WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 23 lipca 2019

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 REGULAMIN  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Wzmacnianie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
1/POKL/4.1.2/2010


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Projekt „Wzmacnianie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” jest realizowany przez PWSZ  w Koninie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 4.1.2.

2. Niniejszy Regulamin określa:
a) kryteria uczestnictwa w Projekcie,
b) procedury rekrutacji uczestników Projektu,
c) zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu,
d) prawa i obowiązki uczestników Projektu.

3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu.
W celu sprawnego realizowania Projektu powołana została zarządzeniem Rektora nr 71/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. kadra zarządzająca Projektem oraz Komisja Dla Projektu powołana zarządzeniem Rektora nr 77/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.

4. Decyzje Komisji Dla Projektu nie są ostateczne i przysługuje od nich odwołanie do Rektora.

5. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu.

6. Projekt jest realizowany od dnia 1 października 2010 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku dla studentów PWSZ kierunek Mechanika i Budowa Maszyn.

7. Celem ogólnym Projektu jest: uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku zamawianym – mechanika i budowa maszyn Instytutu Technicznego PWSZ w Koninie
w okresie od 1 października 2010  do końca czerwca 2014 roku.

§ 2
Słownik pojęć

Wyjaśnienie użytych pojęć:
1. Projektodawca – PWSZ w Koninie.
2. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie,
3. Projekt – projekt „Wzmacnianie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.      
4. Regulamin – regulamin uczestnictwa w projekcie „Wzmacnianie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.      
5. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem.

§ 3
Zakres wsparcia

Projekt obejmuje następujące wsparcie:
1. Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla studentów I roku z:
                         1) Metamatematyki              30 godz. w semestrze
                         2) Fizyki                               30 godz. w semestrze
                         3) Informatyki                       30 godz. w semestrze.
2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego           60 godz. w semestrze,
3. Przeprowadzenie warsztatów przez pracodawców                          12 godz. w semestrze.
4. Stypendia dla studentów według regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 71/2010 Rektora z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie powołania kadry zarządzającej projektem.
5. Doposażenie PWSZ w materiały i środki dydaktyczne.


§ 4
Warunki uczestnictwa w projekcie

W projekcie może wziąć udział student pierwszego roku PWSZ, kierunku MiBM, który spełni poniższe kryteria:
a) wyrazi chęć uczestnictwa w projekcie przez wypełnienie „druku zgłoszeniowego” (załącznik nr 1 do regulaminu);
b) złoży zobowiązanie do uczestnictwa (załącznik nr 2 do regulaminu);
c) podpisze akceptację niniejszego regulaminu (załącznik nr 3 do regulaminu);
d) podpisze oświadczenie o zgodzie na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do regulaminu).

§ 5
Procedury rekrutacji

1. W celu sprawnego przebiegu rekrutacji, Rektor PWSZ w Koninie  powołuje Komisję Dla Projektu w składzie:
a) Koordynator Projektu jako przewodniczący;
b) Zastępca Koordynatora;
c) Specjalista ds. organizacji i rekrutacji;
d) Specjalista ds. rozliczeń;
e) osoba wyznaczona przez Rektora;
f) przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
2. W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 44 uczestników projektu.
3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a) wypełnienie i zgłoszenie przez kandydata druku zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu),
b) weryfikacja kryteriów formalnych zgodnie z § 4  pkt. a, b.
c) podjęcie decyzji przez Komisję Dla Projektu o zakwalifikowaniu zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu,
d) poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.
4. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
a) druki zgłoszeniowe dostępne będą w sekretariacie Instytutu Technicznego PWSZ
w Koninie,
b) druk zgłoszeniowy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć do sekretariatu Instytutu Technicznego.
5. Zakwalifikowanie do udziału w projekcie:
a) warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego druku zgłoszeniowego,
b) warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:
-  podpisanie zobowiązania do uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do regulaminu),
-  podpisanie akceptacji niniejszego regulaminu (załącznik nr 3 do regulaminu),
-  podpisanie oświadczenia o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do regulaminu),
c) o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie koordynator poinformuje w ciągu 14 dni od ustalonego terminu zgłoszenia.
6. Lista osób rezerwowych zostanie utworzona spośród kandydatów zgłaszających udział
w projekcie, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie.
7. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje Koordynator Projektu.

§ 6
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

1. Uczestnik projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w formach wsparcia wymienionych w § 3 pkt 1 – 4.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania projektu.
3. Projektodawca dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność.
4. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
a) Trzech nieusprawiedliwionych nieobecności,
b) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

§ 7
Zasady monitoringu uczestnictwa w  Projekcie

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania testów sprawdzających, list obecności oraz ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu.
2. Uczestnik projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne do wypełnienia kwestionariusza,  które stanowią załączniki do umowy nr UDA-POKL-04.01.02-00-045/10-00  o finansowanie projektu.
3. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie
i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do regulaminu).
4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu
3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
4. Regulamin jest dostępny na stronie Internetowej Projektu oraz w sekretariacie Instytutu Technicznego.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki