowa

Informacje dotyczące zasad przygotowania pracy dyplomowej: (§ 39 - 48 Regulaminu studiów PWSZ w Koninie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 137/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie)


Procedura antyplagiatowa:

Terminy składania prac dyplomowych:
(Uchwała Nr 76/2018 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 4.12.2018 r. w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018/2019 w kontekście procedury antyplagiatowej)

Portfolio studenta


 Uchwałą Nr 18/VI/X/2015 Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie wprowadził  obowiązek opracowywania portfolio przez studentów Uczelni.
W portfolio powinny zostać zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia studenta, a w szczególności podejmowane w trakcie studiów inicjatywy i działania, które pozwoliły zdobyć kompetencje społeczne pożądane po ukończeniu danego kierunku studiów.
 
Student ostatniego roku studiów składa portfolio wraz z pracą dyplomową we właściwej jednostce organizacyjnej WST w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna portfolio zawiera odpowiednik wersji papierowej w formacie PDF i zapisany na odrębnej płycie CD lub DVD. Do portfolio student dołącza pismo przewodnie informujące o zdobytych w okresie studiów kompetencjach społecznych. Wersja papierowa portfolio jest przedkładana członkom komisji egzaminu dyplomowego, a po zakończeniu egzaminu dyplomowego – zwracana studentowi. Pytanie dotyczące zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio stanowi dodatkowe pytanie zadawane przez komisję podczas egzaminu dyplomowego. Portfolio studenta w wersji elektronicznej jako dokument potwierdzający osiągnięte kompetencje społeczne, jest przekazywane do akt osobowych znajdujących się w dziekanacie WST.

Terminy egzaminów dyplomowych

Egzamin dyplomowy

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego:

Wybiera losowo:
  1. Pytanie z zestawu zagadnień podstawowych i kierunkowych.
  2. Pytanie przypisane do wybranej przez studenta specjalności.
  3. Trzecie pytanie pochodzi od recenzenta pracy.
  4. Czwarte pytanie dotyczy zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio.