WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 22 września 2019

Jakość kształcenia

W trosce o jak najwyższą jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia jest podejmowanych szereg działań.
Do najważniejszych należy zaliczyć w szczególności:
 • przeprowadzanie ankiet wśród studentów, których celem jest ocena jakości pracy wykładowców i realizacji procesu kształcenia; ankiety przeprowadzane są cyklicznie,
  a ich rezultaty stanowią przesłankę do wdrażania możliwych usprawnień i udoskonaleń,
 • wdrożenie procedury weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych, która jest dokonywana przy wykorzystaniu programu Plagiat.pl; każdego roku weryfikacji poddawanych jest kilkaset prac licencjackich i inżynierskich przygotowanych przez studentów poszczególnych kierunków prowadzonych przez Wydział,
 • wprowadzenie obowiązku umieszczania w pracach dyplomowych tytułu pracy
  i streszczenia w języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki
  i dyscyplin naukowych, właściwych dla danego kierunku studiów,
 • dokonanie oceny jakości kształcenia na Wydziale oraz sformułowanie zaleceń, których wdrożenie ma na celu doskonalenie jakości kształcenia; ocena została dokonana przez Wydziałową Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia
 Od roku akademickiego 2012/2013 w PWSZ w Koninie wdrażany jest wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, którego główne założenia zostały określone przez Senat Uczelni. Na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia wdrażaniem systemu zajmuje się Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia, oraz kierunkowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Kierunkowe zespoły dokonują corocznej oceny jakości kształcenia za pomocą szeregu narzędzi (m.in. arkuszy hospitacji zajęć dydaktycznych, arkuszy samooceny jakości kształcenia, ankiet oceny nauczycieli, ankiet oceny jakości kształcenia itp.). Rezultaty tej oceny publikowane są w raporcie oceny jakości kształcenia, którego celem jest wskazanie obszarów i elementów wymagających doskonalenia. W oparciu o raport Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia przygotowuje propozycje zadań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej
i Ochrony Zdrowia, a następnie przedkłada je, wraz z harmonogramem realizacji
w danym roku akademickim, Radzie Wydziału.



Zgodnie z uchwałami Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, w ramach wydziału funkcjonują zespoły i komisje:
 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia w składzie:
1) dr Edyta Bielik – przewodniczący;
2) dr Bartosz Chmielewski - kierownik Katedry Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii;
3) dr Julin Jaroszewski - kierownik Katedry Dietetyki i Kosmetologii;
4) mgr Marek Chorzewski - kierownik Zakładu Kasmetologii;
5) Urszula Pawlińska - pracownik administracyjny wydziału;
6) Aleksandra Fic - przedstawiciel Samorządu Studenckigo;
7) Piotr M. Czerwiński-Mazur - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie;
8) mgr Marcin Woźniak - przedstawiciel absolwentów.

 • Kierunkowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku kosmetologia w składzie:
- mgr Marek Chorzewski - przewodniczący, kierownik Zakładu Kosmetologii;
- dr Jerzy Jambor - przedstawiciel pracowników dydaktycznych;
- Eliza Masłowska - przedstawicel Samorządu Studenckiego;
- mgr Iwona Nolbert – nauczyciel Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – Zespół Szkół Medycznych.
                             
 • Kierunkowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w składzie:
- dr Bartosz Chmielewski - kierownik Katedry Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii;
- mgr Ewa Wojskunowicz - przedstawiciel pracowników dydaktycznych;
- Pamela Augustyniak - przedstawicel Samorządu Studenckiego;
- dr Ewelina Petzke – przedstawiciel Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – Zespół Szkół Medycznych.
                  
 • Kierunkowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku dietetyka w składzie:
- dr Julin Jaroszewski - kierownik Katedry Dietetyki i Kosmetologii;
- dr Agnieszka Saran-Jagodzińska - przedstawiciel pracowników dydaktycznych;
- Wiktor Kacprzak - przedstawiciel Samorządu Studentów;
- dr Anna Kostiukow - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Kierunkowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku fizjoterapia w składzie:
- dr Bartosz Chmielewski - kierownik Katedry Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii;
- dr Piotr Kocur - przedstawiciel pracowników dydaktycznych;
- Łukasz Grzelak - przedstawiciel Samorządu Studenckiego;
- mgr Maciej Bednarkiewicz - przedstawiciel Przychodni MED-ALKO w Koninie.


 • Kierunkowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w składzie:
- dr Bartosz Chmielewski - kierownik Katedry Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii;
- dr Ewa Janeczek - przedstawiciel pracowników dydaktycznych;
- Dominik Brawata - przedstawiciel Samorządu Studenckiego;
- mgr Marcin Woźniak - przedstawieciel Konińskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej "Kujawianka Izbica Kujawska".




Podstawowe akty prawne


Raporty oceny jakości kształcenia


Zadania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki