WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
na strone głowną


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 17 sierpnia 2018

Seminaria magisterskie w roku akademickim 2018_2020

1. Filologia angielska
 • Zakres tematyczny: 
  Przekład oraz porównywanie języków i kultur
  TRANSLATION/INTERPRETING & COMPARING LANGUAGES & CULTURES
 • ProwadzącyPromotorProf. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

Opis:
Tematem seminariów jest badanie i porównywanie języków i kultur (głównie angielskiego w różnych odmianach i polskiego) i stosowanie różnych typów strategii tłumaczeniowych w języku pisanym i mówionym, w prasie i mediach, w języku potocznym i literackim, ogólnym i specjalistycznym. Omawiać będziemy specyfikę porównania językowo-kulturowego oraz przekładu ustnego i audiowizualnego, kabinowego i w grach komputerowych. Będziemy używać metod (także przy użyciu komputera), które stosują tłumacze, a także edytorzy tekstów i osoby badające język oraz pracujące nad słownikami, artykułami prasowymi, itd. Semestr pierwszy będzie poświęcony zaznajomieniem się z procesem i strategiami przekładu prozy, poezji, tekstów opisowych narracyjnych – w mowie i w piśmie. W drugim semestrze będziemy przygotowywać próbkę własnych analiz i w końcu semestru dojdziemy do propozycji tematu pracy magisterskiej. Przygotowanie materiałów i pisanie pracy magisterskiej będzie odbywać się w semestrze 3 (metody badań i literatura przedmiotu) i 4 (opis).

Tematem seminariów specjalistycznych będzie zaznajomienie się i używanie programów komputerowych pozwalających na otrzymanie próbek autentycznego przekładu z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na język polski, wyszukiwarek tekstowych, itd.

Praktyka tworzenia tekstów będzie prowadzona we współpracy z Waszymi koleżankami i kolegami ze Stanów Zjednoczonych, studentami ze State University of North Dakota oraz Concordia University in Fargo oraz University of Washington at Seattle.

Podstawowe podręczniki, czasopisma i artykuły do seminariów są dostępne w Bibliotece PWSZ w Koninie oraz online.

 

 
2. Filologia angielska
 

 • Zakres tematycznyBadanie użycia języka
 • Wykładowca / Promotor: dr hab. Ewa Waniek-Klimczak

Krótki opis
Seminarium koncentruje się na użyciu języka w mowie i piśmie. Będziemy zatem obserwować, analizować    i dyskutować na temat języka rodzimych i nie-rodzimych użytkowników języka w filmach, wywiadach, książkach, artykułach, w mediach i w codziennym życiu. 

Prace magisterskie zawierać będą analizę przykładowych danych językowych zebranych lub wybranych przez studenta. Tematy, które można podejmować w ramach seminariów zawierają m.in. analizę porównawczą języków (np. elementów języka angielskiego i polskiego), dialektów i akcentów, rozwój i cechy różnych gatunków i stylów (język w literaturze, dokumentach historycznych, przemówienia polityczne, reklamy, kultura popularna itp.)

Cele
 Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do opisu i analizy języka w piśmie i/lub mowie na poziomie dźwięków/morfemów/słów/fraz/zdań (do wyboru przez studenta) oraz zaplanowania i napisania pracy magisterskiej.

Zawartość
W semestrze pierwszym skoncentrujemy się na opisie języka; w pierwszej części zajmiemy się  terminologią i metodami opisu, w drugiej zaś warunkami użycia i zmienności w języku (np. efekt wieku, płci, etniczności, dialektu, stylu i rejestru) oraz metodami opisu zmiany językowej. W drugim semestrze będziemy pracować nad badaniem pilotażowym: studenci wybiorą zakres badania i przeprowadzą je na niewielkiej ilości danych językowych. Po tym doświadczeniu zdecydujemy co do celu i wyboru metody w projekcie magisterskim. Semestry 3 i 4 będą poświęcone na pracę nad pracą magisterską: zebranie literatury przedmiotu i opracowanie części teoretycznej (semestr 3) oraz realizacje i opis badania głównego (semestr 4). 

 
3. Filologia angielska

 • Zakres tematyczny:  MATERIALS IN (ENGLISH) LANGUAGE TEACHING
 • Prowadzący / Promotor: Prof. UAM, dr hab. Krystyna Drozdział-Szelest (krysiad@wa.amu.edu.pl )
 
The purpose of the seminar is to consider the role of teaching materials which are a key component in the language learning/language teaching process. The materials may take a different form, however, no matter what this form is, it goes without saying that they remain primary resource for teachers in language classrooms all over the world. Teachers vary in the way they exploit the materials: a good example here may be a coursebook which either dominates teaching or serves as a useful point of reference. As far as learners are concerned, the materials are the major source of target language input as well as information about the target language culture.
The seminar will focus mostly on the role of coursebooks in the process of learning/teaching a foreign language; such aspects as selection of a coursebook and its evaluation in terms of suitability will be given primary attention. The students will get acquainted with different lists of criteria designed with a view of guiding teachers in the process of choosing/evaluating a coursebook with reference to its contents, both linguistic and non-linguistic.   
However, as the main objective of M.A. studies is to enable the students to complete an M.A. thesis and to pass their M.A. examination, the seminar will also focus on the development of relevant skills and abilities such as:

 • identifying potential areas for research (practical or theoretical problem areas) and selecting/developing methods for researching them;
 • conducting research in a language classroom; gathering, analysing and interpreting data;
 • reporting (in an appropriate style) on  small-scale  research projects (planning and organizing a research report following formal requirements);
 • compiling an adequate bibliography, finding and making use of relevant materials.
 
 
Relevant literature:
 
Carter, R. and Nunan, D. (eds). 2001. The Cambridge guide to teaching English to speakers of
other languages. Cambridge: CUP.
Crawford, J. 2002. “The role of materials in the language classroom: finding the balance”, in:
Richards, J.C. and Renandya, W.A. (eds). 2002. 80-91. 
Cunningsworth, A. 1995. Choosing your coursebook. Oxford: Heinemann.
Droździał-Szelest, K. (ed.). 2010. Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych – teoria
i praktyka. Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo PWSZ.
Grant, N. 1994. Making the most of your textbook. London: Longman.
Hedge, T. 2000. Teaching and learning in the language classroom. Oxford: OUP. (pp. 36-39,
357-358, 365-371).
Komorowska, H. 1999. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: WSiP.
Kupisiewicz, C. 2000. Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT.
McGrath, I. 2006. “Teachers’ and learners’ images for coursebooks”. ELT Journal 60/2. 171- 180.
Richards, J.C. and Renandya, W.A. (eds). 2002. Methodology in language teaching. An
anthology of current practice. Cambridge: CUP.
Tomlinson, B. 2001. „Materials development”, in: Carter, R. and Nunan, D. (eds). 2001. 66-71. 
Tomlison, B. 2011. “Chapter 1. Introduction: principles and procedures of materials development”. In Tomlison, B. (ed.) 2012. pp. 1-31.
Tomlison, B. (ed.). 2011. Materials development in language teaching. (2nd edition). Cambridge: CUP.
Ur, P. 1996. A course in language teaching. Practice and theory. Cambridge: CUP. (pp. 183- 191.

 
 

 
4. Filologia germańska

 • Zakres tematyczny: Pragmalingwistyka
 • Prowadzący / Promotor: Prof. zw. dr hab. Roman Lewicki
   
Założeniem oferowanego seminarium magisterskiego jest kształcenie szeroko rozumianych kompetencji pragmalingwistycznych, związanych ze stosowaniem języka w różnych kontekstach komunikacyjnych. Na podstawie indywidualnie dobranych zadań badawczych uczestnicy seminarium rozwijają kompetencje badawcze pomocne w wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji naukowej do stosowania właściwych strategii i narzędzi na potrzeby opracowania pracy magisterskiej. Równocześnie odkrywają „moc języka” oraz sposoby jej efektywnego wykorzystania w dydaktyce, przekładzie i komunikacji.
 
Typowe tematy i zadania godne pracy magisterskiej sprowadzają się do stawiania inspirujących pytań oraz odkrywania i rozwiązywania problemów badawczych istotnych dla przyszłej działalności zawodowej seminarzystów. Podejmowane w ostatnich latach reprezentatywne zadania badawcze
- w zakresie dydaktyki  dotyczą przykładowo istoty ról edukacyjnych, różnic indywidualnych w uczeniu się, neurodydaktyki, metod innowacyjnych, 
- w zakresie przekładu odnoszą się między innymi do konstruowania znaczeń w dialogu z obcością, stosowania nowych technologii w tłumaczeniach specjalistycznych,
- w zakresie komunikacji  są związane z nowymi technologiami komunikacyjnymi, z zarządzaniem informacją i komunikacją  public relations w sektorze państwowym i prywatnym. 
 
Mile widziane są również indywidualne propozycje i kreacje badawcze przyszłych uczestników seminarium.
 
Na zajęciach seminarzyści zgłębiają tajniki wiedzy specjalistycznej i stosownie do podjętego zadania badawczego budują według własnego wyboru profil zawodowy edukatora, tłumacza, leksykografa, redaktora, mediatora, negocjatora, czy też doradcy językowego.
 
Po wykonaniu zadania badawczego i opracowaniu pracy magisterskiej absolwent wie:  
- jako edukator, jak organizować i prowadzić naukę języka,
- jako tłumacz, jak interpretować teksty źródłowe i tworzyć teksty docelowe,
- jako leksykograf, jak tworzyć bazy terminologiczne i opracowywać słowniki,
- jako redaktor, jak opracowywać i redagować różne rodzaje tekstów,
- jako mediator i negocjator, jak prowadzić strony do porozumienia,
- jako doradca, jak interpretować i tworzyć komunikaty.
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki