WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 21 sierpnia 2019

Katedra Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Budownictwa i Inżynierii Środowiska PWSZ w Koninie prowadzi kierunek kształcenia Budownictwo i Inżynieria środowiska na poziomie inżynierskim – studia I stopnia.
 
W Katedrze studia techniczne prowadzone są w trybie:
 • studia stacjonarne (tzw. studia dzienne) – zajęcia dydaktyczne odbywają się w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku; studia trwają 3,5 roku (7 semestrów),
 • studia niestacjonarne (tzw. studia zaoczne) – zajęcia dydaktyczne odbywają się 10 razy w semestrze w dwa dni zjazdowe (soboty i niedziele); studia trwają 4 lata (8 semestrów).
Ukończenie studiów I stopnia na tym kierunku umożliwia starania o uzyskanie uprawnień budowlanych i projektowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jak również pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ograniczonym zakresie.
Ponadto po ukończeniu w PWSZ studiów I stopnia na kierunku „inżynieria środowiska” absolwenci mogą podejmować w innych uczelniach studia II stopnia (magisterskie) na dowolnym wydziale na kierunku „inżynieria środowiska” lub zbliżonym (to ostatnie w zależności od decyzji uczelni przyjmujących ich na studia).

BUDOWNICTWO
Studia na kierunku Budownictwo przynoszą zarówno bardzo potrzebną wiedzę tradycyjną, jaki i wiedzę nowoczesną, opartą o najnowsze zdobycze techniki i technologii.

Zapotrzebowanie na kadrę inżynierów budownictwa, w kraju i całej Europie jest bardzo duże i wynika z szybkiego rozwoju przemysłu budowlanego. Wznosi się coraz więcej nowych obiektów, remontuje i modernizuje istniejące struktury budowlane. Zakłada się, że absolwenci zatrudniani będą do prowadzenia procesów inwestycyjnych, kierowania wytwórniami materiałów budowlanych i będą cenionymi pracownikami służb administracji i nadzoru budowlanego.

Absolwenci kierunku Budownictwo przygotowani będą do wykonawstwa obiektów budowlanych, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, kierowania zespołami i firmą budowlaną. Posiadać będą wiedzę z zakresu wykorzystania technik komputerowych i stosowania nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwenci będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Po odbyciu praktyki budowlanej posiadane wykształcenie stanowić będzie podstawę do ubiegania się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

W ramach kierunku Budownictwo student ma możliwość wyboru jednej z trzech oferowanych  specjalności:
 • Specjalność Konstrukcje budowlane i inżynierskie przeznaczona jest dla tych studentów, którzy w pracy zawodowej chcą być konstruktorami. Ich zadaniem będzie kierowanie pracami na placu budowy oraz opracowywanie projektów konstrukcji obiektów budowlanych, zazwyczaj przy wykorzystaniu programów komputerowych wspomagających pracę inżyniera. Absolwent tej specjalności może pracować przede wszystkim na budowach lub w biurach projektów. Może również założyć i prowadzić własną firmę budowlaną.
 • Specjalność Rewitalizacja obiektów budowlanych przeznaczona jest głównie dla tych studentów kierunku Budownictwo, którzy kochają stare budynki i swoje życie zawodowe zamierzają związać z ich rewitalizacją, utrzymaniem i remontami, itp.  Absolwent tej specjalności może pracować głównie w firmach zajmujących się konserwacją zabytków, remontami starych budynków, naprawami i konserwacją istniejących obiektów. Może założyć firmę usługową i świadczyć usługi w tym zakresie.
 • Specjalność Budownictwo energooszczędne przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów, którzy interesują się projektowaniem i wykonywaniem budynków o małym zapotrzebowaniu na energię oraz chcą zajmować się wykorzystaniem niekonwencjonalnych ekologicznych źródeł energii. Absolwenci tego kierunku mogą być specjalistami w zakresie projektowania i wykonywania budynków niskoenergetycznych, ocieplania budynków istniejących, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł ciepła, sposobami odzysku ciepła z wentylacji, zastosowania ogniw fotowoltaicznych, itp. Absolwent tej specjalności może pracować głównie przy pracach termomodernizacyjnych, wykonywać wszelkie prace związane z poprawą izolacyjności budynku oraz poprawą komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Może założyć własną firmę budowlaną i świadczyć usługi w tym zakresie.
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych. Obejmuje ona przedsięwzięcia inżynierskie, których celem jest z jednej strony zachowanie środowiska przyrodniczego w stanie równowagi, a z drugiej strony utworzenie dogodnego środowiska (zewnętrznego i wewnętrznego) dla życia człowieka. Wnika ona w takie dziedziny gospodarki, jak budownictwo, rolnictwo, przemysł.
Studia na kierunku „Inżynieria środowiska” mają charakter jednocześnie techniczny i przyrodniczy. Studia te dają podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych ze środowiskiem zewnętrznym (ochrona wód, ochrona gleb, unieszkodliwianie ścieków i odpadów, melioracje),  ze środowiskiem wewnętrznym, czyli w budynkach (ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja),  z ochroną powietrza, jak też z gospodarką komunalną (zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, gazownictwo).
 
Charakterystyka studiów na kierunku „inżynieria środowiska” w PWSZ w Koninie
 
Obecnie na kierunku „inżynieria środowiska” są oferowane dwie specjalności kształcenia:
 • technologie i instalacje w inżynierii środowiska,
 • infrastruktura techniczna na terenach wiejskich.
 
Absolwent specjalności „technologie i instalacje w inżynierii środowiska” jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i dużych obiektów technicznych stosowanych zwłaszcza w środowisku zurbanizowanym, w tym do badań eksploatacyjnych, symulacji komputerowych, pomiarów diagnostycznych i monitoringu środowiska zurbanizowanego. Będzie mógł podejmować działalność zawodową związaną z:
 • systemami zaopatrzenia miast w wodę,
 • systemami odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów pochodzących tak od mieszkańców jak i z przemysłu,
 • ochroną powietrza przed spalinami przemysłowymi,
 • z instalacjami w budynkach (instalacje ogrzewcze, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne).
Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie m.in. w biurach projektów, przedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych i eksploatacyjnych, służbach komunalnych, firmach produkcyjno-handlowych związanych z materiałami instalacyjno-budowlanymi, zakładach przemysłowych i usługowych jako specjaliści z zakresu sieci, instalacji, gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle itp.
 
Absolwent specjalności „infrastruktura techniczna na terenach wiejskich” jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i małych obiektów technicznych, zwłaszcza stosowanych na terenach słabo zurbanizowanych i rolniczych, a także do prowadzenia symulacji komputerowych, pomiarów diagnostycznych i monitoringu środowiska wiejskiego. Będzie mógł podejmować działalność zawodową związaną z:
 • systemami zaopatrzenia wsi w wodę,
 • systemami odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków komunalnych i gospodarskich,
 • usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów pochodzących tak od mieszkańców jak i z gospodarstw produkcji rolnej,
 • melioracją użytków rolnych,
 • z instalacjami w budynkach mieszkalnych i gospodarstwach (instalacje ogrzewcze, wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne).
Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie m.in. w jednostkach planowania i nadzoru realizacji inwestycji z zakresu inżynierii środowiska w gminie, małym mieście lub powiecie, w służbach komunalnych, w terenowych przedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych i eksploatacyjnych, firmach produkcyjno-handlowych związanych z materiałami instalacyjno-budowlanymi, zakładach przemysłowych i usługowych jako specjaliści z zakresu instalacji, gospodarki wodno-ściekowej, melioracji itp.


Młodzi ludzie kończący szkołę średnią zastanawiają się, jaki zawód wybrać. Czy wybrać studia humanistyczne, czy przyrodnicze, czy wreszcie techniczne. My, nauczyciele pracujący na Wydziale Technicznym, zdecydowanie radzimy wybrać studia techniczne. Dlaczego?
Dlatego, że absolwent tego wydziału staje się inżynierem, czyli twórcą konstrukcji. Twórczość w każdej sferze, także materialnej, to jest to, co zostaje po ludziach, czasem na lata, a czasem na wieki (np. budowle starożytne). Potomni pamiętają tylko o tych, którzy coś stworzyli.
Nie każdy może zostać inżynierem. Potrzebne są takie cechy, jak myślenie kategoriami fizyki i poczucie odpowiedzialności za pomysły. To pierwsze oznacza, że widząc materię, człowiek zdaje sobie sprawę z jej właściwości i jej oddziaływania na istoty żywe i na inną materię. Rozumie, jak współpracują różne elementy systemów technicznych. To drugie – to zobowiązanie do takiego działania (czy to w twórczości, czy to w eksploatacji), żeby dzieło inżynierskie było pewne i bezpieczne. Chodzi o to, żeby nie szkodzić ani człowiekowi, ani przyrodzie.
Po studiach technicznych, inżynierskich, można znaleźć pracę najłatwiej, nawet w czasach trudności na rynku pracy. Przykład - zawód budowlańca czy instalatora:  tu zawsze będą potrzebni fachowcy, bo wiele różnych urządzeń, aparatów, nawet wytwórni, można przywieźć z zagranicy, ale systemy komunalne, domy i instalacje do nich trzeba na pewno zbudować na miejscu.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki