WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Czwartek, 15 listopada 2018

Jakość kształcenia

W trosce o jak najwyższą jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym jest inicjowanych i podejmowanych szereg działań. Do najważniejszych należy zaliczyć w szczególności:
  • przeprowadzanie ankiet wśród studentów, których celem jest ocena jakości pracy wykładowców i realizacji procesu kształcenia; ankiety przeprowadzane są cyklicznie, a ich rezultaty stanowią przesłankę do wdrażania możliwych usprawnień i udoskonaleń,
  • wdrożenie procedury weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych, która jest dokonywana przy wykorzystaniu programu Plagiat.pl; każdego roku weryfikacji poddawanych jest kilkaset prac licencjackich i inżynierskich przygotowanych przez studentów poszczególnych kierunków prowadzonych przez Wydział,
  • wprowadzenie obowiązku umieszczania w pracach dyplomowych tytułu pracy i streszczenia w języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla danego kierunku studiów,
  • dokonanie oceny jakości kształcenia na Wydziale oraz sformułowanie zaleceń, których wdrożenie ma na celu doskonalenie jakości kształcenia; ocena została dokonana przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, a jej wyrazem jest sprawozdanie pt. „Ocena własna jednostek organizacyjnych Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia”, które ukazało się w roku akademickim 2011/2012.
 Od roku akademickiego 2012/2013 w PWSZ w Koninie wdrażany jest wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, którego główne założenia zostały określone przez Senat Uczelni. Na Wydziale Społeczno-Humanistycznym wdrażaniem systemu zajmuje się Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości kształcenia oraz zespoły ds. oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Zespoły dokonują corocznej oceny jakości kształcenia za pomocą szeregu narzędzi (m.in. arkuszy hospitacji zajęć dydaktycznych, arkuszy samooceny jakości kształcenia, ankiet oceny nauczycieli, ankiet oceny jakości kształcenia itp.). Rezultaty tej oceny publikowane są w raporcie oceny jakości kształcenia, którego celem jest wskazanie obszarów i elementów wymagających doskonalenia. W oparciu o raport Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowuje propozycje działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym, a następnie przedkłada je, wraz z harmonogramem realizacji w danym roku akademickim, Radzie Wydziału.

Podstawowe akty prawne
Uchwała Nr 66/V/V/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
Uchwał Nr 91/V/X/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie polityki jakości PWSZ w Koninie
Uchwała Nr 212/V/XII/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
Zarządzenie Nr 94/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia
Zarządzenie Nr 94/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia
Zarządzenie Nr 106/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia
Zarządzenie Nr 106/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia
Uchwała Nr 71/2012 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
Uchwała Nr 12/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie z dnia 23 października 2013 r. w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
Uchwała Nr 57/2014 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2014/2015
Uchwała Nr 9/2015 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
  Uchwała Nr 18/2015 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016

Uchwała Nr 52/2016 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie z dnia 11 października 2016 r.   w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017

Raporty oceny jakości kształcenia
Raport oceny jakości kształcenia na WST za rok akademicki 2012/2013
Raport oceny jakości kształcenia na WSH za rok akademicki 2013/2014
 Rapert oceny jakości kształcenia na WSH za rok akademicki 2014/2015
 Raport oceny jakości kształcenia na WSE za rok akademicki 2015/2016
 Raport oceny jakości kształcenia na WSE za rok akademicki 2016/2017


 


Zadania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
Uchwała Nr 78/2012 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Technicznego w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2012/2013
Uchwała Nr 19/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2013/2014
Uchwała Nr 63/2014 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2014/2015
Uchwała Nr 16/2015 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2015/2016

      Uchwała Nr 57/2016 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie z dnia 15 listopada 2016 r.  w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2016/2017

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki