WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 24 sierpnia 2019

Strategia rozwoju

 
Strategia Rozwoju Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie na lata 2016-2020 jest kluczowym dokumentem wydziałowym, określającym misję i cele rozwoju, do osiągnięcia których powinny dążyć władze Wydziału i cała społeczność akademicka. Dokument został opracowany w oparciu o rezultaty dyskusji prowadzonej w środowisku akademickim oraz opinie płynące z otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
MISJA WYDZIAŁU
Wydział Filologiczny został powołany z dniem 1 września 2015 r. Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie, prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka.
 
Misją Wydziału jest tworzenie odpowiednich warunków do studiowania na studiach I i II stopnia oraz warunków rozwoju naukowego kadry dydaktycznej. W obszarze działalności dydaktycznej celem kształcenia na kierunku filologia jest przygotowanie absolwentów do zaistnienia w konkretnych przestrzeniach  na rynku pracy oraz uświadomienie potrzeby ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego.
 
CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE
 
Wydział Filologiczny przyjmuje do realizacji trzy cele strategiczne, wynikające bezpośrednio z celów strategicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
Cel strategiczny 1.
Doskonalenie oferty edukacyjnej i jakości kształcenia. Innowacyjność w procesie kształcenia
 
Cel strategiczny 2.
Rozbudowywanie relacji z regionem, w kontekście społecznym, gospodarczym i kulturalnym
 
Cel strategiczny 3.
Wzmocnienie potencjału ludzkiego, naukowego i sprawności organizacyjnej wydziału
 
Powyższe cele, wyznaczające kierunki rozwoju Wydziału w latach 2016-2020, będą osiągane poprzez realizację szeregu celów operacyjnych.
 
Cel strategiczny 1 będzie osiągany poprzez realizację następujących celów operacyjnych:
 
Cel operacyjny 1.1
Rozszerzanie oferty studiów pierwszego stopnia
Cel operacyjny 1.2
Tworzenie specjalności dostosowanych do dynamiki rynku pracy
Cel operacyjny 1.3
Tworzenie systemu praktyk zawodowych dostosowanych do wymogów rynku pracy zapewniających absolwentom atrakcyjność na rynku pracy
Cel operacyjny 1.4
Rozwijanie oferty interdyscyplinarnych studiów podyplomowych
Cel operacyjny 1.5.
Wspieranie internacjonalizacji procesu kształcenia i nowoczesnych metod dydaktycznych
Cel operacyjny 1.6.
Wdrażanie i doskonalenie wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 
Cel strategiczny 2 będzie osiągany poprzez realizację następujących celów operacyjnych:
 
Cel operacyjny 2.1.
Budowanie relacji z zewnętrznymi instytucjami regionalnymi
Cel operacyjny 2.2.
Wychodzenie na przeciw oczekiwaniom  lokalnego środowiska / dostosowywanie oferty (edukacyjnej i doradczej) do potrzeb lokalnych
Cel operacyjny 2.3.
Wzmacnianie opiniotwórczej i kulturotwórczej roli wydziału
 
Cel strategiczny 3 będzie osiągany poprzez realizację następujących celów operacyjnych

Cel operacyjny 3. 1
Wzmocnienie potencjału ludzkiego
Cel operacyjny 3.2
Wzmocnienie potencjału naukowego I (podsumowanie roczne)
Cel operacyjny 3. 3
Wzmocnienie potencjału naukowego II (perspektywa do 2020 r.)
Cel operacyjny 3.4.
Wprowadzanie procedur sprawnego zarządzania wydziałem
Cel operacyjny 3.5.
Doskonalenie jakości obsługi procesu dydaktycznego
 
Osiągnięcie powyższych celów Wydziału pozwoli na osiągnięcie celów PWSZ w Koninie, które mieszczą się w trzech obszarach: zwiększenia atrakcyjności i skuteczności kształcenia, rozwoju promocji i współpracy z otoczeniem oraz wzmocnienia potencjału ludzkiego, naukowego i rozwoju infrastruktury Uczelni.

 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki