WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 20 września 2019

System jakości kształcenia

W trosce o jak najwyższą jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, na Wydziale Filologicznym podejmuje się  szereg działań. Do najważniejszych należy zaliczyć w szczególności:
  • przeprowadzanie ankiet wśród studentów, których celem jest ocena jakości pracy wykładowców i realizacji procesu kształcenia; ankiety przeprowadzane są cyklicznie, a ich rezultaty stanowią przesłankę do wdrażania możliwych usprawnień i udoskonaleń,
  • wdrożenie procedury weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych, która jest dokonywana przy wykorzystaniu programu Plagiat.pl; każdego roku weryfikacji poddawanych jest kilkaset prac licencjackich i magisterskich  przygotowanych przez studentów kierunku Filologia,
  • wprowadzenie obowiązku umieszczania w pracach dyplomowych tytułu pracy i streszczenia w języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla danego kierunku studiów,
  • dokonanie oceny jakości kształcenia na Wydziale oraz sformułowanie zaleceń, których wdrożenie ma na celu doskonalenie jakości kształcenia; ocena została dokonana przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia,
 Od roku akademickiego 2012/2013 w PWSZ w Koninie wdrażany jest wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, którego główne założenia zostały określone przez Senat Uczelni. Na Wydziale Filologicznym wdrażaniem systemu zajmuje się Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości kształcenia oraz zespoły ds. oceny jakości kształcenia na kierunku Filologia. Zespoły dokonują corocznej oceny jakości kształcenia za pomocą szeregu narzędzi (m.in. arkuszy hospitacji zajęć dydaktycznych, arkuszy samooceny jakości kształcenia, ankiet oceny nauczycieli, ankiet oceny jakości kształcenia itp.). Rezultaty tej oceny publikowane są w raporcie oceny jakości kształcenia, którego celem jest wskazanie obszarów i elementów wymagających doskonalenia. W oparciu o raport Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowuje propozycje działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym , a następnie Rada Wydziału przedkłada je, wraz z harmonogramem realizacji w danym roku akademickim.

Podstawowe akty prawne
Uchwała Nr 66/V/V/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
Uchwał Nr 91/V/X/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie polityki jakości PWSZ w Koninie
Uchwała Nr 212/V/XII/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
Zarządzenie Nr 106/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia
Zarządzenie Nr 106/2013 IzałącznikiI Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształceniaHarmonogram działań Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym

uchwała Rady Wydziału nr 40/2016 Izałącznik 1I w sprawie zadań Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2016/2017
Harmonogram działań


Raporty oceny jakości kształcenia
Raport oceny jakości kształcenia na WSH za rok akademicki 2013/2014
Raport oceny jakości kształcenia na WSH za rok akademicki 2014/2015
Rapert oceny jakości kształcenia na WF za rok akademicki 2015/2016
 


Arkusz Samooceny Jakości Kształcenia
Arkusz Samooceny Jakości Kształcenia  na WSH za rok akademicki 2013/2014
Arkusz Samooceny Jakości Kształcenia  na WSH za rok akademicki 2014/2015
Arkusz Samooceny Jakości Kształcenia  na WF za rok akademicki 2015/2016
Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki