WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 22 maja 2019

Potwierdzanie efektów uczenia się

Potwierdzanie efektów uczenia się w PWSZ w Koninie

Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia uprawniony jest Wydział posiadający co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach studiów, dla których określone zostały standardy kształcenia.
Rektor ogłasza raz w roku wykaz kierunków, w ramach których w Uczelni może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się.

W roku akademickim 2017/2018 zgodnie z zarządzeniem Rektora Nr 135/2017 procedura potwierdzania efektów uczenia się w Uczelni może zostać przeprowadzona na kierunku "wychowanie fizyczne" realizowanym na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:
  1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
  2. osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  3. osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  4. w przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.


Procedura ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się :

Do procedury potwierdzenia efektów uczenia się mogą przystąpić tylko te osoby, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku zaliczenia co najmniej dwóch przedmiotów.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć wnioskodawcy nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Potwierdzanie efektów uczenia się jest płatną usługą edukacyjną.

Ubieganie się o uznanie efektów uczenia się jest możliwe tylko jeden raz w ramach danego cyklu kształcenia.

Organizację potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się, nabytych poza edukacją formalną, a także sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się określa uchwała Nr 327/V/VI/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, zmieniona uchwałą Nr 118/VI/XI/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.

Wzory dokumentów stosowanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie określa zarządzenie Rektora Nr 106/2016 .

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki