WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 21 sierpnia 2019

Decyzje Dziekana Wydziału Filologicznego

2017
decyzja nr 1/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  egzaminu dyplomowego
decyzja nr 2/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  egzaminu na studiach podyplomowych
decyzja nr 3/2017 w sprawie wykazu członków  Rady Wydziału Filologicznego  na kadencję 2015-2019
decyzja nr 4/2017 Izałącznik 1I w sprawie korekty planu indywidualnego programu studiów


2016
decyzja nr 1/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 2/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds Wyróżnień i Nagród
decyzja nr 3/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 4/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 5/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 6/2016 w sprawie odwołania i powołania Wydziałowego Opiekuna praktyk studenckich na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 7/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 8/2016 Izałącznik 1I w sprawie udzielenia zgody na realizację indywidualnego programu studiów
decyzja nr 9/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 10/2016 w sprawie wykazu członków  Rady Wydziału Filologicznego  na kadencję 2015-2019
decyzja nr 11/2016 zmieniająca decyzje w sprawie określenia składu osobowego Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
decyzja nr 12/2016 Izałącznik 1I zmieniająca decyzji w sprawie określenia składu osobowego rady programowej dla kierunku studiów prowadzonego na Wydziale Filologicznym PWSZ w Koninie
decyzja nr 13/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzje nr 14/2016 Izałącznik 1I Izałącznik 2I Izałącznik 3I w sprawie uzupełnienia narzędzi weryfikacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 15/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

2015
decyzja nr 1/2015 Izałącznik 1I w sprawie powołania opiekuna praktyk studenckich na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 2/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016 na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 3/2015 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2015-2019
decyzja nr 4/2015 I załącznik 1I w sprawie określenia składu osobowego rady programowej dla kierunku studiów prowadzonego na Wydziale Filologicznym PWSZ w Koninie
decyzja nr 5/2015 Izałącznik 1I Izałącznik 2I Izałącznik 3I Izałącznik 4I Izałącznik 5I Izałącznik 6I Izałącznik 7I w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 6/2015 Izałącznik 1I w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 7/2015 w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studenckich PWSZ w Koninie
decyzja nr 8/2015 w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studenckich PWSZ w Koninie

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego

2017
uchwała nr 42/2017 w sprawie zaopiniowania zalecanych terminów składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2016/2017 w kontekście procedury antyplagiatowej
uchwała nr 43/2017 Izałącznik 1I w sprawie zmiany w planie studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia”
o profilu praktycznym w formie stacjonarnej2016
uchwała nr 17/2016 Izałącznik 1I w sprawie przyjęcia dokumentu pt. "Strategia Rozwoju Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie na lata 2016-2020"
uchwała nr 18/2016 Izałącznik 1I Izałącznik 2I w sprawie wniosku do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o utworzenie nowych specjalności dla prowadzonego kierunku studiów pierwszego stopnia "Filologia"
uchwała nr 19/2016 w sprawie zaopiniowania zmian dot. metod weryfikacja osiągania efektów kształcenia na Wydziale Filologicznym
uchwała nr 20/2016 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Filologicznym PWSZ w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016
uchwała nr 21/2016 Izałącznik 1I Izałącznik 2I w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Filologicznym
uchwała nr 22/2016 w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych „Kształcenie przedmiotowe w języku angielskim (CLIL)”
uchwała nr 23/2016 Izałącznik 1I w sprawie programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „filologia” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej dla cyklu kształcenia 2016-2019
uchwała nr 24/2016 Izałącznik 1I w sprawie programu kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia”  o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia 2016-2018
uchwała nr 25/2016 w sprawie zmiany składu osobowego Wydziałowej komisji ds. Jakości Kształcenia
i Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 26/2016 w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego zmiany nazwy Katedry

uchwała nr 27/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie
uchwała nr 28/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie w grupie studentów
uchwała nr 29/2016 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie kierowników katedr Wydziału Filologicznego
uchwała nr 30/2016 w sprawie zmiany składu osobowego Wydziałowej komisji ds. Jakości Kształcenia
i Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym PWSZ w Koninie
uchwała nr 31/2016 Izałącznik 1I Izałącznik 2I Izałącznik 3I Izałącznik 4I w sprawie programów kształcenia dla studiów podyplomowych
uchwała nr 32/2016 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie prowadzenia wykładów w roku akademickim 2016/2017 przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł zawodowy magistra

uchwała nr 33/2016 Izałącznik 1I w sprawie przyjęcia procedury postępowania przed udzieleniem przez Dziekana zgody na realizację indywidualnego programu studiów
uchwała nr 34/2016 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Filologicznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017
uchwała nr 35/2016 w sprawie likwidacji grupy na specjalności filologia angielska z elementami turystyki międzynarodowej i językiem włoskim
uchwała nr 36/2016 w sprawie propozycji limitów przyjęć na kierunku filologia I stopnia studia stacjonarne
i II stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Filologicznym w Koninie

uchwała nr 37/2016 Izałącznik 1I Izałącznik 2I  w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku filologia prowadzonym w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Filologicznym
uchwała nr 38/2016 Izałącznik 1I w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku studiów „filologia”
uchwała nr 39/2016 Izałącznik 1I w sprawie zaopiniowania raportu oceny jakości kształcenia na  Wydziale Filologicznym PWSZ w Koninie za rok akademicki 2015/2016
uchwała nr 40/2016 Izałącznik 1I w sprawie zadań Wydziału Filologicznego  PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2016/2017
uchwała nr 41/2016 zmieniająca uchwała w sprawie określenia składu osobowego Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym PWSZ w Koninie2015

uchwała nr 1/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Rady Wydziału Filologicznego
uchwała nr 2/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego utworzenia Katedr na Wydziale Filologicznym
uchwała nr 3/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie kierowników Katedr na Wydziale Filologicznym
uchwała nr 4/2015 I załącznik 1 I, I załącznik 2 I  w sprawie zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunku filologia
prowadzonym w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Społeczno- Humanistycznym
uchwała nr 5/2015 w sprawie wyboru przez Radę Wydziału Filologicznego członków Komisji Dyscyplinarnej   
 do Spraw Nauczycieli Akademickich PWSZ w Koninie
uchwała nr 6/2015 w sprawie propozycji limitów przyjęć na kierunku filologia I stopnia studia stacjonarne i II stopnia
studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Filologicznym w Koninie
uchwała nr 7/2015 w sprawie rady programowej dla kierunku studiów prowadzonego na Wydziale Filologicznym PWSZ
w Koninie
uchwała nr 8/2015 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia na Wydziale Filologicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
uchwała nr 9/2015 w sprawie powołania stałych komisji Wydziału Filologicznego
uchwała nr 10/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na Wydziale
Filologicznym  PWSZ w Koninie
uchwała nr 11/2015 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale Filologicznym
PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016
uchwała nr 12/2015 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Filologicznego przedstawiciela do Rady Bibliotecznej
uchwała nr 13/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie prowadzenia wykładów w roku akademickim 2015/2016 przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł zawodowy magistra
uchwała nr 14/2015 w sprawie powierzenia przez Radę Wydziału Filologicznego prowadzenia seminarium magisterskiego  nauczycielowi akademickiemu ze stopniem naukowym doktora
uchwała nr 15/2015 w sprawie zaopiniowania zalecanych terminów składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2015/2016 w kontekście procedury antyplagiatowej
uchwała nr 16/2015 Izałącznik 1I w sprawie zasad przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologicznym PWSZ w Koninie

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki