WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 22 września 2019

Specjalności na kierunku Praca Socjalna

Specjalności:
  • praca socjalna w pomocy społecznej
  • praca socjalna z resocjalizacją
  • praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień NOWOŚĆ
  • praca socjalna z socjoterapią NOWOŚĆ
Kierunek przygotowuje kwalifikowane kadry do pracy z ludźmi mającymi trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku społecznym. Absolwenci mają kwalifikacje do pracy w instytucjach pomocy społecznej wszystkich szczebli, szpitalach, szkołach, placówkach opiekuńczych, ośrodkach adaptacyjnych, domach pomocy społecznej, sądach, zakładach karnych a także organizacjach pozarządowych oraz administracji państwowej i samorządowej. Absolwent będzie też przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
 
Interdyscyplinarny charakter kształcenia o profilu psycho-socjo-pedagogicznym, poszerzony o studenckie praktyki zawodowe odbywane w różnych typach placówek pomocowych, organizacjach i stowarzyszeniach wsparcia społecznego, zapewnia absolwentom opanowanie wiedzy i umiejętności dotyczących:
  • prawidłowości i patologii rozwoju człowieka oraz jego zachowania i wspierania potencjału rozwojowego, szczególnie w przypadku zaniedbań środowiskowych,
  • znajomości reguł społecznego komunikowania się, wraz z przyczynami i przejawami zakłóceń,
  • źródeł i uwarunkowań zachowań dewiacyjnych i patologii społecznej,
  • przyczyn powstawania problemów społecznych oraz sposobów ich rozwiązywania,
  • opanowania technik i metod interwencyjnych oraz znajomości zasad poradnictwa społecznego,
  • znajomości metod i technik badawczych stosowanych w naukach społecznych i przydatnych w diagnozie indywidualnej i środowiskowej.
Praca socjalna w pomocy społecznej. Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do podejmowania takich zadań, jak: identyfikacja, kompleksowa diagnoza oraz przygotowanie planu i realizacja interwencji indywidualnej i środowiskowej; praca z jednostką nastawiona na przywrócenie jej kompetencji w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych; podtrzymywanie samodzielności i zaradności życiowej osób i rodzin przez zapewnienie dostępu do niezbędnych usług i świadczeń, w tym pomocy finansowej. Absolwent będzie też przygotowany do tworzenia i wspierania istniejących organizacji społecznych, stowarzyszeń samopomocowych i pożytku publicznego, jak i do organizowania działań środowiskowych animujących społeczności lokalne. Jego zadaniem będzie też reprezentowanie w samorządach lokalnych problemów grup najsłabszych, dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją społeczną oraz partnerstwo w tworzeniu kształtu lokalnej polityki społecznej. Pracując z osobami bezrobotnymi, bezdomnymi i chorymi znajdzie zatrudnienie w: ośrodku pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, centrum integracji społecznej, zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy warsztacie terapii zajęciowej, szpitalu.
 
Praca socjalna z resocjalizacją. Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie studentów do pracy w kurateli sądowej dla dorosłych i nieletnich, zakładach poprawczych, wychowawczych, socjoterapeutycznych, karnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie, organizacjach pozarządowych działających na rzecz profilaktyki i rehabilitacji społecznej. W programie studiów przewidziano praktyczne formy doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie resocjalizacji w postaci praktyk oraz zajęć warsztatowych prowadzonych w ramach specjalistycznych ćwiczeń. Ponadto w programie studiów przewidziano rozwinięcie wiedzy z zakresu prawa karnego, prawnych podstaw resocjalizacji, współczesnych koncepcji profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz metod i technik pracy resocjalizacyjnej, które dostarczą niezbędnej wiedzy dla pracownika socjalnego realizującego zadania pracy socjalnej w obszarze szeroko rozumianej resocjalizacji.

Praca socjalna z socjoterapią. Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie studentów do prowadzenia specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych. Absolwent pracując z osobami z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne znajdzie zatrudnienie w instytucjach wychowawczych, socjoterapeutycznych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Może prowadzić treningi umiejętności społecznych w środowiskowych domach samopomocy.

Praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień. Celem kształcenia na tej specjalności jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy i nabycie przez nich umiejętności w zakresie rozpoznawania zjawiska uzależnienia i przemocy. Absolwent będzie potrafił uruchomić działania interwencyjne i pomocowe związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu i przemocy pracując w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych, punktach konsultacyjnych i telefonach zaufania dla osób i rodzin z problemem uzależnienia i przemocy, zespołach interdyscyplinarnych oraz gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych.

Program kształcenia dla kierunku "praca socjalna" jest tworzony przy współpracy instytucji sektora pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Czas trwania studiów: 3 lata
Program kształcenia dla kierunku "praca socjalna" - cykl 2013-2016
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Wybrane elementy programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Program kształcenia dla kierunku "praca socjalna" - cykl 2014-2017
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Wybrane elementy programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów


Program kształcenia dla kierunku "praca socjalna" - cykl 2015-2018
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Program kształcenia dla kierunku "praca socjalna" - cykl 2016-2019
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki