WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 22 września 2019

Wydział Społeczno-Techniczny

Praca dyplomowa § 31, 32, 33 regulaminu studiów

1. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż przed rozpoczęciem przedostatniego semestru. Uściślenie zadań szczegółowych powinno nastąpić nie później niż przed rozpoczęciem semestru dyplomowego. 
 
2. Złożenie pracy dyplomowej następuje w macierzystym instytucie właściwym dla kierunku studiów, zgodnie z ustalonymi zasadami.
 
3. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o samodzielności napisania pracy dyplomowej oraz kartę ewidencyjną pracy dyplomowej.Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej:

Instytut Pedagogiki (30,50 Kb)

4. Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy złożyć indeks wraz z kartą egzaminacyjną wraz z uzyskanymi zaliczeniami, egzaminami i wpisami, w dziekanacie celem zaliczenia ostatniego semestru studiów i jednocześnie zakończenia studiów.
5. Złożyć należy również zdjęcia do dyplomu zgodnie z wymogami.
6. Dokonać niezbędnych opłat związanych z zakończeniem studiów (opłata za dyplom, suplement). 
7. Odbiór dyplomu, odpisów i suplementu następuje po wpisie do księgi dyplomów – osobiście.


§ 31
1. Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium/konsultacji  w ostatnim semestrze studiów jest przyjęcie pracy dyplomowej/inżynierskiej zgodnie z kalendarzem danego roku akademickiego. Student składa pracę w terminie do dnia 30 września.
2. Dziekan, w uzasadnionych przypadkach na wniosek kierującego pracą albo na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej z tym, że okres przedłużenia nie może być dłuższy niż trzy miesiące.
3. W razie trwającej dłużej niż 30 dni nieobecności opiekuna pracy dyplomowej, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, obowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą.
4. W okresie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej zainteresowany zachowuje uprawnienia studenckie z ograniczeniem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonej odrębnymi przepisami.

§ 32
1. Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego ma prawo wznowić studia i otrzymać nowy temat pracy dyplomowej.
2. Wznowienie studiów następuje na co najmniej ostatnim semestrze przewidzianym planem studiów i programem nauczania.
3. Dziekan może wyznaczyć dodatkowo egzaminy sprawdzające lub uzupełniające.
4. W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę przydatność realizowanego tematu pracy dyplomowej dla zakładu pracy, w którym praca ta jest wykonywana, dziekan w porozumieniu z opiekunem pracy dyplomowej, może wyrazić zgodę na kontynuowanie tematu pracy bez zmian albo z uwzględnieniem niezbędnych zmian w temacie pracy.

§ 33
1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego uczelni: profesora lub wykładowcy ze stopniem naukowym. W wyjątkowych sytuacjach na wniosek dziekana rektor może powierzyć okresowo kierowanie pracą dyplomową innemu nauczycielowi akademickiemu.
2. Rektor na wniosek dziekana może upoważnić do kierowania pracą dyplomową nauczyciela akademickiego spoza uczelni. W takim przypadku musi on spełniać warunki określone w ust.1 zdanie pierwsze.
3. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż przed rozpoczęciem przedostatniego semestru.  Uściślenie zadań szczegółowych powinno nastąpić nie później niż przed rozpoczęciem semestru dyplomowego.
4. Za pracę dyplomową może być uznana indywidualna praca powstała w ramach studenckiego koła naukowego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
5. Przyjęta przez promotora praca dyplomowa może zostać poddana procedurze antyplagiatowej. Tryb oraz zasady procedury określa dziekan wydziału. Wyniki procedury winny być przekazane do wiadomości promotora i zainteresowanego studenta nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
6. Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy oraz jeden recenzent. W stosunku do recenzentów stosuje się odpowiednio przepis ust. 1. Prace poddane procedurze antyplagiatowej są oceniane po przekazaniu wyników procedury.
7. Przy ocenie pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen, o której mowa w § 18.
8. Jeśli jedna z ocen pracy dyplomowej jest niedostateczna, przed podjęciem decyzji o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego zasięga się opinii dodatkowego recenzenta.
9. W przypadku różnic ocen pracy dyplomowej ostateczną ocenę ustala przewodniczący komisji prowadzącej egzamin dyplomowy, jako średnią arytmetyczną ocen recenzentów.

Egzamin dyplomowy § 34, 35, 36 regulaminu studiów

§ 34
1. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest łączne spełnienie następujących przesłanek: uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów, praktyk zawodowych, zajęć terenowych i obozów dydaktycznych  przewidzianych w planie studiów i programie nauczania ; złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów i programem nauczania; uzyskanie co najmniej dwóch ocen dostatecznych    z pracy dyplomowej, z zastrzeżeniem § 33 ust. 8.
3. Egzamin dyplomowy składa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący komisji oraz opiekun pracy i recenzent.
4. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej egzaminu dyplomowego może być pracownik podstawowej jednostki organizacyjnej ze stopniem lub tytułem naukowym.
5. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
6. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w § 31 ust. 2, egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.
7. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który złożył pracę    dyplomową przed upływem terminów określonych w § 31 ust. 1 i 2.

§ 35
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego rozstrzyga, z urzędu lub na wniosek studenta, w sprawie przeprowadzenia egzaminu w innej formie niż ustna.
3. Student odpowiada na co najmniej trzy pytania. Odpowiedzi na pytania powinny wykazać wiedzę studenta z danej specjalności zawodowej.
4. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala końcową ocenę pracy dyplomowej z zastrzeżeniem §37 ust. 5, oraz ocenia udzielone odpowiedzi (pisemne lub ustne) na zadane w czasie egzaminu pytania.
5. Przy ustalaniu końcowej oceny pracy dyplomowej oraz przy ocenie odpowiedzi na pytania stosuje się oceny określone w § 18.
6. Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych za odpowiedzi na pytania.
7. Ocena z egzaminu dyplomowego jest niedostateczna, gdy student otrzyma za odpowiedzi na pytania więcej niż jedną ocenę niedostateczną.
8. W indeksie w rubryce „złożył egzamin dyplomowy z wynikiem” wpisuje się ocenę końcową.

§ 36
1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, z przyczyn nieusprawiedliwionych, dziekan wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu dyplomowego, który nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty egzaminu pierwszego.
2. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Ostateczny wynik studiów § 37 regulaminu studiów

§ 37
1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
2. Ostateczny wynik studiów ustala komisja egzaminu dyplomowego.
3. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  • średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń końcowych, o których mowa w § 15 ust. 4, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (łącznie z semestrami powtarzanymi),
  • ocena pracy dyplomowej,
  • ocena egzaminu dyplomowego.
4. Ostateczny wynik studiów stanowi suma: ½ oceny wymienionej w ust. 3 pkt. 1 oraz po 1/4 ocen wymienionych w ust. 3 pkt. 2-3.
5. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą:
  • do 3,40 – dostateczny (dst),
  • 3,41 – 3,80 – dostateczny plus (dst+),
  • 3,81 – 4,20 – dobry (db),
  • 4,21 – 4,59 – dobry plus (db+),
  • 4,60 i więcej – bardzo dobry (bdb)
6. We wszystkich zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, obliczany zgodnie z ust. 4.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki