WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 20 kwietnia 2019

Informacje o stypendiach PWSZ w Koninie w roku akademickim 2018/2019

W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może ubiegać się
o świadczenia pomocy materialnej w formie:
 • Stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki,
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. O zapomogę student może ubiegać się 2 razy w roku akademickim.
INFORMACJE OGÓLNE:
 • Ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na wniosek studenta.
 • Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów wypełniony w formie elektronicznej i wydrukowany wniosek (pobrany ze strony internetowej uczelni) oraz stosowne dokumenty w terminach podanych do publicznej wiadomości (wprowadzonych w życie zarządzeniem Rektora Nr 41/2018 z 13 sierpnia 2018 r.). Jeżeli wniosek został złożony w terminie lecz jest niekompletny, należy go uzupełnić w ciągu 7 dni. Jeśli brakująca dokumentacja nie zostanie dostarczona w terminie, wniosek będzie rozpatrzony dopiero po jego uzupełnieniu lub pozostanie bez rozpatrzenia.
Terminy składania wniosków
Zarządzenie Nr 41/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

 • Studenci składający wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki oraz wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, zobowiązani są również przesłać ww. wnioski
  w wersji elektronicznej na adres mailowy Biura Kadr, Płac i Stypendiów przed złożeniem dokumentów w „wersji papierowej” w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów.
 
Szczegóły dotyczące wysyłania wniosków drogą elektroniczną znajdują się
w Instrukcji zawartej w tych wnioskach
 
 • Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki jest zobowiązany dołączyć prawidłowo wypełniony Kalkulator dochodów będący załącznikiem do wniosku o stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
 • Pracownik Biura Kadr, Płac i Stypendiów zobowiązany jest zweryfikować poprawność dokonanych przez studenta obliczeń i potwierdzić to na dokumencie. W przypadku korekty, prawidłowo wypełniony Kalkulator dochodów drukuje i załącza do wniosku pracownik Biura Kadr, Płac i Stypendiów.
 • Wykaz dokumentów jakie należy złożyć ubiegając się o stypendium socjalne znajduje się w instrukcji zawartej we wniosku.
 
W przypadku problemów z wypełnieniem wniosków lub Kalkulatora dochodów
prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Kadr, Płac i Stypendiów
 
 • Wysokość wszystkich stypendiów ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i ogłasza w formie zarządzenia.
Zarządzenie Nr 68/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 25 października 2018 r.  w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019
 
 • Wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta.
 • Student studiów stacjonarnych, który zakwateruje się w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki (wynajem mieszkania/pokoju na terenie miasta Konina) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 • Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 40/2018 z 13 sierpnia 2018 ustala się na rok akademicki 2018/2019 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 950,00 zł netto.
Zarządzenie Nr 40/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki.
 • Wypłata świadczeń pomocy materialnej dokonywana jest wyłącznie w formie przelewu na konto wskazane przez studenta.

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.    
                     
Regulamin


W Biurze Kadr, Płac i Stypendiów (w pokoju 118) jest możliwość skorzystania z komputera w celu wypełnienia wniosków.

Wnioski do pobrania

Wnioski należy otwierać za pomocą programu Microsoft Excel (w wersji 2007 lub nowszy) wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office.1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

Wniosek zawiera Kalkulator dochodów umożliwiający wyliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego.2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 
3. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

4. Wniosek o przyznanie zapomogiStypendium rektora dla najlepszych studentów

Zarządzenie nr 90/2017 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Zarządzenie nr 42/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Regulamin

Terminy składania wniosków
Z
arządzenie Nr 41/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


5. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
 
Wniosek należy otwierać za pomocą programu Microsoft Excel (w wersji 2007 lub nowszy) wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office.

Wypełniony w formie elektronicznej wniosek należy:
 • wysłać na e-mail stypendia@konin.edu.pl,
 • następnie wydrukować i podpisać,
 • zanieść do Dziekanatu w celu uzyskania średniej (pracownik dziekanatu potwierdza średnią ocen),
 • złożyć w wersji papierowej w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów (pokój nr 118, ul. Przyjaźni 1).


Harmonogram wypłat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 

Stypendia pomostowe 2018/2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XVII edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2018/2019".
 
Zgodnie z "Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2018/2019" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r.
 
Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Od dnia 02 lipca 2018 r. do dnia 17 sierpnia 2018 roku (do godz. 16-ej) - kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą zalączników przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 24 sierpnia 2018 r. wnioski nie będą przyjmowane.
 
Szczegółowe informacje nt. stypendium oraz "Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostwoych dla studentów w roku akademickim 2018/2019" Segment IA (wraz z załącznikami) znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl
 
W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-610.

Kontakt

Kontakt:
Biuro Kadr, Płac i Stypendiów
Budynek przy ul. Przyjaźni 1, pok. nr 118
Godziny przyjęć: 8.00 - 14.00 (pon. - pt.)
tel. 63 249 72 38
stypendia@konin.edu.pl

mgr Anna Żerkowska
specjalista ds. administracyjno-studenckich
anna.zerkowska@konin.edu.pl

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki