WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 15 września 2019

Regulamin przyznawania stypendiów

Regulamin przyznawania stypendiów

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce stanowiących wsparcie dla studentów
I roku na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w PWSZ w Koninie w ramach realizacji  projektu:
„Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie –drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.”


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1
Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów  studiów stacjonarnych PWSZ na kierunku  Mechanika i Budowa Maszyn w latach 2010 – 2014.

§ 2
Stypendia za wyniki w nauce (zwane dalej „Stypendiami”) przyznaje się ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przekazanych PWSZ w Koninie w ramach Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.”
(zwanego dalej „Projektem”).

§ 3
1. Stypendia przyznawane są na zasadach konkursu.
2. Informacje na temat konkursu podawane są do publicznej wiadomości na stronie Internetowej i tablicach ogłoszeń Instytutu Technicznego PWSZ  w Koninie.

§ 4
1. Średnia wysokość stypendium wynosi 750 złotych (siedemset pięćdziesiąt 00/100 PLN) miesięcznie i może być zróżnicowane od 500 złotych do 1000 złotych miesięcznie.
2. O wysokości indywidualnych stypendiów decyduje Koordynator Projektu.
3. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki tj. nie więcej niż 9 miesięcy (październik-czerwiec).
4. W przypadku specjalności 7 semestralnych stypendium na ostatnim semestrze przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (październik-marzec)
5. Stypendium przyznawane jest niezależnie od świadczeń wypłacanych studentowi
na podstawie przepisów art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)

Rozdział II
Kryteria przyznawania stypendium

§ 5
O przyznanie stypendium student może się ubiegać po przyjęciu go w poczet studentów na kierunku Mechanika i budowa maszyn i zakwalifikowaniu do Projektu.

§ 6
O stypendium może się ubiegać:
1) student przyjęty na I rok w roku akademickim 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;
2) student II roku w roku akademickim 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;
3) student III roku w roku akademickim 2012/213 oraz 2013/2014;
4) student IV roku w roku akademickim 2013/2014;
który złoży wniosek o przyznanie stypendium w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2 (za wyjątkiem roku akademickiego 2010/2011, w którym ustala się termin składania wniosku do 15 grudnia ) lub ust. 3 oraz spełnia pozostałe kryteria określone w regulaminie.

§ 7
1. Warunkiem ujęcia studenta na liście rankingowej na II, III i IV roku studiów będzie zaliczenie wszystkich przedmiotów przed oficjalnym rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego na Uczelni.
2. Stypendia przyznawane będą w oparciu o złożone w sekretariacie Instytutu Technicznego PWSZ wymagane dokumenty potwierdzające uzyskanie wszystkich ocen z zaliczeń
i egzaminów.
3. Student nie może otrzymać stypendium za powtarzany semestr na kierunku objętym  projektem.


§ 8
1. Student traci prawo do otrzymywania stypendium z chwilą:
a) uzyskania prawa do urlopu okolicznościowego długoterminowego;
b) skreślenia z listy studentów;
c) zawieszenia w prawach studenta;
d) orzeczenia kary dyscyplinarnej w stosunku do studenta przez komisję dyscyplinarną;
e) stwierdzenia podania przez studenta we wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1, informacji lub oświadczeń niekompletnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym.
2. Stypendysta do końca zimowej sesji poprawkowej zobowiązany jest udokumentować uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych swoim programem studiów
w semestrze zimowym pod rygorem utraty stypendium.


Rozdział III
Tryb i zasady przyznawania stypendium

§ 9
1. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik
nr 1 do regulaminu.
2. Student ubiegający się o przyznanie stypendium składa wniosek w sekretariacie Instytutu Technicznego  w terminie do dnia 10 października z zastrzeżeniem § 6.
3. Złożenie wniosku po terminie określonym w ust. 2 skutkuje utratą prawa do stypendium, z wyłączeniem sytuacji losowych.

§ 10
1. Przez zdarzenie losowe, o którym mowa w § 9 ust. 3 rozumie się zdarzenie nagłe, niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zajście jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§ 11
1. Stypendium przyznaje Komisja Dla Projektu powołana przez Rektora, w skład  której wchodzą:
1) Koordynator Projektu jako przewodniczący.
2) Zastępca Koordynatora Projektu jako zastępca przewodniczącego.
3) Specjalista ds. organizacyjnych i rekrutacji.
4) Specjalista ds. rozliczeń.
5) Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
6) Osoba wskazana przez Rektora.

2. Od decyzji Komisji studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
3.  Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 12
1. Do obowiązków Komisji należy w szczególności:
1) sprawdzanie prawidłowości złożonych wniosków;
2) ustalanie listy rankingowej studentów ubiegających się o stypendium;
3) ustalanie list stypendystów;
4) ustalanie list rezerwowych;
5) wydawanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie stypendium;
6) wydawanie decyzji o utracie prawa do stypendium.

§ 13
Studenci ubiegający się o stypendium umieszczani są na liście rankingowej w malejącej kolejności uzyskanych wyników z postępowania kwalifikacyjnego/średniej ocen, zgodnie
z § 14.

§ 14
1. Podstawą ustalenia listy rankingowej dla studentów pierwszego roku, ubiegających się
o stypendium są wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym, według reguł określonych dla rekrutacji.
2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów rekrutacyjnych przez kilku studentów pierwszego roku, dodatkowym kryterium przyznawania stypendium będą wyniki w nauce uzyskane na egzaminie maturalnym z przedmiotów dodatkowych objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
3. Podstawą ustalenia listy rankingowej w kolejnych latach są średnie ocen uzyskane w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium przez osoby ubiegające się
o stypendium.
4. Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę wszystkie oceny, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, z egzaminów i zaliczeń końcowych (z przedmiotów objętych planem studiów) wraz z różnicami programowymi.
5. Średnia ocen jest średnią arytmetyczną, a jej wynik przedstawia się z czterema miejscami po przecinku, bez zaokrąglania.
6. W przypadku kiedy kilku studentów uzyska takie same wyniki prawo do stypendium
w pierwszej kolejności przysługuje osobom, które uzyskały najwyższą średnią ocen
z egzaminów końcowych.

§ 15
1. Stypendium przyznawane jest najlepszym studentom z listy rankingowej w ramach ustalonego limitu miejsc określonego w Projekcie.
2.   Informacja o liczbie miejsc dla poszczególnych lat w danym roku akademickim podawana jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie.

Rozdział IV
Wypłata stypendium

§ 16
Wypłata stypendium odbywa się na rachunek bankowy studenta.

§ 17
1. Stypendium wypłacane jest miesięcznie do dnia 10 następnego miesiąca po miesiącu, za który stypendium przysługuje.
2. Stypendium w roku 2010 za miesiące październik, listopad i grudzień będą płatne do dnia 31 grudnia 2010 r.
3. Stypendium za  grudzień w latach 2011, 2012, 2013 i 2014  płatne będzie do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 18
1. W przypadku utraty stypendium spowodowanej jedną z okoliczności wymienionych
w § 8 studentowi przysługuje stypendium do dnia poprzedzającego dzień utraty stypendium.
2. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę stypendium przez ilość dni
w miesiącu i mnożąc tak otrzymany iloraz przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 19
Student jest zobowiązany do:
1) niezwłocznego informowania organu przyznającego stypendium
o okolicznościach, o których mowa w § 8;
2) podania we wniosku, o którym mowa w §10 ust. 1, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji;
3) złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 20
1. W przypadku, gdy komisja poweźmie wątpliwość, co do okoliczności mających wpływ na prawo do stypendium, powiadamia niezwłocznie studenta o konieczności złożenia
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów pod rygorem utraty prawa do stypendium.
2. W przypadku ujawnienia we wniosku lub w jego załącznikach nieprawdziwych danych czy oświadczeń mających wpływ na prawo do stypendium Rektor stwierdza nieważność decyzji oraz kieruje wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec studenta.
3. Stypendium pobrane na podstawie nieprawdziwych danych lub oświadczeń stanowi świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 Kodeksu cywilnego i podlega zwrotowi na zasadach określonych przez przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.
4. Stypendium podlega zwrotowi w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia studentowi decyzji Rektora stwierdzającej nieważność decyzji o przyznaniu stypendium.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki