WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Nowe studia magisterskie – gospodarka i administracja publiczna


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 16 czerwca 2019

Zarządzenia Rektora PWSZ w Koninie

2019

zarządzenie nr 1/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

zarządzenie nr 2/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Biura ds. Informatyzacji

zarządzenie nr 3/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 4/2019 w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 5/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 6/2019 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 7/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 8/2019 w sprawie ustalenia wzoru programu studiów i sylabusa

załącznik nr 1
załączniki do programu studiów
załącznik nr 2

zarządzenie nr 9/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 10/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 11/2019 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 12/2019 w sprawie kursów i egzaminów z języka obcego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 13/2019 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 14/2019 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy na kierunkach dietetyka i fizjoterapia

zarządzenie nr 15/2019 w sprawie Instrukcji Korzystania z Kart Master w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik - Instrukcja
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 16/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „automatyka i robotyka” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) inżyniera

zarządzenie nr 17/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) licencjata

zarządzenie nr 18/2019 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6 - str. 1, załącznik nr 6 - str. 2
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13

zarządzenie nr 19/2019 w sprawie odwołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 20/2019 w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

zarządzenie nr 21/2019 w sprawie zasad udostępniania obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 22/2019 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu

zarządzenie nr 23/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 24/2019 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 25/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 26/2019 w sprawie likwidacji Biura Współpracy z Zagranicą oraz wprowadzenia zmian w:
- Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
- w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

załącznik

zarządzenie nr 27/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka (2 etaty)

zarzadzenie nr 28/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt

zarządzenie nr 29/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 30/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 31/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 32/2019 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 33/2019 w sprawie likwidacji Akademickiego Centrum Językowego w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 34/2019 w sprawie likwidacji Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 35/2019 w sprawie likwidacji Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 36/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów

zarządzenie nr 37/2019 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 38/2019 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2019/2020 oraz powołania koordynatorów pełniących rolę konsultantów na etapie przygotowania przez kandydatów wniosków na tych kierunkach

zarządzenie nr 39/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy (2 etaty) i lektora (4 etaty) – kierunek studiów: filologia angielska


2018

zarządzenie nr 1/2018 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 2/2018 w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: starszego wykładowcy – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 5/2018 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 6/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

załącznik

zarządzenie nr 7/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

zarządzenie nr 8/2018 w sprawie wdrożenia w procesie dyplomowania modułu eDyplomowania w ramach programu eORDO – portal eORDO Omnis

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 9/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: praca socjalna/zdrowie publiczne

zarządzenie nr 10/2018 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy (3 etaty) – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 11/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 12/2018 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 13/2018 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 14/2018 w sprawie zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 15/2018 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 16/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 17/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: bezpieczeństwo i systemy ochrony

zarządzenie nr 18/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 19/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 20/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy (system RCP) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 21/2018 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 22/2018 w sprawie reorganizacji niektórych komórek organizacyjnych administracji Uczelni oraz wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 61/2013 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

zarządzenie nr 23/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 24/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 25/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 26/2018 w sprawie warunków ubiegania się o zmianę zatrudnienia ze stanowiska dydaktycznego na stanowisko naukowo-dydaktyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 27/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko wykładowcy (2 etaty) – kierunek studiów: pielęgniarstwo

zarządzenie nr 28/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: pielęgniarstwo

zarządzenie nr 29/2018 w sprawie zmiany wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych

załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 6
załącznik nr 7

zarządzenie nr 30/2018 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie ustalania wynagrodzenia pracowników za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich

zarządzenie nr 31/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: praca socjalna, pedagogika, zdrowie publiczne

zarządzenie nr 32/2018 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 33/2018 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 34/2018 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 35/2018 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 36/2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady oraz tryb likwidacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik - Instrukcja w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

zarządzenie nr 37/2018 zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r., zmienione zarządzeniami nr 58/2016 z dnia 15 lipca 2016 r., nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. i nr 60/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 38/2018 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2018/2019 stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 39/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 40/2018 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki 
 
zarządzenie nr 41/2018 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

zarządzenie nr 42/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 43/2018 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

załącznik - Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zalacznik nr 1, 2 i 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7

zarządzenie nr 44/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: profesora zwyczajnego, starszego wykładowcy, wykładowcy – kierunek studiów: logistyka, finanse i rachunkowość

zarzadzenie nr 45/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów

załącznik

zarządzenie nr 46/2018 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez osoby niebędące obywatelami polskimi

załącznik

zarządzenie nr 47/2018 w sprawie gromadzenia danych o dorobku i działalności naukowej pracowników PWSZ w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarządzenie nr 48/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: fizjoterapia i pielęgniarstwo

zarządzenie nr 49/2018 w sprawie warunków ubiegania się o zmianę zatrudnienia ze stanowiska w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisko w grupie pracowników badawczodydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 50/2018 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 51/2018 w sprawie ogłoszenia III naboru na studia stacjonarne oraz II naboru na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 52/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 53/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy– kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 54/2018 w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 55/2018 w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach

zarządzenie nr 56/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 61/2013 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

zarządzenie nr 57/2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 58/2018 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 59/2018 w sprawie zasad organizacji IX edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”

zarządzenie nr 60/2018 w sprawie zasad organizacji IV edycji studiów podyplomowych „Transport, spedycja, logistyka”

zarządzenie nr 61/2018 w sprawie zasad organizacji XIII edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”

zarządzenie nr 62/2018 w sprawie zasad organizacji VII edycji studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”

zarządzenie nr 63/2018 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 64/2018 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 65/2018 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 66/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 67/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 68/2018 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 69/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy (system RCP) dla nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 70/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 71/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 72/2018 w sprawie odwołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 73/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym, których absolwent uzyskiwać będzie kwalifikacje (dyplom) magistra

zarządzenie nr 74/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowychabsolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 75/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 76/2018 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2019

zarządzenie nr 77/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć

2017

zarządzenie nr 1/2017  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 2/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

zarządzenie nr 3/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 4/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 5/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 6/2017 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

załącznik

zarządzenie nr 7/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”

zarządzenie nr 8/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzanie nr 9/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 10/2017 w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik do programu kształcenia

zarządzenie nr 11/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO
załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarządzenie nr 12/2017 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 13/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

zarządzenie nr 14/2017 w sprawie organizacji Roku Jubileuszowego 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 15/2017 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 16/2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych

zarządzenie nr 17/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 18/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 51/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2016/2017

zarządzenie nr 19/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 20/2017 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 21/2017 w sprawie zmian w organizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 22/2017 w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załacznik nr 3
załacznik nr 4
załacznik nr 5
załacznik nr 6
załacznik nr 7
załacznik nr 8
załacznik nr 9

zarządzenie nr 23/2017 w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie e-learningu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarzadzenie nr 24/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+

zarządzenie nr 25/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 26/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich

zarządzenie nr 27/2017 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 28/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 29/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

zarządzenie nr 30/2017 w sprawie wysokości stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 31/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 32/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 33/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 34/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

zarządzenie nr 35/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

zarzadzenie nr 36/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 37/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i starszego wykładowcy – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 38/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzenie nr 39/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: praca socjalna

zarządzenie nr 40/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 41/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 42/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 43/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 44/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego, starszego wykładowcy i wykładowcy – kierunek studiów: kosmetologia

zarzadzenie nr 45/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej, przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 46/2017 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 47/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: starszego wykładowcy – kierunek studiów: filologia

zarzadzenie nr 48/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 49/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko: profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 50/2017 w przedmiocie podwyższenia stypendium Rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017

zarządzenie nr 51/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 52/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 53/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów

załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarzadzenie nr 54/2017 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Technicznym

zarządzenie nr 55/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu Prodziekana Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 56/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 57/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 58/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 59/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska starszego wykładowcy na Wydziale Technicznym

zarządzenie nr 60/2017 zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r., zmienione zarządzeniami nr 58/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. i nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 61/2017 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

zarządzenie nr 62/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: wykładowcy i lektora– kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 63/2017 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 64/2017 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 65/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 66/2017 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 67/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 68/2017 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 69/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 70/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 71/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Prodziekana Wydziału Filologicznego

zarządzenie nr 72/2017 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 73/2017 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 74/2017 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

załącznik REGULAMIN PRZYNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE
załącznik nr 1, 2 i 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7

zarządzenie nr 75/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: lektora – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 76/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 77/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: fizjoterapia

zarządzenie nr 78/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: kosmetologia

zarządzenie nr 79/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: starszego wykładowcy i wykładowcy – kierunek studiów: pielęgniarstwo

zarządzenie nr 80/2017 w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Społeczno-Technicznym, wprowadzenia przekształceń w organizacji Wydziału Społeczno-Technicznego, wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach

zarządzenie nr 81/2017 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11

zarządzenie nr 82/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 83/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

zarządzenie nr 84/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 85/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 86/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 87/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego terminu posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w procesie rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 88/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 89/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: lektora – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 90/2017 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów
załącznik

zarządzenie nr 91/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

zarządzenie nr 92/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 93/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku filologia germańska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 94/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: lektora – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 95/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: starszego wykładowcy– kierunek studiów: pielęgniarstwo

zarządzenie nr 96/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 97/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 98/2017 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studentów

zarządzenie nr 99/2017 w sprawie likwidacji wydziałowej jednostki organizacyjnej, utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach

zarządzenie nr 100/2017 w sprawie określenia zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 101/2017 w sprawie reorganizacji niektórych komórek administracji Uczelni oraz wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 65/2015 zmieniającym zarządzenia: w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

zarządzenie nr 102/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 103/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 104/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 105/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 106/2017 w sprawie odwołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 107/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni

zarządzenie nr 108/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 109/2017 w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 110/2017 w sprawie zasad organizacji XII edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"

zarządzenie nr 111/2017 w sprawie zasad organizacji VIII edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"

zarządzenie nr 112/2017 w sprawie zasad organizacji III edycji studiów podyplomowych "Transport, spedycja, logistyka"

zarządzenie nr 113/2017 w sprawie zasad organizacji VI edycji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"

zarządzenie nr 114/2017 w sprawie w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 115/2017 w sprawie w sprawie podziału środków z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na stypendia wypłacane w 2018 roku oraz terminu składania wniosków

zarządzenie nr 116/2017 w sprawie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla studiów podyplomowych na Wydziale Społeczno-Technicznym

zarządzenie nr 117/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 118/2017 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 119/2017 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 120/2017 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 121/2017 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 122/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji indywidualnej organizacji studiów na wydziałach

zarządzenie nr 123/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 124/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+

zarządzenie nr 125/2017 w sprawie utworzenia zespołów badawczych i określenia ich zadań

zarządzenie nr 126/2017 w sprawie przekazywania, rejestrowania i upowszechniania informacji o publikacjach pracowników PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 127/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 128/2017 w sprawie elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem programu eORDO – portal eORDO Omnis

zarządzenie nr 129/2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 130/2017 w sprawie wprowadzenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Systemu Kontroli Dostępu

załącznik REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA KART DOSTĘPU
Załączniki do Regulaminu:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5

zarządzenie nr 131/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 132/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 133/2017 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

zarządzenie nr 134/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko samodzielnego referenta ds. finansowo-księgowych

zarządzenie nr 135/2017 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 136/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 137/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 138/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 139/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 140/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Roku Jubileuszowego 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 141/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarządzenie nr 142/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 143/2017 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2018

zarządzenie nr 144/2017 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie ustalania wynagrodzenia pracowników za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich

załącznik do wniosku

zarządzenie nr 145/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 146/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie czynności niezbędnych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 147/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 
2016

zarządzenie nr 1/2016 w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 2/2016 załaczniki: 1, 2 w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 3/2016 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

zarządzenie nr 4/2016 w sprawie utworzenia Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 5/2016 w sprawie Regulaminu Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 6/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji praktyk studenckich na Wydziale Filologicznym

zarządzenie nr 7/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 8/2016 w sprawie wyboru przewodniczących i ich zastępców w Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 9/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 10/2016 załącznik  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 11/2016 w sprawie zasad funkcjonowania oprogramowania e-Auditor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 13/2016 załączniki: 1, 2, 3,  w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 14/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 15/2016 załącznik w sprawie ustalenia szczegółowych zasad sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

zarządzenie nr 16/2016 w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
ZAŁĄCZNIKI:
 1. Rektor
 2. Rektor II
 3. Rektor wersja angielska
 4. Prorektor ds. kształcenia
 5. Prorektor ds. rozwoju i promocji
 6. Dziekan Wydziału Filologicznego
 7. Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 8. Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
 9. Dziekan Wydziału Technicznego
 10. Wydział Filologiczny
 11. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 12. Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 13. Wydział Techniczny
 14. Kanclerz
 15. Ogólny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 16. Ogólny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - wersja angielska
 17. Akademickie Centrum Językowe
 18. Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych
zarządzenie nr 17/2016 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw, w tym podpisywania pism lub dokumentów oraz ustalenia szczegółowych zasad obiegu i kontroli dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 18/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu oraz zmiany w wykazie członków
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 19/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Konwentu oraz zmiany w wykazie członków
Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 20/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego
na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 21/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości
Kształcenia w kadencji 2015-2019
 
 
zarządzenie nr 22/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii
Rozwoju Uczelni
 
zarządzenie nr 23/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 24/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 25/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 26/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 27/2016 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

zarządzenie nr 28/2016 załączniki: 1, 2, 3 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2016/2017
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
 
zarządzenie nr 29/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 30/2016 zmieniające skład osobowy Odwoławczej Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 31/2016 w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 32/2016 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

zarządzenie nr 33/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 34/2016 zmieniające zarządzenie nr 147/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

zarządzenie nr 35/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 36/2016 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017

zarządzenie nr 37/2016 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi”

zarządzenie nr 38/2016 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 39/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – kierunek mechanika i budowa maszyn

zarządzenie nr 40/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – kierunek zarządzanie

zarządzenie nr 41/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – kierunek energetyka

zarządzenie nr 42/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – kierunek budownictwo
 
zarządzenie nr 43/2016 w sprawie wprowadzenia „Polityki zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 44/2016 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 
zarządzenie nr 45/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – kierunek praca socjalna
 
zarządzenie nr 46/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 47/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu
 
zarządzenie nr 48/2016 w sprawie kryteriów doboru pracowników do wypowiedzenia umowy o pracę w ramach
realizacji „Polityki zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie”
 
zarządzenie nr 49/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Akademickiego Centrum Językowego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 50/2016 w sprawie utworzenia Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 51/2016 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr 52/2016 w sprawie Regulaminu Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 53/2016 załączniki: 1 i 2, w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 54/2016 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów
na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr 55/2016 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 56/2016 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 
zarządzenie nr 57/2016 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym na rok akademicki 2016/2017
 
zarządzenie nr 58/2016  zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 
zarządzenie nr 59/2016 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie

 Załącznik nr 1 Wniosek do Komisji Stypendialnej PWSZ w Koninie o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017

Załącznik nr 1a  Zaśwadcznie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i art. 30f Ustawy z dnia 26 LIPCA 1991 r. O Podatku Dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Z 2012 r. POZ. 361, Z późn. zm.) osiągnietym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Załącznik nr 1b  Oświadczenie Członka Rodziny rozliczającego się na podsatwie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętch przez osoby fizyczne o dochodzie osiagnietym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Załącznik nr 1 c Oświadczenie rodziny o dochodach osiągnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegajace opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E I art. 30F Ustawyz dnia   26 LIPCA 1991 R. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (DZ. U. Z 2012 R. poz. 361, z późn. zm.)

 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w Koninie Oświadzcenie o zamieszkaniu w Domu Studenckim bądź obiekcie innym niż Dom Studencki w Koninie

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

 Załącznik nr 4 WNIOSEK Do Komisji Stypendialnej o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 5 WNIOSEK o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 6 W N I O S E K do Odwoławczej Komisji Stypendialnej PWSZ w Koninie o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017

Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców 

Załącznik nr 8 wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 
zarządzenie nr 60/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 
zarządzenie nr 61/2016 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2016/2017 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 62/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 
zarządzenie nr 63/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 
zarządzenie nr 64/2016 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr 65/2016 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Kształcenie przedmiotowe w języku angielskim - CLIL”
 
zarządzenie nr 66/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Biura ds. Informatyzacji
 
zarządzenie nr 67/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019
 
zarządzenie nr 68/2016 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr 69/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 70/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 71/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 72/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 
zarządzenie nr 73/2016 załącznik zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 74/2016 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych na rok akademicki 2016/2017
 
zarządzenie nr 75/2016  załącznik w sprawie likwidacji Biura ds. Promocji oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 76/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dziekana Wydziału Technicznego
 
zarządzenie nr 77/2016 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2016/2017 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenia 78/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzanie 79/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019
 
zarządzenie 80/2016 w sprawie zmiany nazw jednostek organizacyjnych Wydziału Filologicznego, Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach
 
zarządzenie 81/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników PWSZ w Koninie
 
zarządzienie 82/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 
zarządzenie 83/2016 w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ZAŁĄCZNIKI:
 
załącznik nr 1  WNIOSEK o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 2 o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego:
- dla wyróżniających się studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie;*
- na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ *

załącznik nr 3 UMOWA o realizację stypendium przyznanego z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie 84/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla studiów podyplomowych
 
zarządzenie 85/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
załącznik do zarządzenia nr 85/2016  zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych PWSZ
w Koninie
 
zarządzenie 86/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie 87/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie 88/2016 w sprawie podziału środków z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na stypendia wypłacane w 2017 roku oraz terminów składania wniosków
 
zarządzenie 89/2016  zmieniające zarządzenie Nr 38/2016 rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie 90/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie 91/2016 w sparwie organizacji XI edycji studiów podyplomowych "Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
 
zarządzenie 92/2016 w sparwie organizacji VII edycji studiów podyplomowych " Zarządzanie kadrami i prawo pracy"
 
zarządzenie 93/2016 w sprawie organizacji II edycji studiów podyplomowych "Transport,spedycja i logistyka"
 
zarządzenie 94/2016 w sprawie organizacji V edycji studiów podyplomowych"Administracja samorządowa"
 
zarządzenie 95/2016 w sprawie Komisji Stypendialnej
 
zarządzenie 96/2016 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań
od decyzji Komisji Stypendialnej, przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 
zarządzenie 97/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 
zarządzenie 98/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie 99/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
załącznik do zarządzenia nr 99/2016 Deklaracja uczestnictwa w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów
 
zarządzenie 100/2016 w sparwie oraganizacji III edycji studiów podyplomowych"Edukacja przedszkolana i wczesnoszkolna
 
zarządzenie nr 101/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 
zarządzenie nr 102/2016 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenienr 103/2016 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 
zarządzenie nr 104/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Filologicznego
 
zarządzenie nr 105/2016 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr106/2016 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów stosowanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

ZAŁĄCZNIKI:
 
Załącznik nr 1 Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów

Załącznik nr 2 Portfolio dotyczy procedury potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 3 Protokół Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia Się Wydziału...

Załącznik nr 4 Opinia  Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się  

Załącznik nr 5 Decyzja w Sparwie Przyjęcia na Studia w Wyniku Potwierdzenia Efektów Uczenia się 

Załącznik nr 6 Decyzja w W Sprawie Odmowy Przyjęcia na Studia w Wyniku Przeprowadzenia Procedury Potwierdzenia Efektów Uczenia się
 
zarządzenie nr 107/2016  uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Pracowniczej w Państwowe Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 108/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

zarządzenie nr 109/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

zarządzenie nr 110/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 111/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 112/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 113/2016 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Monitorowania Stanu Infrastruktury Uczelni

zarządzenie nr 114/2016 w sprawie powołania Komisji Odbioru

zarządzenie nr 115/2016 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 116/2016 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2017

zarządzenie nr 117/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 118/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Technicznego

zarządzenie nr 119/2016 w sprawie powołania zastępcy kwestora

zarządzenie nr 120/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarzadzenie nr 121/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 122/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
2015

zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania kadry zarządzającej i administracyjnej projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 
zarządzenie nr 2/2015 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
 
zarządzenie nr 3/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 
zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 5/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 6/2015 w sprawie szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 7/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Konwentu
 
zarządzenie nr 8/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
zarządzenie nr 9/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu
 
zarządzenie nr 10/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
zarządzenie nr 11/2015  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Coaching społeczny – praca z trudnym
klientem”
 
zarządzenie nr 12/2015 załaczniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
 
zarządzenie nr 13/2015 załaczniki: 1, 2, 3, 4, 5, w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 14/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Funkcjonowania Administracji
 
zarządzenie nr 15/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 
zarządzenie nr 16/2015 załaczniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6 w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa
 
zarządzenie nr 17/2015 w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wydziału Społeczno-Humanistycznego, utworzenia nowego wydziału oraz zmiany nazwy Wydziału Budownictwa Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 
zarządzenie nr 18/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
zarządzenie nr 19/2015 załacznik w sprawie określenia wzoru oświadczenia kandydata na studia stacjonarne w uczelni lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontynuowaniu lub ukończeniu studiówna innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
 
zarządzenie nr 20/2015 załaczniki: 1, 2, 3 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 21/2015 w sprawie odwołania pełnomocnictwa
 
zarządzenie nr 22/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 
zarządzenie nr 23/2015  załaczniki: 1, 2, 3 w sprawie określenia wzoru ankiety do dokonania oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2011-2015
 
zarządzenie nr 24/2015 w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Językowego
 
zarzadzenie nr 25/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw organizacji Akademickiego Centrum Językowego
 
zarządzenie nr 26/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw organizacji Wydziału Filologicznego

zarzadzenie nr 27/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Informatyzacji
 
zarządzenie nr 28/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw utworzenia kierunku „informatyka”
 
zarządzenie nr 29/2015 w sprawie rozliczania diet i innych kosztów związanych z uczestnictwem studentów w wyjazdach studyjnych w ramach projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 
zarządzenie nr 30/2015 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 
zarządzenie nr 31/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
załacznik nr 1
 
zarządzenie nr 32/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 33/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkurs ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 34/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursuofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 35/2015 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Transport, spedycja, logistyka”
 
zarządzenie nr 36/2015 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 37/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 
zarządzenie nr 38/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 39/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli Samorządu Studenckiego oraz kół naukowych działających w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 40/2015 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – stanowisko profesora zwyczajnego
 
zarządzenie nr 41/2015 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – stanowisko starszego wykładowcy
 
zarządzenie nr 42/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 
zarządzenie nr 43/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 44/2015 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 45/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 
zarządzenie nr 46/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
zarządzenie nr 47/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko starszego wykładowcy
 
zarządzenie nr 48/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji na
studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 49/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi - załącznik

 
zarządzenie nr 50/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 51/2015 w sprawie wprowadzenia i obiegu arkuszy stosowanych przy planowaniu i rozliczaniu
zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie      załącznik nr 1     załącznik nr 2

 
zarządzenie nr 52/2015 zmieniające zarządzenia:

- w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
- w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji załącznik

 
zarządzenie nr 53/2015 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym na rok akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 54/2015 w sprawie zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 55/2015 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 56/2015 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów
na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 57/2015  zmieniające zarządzenie nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zabezpieczenia
danych osobowych przetwarzanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 58/2015 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą
do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 
zarządzenie nr 59/2015 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 60/2015  w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego,stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi
 
Załącznik do zarządzenia nr 60/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego,stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

Załącznik nr 1a do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 1b do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 1c do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w Koninie

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
 
Zarządzanie nr 61/2015 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
 
Załącznik nr 1 - Wniosek o zaliczenie komisyjne

Załącznik nr 2 - Wniosek o egzamin komisyjny

Załącznik nr 3 - Wniosek o wpis warunkowy

Załącznik nr 4 - Wniosek o powtarzanie semestru i udzielenie urlopu dziekańskiego

Zalącznik nr 5 - Wniosek o powtarzanie semestru (bez urlopu dziekańskiego)

Załącznik nr 6 - Wniosek o udzielenie urlopu (długoterminowego/krótkoterminowego)

Załącznik nr 7 -  Wniosek o wznowienie studiów

Załącznik nr 8 -  Wniosek o indywidualną organizację studiów

Załącznik nr 9 -  Wniosek o zmianę wydziału/kierunku studiów

Załącznik nr 10 - Wniosek o zmianę formy studiów
 
zarządzenie nr 62/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania kadry zarządzającej i administracyjnej projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 
zarządzenie nr 63/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 64/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 65/2015 Wykaz wydziałów i wydziałowych jednostek organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na 1 września 2015 r. załącznik

 
zarządzenie nr 66/2015 w sprawie domów studenckich
 
zarządzenie nr 67/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 68/2015w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 69/2015 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 70/2015 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 71/2015  w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Współpracy z Przemysłem
 
zarządzenie nr 72/2015 w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 
zarządzenie nr 73/2015 w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 74/2015 w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie w kadencji 2015 - 2019
 
zarządzenie nr 75/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu domu studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie
 
załącznik nr 1 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie - Wniosek  o  miejsce  w  Domu  Studenckim  w PWSZ w Koninie

załącznik nr 2 do Regulamin domu studenckiego w Koninie - Skierowanie 

załącznik nr 3 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie-  Deklaracja  Zamieszkania  w  Domu Studenckim  w PWSZ

załącznik nr 4 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie - Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta

załącznik nr 5 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie- Umowa Najmu

Załącznik nr 6 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie - Protokół Zdawczo - Odbiorczy

załącznik nr 7 do Regulaminu domu studenckiego w PWSZ w Koninie - Oświadczenie
 
zarządzenie nr 76/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
zarządzenie nr 77/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania kadry zarządzającej i administracyjnej
projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 
zarządzenie nr 78/2015 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 79/2015 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 80/2015 w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015 – 2019
 
zarządzenie nr 81/2015 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 82/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – stanowisko starszego wykładowcy
 
zarządzenie nr 83/2015 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 84/2015  w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Filologicznym
 
zarządzenie nr 85/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 
zarządzenie nr 86/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji Wydziału Technicznego
 
zarządzenie nr 87/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie załącznik

 
zarządzenie nr 88/2015 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w Państwowej Wyższej SzkoleZawodowej w Koninie przez osoby niebędące obywatelami polskimi załączniki: 1, 2, 3.
 
zarządzenie nr 89/2015 w sprawie wysokości opłat za studia lub usługi edukacyjne pobieranych od osób
niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 90/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wybierania przedstawicieli pracowników oraz trybu ich pracy w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 91/2015 w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia i likwidowania kierunku studiów oraz tworzenia, likwidowania i zmiany nazwy specjalności dla prowadzonego kierunku studiów
 
zarządzenie nr 92/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Informatyzacji
 
zarządzenie nr 93/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – stanowisko profesora zwyczajnego
 
zarządzenie nr 94/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 95/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 96/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego
na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 97/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania StrategiiRozwoju Uczelni
 
zarządzenie nr 98/2015 w sprawie powołania członków Rady Wydawniczej i ustalenia jej składu osobowego na
kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 99/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej potwierdzającej przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego przez cudzoziemca
 
zarządzenie nr 100/2015 w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre
kierunki studiów w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 101/2015 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego
i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 102/2015 w sprawie powołania Komisji Pracowniczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie
 
zarządzenie nr 103/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 104/2015 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych na rok
akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 105/2015 w sprawie zmiany do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 106/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat pobieranych w Bibliotece
 
zarządzenie nr 107/2015 sprawie wprowadzenia Procedury uznawania prac dyplomowych za dokumenty prawnie chronione
 
załącznik nr 1 Wniosek studenta o uznanie pracy dyplomowej za dokument prawnie chroniony

załącznik nr 2 Oświadczenie
 
zarządzenie nr 108/2015  w sprawie udostępniania pisemnych prac dyplomowych oraz przekazywania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
 
zarządzenie nr 109/2015 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 110/2015 w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie
 
zarządzenie nr 111/2015 w sparwie zasad organizacji IV edycji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"
 
zarządzenie nr 112/2015 w sparwie zasad organizacji XVI edycji studiów podyplomowych "Kompetencje pedagogiczne nauczyciela"

zarządzenie nr 113/2015 w sprawie zasad organizacji VI edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"
 
zarządzenie nr 114/2015 w sprawie zasad organizacji X edycji studiów podyplomowych " Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy"

zarządzenie nr 115/2015 w sparwie zasad organizacji II edycji studiów podyplomowych "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna"

zarządzenie nr 116/2015 w sprawie zasad organizacji I edycji studiów podyplomowych " Transport, spedycja, logistyka"

zarządzenie nr 117/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 118/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 119 /2015 w sprawie zasad organizacji I edycji studiów podyplomowych " Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"

zarządzenie nr 120/2015 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 121/2015 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 122/2015 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania
odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 123/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 124/2015 sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 125/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 126/2015 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy
studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+

zarządzenie nr 127/2015 w sprawie zmiany w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 128/2015      załącznik  w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 129/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 130/2015 w sprawie składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 131/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki
2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


zarządzenie nr 132/2015 w sprawie wysokości wynagrodzenia opiekunów studenckich praktyk zawodowych

zarządzenie nr 133/2015 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki
nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej 

zarządzenie nr 134/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej

zarządzenie nr 135/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie zamówień publicznych

zarządzenie nr 136/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 137/2015    załącznik    zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

zarządzenie nr 138/2015 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia
w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017

zarządzenie nr 139/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 140/2015 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studenckiego
 
zarządzenie nr 141/2015 załącznik 1 załacznik 2 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 142/2015 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2016
 
zarządzenie nr 143/2015 w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 144/2015 w sprawie zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 145/2015 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na
kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 146/2015 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ
w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 147/2015 w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 148/2015 w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Językowego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 149/2015 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie
 

 

2014

 • zarządzenie nr 1/2014 zmieniające zarządzenie nr 79/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat pobieranych w Bibliotece
 • zarządzenie nr 2/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 3/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 4/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2014 w sprawie ustalenia terminu rekrutacji elektronicznej na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 7/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarzadzenie nr 8/2014 w sprawie zasad organizacji kursu języka angielskiego dla pracowników administracyjnych PWSZ w Koninie
 • zarzdzenie nr 9/2014 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarzadzenie nr 10/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011 - 2015
 • zarzadzenie nr 11/2014 w sprawie powołania Komisji Odbioru
 • zarządzenie nr 12/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Opiekun i edukator domowy dziecka”
 • zarządzenie nr 13/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”
 • zarządzenie nr 14/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Animator czasu wolnego”
 • zarządzenie nr 15/2014 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarzadzenie nr 16/2014 w sprawie zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 17/2014 w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących utworzenia i likwidacji (zniesienia) kierunku, likwidacji  (zniesienia) i zmiany nazwy specjalności studiów
 • zrzadzanie nr 18/2014 w sprawie zasad organizacji kursu języka rosyjskiego dla pracowników firmy Konimpex Sp.z o.o
 • zarządzenie nr 19/2014 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011 - 2015
 • zarządzenie nr 20/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia druków firmowych PWSZ w Koninie 
 • załącznik nr 1
 • zarządzenie nr 21/2014 zmieniące zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1, załacznik nr 2

 • zarządzenie nr 22/2014 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 23/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 24/2014 w sprawie określenia zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej
 • zarządzenie nr 25/2014 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 26/2014 załącznik: 1 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 27/2014 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+
 • zarządzenie nr 28/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 29/2014 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 30/2014 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • zarządzenie nr 31/2014 w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania
 • zarządzenie nr 32/2014 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 33/2014 w sprawie rejestracji i zasad działania uczelnianych organizacji studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1 Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej
Załącznik nr 2 Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej

 • zarządzenie nr 34/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 36/2014 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/201
 • zarządzenie nr 37/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 38/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne
 • zarządzenie nr 39/2014 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr40/2014 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 41/2014 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 42/2014 w sprawie komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 43/2014 w w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora zwyczajnego
 • zarządzenie nr 44/2014  w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 45/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • zarządzenie nr 46/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Asystent rodziny”
 • zarządzenie nr 47/2014 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 48/2014 w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 49/2014 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 50/2014 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 51/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy
 • zarządzenie nr 52/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Konwentu
 • zarządzenie nr 53/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • zarządzenie nr 54/2014 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 55/2014 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 56/2014 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2014/2015 studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 57/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie domów studenckich
 • zarządzenie nr 58/2014 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 59/2014 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

załącznik - regulamin
Wnioski:
załącznik nr 1:

załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6

 • zarządzenie nr 60/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 61/2014 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury przetwarzania danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 62/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 63/2014 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa i zasad gospodarowania pojazdami służbowymi w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 64/2014 w sprawie zmiany w składzie Komisji Pracowniczej
 • zarządzenie nr 65/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 66/2014 w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego w PWSZ w Koninie na kierunek filologia – studia stacjonarne drugiego stopnia, w tym rekrutacji elektronicznej na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 67/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich

załacznik nr 1
załacznik nr 2

załacznik nr 1
załacznik nr 2

 • zarządzenie nr 71/2014 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 72/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 73/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 74/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 75/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 76/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń
  socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 77/2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Funduszu Stypendialnego Towarzystwa
  Samorządowego w Koninie
 • zarządzenie nr 78/2014 w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia
 • zarządzenie nr 79/2014  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
  ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 80/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
  ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 81/2014 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2014/ 2015 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 82/2014w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre kierunki w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 83/2014 w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim 2014/2015 studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „filologia” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 84/2014 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych
  na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 86/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki
  2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 88/2014 w sprawie realizacji wydatków ponoszonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP
 • zarządzenie nr 89/2014 w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielenia zamówień publicznych
  finansowych ze środków publicznych będących w dyspozycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP
 • zarządzenie nr 90/2014 oraz załącznik  zmieniające zarządzenia:
  - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie,
  - w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie,
  - w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla
  jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 91/2014 w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim 2014/2015 studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „dietetyka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 92/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre kierunki w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 93/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania
  zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 94/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu
 • zarządzenie nr 95/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Konwentu
 • zarządzenie nr 96/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 97/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły
  Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 98/2014 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw przystosowania pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 35 w Koninie do wykorzystania na bazę dydaktyczną PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 99/2014 zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Edukacja przedszkolna
  i wczesnoszkolna”
 • zarządzenie nr 100/2014 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 101/2014 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 102/2014 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania
  odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 103/2014 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 104/2014   zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”
 • zarządzenie nr 105/2014  zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 106/2014 zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie
  w sektorze publicznym”
 • zarządzenie nr 107/2014 zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 108/2014 zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • zarządzenie nr 109/2014  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa i zasad gospodarowania pojazdami służbowymi w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 110/2014 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 112/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
  postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 114/2014 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 115/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli
  Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 116/2014 w sprawie utworzenia zespołów badawczych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 117/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 118/2014 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 119/2014 w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
 • zarządzenie nr 120/2014 w sprawie zmiany projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2015 z dnia 11.12.2014 roku


2013

 • zarządzenie nr 1/2013 załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
 • zarządzenie nr 2/2013 załącznik: 1  zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
 • zarządzenie nr 3/2013 załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
 • zarządzenie nr 4/2013 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2013 w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 6/2013 zmieniające osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • zarządzenie nr 7/2013 zmieniające skład osobowy Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 8/2013 załączniki: 1, 2, w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa
 • zarządzenie nr 9/2013 w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 10/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 11/2013 w sprawie utworzenia kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 12/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 13/2013 załączniki: 1, 2, 3 w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 14/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 15/2013 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015.
 • zarządzenie nr 16/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 17/2013 w sprawie likwidacji Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku, utworzenia Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska oraz przekształcenia i zmiany nazwy Wydziału Społeczno-Technicznego
 • zarządzenie nr 18/2013 w sprawie zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 19/2013 załącznik w sprawie działań związanych z rekrutacją w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 20/2013 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme - Erasmus
 • zarządzenie nr 21/2013 w sprawie stawek honorariów wydawniczych
 • zarządzenie nr 22/2013 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014
 • zarządzenie nr 23/2013 zmieniające regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Społeczno-Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 24/2013 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”
 • zarządzenie nr 25/2013 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”
 • zarządzenie nr 26/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 27/2013 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania doraźnej kontroli wewnętrznej
 • zarządzenie nr 28/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw, w tym podpisywania pism lub dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 29/2013 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 30/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 31/2013  w sprawie regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 32/2013  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 33/2013 załącznik: 1, 2, 3, 4,  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia druków firmowych PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 34/2013 załącznik: 1, zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Roku Obchodów 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2013 zmieniające skład osobowy Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 36/2013 zmieniające osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • zarządzenie nr 37/2013 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2013/2014
 • zarządzenie nr 38/2013 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 39/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 40/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 41/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 15-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 42/2013 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 43/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 44/2013 załącznik:1, w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 45/2013 załączni nr 1 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 46/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 47/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne
 • zarządzenie nr 48/2013 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 49/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 50/2013 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 51/2013 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 52/2013 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 53/2013 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 54/2013 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 55/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 56/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 57/2013  załącznik 1 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, a także zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 58/2013  w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 59/2013  w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych na rok akademicki 2013/2014
 • zarządzenie nr 60/2013 w sprawie ustalenia druków firmowych PWSZ w Koninie

załacznik : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

 • zarządzenie nr 61/2013 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 62/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Technicznego
 • zarządzenie nr 63/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • zarządzenie nr 64/2013 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 65/2013 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 66/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku
 • zarządzenie nr 67/2013 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2013/2014
 • zarządzenie nr 68/2013 w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre kierunki w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 69/2013 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2013/2014 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 70/2013 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2013/2014 studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska (studia niestacjonarne – I rok) prowadzonym przez  Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 • zarządzenie nr 71/2013 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2013/2014 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych przez Wydział Społeczno-Humanistyczny
 • zarządzenie nr 72/2013 w sprawie wysokości stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 73/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 74/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej SzkołyZawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 75/2013zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w strukturze organizacyjnejPaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 76/2013 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koniniew roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 77/2013 w sprawie trybu wybierania przedstawicieli pracowników oraz trybu ich pracy w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 78/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 79/2013 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"
 • zarządzenie nr 80/2013 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"
 • zarządzenie nr 81/2013 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Kompetencje pedagogiczne nauczyciela"
 • zarządzenie nr 82/2013 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzenie bezpieczeństwej i higieną pracy"
 • zarządzenie nr 83/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 84/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • zarządzenie nr 85/2013 w sprawie powołania Komisji Odbioru w celu odbioru samochodu osobowego
 • zarządzenie nr 86/2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendiów Towarzystwa Samorządowego w Koninie przyznawanych w ramach programu „Agrafka Agory”
 • zarządzenie nr 87/2013 w sprawie ustalenia Regulamin konkursu: „Nazwa audycji studenckiej”
 • zarządzenie nr 88/2013 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 89/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr90/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 91/2013 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 92/2013 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 93/2013 w sprawie powołania Komisji Pracowniczej
 • zarządzenie nr 94/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 95/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich

Załącznik nr 1 do zarządz. nr 95/2013
Załącznik nr 2 do zarządz. nr 95/2013
Załącznik nr 3 do zarządz. nr 95/2013
Załącznik nr 4 do zarządz. nr 95/2013

 • zarządzenie nr 96/2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 97/2013 w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1do zarządz. Nr 97/2013
Załącznik nr 2 do zarządz. Nr 97-2013
Załącznik nr 3 do zarządz. Nr 97-2013
Załącznik nr 4 do zarządz. Nr 97-2013

 
 

2012

 • zarządzenie nr 1/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji uroczystości nadania imienia Jana A.P. Kaczmarka  Auli Centrum Wykładowo – Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 2/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 15-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 3/2012 zmieniające zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programów kształcenia na kierunkach studiów
 • zarządzenie nr 4/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”
 • zarządzenie nr 5/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego” – edycja V
 • zarządzenie nr 6/2012 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 7/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 8/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Technologie informacyjne i informatyka w edukacji” – edycja I
 • zarządzenie nr 9/2012 w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2011 - 2015
 • zarządzenie nr 10/2012 w sprawie ustalenia wzorów druków firmowych PWSZ w Koninie

załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

 • zarządzenie nr 11/2012 w sprawie zmiany w Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 12/2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa
 • zarządzenie nr 13/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 14/2012 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Translacja z elementami biznesu – język niemiecki”
 • zarządzenie nr 16/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Business English”
 • zarządzenie nr 17/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego”
 • zarządzenie nr 18/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Menedżer turystyki i rekreacji”
 • zarządzenie nr 19/2012 w sprawie utworzenia kursu instruktora sportu z pływania
 • zarządzenie nr 20/2012 w sprawie utworzenia kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 21/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 22/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013
 • zarządzenie nr 23/2012 | załącznik | w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie dla pracowników i studentów
 • zarządzenie nr 24/2012 w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 25/2012 w sprawie sposobu i trybu dokumentowania prac badawczych realizowanych w PWSZ w Koninie oraz wzoru wniosku w sprawie finansowania tych prac badawczych
 • zarządzenie nr 26/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • zarządzenie nr 27/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 28/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 15-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 29/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 30/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bankowość i analiza finansowa”
 • zarządzenie nr 31/2012 w sprawie utworzenia i zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 32/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 33/2012 w sprawie likwidacji Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 34/2012 w sprawie likwidacji Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2012 w sprawie procedury tworzenia oraz likwidacji kierunku studiów i specjalności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 36/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego na kursie
 • zarządzenie nr 37/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 38/2012 w sprawie przebiegu procesu rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 39/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 40/2012 w sprawie organizacji absolutorium w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 41/2012 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych

załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,


2011

 • zarządzenie nr 1/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie kształcenia na studiach podyplomowych „Finanse i inwestycje samorządowe”
 • zarządzenie nr 2/2011 w sprawie realizacji wydatków  o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
 • zarządzenie nr 3/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 4/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2011 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac podyplomowych      na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja X
 • zarządzenie nr 6/2011 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę w czasie praktyki nad studentami kierunku Fizjoterapia studia stacjonarne
 • zarządzenie nr 7/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 8/2011 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 9/2011 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego na studiach podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” – edycja I
 • zarządzenie nr 10/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym”
 • zarządzenie nr 11/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo szkolne”
 • zarządzenie nr 12/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Animator i menadżer kultury”
 • zarządzenie nr 13/2011 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012
 • zarządzenie nr 14/2011 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 16/2011 w sprawie kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 17/2011 w sprawie ustanowienia Kodeksu etyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 18/2011 w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 19/2011 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” – edycja I
 • zarządzenie nr 20/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem”
 • zarządzenie nr 21/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”
 • zarządzenie nr 22/2011 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2011 / 2012
 • zarządzenie nr 23/2011 |załącznik 1 i 2| |załącznik 3| w sprawie ustalenia zasad współpracy Biura Rekrutacji z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi oraz harmonogramu działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2011/2012
 • zarządzenie nr 24/2011 w sprawie określenia wzoru ankiety dla dokonania oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2007-2011
 • zarządzenie nr 25/2011 w sprawie powołania zespołu oceniającego funkcjonowanie komórek organizacyjnych PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2007-2011
 • zarządzenie nr 26/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 27/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 28/2011 zmieniające wewnętrzną Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów projektów unijnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 29/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Akademia marketingu praktycznego”
 • zarządzenie nr 30/2011 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 31/2011 zmieniające Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 8 września 2009r. w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 32/2011 w sprawie  powołania zespołów ds. opracowania projektów wewnętrznych regulacji Uczelni
 • zarządzenie nr 33/2011 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno –Technicznym, w Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 34/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w instrukcji kancelaryjnej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
 • zarządzenie nr 36/2011 w sprawie sposobu zarządzania przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową realizacją projektów unijnych oraz projektów finansowanych przez inne podmioty
 • zarządzenie nr 37/2011 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 38/2011 | załącznik I w sprawie zasad dotyczących prowadzenia i dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków EFS
 • zarządzenie nr 39/201111 zmieniające zarządzenie w  sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 40/2011 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach podyplomowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 41/2011 zarządzenie nr 42/20111 w sprawie  powołania zespołu ds. opracowania koncepcji wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 • zarządzenie nr 43/2011 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 44/2011 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 45/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania zespołów ds. opracowania projektów wewnętrznych regulacji Uczelni
 • zarządzenie nr 46/2011 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu na temat działań naprawczych
 • zarządzenie nr 47/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 48/2011 w sprawie domów studenckich
 • zarządzenie nr 49/2011 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015.
 • zarządzenie nr 50/2011 zmieniające zarządzenie nr 43/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • zarządzenie nr 51/2011 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 52/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012
 • zarządzenie nr 53/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 54/2011 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 55/2011 w sprawie przeprowadzenia dodatkowego postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 56/2011 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 57/2011 w sprawie powołania komisji rektorskiej do opracowania regulaminu studiów w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 58/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami  i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 59/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
 • zarządzenie nr 60/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Rachunkowość"
 • zarządzenie nr 61/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Kompetencje pedagogiczne nauczyciela"
 • zarządzenie nr 62/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Podatki i skarbowość"
 • zarządzenie nr 63/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym"
 • zarządzenie nr 64/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja"
 • zarządzenie nr 65/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Finanse i inwestycje samorządowe"
 • zarządzenie nr 66/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Animator i menadżer kultury"
 • zarządzenie nr 67/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzanie jakością"
 • zarządzenie nr 68/2011 w sprawie przeprowadzenia dodatkowego postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 69/2011 zmieniające wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno –Technicznym, w Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 70/2011 zmieniające wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 71/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 72/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty  za studia podyplomowe „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 73/2011 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 74/2011 w sprawie powołania członków Rady Wydawniczej Uczelni i ustalenia jej składu osobowego na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 75/2011 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasad rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 76/2011 w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne zawieranej ze studentem studiów stacjonarnych
 • zarządzenie nr 77/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme - Erasmus
 • zarządzenie nr 78/201111 w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 79/2011 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 80/2011 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 81/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 82/2011 w sprawie wszczęcia procedury wyborczej w celu wyboru Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 83/2011 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 84/2011 zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością”
 • zarządzenie nr 85/2011 w sprawie wykazu członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 86/2011 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 87/2011 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 88/2011 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 89/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 90/2011 w sprawie powołania komisji ds. jakości kształcenia
 • zarządzenie nr 91/2011 w sprawie powołania komisji ds. strategii rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 92/2011 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programów kształcenia na kierunkach studiów
 • zarządzenie nr 93/2011 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu PWSZ w Koninie – załącznika do uchwały Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 marca 2007 r. (ze zm.)
 • zarządzenie nr 94/2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 95/2011 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 96/2011 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 98/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne zawieranej ze studentem studiów stacjonarnych
 • zarządzenie nr 99/2011 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2012
 • zarządzenie nr 100/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 101/2011 zmieniające zarządzenie Nr 83/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 102/2011 w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 107/2011 w sprawie zmiany kwoty pogotowia kasowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 

2010

 • zarządzenie nr 1/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 2/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja IX
 • zarządzenie nr 3/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 4/2010 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do spraw oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 5/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 w sprawie oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 6/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 7/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 8/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 9/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”
 • zarządzenie nr 10/2010 zmieniające skład osobowy Komisji Rektorskiej do spraw oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 11/2010 | załączniki w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”
 • zarządzenie nr 12/2010 w sprawie powołania kierownika I edycji studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”
 • zarządzenie nr 13/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 14/2010 zmieniające regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2010 w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 16/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja IX
 • zarządzenie nr 17/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie jakością”
 • zarządzenie nr 18/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Finanse i inwestycje samorządowe”
 • zarządzenie nr 19/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Komunikacja społeczna i public relations w instytucjach publicznych”
 • zarządzenie nr 20/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 21/2010 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011
 • zarządzenie nr 22/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz terminów i metod przeprowadzenia okresowego spisu sprzętu komputerowego
 • zarządzenie nr 23/2010 | załącznik 1 i 2 | załącznik 3 w sprawie ustalenia zasad współpracy Biura Rekrutacji z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi oraz harmonogramu działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2010/2011
 • zarządzenie nr 24/2010 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2010/2011
 • zarządzenie nr 25/2010 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 26/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 | załącznik 4 | załącznik 5 | załącznik 6 w sprawie ustalenia wzoru dokumentów: pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
 • zarządzenie nr 27/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 28/2010 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 29/2010 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 30/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wdrażanie i rozliczanie projektów unijnych”
 • zarządzenie nr 31/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 32/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Podatki” – edycja IX
 • zarządzenie nr 33/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – edycja IV
 • zarządzenie nr 34/2010 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 35/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 36/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 37/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 38/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Akademia Trenerów Biznesu”
 • zarządzenie nr 39/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i personalne”
 • zarządzenie nr 40/2010 w sprawie utworzenia kursów językowych
 • zarządzenie nr 41/2010 w sprawie maksymalnych kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów niestacjonarnych oraz zajęć na studiach stacjonarnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 42/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 | załącznik 4 | załącznik 5 | załącznik 6 | załącznik 7 | załącznik 8 w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 43/2010 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 44/2010 w sprawie pobierania opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych do Biblioteki Uczelnianej
 • zarządzenie nr 45/2010 w sprawie opłat za usługi edukacyjne osób niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 46/2010 w sprawie określenia wysokości opłaty za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011 na kierunku pedagogika
 • zarządzenie nr 47/2010 zmieniające zarządzenie nr 35/2010 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 48/2010 zmieniające zarządzenie nr 43/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia.
 • zarządzenie nr 49/2010 w sprawie określenia zasad korzystania z urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 50/2010 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 51/2010 w sprawie powołania kadry zarządzającej projektem „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”
 • zarządzenie nr 52/2010 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 53/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 54/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 55/2010 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
 • zarządzenie nr 56/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz zatwierdzenie zmian  w planie kształcenia na tych studiach
 • zarządzenie nr 57/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 58/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Rachunkowość” oraz zatwierdzenie zmian  w planie kształcenia na tych studiach
 • zarządzenie nr 59/2010 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Podyplomowe Studium Wczesnoszkolnego Nauczania Języka Angielskiego” oraz zatwierdzenia zmian w planie kształcenia
 • zarządzenie nr 60/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego ”
 • zarządzenie nr 61/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 62/2010 zmieniające  zarządzenie  w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 63/2010 | załącznik | w sprawie ustalenia wewnętrznej instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów projektów unijnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 64/2010 zmieniające Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 65/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością”
 • zarządzenie nr 66/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 67/2010 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 68/2010 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 69/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Technologia informacyjna i informatyka w edukacji”
 • zarządzenie nr 70/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na „Kwalifikacyjnym kursie bibliotekarstwa” – edycja III
 • zarządzenie nr 71/2010 | załącznik 1 | | załącznik 2 | w sprawie powołania kadry zarządzającej projektem „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.”
 • zarządzenie nr 72/2010 w sprawie korzystania z samochodów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 73/2010 w sprawie powołania komisji rektorskiej w celu umożliwienia specjalistycznych konsultacji w sprawie sądowej
 • zarządzenie nr 74/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rektorskiej w celu umożliwienia specjalistycznych konsultacji w sprawie sądowej
 • zarządzenie nr 75/2010 w sprawie zatrudniania na podstawie umowy cywilnoprawnej w celu sprawowania opieki nad przebiegiem praktyki pedagogicznej organizowanej w PWSZ w Koninie w ramach projektu „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zarządzenie nr 75A/2010 w sprawie utworzenia Instytutu Edukacji Artystycznej
 • zarządzenie nr 76/2010 w sprawie zasad wynagradzania za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego na kierunku Pielęgniarstwo
 • zarządzenie nr 77/2010 w sprawie powołania Komisji Dla Projektu: „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.”
 • zarządzenie nr 78/2010 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 79/2010 w sprawie ustalenia opłat pobieranych w Bibliotece
 • zarządzenie nr 80/2010 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Podatki” oraz zatwierdzenia zmian w planie kształcenia
 • zarządzenie nr 81/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac podyplomowych na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja X
 • zarządzenie nr 82/2010 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 83/2010 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 84/2010 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych2009

 • zarządzenie nr 1/2009 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • zarządzenie nr 2/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 3/2009 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 4/2009 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2009 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 6/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 7/2009 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010
 • zarządzenie nr 8/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 9/2009 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 10/2009 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 11/2009 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 12/2009 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 13/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 14/2009 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2009/2010
 • zarządzenie nr 15/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 16/2009 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 17/2009 zmieniające zarządzenie nr 5/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 stycznia 2008 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 18/2009 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 19/2009 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2009/2010
 • zarządzenie nr 20/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa ”Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”
 • zarządzenie nr 21/2009 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2009/2010
 • zarządzenie nr 22/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 23/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 24/2009 w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 25/2009 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2009/2010
 • zarządzenie nr 26/2009 w sprawie zasad przeprowadzania elektronicznej rejestracji kandydatów na studia, ustalenia rodzaju dokumentów wymaganych od kandydata oraz terminów rejestracji i składania dokumentów na rok akademicki 2009/2010
 • zarządzenie nr 27/2009 w sprawie likwidacji stanowisk pracy w Instytucie Neofilologii Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie, na których wykonywana jest praca nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 28/2009 w sprawie opłat za usługi edukacyjne osób niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2009/2010
 • zarządzenie nr 29/2009 zmieniające zarządzenie nr 43/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • zarządzenie nr 30/2009 zmieniające zarządzenie nr 16/2008 w sprawie umów zawieranych z podmiotami przyjmującymi  studentów w celu odbycia studenckich praktyk zawodowych
 • zarządzenie nr 31/2009 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 32/2009 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 33/2009 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 34/2009 wprowadzające do użytku Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów administrowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2009 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w PWSZ w Koninie przez cudzoziemców
 • zarządzenie nr 36/2009 w sprawie określenia wysokości opłaty za studia niestacjonarne na kierunku fizjoterapia
 • zarządzenie nr 37/2009 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
 • zarządzenie nr 38/2009 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 39/2009 w sprawie określenia wysokości opłaty za studia niestacjonarne na kierunku budownictwo
 • zarządzenie nr 40/2009 w sprawie sposobu i trybu zwierania umowy o warunkach odpłatności za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 41/2009 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • zarządzenie nr 42/2009 | 42A/2009 i 42B/2009 w sprawie powołania kierownika IV edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz zatwierdzenie zmian w planie kształcenia na tych studiach
 • zarządzenie nr 43/2009 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 44/2009 w sprawie powołania kierownika X edycji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 45/2009 w sprawie uruchomienia III edycji kursu „Kwalifikacyjny kurs bibliotekarstwa”
 • zarządzenie nr 46/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 47/2009 w sprawie wprowadzenia oznakowania mienia kodami kreskowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 48/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 49/2009 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 50/2009 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 51/2009 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 52/2009 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011.
 • zarządzenie nr 53/2009 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Podatkowe Studium Podyplomowe”
 • zarządzenie nr 54/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 55/2009 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Podatki”
 • zarządzenie nr 56/2009 w sprawie powołania kierownika IX edycji studiów podyplomowych „Podatki”
 • zarządzenie nr 57/2009 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Rachunkowość”
 • zarządzenie nr 58/2009 w sprawie powołania kierownika I edycji studiów podyplomowych „Rachunkowość”
 • zarządzenie nr 59/2009 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • zarządzenie nr 60/2009 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zarządzenie nr 61/2009 zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Budowa budynku dydaktyczno-konferencyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie”
 • zarządzenie nr 62/2009 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do spraw koordynacji zadań Rektora w zakresie oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 63/2009 w sprawie trybu pracy przedstawicieli pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 64/2009 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 65/2009 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Instrukcji wewnętrznej w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku
 • zarządzenie nr 66/2009 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Media i technologia informacyjna w edukacji” oraz zatwierdzenia zmian w planie kształcenia
 • zarządzenie nr 67/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 68/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 69/2009 w sprawie zniesienia Instytutu Medycznego2008

 • zarządzenie nr 1/2008 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw, w tym podpisywania pism lub dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 2/2008 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 3/2008 w sprawie powołania Zespołu ds. obchodów 10–lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 4/2008 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Budowa budynku dydaktyczno-konferencyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie”
 • zarządzenie nr 5/2008 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biblioteki PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 6/2008 zmieniające zarządzenie nr 18/2006 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 2 października 2006 roku w sprawie opłat pobieranych w Bibliotece zmieniające zarządzenie nr 3/2007 rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie opłat pobieranych w Bibliotece
 • zarządzenie nr 7/2008 w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 8/2008 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 9/2008 w sprawie powołania studiów podyplomowych pod nazwą „Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa”
 • zarządzenie nr 10/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego
 • zarządzenie nr 11/2008 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 12/2008 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 13/2008 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 14/2008 w sprawie zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 16/2008 w sprawie umów zawieranych z podmiotami przyjmującym studentów w celu odbycia studenckich praktyk zawodowych
 • zarządzenie nr 17/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 18/2008 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 19/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 20/2008 w sprawie powołania studiów podyplomowych pod nazwą „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie”
 • zarządzenie nr 21/2008 sprawie zmian w składzie Komisji Pracowniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenia nr 22/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • zarządzenie nr 23/2008 zmieniające zarządzenie Nr 52/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 24/2008 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2008/2009
 • zarządzenie nr 25/2008 w sprawie zatwierdzenia ankiety służącej wyrażeniu opinii studentów będącej składnikiem oceny końcowej pracy nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 26/2008 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenia nr 27/2008 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 28/2008 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2008/2009
 • zarządzenie nr 29/2008 w sprawie utworzenia Instytutu Medycznego w ramach Wydziału Społeczno-Technicznego
 • zarządzenie nr 30/2008 zmieniające zasady wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenie nr 31/2008 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenie nr 32/2008 w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 33/2008 zmieniające zarządzenie Nr 25/2007 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 września 2007 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
 • zarządzenie nr 34/2008 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2008/2009
 • zarządzenie nr 35/2008 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 36/2008 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 37/2008 w sprawie zasad przeprowadzania elektronicznej rejestracji kandydatów na studia, ustalenia rodzaju dokumentów wymaganych od kandydata oraz terminów rejestracji i składania dokumentów na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenie nr 38/2008 w sprawie pobierania opłat za wydawanie dokumentów
 • zarządzenie nr 39/2008 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 40/2008 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2008/2009
 • zarządzenie nr 41/2008 w sprawie uruchomienia VIII edycji studiów podyplomowych pod nazwą „Przysposobienie obronne”
 • zarządzenie nr 42/2008
 • zarządzenie nr 43/2008 w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • zarządzenie nr 44/2008 w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy
 • zarządzenie nr 45/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 46/2008 w sprawie przyznania Medali 10-lecia PWSZ w Koninie 1998-2008
 • zarządzenie nr 47/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenie nr 48/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ”Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”
 • zarządzenie nr 49/2008 w sprawie przyznania Medali 10-lecia PWSZ w Koninie 1998-2008
 • zarządzenie nr 50/2008 w sprawie utworzenia Katedry Informacji Naukowej
 • zarządzenie nr 51 i 52/2008 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Podatki” i w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • zarządzenie nr 53/2008 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 54/2008 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 55/2008 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 56/2008 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 57/2008 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 58/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 59/2008 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 60/2008 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
 • zarządzenie nr 61/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 62/2008 w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia - Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych - studiów licencjackich
 • zarządzenie nr 63/2008 w sprawie misji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz celów operacyjnych na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenia nr 64/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 65/2008 w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu przeprowadzenia Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych - studiów licencjackich
 • zarządzenie nr 66/2008 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 67/2008 zmieniające skład Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 68/2008 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 69/2008 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie2007

 • zarządzenie nr 1/2007 + załącznik w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 2/2007 + załącznik w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 3/2007 + załącznik zmieniające zarządzenie nr 18/2006 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 2 października 2006 roku w sprawie opłat pobieranych w Bibliotece
 • zarządzenie nr 4/2007 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 5/2007 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
 • zarządzenie nr 6/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości
 • zarządzenie nr 7/2007 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 8/2007 w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 9/2007 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme-Erasmus
 • zarządzenie nr 10/2007 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 11/2007 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2007/2008
 • zarządzenie nr 12/2007 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2007/2008
 • zarządzenie nr 13/2007 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 14/2007 zmieniające Zarządzenie nr 7/2006 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenta
 • zarządzenie nr 15/2007 w sprawie wysokości stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 16/2007 w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • zarządzenie nr 17/2007 + załącznik i 18/2007 w sprawie zadań i trybu pracy komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2007/2008 i w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 • zarządzenie nr 19/2007 w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 20/2007 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 21/2007 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia i Akredytacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 22/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 23/2007 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • zarządzenie nr 24/2007 o przedłużeniu upoważnienia Uczelnianej Komisji Stypendialnej do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 25/2007 w sprawie realizacji wydatków o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
 • zarządzenie nr 26/2007 w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielenia zamówień publicznych finansowych ze środków publicznych będących w dyspozycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
 • zarządzenie nr 27/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 28/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 29/2007 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Podatki”
 • zarządzenie nr 30/2007 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 31/2007 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 32/2007 w sprawie powołania komisji do opracowania założeń do projektu nowelizacji regulaminu organizacyjnego oraz innych dokumentów wewnętrznych dotyczących reguł działania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 33/2007 w sprawie powołania członków rady wydawniczej Uczelni i ustalenia jej składu osobowego na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 34/2007 w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2007 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 36/2007 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 37/2007 w sprawie powołania Komisji Pracowniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 38/2007 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 39/2007 zmieniające Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 40/2007 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 41/2007 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme-Erasmus
 • zarządzenie nr 42/2007 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 43/2007 w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 44/2007 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 45/2007 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
 • zarządzenie nr 46/2007 w sprawie zmiany w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 47/2007 w sprawie zmiany w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 48/2007 w sprawie stawek honorariów wydawniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 49/2007 w sprawie zmian w składzie Komisji Pracowniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 50/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 51/2007 w sprawie wykazu członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 52/2007 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 53/2007 zmieniające zarządzenie nr 45/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
 • zarządzenie nr 54/2007 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 55/2007 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
 • zarządzenie nr 56/2007 w sprawie regulaminu Wydawnictwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 57/2007 w sprawie przeprowadzenia dla nowo przyjętych studentów szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zarządzenie nr 58/2007 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 59/2007 w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 60/2007 w sprawie utworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego
 • zarządzenie nr 61/2007 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 62/2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej instrukcji obiegu dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki