WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
baner Drzwi Otwarte


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Czwartek, 22 marca 2018

Seminaria licencjackie 2017/2018

1. Filologia angielska 

Zakres tematyczny: 
Issues in Classroom Pedagogy and Second Language Research
Prowadzący / Promotor: dr Anna Mystkowska-Wiertelak 

Opis:                
The seminar will address various ways in which foreign language pedagogy can benefit from recent developments in second language acquisition research. Main emphasis will put on the presentation and discussion of the most recent research findings in such areas as learner autonomy, form-focused instruction (such as focus-on-form or input processing), motivation (including the concept of international posture, ideal L2 self and willingness to communicate, motivational currents) as well as  language skills.
The students, required to prepare a thesis including a report on their research project, will have an opportunity to develop the skills needed to conduct such a project, including research planning and implementation, qualitative and quantitative analysis of the collected data, drawing conclusions and offering pedagogical recommendations.
 
Dörnyei, Z., &  Ryan, S.  2015. The psychology of the language learner revisited. New York: Routledge.
Dörnyei, Z., MacIntyre, P., & Henry, A. (Eds.) (2015). Motivational dynamics in language learning. Bristol: Multilingual Matters.
Dörnyei, Z., & Ushioda, E. (Eds.). (2009). Motivation, language identity and the L2 self. Bristol: Multilingual Matters.
Gregersen, T., & MacIntyre, P. (2013). Capitalizing in language learners’ individuality: From premise to practice. Bristol: Multilingual Matters.
Horwitz, E. K.  (2010). Foreign and second language anxiety. Language Teaching, 43, 154-167.
Mystkowska-Wiertelak, A., & Pawlak, M. (2017). Willingness to communicate in instructed second language acquisition. Bristol: Multilingual Matters.
Oxford, R. L.  2011 . Teaching and researching language learning strategies. Harlow: Longman.
 2. Filologia angielska 

Zakres tematyczny: American Studies
Prowadzący / Promotor: dr Bartosz Wolski

Opis: 
Seminarium obejmuje tematykę poruszaną już przez studentów podczas zajęć z Historii Stanów Zjednoczonych i WOKAOJ odpowiednio na pierwszym i drugim roku studiów. Główne obszary zainteresowania seminarium licencjackiego to: (1) społeczeństwo amerykańskie (w tym głównie wartości, amerykańska wyjątkowość – exceptionalism, mniejszości rasowe i etniczność, emigracja, społeczeństwo obywatelskie, edukacja, etc.), (2) amerykańska myśl polityczna i społeczna, (3) kultura i pop-kultura (sztuka, muzyka, film amerykański, media etc.), (4) związki polsko-amerykańskie, oraz (5) nauczanie kultury amerykańskiej.
W pierwszej części seminarium przewidywana jest dyskusja z całą grupą seminaryjną, aż do wstępnego określenia obszarów zainteresowań poszczególnych studentów. Po tej części kursu studenci powinni przedstawić szczegółowy plan badań. Poza tym, cześć spotkań zostanie poświęcona problematyce planowania i przeprowadzania badań naukowych. Cześć druga seminarium odbywać się będzie w formie indywidualnych spotkań/konsultacji z prowadzącym, podczas których studenci w sposób systematyczny prezentować będą postępy w swoich badaniach i otrzymają informację zwrotną.
Wybrana bibliografia:
 
Bode, C. 1992. American Perspectives. The United States in the Modern Age. Washington D.C: Forum Reader Series.
Campbell, N. and Kean, A. 1997. American Cultural Studies. An Introduction to American Culture. New York: Routledge.
Datesman, M. K., Crandall, J., Kearny, E. 1997. The American Ways. An Introduction to American Culture. Prentice Hall Regents.
Earle-Carlin, S., Hildebrand, C. 2000. American Perspectives. Readings on Contemporary U.S. Culture. Longman.
Shuck, P. H., and Wilson, J. Q. (eds.). 2008. Understanding America. The Anatomy of an Exceptional Nation. New York: Public Affairs.
Temperley, H. and Bigsby, C. (eds.). 2006. A New Introduction to American Studies. Harlow: Pearson Education Limited.
3. Filologia angielska

Zakres tematyczny: Językoznawstwo
Prowadzący / Promotor: dr Marek Derenowski

Opis:
Seminarium ma na celu wprowadzenie studentów w problematykę wybranych przez nich językoznawczych tematów badawczych i zapoznanie ich z metodami badawczymi stosowanymi w danych dyscyplinach. Celem seminarium dyplomowego jest zwrócenie uwagi seminarzystów na różnorodność odmian języka angielskiego we współczesnym świecie, a także ich rozwoju i podłoża kulturowego. Omawiane będą między innymi wybrane zagadnienia z zakresu sociolingiwstyki (język i społeczeństwo) - odmiany geograficzne i społeczne języka; stereotypy językowe; styl, rejestr, tożsamość językowa; język angielski jako język globalny, a także kontakty międzyjęzykowe, język i kultura, zapożyczenia, zagadnienie bilingwizmu, językowy obraz świata.
 
wybrana bibliografia:
Crystal, David. 1987. The Cambridge Encyclopaedia of Language. Cambridge: CUP.
Crystal, David. 1995. The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. Cambridge: CUP.
Mullany, Loisue and Peter Stockwell. 2010. Introducing English language: A resource book for students. London/New York: Routledge.
Trask, R.L. 1999. Key Concepts in Language and Linguistics. London/New York: Routledge.
Yule, George. 2010. [fourth edition]. The Study of Language.  Cambridge: CUP.
 4. Filologia angielska 

Zakres tematyczny: Metodyka nauczania języka angielskiego 
Prowadzący / Promotor: dr Marek Derenowski 

Opis: 
Seminarium ma na celu wprowadzenie studentów w problematykę specyfiki procesu uczenia się i nauczania. Podczas seminarium studenci zapoznani zostaną z takimi zagadnieniami jak uczenie się i nauczanie sprawności językowych, wykorzystanie języka ojczystego w klasie, strategie uczenia się, autonomia uczniowska, różnice indywidualne, motywacja, elementy kulturowe w nauczaniu języków obcych, nauczanie słownictwa, wymowy i gramatyki, materiały i techniki, a także multimedia w nauczaniu. Oprócz tego, oddzielna część seminarium poświęcona zostanie nauczycielom, ich roli w klasie językowej, autonomii, refleksyjności, cechom dobrego nauczyciela. Wszystkie prace dyplomowe zawierać będą część badawczą, która w sposób praktyczny przedstawi omawianą teorię.
wybrana bibliografia:
Brown, H. D. 2000. Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
Brown, H. D. 2001. Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy.
Carter, R. and Nunan, D. (eds). 2002. Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: CUP.
Celce-Murcia, M. (ed.). 2001. Teaching English as a Second or Foreign Language. London: Heinle and Heinle.
Johnson, K. 2001. An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Harlow: Pearson Education.
Komorowska, H. 1999. Metodyka Nauczania Języków Obcych. Warszawa: Warszawa: WSiP.
Nunan, D. 1999. Second Language Teaching and Learning. New York: Heinle & Heinle.
Nunan, D. and Lamb, C. 1996. The Self-Directed Teacher. Managing the Learning Process. Cambridge: CUP.
Richards, J.C. and Lockhart, C. 1994. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. New York: CUP.
5. Filologia Germańska 
 
Zakres tematyczny: Krótkie formy prozatorskie w procesie tłumaczenia. 
Prowadzący / Promotor: dr Anna Stolarczyk-Gembiak
 
Opis: 
Celem seminarium jest możliwość konfrontacji z najważniejszymi zagadnieniami teorii translacji i zastosowania wiedzy w praktyce. Praktykę należy rozumieć w tym kontekście nie tylko, jako realizację części empirycznej pracy licencjackiej, ale również jako wstępne przygotowanie do podjęcia zadań związanych z tłumaczeniem w wymiarze profesjonalnym w przyszłości. W semestrze zimowym omówimy podstawowe zagadnienia teoretyczne, w celu przygotowania koncepcji pracy, zbudowania tezy i wypracowania metody badawczej.
 
Semestr letni to połączenie teorii z praktyką, z naciskiem na drugi aspekt. Rozwiązujemy konkretne zadania translatorskie, tłumaczymy próbki tekstu, próbujemy prowadzić analizę porównawczą i wyciągać wnioski. Przy tym stosujemy techniki, które pozwalają rozpoznać różnice między tłumaczeniem, przekładem i przekładem wolnym (poetyckim). Przedmiotem analizy porównawczej będą krótkie teksty prozatorskie z obszaru współczesnej literatury niemieckojęzycznej i ich przekład na język polski.
 
 
Uczestnicy seminarium są zobowiązani do przygotowania i przedłożenia:
- w semestrze zimowym: koncepcji pracy, omówienia jej na forum grupy i opracowania części teoretycznej
- w semestrze letnim: analizy porównawczej wybranego tekstu literackiego, przedstawienia wyników analizy w grupie, następnie skonstruowania wniosków i zredagowania części empirycznej pracy dyplomowej.
6. Filologia Germańska 
 
Zakres tematyczny: Role dydaktyczne w kształceniu językowym dawniej i dziś
Prowadzący / Promotor: Prof. dr hab. Roman Lewicki  

Opis:  
Seminarium poświęcone jest w bieżącym roku teoretycznej i praktycznej eksploracji zagadnień związanych z rolami dydaktycznymi w celu opracowania efektywnych, praktycznych i zorientowanych na uczącego się rozwiązań metodycznych na potrzeby nauki języka niemieckiego w polskich szkołach ze szczególnym uwzględnieniem następującej tematyki:
 
   Nauka języka niemieckiego w polskich szkołach dzisiaj,
   nauczyciel języka niemieckiego w ujęciu historycznym,
   nauczyciel języka czy dydaktyk języka,
   role dydaktyczne dawniej i dzisiaj,
   nowe role dydaktyczne w kształceniu językowym.
 
Jest to oczywiście tylko przykładowy wybór tematów. Mile widziane będą także propozycje ze strony studentów w proponowanym zakresie badawczym.
 
Uczestnicy seminarium mają opracować do końca semestru zimowego teoretyczne podstawy badania na wybrany temat, a następnie do połowy semestru letniego zebrać i zanalizować wyniki po przeprowadzonym badaniu. Wszyscy są zobowiązani do przedstawienia na forum swoich planów badawczych oraz uczestniczenia w co najmniej dwóch dyskusjach grupowych, dotyczących innych prezentacji, i sporządzenia do nich dwóch krótkich sprawozdań (250-300 słów).
 
 
 


Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki