WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 3


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Czwartek, 21 września 2017

Jakość kształcenia

Zgodnie z uchwałami Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, w ramach wydziału funkcjonują zespoły i komisje:
  • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia w składzie:
Przewodniczący:  prof. nadzw. dr hab. Robert Szeklicki – pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
Członkowie:         dr Piotr Kocur
                               mgr Robert Szymański

  • Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia w składzie:
Przewodniczący: dr Ewa Janeczek
Członkowie:        dr Maciej Wilski
                              mgr Tomasz Elsner
                              dr Artur Rewekant
                              mgr Ewa Wojskunowicz - Wicedyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia                                                      Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – Zespół Szkół Medycznych
                              mgr Marek Chorzewski – wykładowca w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku;  Instytut
                              Kształcenia Podyplomowego
                              Urszula Pawlińska
                              Radosław Bartycha - student
                  

  • Kierunkowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w składzie:
Przewodniczący: dr Karolina Waliszewska
Członkowie:        prof. nadzw. dr hab. Maciej Tomczak
                              mgr Dariusz Pietrzyk - Gimnazjum Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Koninie
                              Paulina Kucharzak


  • Kierunkowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku fizjoterapia w składzie:
Przewodniczący: dr Bartosz Chmielewski
Członkowie:        dr Marzena Wiernicka
                              mgr Wojciech Grzegorzewski - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego    
                              i Ustawicznego w Koninie – Zespół Szkół Medycznych
                              mgr Małgorzata Sękiewicz
                              Ewa Gemziak

  • Kierunkowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku dietetyka w składzie:
Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Mielcarz
Członkowie:        dr Agnieszka Saran - Jagodzińska
                              mgr Ewa Grabarczyk-Szewczyk –Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i                               Ustawicznego w Koninie – Zespół Szkół Medycznych
                              Daria Kruszyńska

  • Kierunkowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku kosmetologia w składzie:
Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Mielcarz
Członkowie:        dr hab. Małgorzata Waligórska
                              dr Jerzy Jambor
                              mgr Iwona Nolbert – nauczyciel Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
                              i Ustawicznego, w Koninie – Zespół Szkół Medycznych
                              Paulina Roszak - studentka
 

I.    
ZADANIA KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:
 
na poziomie Wydziału:
-        coroczne ustalanie propozycji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na wydziale, a następnie ich przedkładanie, wraz z harmonogramem realizacji w danym roku akademickim, Radzie Wydziału.

 
II.    ZADANIA ZESPOŁÓW DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:
 
1) na poziomie Wydziału:

-         przeprowadzanie corocznej oceny za pomocą arkuszy samooceny jakości kształcenia wypełnianych przez wydziałowe jednostki organizacyjne,

-         przygotowanie corocznego raportu oceny jakości kształcenia na Wydziale, sporządzanego w oparciu o:


 
a) arkusze hospitacji zajęć dydaktycznych (uwzględniając podział na kierunki studiów),
b) ankiety oceny nauczycieli (uwzględniając podział na kierunki studiów),
c) ankiety oceny jakości kształcenia (uwzględniając podział na studentów i nauczycieli wydziału),
d) protokoły z analizy: zgodności zagadnień egzaminacyjnych z efektami kształcenia dla przedmiotu/modułu oraz wyników zaliczeń i egzaminów itp. (uwzględniając podział na kierunki studiów) oraz wyników wylosowanych egzaminów,
e) arkusze samooceny jakości kształcenia (uwzględniając podział na wydziałowe jednostki organizacyjne),
f) sprawozdania z realizacji praktyk zawodowych studentów (uwzględniając podział na poszczególne kierunki),
g) sprawozdanie z monitorowania karier zawodowych absolwentów (uwzględniając podział absolwentów na poszczególne kierunki studiów).

 
      Celem raportu oceny jakości kształcenia będzie wskazanie obszarów i elementów wymagających doskonalenia na poziomie wydziału oraz sformułowanie wniosków płynących z oceny; ponadto raport zostanie wzbogacony o informację na temat sprawności kształcenia na danym wydziale, ocenę efektów kształcenia przez nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimów kadrowych (interesariuszy wewnętrznych) oraz opinie członków Rad Programowych (interesariuszy zewnętrznych).
 
2) na poziomie kierunków:
-         przeprowadzanie oceny za pomocą arkuszy hospitacji zajęć dydaktycznych wypełnianych przez osoby hospitujące zajęcia realizowane na danym kierunku i roku studiów,
-         przeprowadzanie corocznej oceny za pomocą protokołów z analizy zgodności zagadnień egzaminacyjnych z efektami kształcenia dla przedmiotu/modułu, wyników zaliczeń i egzaminów itp. oraz protokołów z analizy wyników wylosowanych egzaminów,
-         przygotowanie corocznego raportu oceny jakości kształcenia na kierunku, sporządzanego w oparciu o:
a) arkusze hospitacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonych na danym kierunku studiów,
b) ankiety oceny nauczycieli prowadzących zajęcia na danym kierunku,
c) ankiety oceny jakości kształcenia wypełniane przez studentów i nauczycieli danego kierunku studiów,
d) protokoły z analizy: zgodności zagadnień egzaminacyjnych z efektami kształcenia dla przedmiotu/modułu oraz wyników zaliczeń i egzaminów itp. (uwzględniając podział na kierunki studiów) oraz wyników wylosowanych egzaminów,
e) sprawozdania z realizacji praktyk zawodowych studentów (uwzględniając podział na poszczególne kierunki),
f) sprawozdanie z monitorowania karier zawodowych absolwentów danego kierunku studiów.

 
      Celem raportu oceny jakości kształcenia będzie wskazanie obszarów i elementów wymagających doskonalenia na poziomie kierunku studiów oraz sformułowanie wniosków płynących z oceny; ponadto raport zostanie wzbogacony o informację na temat sprawności kształcenia na danym kierunku studiów, ocenę efektów kształcenia przez nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimum kadrowego (interesariuszy wewnętrznych) oraz opinie członków rad programowych (interesariuszy zewnętrznych).
 

Pismo Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Studenci, Nauczyciele, Pracownicy Administracji Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia,
Szanowni Państwo,


jedną z naszych podstawowych aktywności w PWSZ w Koninie jest działalność dydaktyczna, w zakresie której wysiłki podejmują nie tylko nauczyciele akademiccy, ale przede wszystkim studenci oraz wspierający nas pracownicy administracji. Zapewne wszystkich nas charakteryzują stała troska i działania w poszukiwaniu coraz doskonalszych rozwiązań, wzbogacających indywidualny warsztat pracy, wpływających na większą efektywność i korzystniejsze warunki realizacji zajęć dydaktycznych. Tym niemniej zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o stałe wspieranie procesu doskonalenia efektywności kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia.
     Jako Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia nie będziemy w stanie bez Państwa pomocy rozpoznać wszystkich zarówno mocnych, ale przede wszystkim słabych stron związanych z dydaktyką na Wydziale. Zapewne nie wszystkie też słabości, nawet po dogłębnym rozpoznaniu, dadzą się błyskawicznie poprawić (zwłaszcza uzależnione od poważnych nakładów finansowych).
     Prosimy o pisemne zgłaszanie do Komisji swoich uwag dotyczących wszelkich aspektów organizacji i realizacji dydaktyki na Wydziale (treść i układ programów studiów, realizacja zajęć, praca nauczycieli, praktyki, praca dyplomowa, obsługa administracyjna, baza itp.).  Uwagi proszę składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału dra Piotra Inerowicza.
 
                                                                                                               /-/ Robert Szeklicki
                                                                                                 Przewodniczący Wydziałowej Komisji
                                                                                                           ds. Jakości Kształcenia
Wydziałowa Komisja                                                                                                                                                    Konin, 27.05.2013 r.
ds. Jakości Kształcenia
                                               
 
Studenci, Nauczyciele, Pracownicy Administracji
    Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Szanowni Państwo,

jesteśmy przekonani, że wszystkim nam zależy na poszukiwaniu coraz doskonalszych rozwiązań wpływających na większą efektywność i korzystniejsze warunki realizacji zajęć dydaktycznych. Tym niemniej zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o stałe wspieranie procesu doskonalenia efektywności kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia.
Jako Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia nie będziemy w stanie bez Państwa pomocy rozpoznać wszystkich zarówno mocnych, ale przede wszystkim słabych stron związanych z dydaktyką na Wydziale. Zapewne nie wszystkie też słabości, nawet po dogłębnym rozpoznaniu, dadzą się błyskawicznie poprawić (zwłaszcza jeśli będą uzależnione od poważnych nakładów finansowych). Nasza wcześniejsza prośba (styczeń 2013) o zgłaszanie uwag niestety pozostała bez odpowiedzi. Czy to znaczy, że z punktu widzenia jakości kształcenia wszystko działa doskonale? Oby tak było.
Tym niemniej, ponownie prosimy o pisemne zgłaszanie do Komisji swoich uwag dotyczących wszelkich aspektów organizacji i  realizacji dydaktyki na Wydziale (treść i układ programów studiów, realizacja zajęć, praca nauczycieli, praktyki, praca dyplomowa, obsługa administracyjna, baza itp.). Uwagi proszę składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału dra Piotra Inerowicza, a nauczyciele akademiccy mogą również przekazać swoje opinie w bieżącym sprawozdaniu z realizacji zajęć dydaktycznych lub arkuszach oceny nauczyciela akademickiego.
                                                                           
 
                                                                                                           /-/ Robert Szeklicki                                       
                                                                                                Przewodniczący Wydziałowej Komisji
                                                                                                         ds. Jakości Kształcenia


                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                   Konin, 11.09.2013 r.
 
 
Działania podejmowane w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w ramach ciągłego doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 
 
Zgodnie z zamierzeniami zawartymi w wizji i misji PWSZ w Koninie, na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony zdrowia podjęto następujące działania, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia w prowadzonych na Wydziale kierunkach studiów:

1. Dla uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej oraz pozyskania odpowiedniej liczby kandydatów na studia podjęto prace zmierzające do uruchomienia nowych specjalności i kierunków studiów. Wspólnie z Instytutem Neofilologii Wydziału Społeczno-Technicznego została przygotowana i wprowadzona od roku akademickiego 2013/2014 nowa specjalność na kierunku turystyka i rekreacja pod nazwą „turystyka i rekreacja z językiem obcym”. W bieżącym roku akademickim na kierunku wychowanie fizyczne studenci podjęli kształcenie na specjalności „wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w zakresie pływania”. Po przygotowaniu dokumentacji w dniu 6 maja 2013 roku został skierowany wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie uprawnień Wydziałowi Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „dietetyka” od roku akademickiego 2013/2014.
2. Wzmocniono poziom działań promujących Uczelnię przez udział nauczycieli i studentów w konferencjach, zacieśnienie współpracy z instytucjami samorządowymi, regionalnym rynkiem mediów, szkołami i placówkami służby zdrowia.
3. Wydział wspierał działania promujące i upowszechniające kulturę fizyczną oraz zdrowy styl życia poprzez pomoc i udział studentów oraz nauczycieli w realizacji kalendarza imprez sportowo-rekreacyjno-turystycznych oraz udostępnianie uczelnianych obiektów sportowych. Zgłoszono ofertę realizacji przez nauczycieli Wydziału wykładów popularyzujących zagadnienia kultury fizycznej wśród uczniów szkół konińskich.
4. W grudniu 2012 roku podjęto działania zmierzające do zorganizowania pracowni badań motorycznych i wydolnościowych człowieka. W zamierzeniach pracownia ma spełniać funkcję dydaktyczną dla kilku przedmiotów na kierunkach wychowanie fizyczne i fizjoterapia (antropomotoryki, biochemii, biomechaniki, teorii sportu, fizjologii człowieka, teorii i metodyki nauczania ruchu). W pracowni będą również prowadzone badania naukowe, które obok realizacji zamierzeń naukowych pracowników będą służyły przygotowaniu prac dyplomowych z zakresu sprawności fizycznej i wydolności. Jednak z uwagi na trudności w sfinansowaniu przedsięwzięcia decyzją Rektora realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2014.
5. Istotnym działaniem mającym na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym było wdrożenie systemu antyplagiatowego. W bieżącym roku akademickim weryfikacją objęto wszystkie prace dyplomowe przygotowane na Wydziale.
6. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia zostały określone przez nauczycieli akademickich w opracowanych przez nich sylabusach poszczególnych przedmiotów. Osiągnięcie tych efektów jest weryfikowane przez szereg zaliczeń i egzaminów realizowanych w różnych formach. Wśród najczęściej wykorzystywanych form należy wymienić m. in.: przygotowanie projektu indywidualnie lub w kilkuosobowym zespole, przygotowanie referatu, przeprowadzenie badań i prezentacja ich wyników, zaliczenie pisemne w formie testu, zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi, zaliczenie ustne, egzamin pisemny w formie testu, egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, egzamin ustny.
7. Nauczyciele stosowali różnorodne metody zmierzające do uzyskania pożądanych wyników kształcenia. Zwrócono szczególną uwagę na wzrost znaczenia metod aktywizujących. Stosowane i zróżnicowane formy nauczania pozwoliły wykorzystać szerokie spectrum metod w pracy ze studentami, co tworzyło sytuacje sprzyjające przyswajaniu wiedzy i umiejętności przez studentów.
8. Na początku każdego semestru Komisja ds. |Jakości Kształcenia zwracała się do nauczycieli, studentów i pracowników administracji o stałe wspieranie procesu doskonalenia efektywności kształcenia oraz zgłaszanie postulatów, których realizacja miałaby się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia. Niestety apel Komisji pozostał bez odzewu.


                                                                                                            /-/ Robert Szeklicki
                                                                                               Przewodniczący Wydziałowej Komisji
                                                                                                          ds. Jakości Kształcenia


                                                                                                                                                                         Konin, 14 października 2014 r.
 
 
Działania podejmowane w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w ramach ciągłego doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 
 
Realizując Uchwałę Nr 76/II/X/2013 Rady Wydziału Kultury Fizycznej
i Ochrony Zdrowia z dnia 17 października 2013 w sprawie określenia działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale podjęto następujące działania:
1. W ramach poszerzania oferty edukacyjnej Wydziału, po uzyskaniu akceptacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku akademickim 2013/2014 naukę na Wydziale rozpoczęli studenci I roku w ramach nowo utworzonego kierunku „dietetyka”.
2. Na każdym kierunku studiów na Wydziale utworzono Kierunkowe Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia. Kierownicy katedr przeprowadzili ocenę (wykorzystując arkusze hospitacji zajęć) realizacji zajęć dydaktycznych, zgodności zagadnień egzaminacyjnych z efektami kształcenia dla przedmiotu, wyników zaliczeń i egzaminów oraz protokołów wyników wylosowanych egzaminów.
W mijającym roku akademickim w miesiącach luty i czerwiec studenci dokonali oceny nauczycieli akademickich. Raporty oceny na poszczególnych kierunkach zostaną przedstawione w październiku 2014.
3. Na Wydziale wdrożono system antyplagiatowy. Analizie poddano wszystkie prace dyplomowe powstałe na Wydziale.
4. Wzmocniono poziom działań promujących Uczelnię. Pięciu nauczycieli akademickich przeprowadziło łącznie siedem wykładów promujących Uczelnię
(i studia na Wydziale) w szkołach ponadgimnazajalnych w Koninie, Słupcy, Kole
i Zagórowie.
5. W ramach działań promujących Wydział poszczególne katedry zorganizowały cztery zajęcia z uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Koninie, Ślesinie, Kościelcu i Sławsku.
6. Wykorzystywane na Wydziale koncepcje kształcenia oraz prowadzona działalność dydaktyczna jest wspierana nie tylko przez pracowników Wydziału.
W konsultacjach biorą również udział interesariusze zewnętrzni. Zajęcia prowadzą nauczyciele o bogatym doświadczeniu zawodowym, którzy mają znaczący wpływ na treści przekazywane studentom podczas zajęć. Biorą udział również przy konsultacji programów studiów, wdrażaniu obiektywnych metod egzaminacyjnych oraz propagowania nowoczesnych metod przekazywania wiedzy i nauczania umiejętności.
7. Kontynuowano starania zmierzające do zorganizowania pracowni badań motorycznych i wydolnościowych człowieka. Realizacja tego zadania została decyzją Rektora przesunięta na rok 2014. W zamierzeniach pracownia ma spełniać funkcję dydaktyczną dla kilku przedmiotów na kierunkach wychowanie fizyczne i fizjoterapia (antropomotoryki, biochemii, biomechaniki, teorii sportu, fizjologii człowieka, teorii i metodyki nauczania ruchu). W pracowni będą również prowadzone badania naukowe, które obok realizacji zamierzeń naukowych pracowników będą służyły przygotowaniu prac dyplomowych z zakresu sprawności fizycznej.
8. Przeprowadzono modernizację pięciu sal dydaktycznych, wyposażając je w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem prezentacji audio-wizualnych.
 
 
                                                                                                                /-/ Robert Szeklicki
                                                                                               Przewodniczący Wydziałowej Komisji
                                                                                                          ds. Jakości Kształcenia                  

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki