WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 21 września 2019

Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE – WYCIĄG Z REGULAMINU PRAKTYK
Praktyka jest integralną częścią procesu kształcenia studentów. Przebieg praktyki dokumentowany jest w dzienniku praktyk. Student odbywa praktykę zgodnie z planem studiów i programem kształcenia na danym kierunku studiów prowadzonym przez wydział.
Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia semestru, na którym student jest zobowiązany ją zrealizować.
 
 
Celem praktyki zawodowej, pedagogicznej i niepedagogicznej jest uzyskanie przez studenta doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy
Student dostarcza kartę wstępną praktyki zawodowej do zatwierdzenia wydziałowemu opiekunowi praktyk w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

UWAGA!
Praktyki zawodowe niepedagogiczne powinny odbywać się w firmach i instytucjach wyznaczonych przez (patrz: Lista Firm w materiałach do pobrania) . Na odbycie praktyki w innej firmie lub instytucji wydaje zgodę Wydziałowy Opiekun Praktyk po sprawdzeniu, czy firma spełnia odpowiednie warunki

Obowiązkiem studenta jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) –w przypadku wymagania ubezpieczenia przez zakład pracy.
 
Udział studenta w pracach obozu naukowego, przygotowaniu i organizacji konferencji naukowej, konferencji dla studentów, organizacji Akademii Młodego Studenta, a także okres wykonywania czynności wolontariusza w kraju lub za granicą, może być podstawą do zaliczenia praktyki lub jej części, jeżeli program czynności odpowiada wymogom określonym w programie praktyki dla kierunku.
 
Wykonywana przez studenta praca zawodowa oraz prowadzona działalność
gospodarcza, w tym również za granicą, może być podstawą do zaliczenia praktyki lub jej części, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w kierunkowym programie praktyk.
 
Student składa do Dziekana Wydziału Filologicznego oświadczenie o odbyciu praktyki w ramach pracy zawodowej lub oświadczenie o odbyciu praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Dotyczy to również organizacji Akademii Młodego Studenta, a także wykonywania czynności wolontariusza w kraju lub za granicą,
 
Do obowiązków studenta należy: zapoznanie się z wydziałowym regulaminem praktyk zawierającym oraz z instukcją odbywanej praktyki oraz dopełnienie wszystkich formalności wymaganych przez Uczelnię, a w szczególności: zgłoszenie się do biura praktyk w celu pobrania karty wstępnej praktyki zawodowej oraz kierunkowego programu praktyk;
 Sylabusy do pobrania
Praktyki pedagogiczne
Praktyki niepedagogiczne
 
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki