WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 21 sierpnia 2019

Zarządzenia Rektora PWSZ w Koninie

2019

zarządzenie nr 1/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

zarządzenie nr 2/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Biura ds. Informatyzacji

zarządzenie nr 3/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 4/2019 w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 5/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 6/2019 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 7/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 8/2019 w sprawie ustalenia wzoru programu studiów i sylabusa

załącznik nr 1
załączniki do programu studiów
załącznik nr 2

zarządzenie nr 9/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 10/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 11/2019 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 12/2019 w sprawie kursów i egzaminów z języka obcego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 13/2019 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 14/2019 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy na kierunkach dietetyka i fizjoterapia

zarządzenie nr 15/2019 w sprawie Instrukcji Korzystania z Kart Master w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik - Instrukcja
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 16/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „automatyka i robotyka” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) inżyniera

zarządzenie nr 17/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) licencjata

zarządzenie nr 18/2019 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6 - str. 1, załącznik nr 6 - str. 2
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13

zarządzenie nr 19/2019 w sprawie odwołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 20/2019 w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

zarządzenie nr 21/2019 w sprawie zasad udostępniania obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 22/2019 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu

zarządzenie nr 23/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 24/2019 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 25/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 26/2019 w sprawie likwidacji Biura Współpracy z Zagranicą oraz wprowadzenia zmian w:
- Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
- w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

załącznik

zarządzenie nr 27/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka (2 etaty)

zarzadzenie nr 28/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt

zarządzenie nr 29/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 30/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 31/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 32/2019 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 33/2019 w sprawie likwidacji Akademickiego Centrum Językowego w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 34/2019 w sprawie likwidacji Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 35/2019 w sprawie likwidacji Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 36/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów

zarządzenie nr 37/2019 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 38/2019 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2019/2020 oraz powołania koordynatorów pełniących rolę konsultantów na etapie przygotowania przez kandydatów wniosków na tych kierunkach

zarządzenie nr 39/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy (2 etaty) i lektora (4 etaty) – kierunek studiów: filologia angielska

zarządzenie nr 40/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta - kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 41/2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium socjalne zwiększone

zarządzenie nr 42/2019 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 43/2019 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 44/2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020 

zarządzenie nr 45/2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 46/2019 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich

zarządzenie nr 47/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Filologicznym

zarządzenie nr 48/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Społeczno-Technicznym

zarządzenie nr 49/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

zarządzenie nr 50/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Controlling i rachunkowość zarządcza”

załącznik

zarządzenie nr 51/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i edukacyjne”

załącznik

zarządzenie nr 52/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Metody analizy danych w administracji i biznesie”

załącznik

zarządzenie nr 53/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Oszczędne wytwarzanie (Lean Manufacturing)”

załącznik

zarządzenie nr 54/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Rachunkowość budżetowa”

załącznik

zarządzenie nr 55/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Rachunkowość i podatki”

załącznik

zarządzenie nr 56/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia”

załącznik

zarządzenie nr 57/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii”

załącznik

zarządzenie nr 58/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni

zarządzenie nr 59/2019 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych

zarządzenie nr 60/2019 w sprawie warunków ubiegania się o zatrudnienie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na stanowiskach: profesora, profesora uczelni, adiunkta, asystenta

zarządzenie nr 61/2019 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studentów PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 62/2019 w sprawie powołania Komisji Odbioru

zarządzenie nr 63/2019 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2019/2020 stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 64/2019 w sprawie ustalenia dodatkowego terminu posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w procesie rekrutacji na studia stacjonarne na rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 65/2019 w sprawie likwidacji Działu Dydaktyki oraz wprowadzenia zmian w:
- Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
- w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

załącznik

zarządzenie nr 66/2019 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2019/2020 niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 67/2019 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 68/2019 w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik - Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załączniki do Regulaminu:
załącznik nr 1 - 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
załącznik nr 14
załącznik nr 15
załącznik nr 16
załącznik nr 17
załącznik nr 18
załącznik nr 19


2018

zarządzenie nr 1/2018 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 2/2018 w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: starszego wykładowcy – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 5/2018 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 6/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

załącznik

zarządzenie nr 7/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

zarządzenie nr 8/2018 w sprawie wdrożenia w procesie dyplomowania modułu eDyplomowania w ramach programu eORDO – portal eORDO Omnis

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 9/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: praca socjalna/zdrowie publiczne

zarządzenie nr 10/2018 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy (3 etaty) – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 11/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 12/2018 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 13/2018 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 14/2018 w sprawie zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 15/2018 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 16/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 17/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: bezpieczeństwo i systemy ochrony

zarządzenie nr 18/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 19/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 20/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy (system RCP) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 21/2018 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 22/2018 w sprawie reorganizacji niektórych komórek organizacyjnych administracji Uczelni oraz wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 61/2013 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

zarządzenie nr 23/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 24/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 25/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 26/2018 w sprawie warunków ubiegania się o zmianę zatrudnienia ze stanowiska dydaktycznego na stanowisko naukowo-dydaktyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 27/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko wykładowcy (2 etaty) – kierunek studiów: pielęgniarstwo

zarządzenie nr 28/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: pielęgniarstwo

zarządzenie nr 29/2018 w sprawie zmiany wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych

załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 6
załącznik nr 7

zarządzenie nr 30/2018 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie ustalania wynagrodzenia pracowników za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich

zarządzenie nr 31/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: praca socjalna, pedagogika, zdrowie publiczne

zarządzenie nr 32/2018 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 33/2018 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 34/2018 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 35/2018 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 36/2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady oraz tryb likwidacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik - Instrukcja w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

zarządzenie nr 37/2018 zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r., zmienione zarządzeniami nr 58/2016 z dnia 15 lipca 2016 r., nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. i nr 60/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 38/2018 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2018/2019 stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 39/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019

zarządzenie nr 40/2018 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki 
 
zarządzenie nr 41/2018 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

zarządzenie nr 42/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 43/2018 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

załącznik - Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zalacznik nr 1, 2 i 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7

zarządzenie nr 44/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: profesora zwyczajnego, starszego wykładowcy, wykładowcy – kierunek studiów: logistyka, finanse i rachunkowość

zarzadzenie nr 45/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów

załącznik

zarządzenie nr 46/2018 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez osoby niebędące obywatelami polskimi

załącznik

zarządzenie nr 47/2018 w sprawie gromadzenia danych o dorobku i działalności naukowej pracowników PWSZ w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarządzenie nr 48/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: fizjoterapia i pielęgniarstwo

zarządzenie nr 49/2018 w sprawie warunków ubiegania się o zmianę zatrudnienia ze stanowiska w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisko w grupie pracowników badawczodydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 50/2018 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 51/2018 w sprawie ogłoszenia III naboru na studia stacjonarne oraz II naboru na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 52/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 53/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy– kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 54/2018 w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 55/2018 w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach

zarządzenie nr 56/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 61/2013 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

zarządzenie nr 57/2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 58/2018 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 59/2018 w sprawie zasad organizacji IX edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”

zarządzenie nr 60/2018 w sprawie zasad organizacji IV edycji studiów podyplomowych „Transport, spedycja, logistyka”

zarządzenie nr 61/2018 w sprawie zasad organizacji XIII edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”

zarządzenie nr 62/2018 w sprawie zasad organizacji VII edycji studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”

zarządzenie nr 63/2018 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 64/2018 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 65/2018 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 66/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 67/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 68/2018 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019

zarządzenie nr 69/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy (system RCP) dla nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 70/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 71/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 72/2018 w sprawie odwołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 73/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym, których absolwent uzyskiwać będzie kwalifikacje (dyplom) magistra

zarządzenie nr 74/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowychabsolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 75/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 76/2018 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2019

zarządzenie nr 77/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć

2017

zarządzenie nr 1/2017  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 2/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

zarządzenie nr 3/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 4/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 5/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 6/2017 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

załącznik

zarządzenie nr 7/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”

zarządzenie nr 8/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzanie nr 9/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 10/2017 w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik do programu kształcenia

zarządzenie nr 11/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO
załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarządzenie nr 12/2017 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 13/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu

zarządzenie nr 14/2017 w sprawie organizacji Roku Jubileuszowego 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 15/2017 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 16/2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych

zarządzenie nr 17/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 18/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 51/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2016/2017

zarządzenie nr 19/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 20/2017 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 21/2017 w sprawie zmian w organizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 22/2017 w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załacznik nr 3
załacznik nr 4
załacznik nr 5
załacznik nr 6
załacznik nr 7
załacznik nr 8
załacznik nr 9

zarządzenie nr 23/2017 w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie e-learningu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarzadzenie nr 24/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+

zarządzenie nr 25/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 26/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich

zarządzenie nr 27/2017 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 28/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 29/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

zarządzenie nr 30/2017 w sprawie wysokości stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 31/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 32/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 33/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 34/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

zarządzenie nr 35/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

zarzadzenie nr 36/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 37/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i starszego wykładowcy – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 38/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzenie nr 39/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: praca socjalna

zarządzenie nr 40/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 41/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 42/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 43/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 44/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego, starszego wykładowcy i wykładowcy – kierunek studiów: kosmetologia

zarzadzenie nr 45/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej, przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 46/2017 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 47/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: starszego wykładowcy – kierunek studiów: filologia

zarzadzenie nr 48/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 49/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko: profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 50/2017 w przedmiocie podwyższenia stypendium Rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017

zarządzenie nr 51/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 52/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 53/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów

załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarzadzenie nr 54/2017 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Technicznym

zarządzenie nr 55/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu Prodziekana Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 56/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka

zarządzenie nr 57/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 58/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 59/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska starszego wykładowcy na Wydziale Technicznym

zarządzenie nr 60/2017 zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r., zmienione zarządzeniami nr 58/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. i nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 61/2017 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

zarządzenie nr 62/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: wykładowcy i lektora– kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 63/2017 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 64/2017 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 65/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 66/2017 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 67/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 68/2017 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 69/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 70/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 71/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Prodziekana Wydziału Filologicznego

zarządzenie nr 72/2017 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 73/2017 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 74/2017 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

załącznik REGULAMIN PRZYNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE
załącznik nr 1, 2 i 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7

zarządzenie nr 75/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: lektora – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 76/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 77/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: fizjoterapia

zarządzenie nr 78/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: kosmetologia

zarządzenie nr 79/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: starszego wykładowcy i wykładowcy – kierunek studiów: pielęgniarstwo

zarządzenie nr 80/2017 w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Społeczno-Technicznym, wprowadzenia przekształceń w organizacji Wydziału Społeczno-Technicznego, wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach

zarządzenie nr 81/2017 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11

zarządzenie nr 82/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość

zarządzenie nr 83/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

zarządzenie nr 84/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 85/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 86/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 87/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego terminu posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w procesie rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 88/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 89/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: lektora – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 90/2017 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów
załącznik

zarządzenie nr 91/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

zarządzenie nr 92/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka

zarządzenie nr 93/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku filologia germańska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 94/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: lektora – kierunek studiów: filologia

zarządzenie nr 95/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: starszego wykładowcy– kierunek studiów: pielęgniarstwo

zarządzenie nr 96/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 97/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

zarządzenie nr 98/2017 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studentów

zarządzenie nr 99/2017 w sprawie likwidacji wydziałowej jednostki organizacyjnej, utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach

zarządzenie nr 100/2017 w sprawie określenia zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 101/2017 w sprawie reorganizacji niektórych komórek administracji Uczelni oraz wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 65/2015 zmieniającym zarządzenia: w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

zarządzenie nr 102/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik

zarządzenie nr 103/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 104/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 105/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 106/2017 w sprawie odwołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 107/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni

zarządzenie nr 108/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 109/2017 w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 110/2017 w sprawie zasad organizacji XII edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"

zarządzenie nr 111/2017 w sprawie zasad organizacji VIII edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"

zarządzenie nr 112/2017 w sprawie zasad organizacji III edycji studiów podyplomowych "Transport, spedycja, logistyka"

zarządzenie nr 113/2017 w sprawie zasad organizacji VI edycji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"

zarządzenie nr 114/2017 w sprawie w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 115/2017 w sprawie w sprawie podziału środków z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na stypendia wypłacane w 2018 roku oraz terminu składania wniosków

zarządzenie nr 116/2017 w sprawie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla studiów podyplomowych na Wydziale Społeczno-Technicznym

zarządzenie nr 117/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 118/2017 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 119/2017 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 120/2017 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 121/2017 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 122/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji indywidualnej organizacji studiów na wydziałach

zarządzenie nr 123/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 124/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+

zarządzenie nr 125/2017 w sprawie utworzenia zespołów badawczych i określenia ich zadań

zarządzenie nr 126/2017 w sprawie przekazywania, rejestrowania i upowszechniania informacji o publikacjach pracowników PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 127/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 128/2017 w sprawie elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem programu eORDO – portal eORDO Omnis

zarządzenie nr 129/2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 130/2017 w sprawie wprowadzenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Systemu Kontroli Dostępu

załącznik REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA KART DOSTĘPU
Załączniki do Regulaminu:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5

zarządzenie nr 131/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 132/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 133/2017 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

zarządzenie nr 134/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko samodzielnego referenta ds. finansowo-księgowych

zarządzenie nr 135/2017 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2017/2018

zarządzenie nr 136/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: logistyka

zarządzenie nr 137/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 138/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 139/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 140/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Roku Jubileuszowego 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 141/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

załącznik nr 1
załącznik nr 2

zarządzenie nr 142/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 143/2017 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2018

zarządzenie nr 144/2017 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie ustalania wynagrodzenia pracowników za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich

załącznik do wniosku

zarządzenie nr 145/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 146/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie czynności niezbędnych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 147/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 
2016

zarządzenie nr 1/2016 w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 2/2016 załaczniki: 1, 2 w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 3/2016 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy

zarządzenie nr 4/2016 w sprawie utworzenia Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 5/2016 w sprawie Regulaminu Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 6/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji praktyk studenckich na Wydziale Filologicznym

zarządzenie nr 7/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 8/2016 w sprawie wyboru przewodniczących i ich zastępców w Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 9/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 10/2016 załącznik  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 11/2016 w sprawie zasad funkcjonowania oprogramowania e-Auditor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 13/2016 załączniki: 1, 2, 3,  w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 14/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 15/2016 załącznik w sprawie ustalenia szczegółowych zasad sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

zarządzenie nr 16/2016 w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
ZAŁĄCZNIKI:
 1. Rektor
 2. Rektor II
 3. Rektor wersja angielska
 4. Prorektor ds. kształcenia
 5. Prorektor ds. rozwoju i promocji
 6. Dziekan Wydziału Filologicznego
 7. Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 8. Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
 9. Dziekan Wydziału Technicznego
 10. Wydział Filologiczny
 11. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 12. Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 13. Wydział Techniczny
 14. Kanclerz
 15. Ogólny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 16. Ogólny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - wersja angielska
 17. Akademickie Centrum Językowe
 18. Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych
zarządzenie nr 17/2016 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw, w tym podpisywania pism lub dokumentów oraz ustalenia szczegółowych zasad obiegu i kontroli dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 18/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu oraz zmiany w wykazie członków
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 19/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Konwentu oraz zmiany w wykazie członków
Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 20/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego
na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 21/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości
Kształcenia w kadencji 2015-2019
 
 
zarządzenie nr 22/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii
Rozwoju Uczelni
 
zarządzenie nr 23/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 24/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 25/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 26/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 27/2016 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

zarządzenie nr 28/2016 załączniki: 1, 2, 3 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2016/2017
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
 
zarządzenie nr 29/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 30/2016 zmieniające skład osobowy Odwoławczej Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 31/2016 w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 32/2016 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

zarządzenie nr 33/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 34/2016 zmieniające zarządzenie nr 147/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

zarządzenie nr 35/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 36/2016 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017

zarządzenie nr 37/2016 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi”

zarządzenie nr 38/2016 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 39/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – kierunek mechanika i budowa maszyn

zarządzenie nr 40/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – kierunek zarządzanie

zarządzenie nr 41/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – kierunek energetyka

zarządzenie nr 42/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – kierunek budownictwo
 
zarządzenie nr 43/2016 w sprawie wprowadzenia „Polityki zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 44/2016 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 
zarządzenie nr 45/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – kierunek praca socjalna
 
zarządzenie nr 46/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 47/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu
 
zarządzenie nr 48/2016 w sprawie kryteriów doboru pracowników do wypowiedzenia umowy o pracę w ramach
realizacji „Polityki zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie”
 
zarządzenie nr 49/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Akademickiego Centrum Językowego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 50/2016 w sprawie utworzenia Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 51/2016 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr 52/2016 w sprawie Regulaminu Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 53/2016 załączniki: 1 i 2, w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 54/2016 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów
na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr 55/2016 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 56/2016 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 
zarządzenie nr 57/2016 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym na rok akademicki 2016/2017
 
zarządzenie nr 58/2016  zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 
zarządzenie nr 59/2016 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie

 Załącznik nr 1 Wniosek do Komisji Stypendialnej PWSZ w Koninie o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017

Załącznik nr 1a  Zaśwadcznie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i art. 30f Ustawy z dnia 26 LIPCA 1991 r. O Podatku Dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Z 2012 r. POZ. 361, Z późn. zm.) osiągnietym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Załącznik nr 1b  Oświadczenie Członka Rodziny rozliczającego się na podsatwie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętch przez osoby fizyczne o dochodzie osiagnietym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Załącznik nr 1 c Oświadczenie rodziny o dochodach osiągnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegajace opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E I art. 30F Ustawyz dnia   26 LIPCA 1991 R. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (DZ. U. Z 2012 R. poz. 361, z późn. zm.)

 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w Koninie Oświadzcenie o zamieszkaniu w Domu Studenckim bądź obiekcie innym niż Dom Studencki w Koninie

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

 Załącznik nr 4 WNIOSEK Do Komisji Stypendialnej o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 5 WNIOSEK o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 6 W N I O S E K do Odwoławczej Komisji Stypendialnej PWSZ w Koninie o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017

Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców 

Załącznik nr 8 wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 
zarządzenie nr 60/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 
zarządzenie nr 61/2016 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2016/2017 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 62/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 
zarządzenie nr 63/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 
zarządzenie nr 64/2016 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr 65/2016 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Kształcenie przedmiotowe w języku angielskim - CLIL”
 
zarządzenie nr 66/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Biura ds. Informatyzacji
 
zarządzenie nr 67/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019
 
zarządzenie nr 68/2016 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr 69/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 70/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 71/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 72/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 
zarządzenie nr 73/2016 załącznik zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 74/2016 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych na rok akademicki 2016/2017
 
zarządzenie nr 75/2016  załącznik w sprawie likwidacji Biura ds. Promocji oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 76/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dziekana Wydziału Technicznego
 
zarządzenie nr 77/2016 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2016/2017 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenia 78/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzanie 79/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019
 
zarządzenie 80/2016 w sprawie zmiany nazw jednostek organizacyjnych Wydziału Filologicznego, Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach
 
zarządzenie 81/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników PWSZ w Koninie
 
zarządzienie 82/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 
zarządzenie 83/2016 w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ZAŁĄCZNIKI:
 
załącznik nr 1  WNIOSEK o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik nr 2 o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego:
- dla wyróżniających się studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie;*
- na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ *

załącznik nr 3 UMOWA o realizację stypendium przyznanego z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie 84/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla studiów podyplomowych
 
zarządzenie 85/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
załącznik do zarządzenia nr 85/2016  zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych PWSZ
w Koninie
 
zarządzenie 86/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie 87/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie 88/2016 w sprawie podziału środków z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na stypendia wypłacane w 2017 roku oraz terminów składania wniosków
 
zarządzenie 89/2016  zmieniające zarządzenie Nr 38/2016 rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie 90/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie 91/2016 w sparwie organizacji XI edycji studiów podyplomowych "Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
 
zarządzenie 92/2016 w sparwie organizacji VII edycji studiów podyplomowych " Zarządzanie kadrami i prawo pracy"
 
zarządzenie 93/2016 w sprawie organizacji II edycji studiów podyplomowych "Transport,spedycja i logistyka"
 
zarządzenie 94/2016 w sprawie organizacji V edycji studiów podyplomowych"Administracja samorządowa"
 
zarządzenie 95/2016 w sprawie Komisji Stypendialnej
 
zarządzenie 96/2016 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań
od decyzji Komisji Stypendialnej, przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 
zarządzenie 97/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 
zarządzenie 98/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie 99/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
załącznik do zarządzenia nr 99/2016 Deklaracja uczestnictwa w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów
 
zarządzenie 100/2016 w sparwie oraganizacji III edycji studiów podyplomowych"Edukacja przedszkolana i wczesnoszkolna
 
zarządzenie nr 101/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 
zarządzenie nr 102/2016 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenienr 103/2016 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 
zarządzenie nr 104/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Filologicznego
 
zarządzenie nr 105/2016 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2016/2017
 
zarządzenie nr106/2016 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów stosowanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

ZAŁĄCZNIKI:
 
Załącznik nr 1 Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów

Załącznik nr 2 Portfolio dotyczy procedury potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 3 Protokół Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia Się Wydziału...

Załącznik nr 4 Opinia  Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się  

Załącznik nr 5 Decyzja w Sparwie Przyjęcia na Studia w Wyniku Potwierdzenia Efektów Uczenia się 

Załącznik nr 6 Decyzja w W Sprawie Odmowy Przyjęcia na Studia w Wyniku Przeprowadzenia Procedury Potwierdzenia Efektów Uczenia się
 
zarządzenie nr 107/2016  uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Pracowniczej w Państwowe Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 108/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

zarządzenie nr 109/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

zarządzenie nr 110/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 111/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 112/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 113/2016 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Monitorowania Stanu Infrastruktury Uczelni

zarządzenie nr 114/2016 w sprawie powołania Komisji Odbioru

zarządzenie nr 115/2016 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018

zarządzenie nr 116/2016 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2017

zarządzenie nr 117/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 118/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Technicznego

zarządzenie nr 119/2016 w sprawie powołania zastępcy kwestora

zarządzenie nr 120/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarzadzenie nr 121/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 122/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
2015

zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania kadry zarządzającej i administracyjnej projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 
zarządzenie nr 2/2015 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
 
zarządzenie nr 3/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 
zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 5/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 6/2015 w sprawie szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 7/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Konwentu
 
zarządzenie nr 8/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
zarządzenie nr 9/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu
 
zarządzenie nr 10/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
zarządzenie nr 11/2015  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Coaching społeczny – praca z trudnym
klientem”
 
zarządzenie nr 12/2015 załaczniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
 
zarządzenie nr 13/2015 załaczniki: 1, 2, 3, 4, 5, w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 14/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Funkcjonowania Administracji
 
zarządzenie nr 15/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 
zarządzenie nr 16/2015 załaczniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6 w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa
 
zarządzenie nr 17/2015 w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wydziału Społeczno-Humanistycznego, utworzenia nowego wydziału oraz zmiany nazwy Wydziału Budownictwa Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 
zarządzenie nr 18/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
zarządzenie nr 19/2015 załacznik w sprawie określenia wzoru oświadczenia kandydata na studia stacjonarne w uczelni lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontynuowaniu lub ukończeniu studiówna innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
 
zarządzenie nr 20/2015 załaczniki: 1, 2, 3 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 21/2015 w sprawie odwołania pełnomocnictwa
 
zarządzenie nr 22/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 
zarządzenie nr 23/2015  załaczniki: 1, 2, 3 w sprawie określenia wzoru ankiety do dokonania oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2011-2015
 
zarządzenie nr 24/2015 w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Językowego
 
zarzadzenie nr 25/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw organizacji Akademickiego Centrum Językowego
 
zarządzenie nr 26/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw organizacji Wydziału Filologicznego

zarzadzenie nr 27/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Informatyzacji
 
zarządzenie nr 28/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw utworzenia kierunku „informatyka”
 
zarządzenie nr 29/2015 w sprawie rozliczania diet i innych kosztów związanych z uczestnictwem studentów w wyjazdach studyjnych w ramach projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 
zarządzenie nr 30/2015 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 
zarządzenie nr 31/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
załacznik nr 1
 
zarządzenie nr 32/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 33/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkurs ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 34/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursuofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 35/2015 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Transport, spedycja, logistyka”
 
zarządzenie nr 36/2015 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 37/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 
zarządzenie nr 38/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 39/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli Samorządu Studenckiego oraz kół naukowych działających w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 40/2015 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – stanowisko profesora zwyczajnego
 
zarządzenie nr 41/2015 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – stanowisko starszego wykładowcy
 
zarządzenie nr 42/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 
zarządzenie nr 43/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 44/2015 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 45/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 
zarządzenie nr 46/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
zarządzenie nr 47/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko starszego wykładowcy
 
zarządzenie nr 48/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji na
studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 49/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi - załącznik

 
zarządzenie nr 50/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 51/2015 w sprawie wprowadzenia i obiegu arkuszy stosowanych przy planowaniu i rozliczaniu
zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie      załącznik nr 1     załącznik nr 2

 
zarządzenie nr 52/2015 zmieniające zarządzenia:

- w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
- w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji załącznik

 
zarządzenie nr 53/2015 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym na rok akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 54/2015 w sprawie zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 55/2015 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 56/2015 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów
na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 57/2015  zmieniające zarządzenie nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zabezpieczenia
danych osobowych przetwarzanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 58/2015 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą
do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 
zarządzenie nr 59/2015 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 60/2015  w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego,stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi
 
Załącznik do zarządzenia nr 60/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego,stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

Załącznik nr 1a do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 1b do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 1c do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w Koninie

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie – wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
 
Zarządzanie nr 61/2015 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
 
Załącznik nr 1 - Wniosek o zaliczenie komisyjne

Załącznik nr 2 - Wniosek o egzamin komisyjny

Załącznik nr 3 - Wniosek o wpis warunkowy

Załącznik nr 4 - Wniosek o powtarzanie semestru i udzielenie urlopu dziekańskiego

Zalącznik nr 5 - Wniosek o powtarzanie semestru (bez urlopu dziekańskiego)

Załącznik nr 6 - Wniosek o udzielenie urlopu (długoterminowego/krótkoterminowego)

Załącznik nr 7 -  Wniosek o wznowienie studiów

Załącznik nr 8 -  Wniosek o indywidualną organizację studiów

Załącznik nr 9 -  Wniosek o zmianę wydziału/kierunku studiów

Załącznik nr 10 - Wniosek o zmianę formy studiów
 
zarządzenie nr 62/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania kadry zarządzającej i administracyjnej projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 
zarządzenie nr 63/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 64/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 
zarządzenie nr 65/2015 Wykaz wydziałów i wydziałowych jednostek organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na 1 września 2015 r. załącznik

 
zarządzenie nr 66/2015 w sprawie domów studenckich
 
zarządzenie nr 67/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 68/2015w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 69/2015 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 70/2015 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 71/2015  w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Współpracy z Przemysłem
 
zarządzenie nr 72/2015 w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 
zarządzenie nr 73/2015 w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 74/2015 w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie w kadencji 2015 - 2019
 
zarządzenie nr 75/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu domu studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie
 
załącznik nr 1 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie - Wniosek  o  miejsce  w  Domu  Studenckim  w PWSZ w Koninie

załącznik nr 2 do Regulamin domu studenckiego w Koninie - Skierowanie 

załącznik nr 3 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie-  Deklaracja  Zamieszkania  w  Domu Studenckim  w PWSZ

załącznik nr 4 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie - Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta

załącznik nr 5 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie- Umowa Najmu

Załącznik nr 6 do Regulaminu domu studenckiego PWSZ w Koninie - Protokół Zdawczo - Odbiorczy

załącznik nr 7 do Regulaminu domu studenckiego w PWSZ w Koninie - Oświadczenie
 
zarządzenie nr 76/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
zarządzenie nr 77/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania kadry zarządzającej i administracyjnej
projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 
zarządzenie nr 78/2015 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 79/2015 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 80/2015 w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015 – 2019
 
zarządzenie nr 81/2015 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 82/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – stanowisko starszego wykładowcy
 
zarządzenie nr 83/2015 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 84/2015  w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Filologicznym
 
zarządzenie nr 85/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 
zarządzenie nr 86/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji Wydziału Technicznego
 
zarządzenie nr 87/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie załącznik

 
zarządzenie nr 88/2015 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w Państwowej Wyższej SzkoleZawodowej w Koninie przez osoby niebędące obywatelami polskimi załączniki: 1, 2, 3.
 
zarządzenie nr 89/2015 w sprawie wysokości opłat za studia lub usługi edukacyjne pobieranych od osób
niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 90/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wybierania przedstawicieli pracowników oraz trybu ich pracy w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 91/2015 w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia i likwidowania kierunku studiów oraz tworzenia, likwidowania i zmiany nazwy specjalności dla prowadzonego kierunku studiów
 
zarządzenie nr 92/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Informatyzacji
 
zarządzenie nr 93/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – stanowisko profesora zwyczajnego
 
zarządzenie nr 94/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 95/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 96/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego
na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 97/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania StrategiiRozwoju Uczelni
 
zarządzenie nr 98/2015 w sprawie powołania członków Rady Wydawniczej i ustalenia jej składu osobowego na
kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 99/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej potwierdzającej przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego przez cudzoziemca
 
zarządzenie nr 100/2015 w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre
kierunki studiów w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 101/2015 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego
i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 102/2015 w sprawie powołania Komisji Pracowniczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie
 
zarządzenie nr 103/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 104/2015 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych na rok
akademicki 2015/2016
 
zarządzenie nr 105/2015 w sprawie zmiany do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 106/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat pobieranych w Bibliotece
 
zarządzenie nr 107/2015 sprawie wprowadzenia Procedury uznawania prac dyplomowych za dokumenty prawnie chronione
 
załącznik nr 1 Wniosek studenta o uznanie pracy dyplomowej za dokument prawnie chroniony

załącznik nr 2 Oświadczenie
 
zarządzenie nr 108/2015  w sprawie udostępniania pisemnych prac dyplomowych oraz przekazywania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
 
zarządzenie nr 109/2015 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2015/2016
 
zarządzenie nr 110/2015 w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie
 
zarządzenie nr 111/2015 w sparwie zasad organizacji IV edycji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"
 
zarządzenie nr 112/2015 w sparwie zasad organizacji XVI edycji studiów podyplomowych "Kompetencje pedagogiczne nauczyciela"

zarządzenie nr 113/2015 w sprawie zasad organizacji VI edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"
 
zarządzenie nr 114/2015 w sprawie zasad organizacji X edycji studiów podyplomowych " Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy"

zarządzenie nr 115/2015 w sparwie zasad organizacji II edycji studiów podyplomowych "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna"

zarządzenie nr 116/2015 w sprawie zasad organizacji I edycji studiów podyplomowych " Transport, spedycja, logistyka"

zarządzenie nr 117/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 118/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 119 /2015 w sprawie zasad organizacji I edycji studiów podyplomowych " Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"

zarządzenie nr 120/2015 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 121/2015 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 122/2015 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania
odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 123/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 124/2015 sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 125/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 126/2015 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy
studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+

zarządzenie nr 127/2015 w sprawie zmiany w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 128/2015      załącznik  w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 129/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019

zarządzenie nr 130/2015 w sprawie składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 131/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki
2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


zarządzenie nr 132/2015 w sprawie wysokości wynagrodzenia opiekunów studenckich praktyk zawodowych

zarządzenie nr 133/2015 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki
nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej 

zarządzenie nr 134/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej

zarządzenie nr 135/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie zamówień publicznych

zarządzenie nr 136/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 137/2015    załącznik    zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia

zarządzenie nr 138/2015 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia
w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017

zarządzenie nr 139/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 140/2015 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studenckiego
 
zarządzenie nr 141/2015 załącznik 1 załacznik 2 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 142/2015 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2016
 
zarządzenie nr 143/2015 w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 144/2015 w sprawie zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 145/2015 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na
kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 146/2015 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ
w Koninie na kadencję 2015-2019
 
zarządzenie nr 147/2015 w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 148/2015 w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Językowego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządzenie nr 149/2015 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie
 

 

2014

 • zarządzenie nr 1/2014 zmieniające zarządzenie nr 79/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat pobieranych w Bibliotece
 • zarządzenie nr 2/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 3/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 4/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2014 w sprawie ustalenia terminu rekrutacji elektronicznej na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 7/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarzadzenie nr 8/2014 w sprawie zasad organizacji kursu języka angielskiego dla pracowników administracyjnych PWSZ w Koninie
 • zarzdzenie nr 9/2014 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarzadzenie nr 10/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011 - 2015
 • zarzadzenie nr 11/2014 w sprawie powołania Komisji Odbioru
 • zarządzenie nr 12/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Opiekun i edukator domowy dziecka”
 • zarządzenie nr 13/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”
 • zarządzenie nr 14/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Animator czasu wolnego”
 • zarządzenie nr 15/2014 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarzadzenie nr 16/2014 w sprawie zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 17/2014 w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących utworzenia i likwidacji (zniesienia) kierunku, likwidacji  (zniesienia) i zmiany nazwy specjalności studiów
 • zrzadzanie nr 18/2014 w sprawie zasad organizacji kursu języka rosyjskiego dla pracowników firmy Konimpex Sp.z o.o
 • zarządzenie nr 19/2014 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011 - 2015
 • zarządzenie nr 20/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia druków firmowych PWSZ w Koninie 
 • załącznik nr 1
 • zarządzenie nr 21/2014 zmieniące zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik nr 1, załacznik nr 2

 • zarządzenie nr 22/2014 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 23/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 24/2014 w sprawie określenia zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej
 • zarządzenie nr 25/2014 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 26/2014 załącznik: 1 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 27/2014 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+
 • zarządzenie nr 28/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 29/2014 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 30/2014 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • zarządzenie nr 31/2014 w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania
 • zarządzenie nr 32/2014 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 33/2014 w sprawie rejestracji i zasad działania uczelnianych organizacji studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1 Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej
Załącznik nr 2 Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej

 • zarządzenie nr 34/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 36/2014 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/201
 • zarządzenie nr 37/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 38/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne
 • zarządzenie nr 39/2014 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr40/2014 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 41/2014 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 42/2014 w sprawie komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 43/2014 w w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora zwyczajnego
 • zarządzenie nr 44/2014  w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 45/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • zarządzenie nr 46/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Asystent rodziny”
 • zarządzenie nr 47/2014 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 48/2014 w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 49/2014 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 50/2014 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 51/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy
 • zarządzenie nr 52/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Konwentu
 • zarządzenie nr 53/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • zarządzenie nr 54/2014 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 55/2014 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 56/2014 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2014/2015 studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 57/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie domów studenckich
 • zarządzenie nr 58/2014 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 59/2014 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

załącznik - regulamin
Wnioski:
załącznik nr 1:

załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6

 • zarządzenie nr 60/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 61/2014 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury przetwarzania danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 62/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 63/2014 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa i zasad gospodarowania pojazdami służbowymi w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 64/2014 w sprawie zmiany w składzie Komisji Pracowniczej
 • zarządzenie nr 65/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 66/2014 w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego w PWSZ w Koninie na kierunek filologia – studia stacjonarne drugiego stopnia, w tym rekrutacji elektronicznej na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 67/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich

załacznik nr 1
załacznik nr 2

załacznik nr 1
załacznik nr 2

 • zarządzenie nr 71/2014 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 72/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 73/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 74/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 75/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 76/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń
  socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 77/2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Funduszu Stypendialnego Towarzystwa
  Samorządowego w Koninie
 • zarządzenie nr 78/2014 w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia
 • zarządzenie nr 79/2014  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
  ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 80/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
  ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 81/2014 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2014/ 2015 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 82/2014w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre kierunki w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 83/2014 w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim 2014/2015 studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „filologia” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 84/2014 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych
  na rok akademicki 2014/2015
 • zarządzenie nr 86/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki
  2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 88/2014 w sprawie realizacji wydatków ponoszonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP
 • zarządzenie nr 89/2014 w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielenia zamówień publicznych
  finansowych ze środków publicznych będących w dyspozycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP
 • zarządzenie nr 90/2014 oraz załącznik  zmieniające zarządzenia:
  - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie,
  - w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie,
  - w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla
  jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 91/2014 w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim 2014/2015 studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „dietetyka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 92/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre kierunki w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • zarządzenie nr 93/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania
  zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 94/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu
 • zarządzenie nr 95/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Konwentu
 • zarządzenie nr 96/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 97/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły
  Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 98/2014 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw przystosowania pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 35 w Koninie do wykorzystania na bazę dydaktyczną PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 99/2014 zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Edukacja przedszkolna
  i wczesnoszkolna”
 • zarządzenie nr 100/2014 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 101/2014 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 102/2014 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania
  odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 103/2014 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 104/2014   zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”
 • zarządzenie nr 105/2014  zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 106/2014 zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie
  w sektorze publicznym”
 • zarządzenie nr 107/2014 zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 108/2014 zał. 1 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • zarządzenie nr 109/2014  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa i zasad gospodarowania pojazdami służbowymi w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 110/2014 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 112/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
  postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 114/2014 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 115/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli
  Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 116/2014 w sprawie utworzenia zespołów badawczych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 117/2014 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 118/2014 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 119/2014 w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
 • zarządzenie nr 120/2014 w sprawie zmiany projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2015 z dnia 11.12.2014 roku


2013

 • zarządzenie nr 1/2013 załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
 • zarządzenie nr 2/2013 załącznik: 1  zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
 • zarządzenie nr 3/2013 załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
 • zarządzenie nr 4/2013 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2013 w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 6/2013 zmieniające osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • zarządzenie nr 7/2013 zmieniające skład osobowy Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 8/2013 załączniki: 1, 2, w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa
 • zarządzenie nr 9/2013 w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 10/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 11/2013 w sprawie utworzenia kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 12/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 13/2013 załączniki: 1, 2, 3 w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 14/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 15/2013 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015.
 • zarządzenie nr 16/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 17/2013 w sprawie likwidacji Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku, utworzenia Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska oraz przekształcenia i zmiany nazwy Wydziału Społeczno-Technicznego
 • zarządzenie nr 18/2013 w sprawie zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 19/2013 załącznik w sprawie działań związanych z rekrutacją w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 20/2013 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme - Erasmus
 • zarządzenie nr 21/2013 w sprawie stawek honorariów wydawniczych
 • zarządzenie nr 22/2013 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014
 • zarządzenie nr 23/2013 zmieniające regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Społeczno-Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 24/2013 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”
 • zarządzenie nr 25/2013 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”
 • zarządzenie nr 26/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 27/2013 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania doraźnej kontroli wewnętrznej
 • zarządzenie nr 28/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw, w tym podpisywania pism lub dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 29/2013 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 30/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 31/2013  w sprawie regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 32/2013  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 33/2013 załącznik: 1, 2, 3, 4,  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia druków firmowych PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 34/2013 załącznik: 1, zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Roku Obchodów 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2013 zmieniające skład osobowy Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 36/2013 zmieniające osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • zarządzenie nr 37/2013 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2013/2014
 • zarządzenie nr 38/2013 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 39/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 40/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 41/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 15-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 42/2013 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 43/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 44/2013 załącznik:1, w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 45/2013 załączni nr 1 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 46/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 47/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne
 • zarządzenie nr 48/2013 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 49/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 50/2013 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 51/2013 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 52/2013 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 53/2013 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 54/2013 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 55/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 56/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 57/2013  załącznik 1 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, a także zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 58/2013  w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 59/2013  w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych na rok akademicki 2013/2014
 • zarządzenie nr 60/2013 w sprawie ustalenia druków firmowych PWSZ w Koninie

załacznik : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

 • zarządzenie nr 61/2013 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 62/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Technicznego
 • zarządzenie nr 63/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • zarządzenie nr 64/2013 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 65/2013 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 66/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku
 • zarządzenie nr 67/2013 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2013/2014
 • zarządzenie nr 68/2013 w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre kierunki w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 69/2013 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2013/2014 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 70/2013 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2013/2014 studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska (studia niestacjonarne – I rok) prowadzonym przez  Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 • zarządzenie nr 71/2013 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2013/2014 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych przez Wydział Społeczno-Humanistyczny
 • zarządzenie nr 72/2013 w sprawie wysokości stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 73/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 74/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej SzkołyZawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 75/2013zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w strukturze organizacyjnejPaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 76/2013 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koniniew roku akademickim 2013/2014
 • zarządzenie nr 77/2013 w sprawie trybu wybierania przedstawicieli pracowników oraz trybu ich pracy w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 78/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 79/2013 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"
 • zarządzenie nr 80/2013 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"
 • zarządzenie nr 81/2013 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Kompetencje pedagogiczne nauczyciela"
 • zarządzenie nr 82/2013 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzenie bezpieczeństwej i higieną pracy"
 • zarządzenie nr 83/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 84/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • zarządzenie nr 85/2013 w sprawie powołania Komisji Odbioru w celu odbioru samochodu osobowego
 • zarządzenie nr 86/2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendiów Towarzystwa Samorządowego w Koninie przyznawanych w ramach programu „Agrafka Agory”
 • zarządzenie nr 87/2013 w sprawie ustalenia Regulamin konkursu: „Nazwa audycji studenckiej”
 • zarządzenie nr 88/2013 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 89/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr90/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 91/2013 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 92/2013 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 93/2013 w sprawie powołania Komisji Pracowniczej
 • zarządzenie nr 94/2013 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 95/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich

Załącznik nr 1 do zarządz. nr 95/2013
Załącznik nr 2 do zarządz. nr 95/2013
Załącznik nr 3 do zarządz. nr 95/2013
Załącznik nr 4 do zarządz. nr 95/2013

 • zarządzenie nr 96/2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 97/2013 w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1do zarządz. Nr 97/2013
Załącznik nr 2 do zarządz. Nr 97-2013
Załącznik nr 3 do zarządz. Nr 97-2013
Załącznik nr 4 do zarządz. Nr 97-2013

 
 

2012

 • zarządzenie nr 1/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji uroczystości nadania imienia Jana A.P. Kaczmarka  Auli Centrum Wykładowo – Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 2/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 15-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 3/2012 zmieniające zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programów kształcenia na kierunkach studiów
 • zarządzenie nr 4/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”
 • zarządzenie nr 5/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego” – edycja V
 • zarządzenie nr 6/2012 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 7/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 8/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Technologie informacyjne i informatyka w edukacji” – edycja I
 • zarządzenie nr 9/2012 w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2011 - 2015
 • zarządzenie nr 10/2012 w sprawie ustalenia wzorów druków firmowych PWSZ w Koninie

załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

 • zarządzenie nr 11/2012 w sprawie zmiany w Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 12/2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa
 • zarządzenie nr 13/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 14/2012 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Translacja z elementami biznesu – język niemiecki”
 • zarządzenie nr 16/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Business English”
 • zarządzenie nr 17/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego”
 • zarządzenie nr 18/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Menedżer turystyki i rekreacji”
 • zarządzenie nr 19/2012 w sprawie utworzenia kursu instruktora sportu z pływania
 • zarządzenie nr 20/2012 w sprawie utworzenia kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 21/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 22/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013
 • zarządzenie nr 23/2012 | załącznik | w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie dla pracowników i studentów
 • zarządzenie nr 24/2012 w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 25/2012 w sprawie sposobu i trybu dokumentowania prac badawczych realizowanych w PWSZ w Koninie oraz wzoru wniosku w sprawie finansowania tych prac badawczych
 • zarządzenie nr 26/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • zarządzenie nr 27/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 28/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 15-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 29/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 30/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bankowość i analiza finansowa”
 • zarządzenie nr 31/2012 w sprawie utworzenia i zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 32/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 33/2012 w sprawie likwidacji Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 34/2012 w sprawie likwidacji Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2012 w sprawie procedury tworzenia oraz likwidacji kierunku studiów i specjalności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 36/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego na kursie
 • zarządzenie nr 37/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 38/2012 w sprawie przebiegu procesu rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 39/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 40/2012 w sprawie organizacji absolutorium w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 41/2012 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych

załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,


2011

 • zarządzenie nr 1/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie kształcenia na studiach podyplomowych „Finanse i inwestycje samorządowe”
 • zarządzenie nr 2/2011 w sprawie realizacji wydatków  o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
 • zarządzenie nr 3/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 4/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2011 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac podyplomowych      na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja X
 • zarządzenie nr 6/2011 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę w czasie praktyki nad studentami kierunku Fizjoterapia studia stacjonarne
 • zarządzenie nr 7/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 8/2011 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 9/2011 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego na studiach podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” – edycja I
 • zarządzenie nr 10/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym”
 • zarządzenie nr 11/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo szkolne”
 • zarządzenie nr 12/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Animator i menadżer kultury”
 • zarządzenie nr 13/2011 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012
 • zarządzenie nr 14/2011 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 16/2011 w sprawie kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 17/2011 w sprawie ustanowienia Kodeksu etyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 18/2011 w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 19/2011 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” – edycja I
 • zarządzenie nr 20/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem”
 • zarządzenie nr 21/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”
 • zarządzenie nr 22/2011 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2011 / 2012
 • zarządzenie nr 23/2011 |załącznik 1 i 2| |załącznik 3| w sprawie ustalenia zasad współpracy Biura Rekrutacji z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi oraz harmonogramu działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2011/2012
 • zarządzenie nr 24/2011 w sprawie określenia wzoru ankiety dla dokonania oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2007-2011
 • zarządzenie nr 25/2011 w sprawie powołania zespołu oceniającego funkcjonowanie komórek organizacyjnych PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2007-2011
 • zarządzenie nr 26/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 27/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 28/2011 zmieniające wewnętrzną Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów projektów unijnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 29/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Akademia marketingu praktycznego”
 • zarządzenie nr 30/2011 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 31/2011 zmieniające Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 8 września 2009r. w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 32/2011 w sprawie  powołania zespołów ds. opracowania projektów wewnętrznych regulacji Uczelni
 • zarządzenie nr 33/2011 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno –Technicznym, w Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 34/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w instrukcji kancelaryjnej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
 • zarządzenie nr 36/2011 w sprawie sposobu zarządzania przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową realizacją projektów unijnych oraz projektów finansowanych przez inne podmioty
 • zarządzenie nr 37/2011 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 38/2011 | załącznik I w sprawie zasad dotyczących prowadzenia i dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków EFS
 • zarządzenie nr 39/201111 zmieniające zarządzenie w  sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 40/2011 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach podyplomowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 41/2011 zarządzenie nr 42/20111 w sprawie  powołania zespołu ds. opracowania koncepcji wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 • zarządzenie nr 43/2011 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 44/2011 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 45/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania zespołów ds. opracowania projektów wewnętrznych regulacji Uczelni
 • zarządzenie nr 46/2011 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu na temat działań naprawczych
 • zarządzenie nr 47/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 48/2011 w sprawie domów studenckich
 • zarządzenie nr 49/2011 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015.
 • zarządzenie nr 50/2011 zmieniające zarządzenie nr 43/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • zarządzenie nr 51/2011 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 52/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012
 • zarządzenie nr 53/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 54/2011 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 55/2011 w sprawie przeprowadzenia dodatkowego postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 56/2011 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 57/2011 w sprawie powołania komisji rektorskiej do opracowania regulaminu studiów w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 58/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami  i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 59/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
 • zarządzenie nr 60/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Rachunkowość"
 • zarządzenie nr 61/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Kompetencje pedagogiczne nauczyciela"
 • zarządzenie nr 62/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Podatki i skarbowość"
 • zarządzenie nr 63/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym"
 • zarządzenie nr 64/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja"
 • zarządzenie nr 65/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Finanse i inwestycje samorządowe"
 • zarządzenie nr 66/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Animator i menadżer kultury"
 • zarządzenie nr 67/2011 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych "Zarządzanie jakością"
 • zarządzenie nr 68/2011 w sprawie przeprowadzenia dodatkowego postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 69/2011 zmieniające wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno –Technicznym, w Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 70/2011 zmieniające wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2011/2012
 • zarządzenie nr 71/2011 w sprawie czasu  wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 72/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty  za studia podyplomowe „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 73/2011 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 74/2011 w sprawie powołania członków Rady Wydawniczej Uczelni i ustalenia jej składu osobowego na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 75/2011 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasad rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 76/2011 w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne zawieranej ze studentem studiów stacjonarnych
 • zarządzenie nr 77/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme - Erasmus
 • zarządzenie nr 78/201111 w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 79/2011 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 80/2011 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 81/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 82/2011 w sprawie wszczęcia procedury wyborczej w celu wyboru Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 83/2011 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 84/2011 zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością”
 • zarządzenie nr 85/2011 w sprawie wykazu członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 86/2011 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 87/2011 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 88/2011 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 89/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 90/2011 w sprawie powołania komisji ds. jakości kształcenia
 • zarządzenie nr 91/2011 w sprawie powołania komisji ds. strategii rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 92/2011 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programów kształcenia na kierunkach studiów
 • zarządzenie nr 93/2011 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu PWSZ w Koninie – załącznika do uchwały Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 marca 2007 r. (ze zm.)
 • zarządzenie nr 94/2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 95/2011 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 96/2011 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 98/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne zawieranej ze studentem studiów stacjonarnych
 • zarządzenie nr 99/2011 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2012
 • zarządzenie nr 100/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 101/2011 zmieniające zarządzenie Nr 83/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 102/2011 w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 107/2011 w sprawie zmiany kwoty pogotowia kasowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 

2010

 • zarządzenie nr 1/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 2/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja IX
 • zarządzenie nr 3/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 4/2010 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do spraw oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 5/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 w sprawie oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 6/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 7/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 8/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 9/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”
 • zarządzenie nr 10/2010 zmieniające skład osobowy Komisji Rektorskiej do spraw oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 11/2010 | załączniki w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”
 • zarządzenie nr 12/2010 w sprawie powołania kierownika I edycji studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”
 • zarządzenie nr 13/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 14/2010 zmieniające regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2010 w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 16/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja IX
 • zarządzenie nr 17/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie jakością”
 • zarządzenie nr 18/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Finanse i inwestycje samorządowe”
 • zarządzenie nr 19/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Komunikacja społeczna i public relations w instytucjach publicznych”
 • zarządzenie nr 20/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 21/2010 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011
 • zarządzenie nr 22/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz terminów i metod przeprowadzenia okresowego spisu sprzętu komputerowego
 • zarządzenie nr 23/2010 | załącznik 1 i 2 | załącznik 3 w sprawie ustalenia zasad współpracy Biura Rekrutacji z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi oraz harmonogramu działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2010/2011
 • zarządzenie nr 24/2010 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2010/2011
 • zarządzenie nr 25/2010 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 26/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 | załącznik 4 | załącznik 5 | załącznik 6 w sprawie ustalenia wzoru dokumentów: pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
 • zarządzenie nr 27/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 28/2010 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 29/2010 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 30/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wdrażanie i rozliczanie projektów unijnych”
 • zarządzenie nr 31/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 32/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Podatki” – edycja IX
 • zarządzenie nr 33/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – edycja IV
 • zarządzenie nr 34/2010 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 35/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 36/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 37/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 38/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Akademia Trenerów Biznesu”
 • zarządzenie nr 39/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i personalne”
 • zarządzenie nr 40/2010 w sprawie utworzenia kursów językowych
 • zarządzenie nr 41/2010 w sprawie maksymalnych kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów niestacjonarnych oraz zajęć na studiach stacjonarnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 42/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 | załącznik 4 | załącznik 5 | załącznik 6 | załącznik 7 | załącznik 8 w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 43/2010 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 44/2010 w sprawie pobierania opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych do Biblioteki Uczelnianej
 • zarządzenie nr 45/2010 w sprawie opłat za usługi edukacyjne osób niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 46/2010 w sprawie określenia wysokości opłaty za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011 na kierunku pedagogika
 • zarządzenie nr 47/2010 zmieniające zarządzenie nr 35/2010 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 48/2010 zmieniające zarządzenie nr 43/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia.
 • zarządzenie nr 49/2010 w sprawie określenia zasad korzystania z urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 50/2010 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 51/2010 w sprawie powołania kadry zarządzającej projektem „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”
 • zarządzenie nr 52/2010 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 53/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 54/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 55/2010 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
 • zarządzenie nr 56/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz zatwierdzenie zmian  w planie kształcenia na tych studiach
 • zarządzenie nr 57/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 58/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Rachunkowość” oraz zatwierdzenie zmian  w planie kształcenia na tych studiach
 • zarządzenie nr 59/2010 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Podyplomowe Studium Wczesnoszkolnego Nauczania Języka Angielskiego” oraz zatwierdzenia zmian w planie kształcenia
 • zarządzenie nr 60/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego ”
 • zarządzenie nr 61/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 62/2010 zmieniające  zarządzenie  w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 63/2010 | załącznik | w sprawie ustalenia wewnętrznej instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów projektów unijnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 64/2010 zmieniające Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 65/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością”
 • zarządzenie nr 66/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 67/2010 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 68/2010 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 69/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Technologia informacyjna i informatyka w edukacji”
 • zarządzenie nr 70/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na „Kwalifikacyjnym kursie bibliotekarstwa” – edycja III
 • zarządzenie nr 71/2010 | załącznik 1 | | załącznik 2 | w sprawie powołania kadry zarządzającej projektem „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.”
 • zarządzenie nr 72/2010 w sprawie korzystania z samochodów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 73/2010 w sprawie powołania komisji rektorskiej w celu umożliwienia specjalistycznych konsultacji w sprawie sądowej
 • zarządzenie nr 74/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rektorskiej w celu umożliwienia specjalistycznych konsultacji w sprawie sądowej
 • zarządzenie nr 75/2010 w sprawie zatrudniania na podstawie umowy cywilnoprawnej w celu sprawowania opieki nad przebiegiem praktyki pedagogicznej organizowanej w PWSZ w Koninie w ramach projektu „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zarządzenie nr 75A/2010 w sprawie utworzenia Instytutu Edukacji Artystycznej
 • zarządzenie nr 76/2010 w sprawie zasad wynagradzania za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego na kierunku Pielęgniarstwo
 • zarządzenie nr 77/2010 w sprawie powołania Komisji Dla Projektu: „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.”
 • zarządzenie nr 78/2010 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 79/2010 w sprawie ustalenia opłat pobieranych w Bibliotece
 • zarządzenie nr 80/2010 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Podatki” oraz zatwierdzenia zmian w planie kształcenia
 • zarządzenie nr 81/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac podyplomowych na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja X
 • zarządzenie nr 82/2010 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 83/2010 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 84/2010 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych2009

 • zarządzenie nr 1/2009 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • zarządzenie nr 2/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 3/2009 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 4/2009 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2009 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 6/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 7/2009 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010
 • zarządzenie nr 8/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 9/2009 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 10/2009 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 11/2009 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 12/2009 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 13/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 14/2009 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2009/2010
 • zarządzenie nr 15/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 16/2009 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 17/2009 zmieniające zarządzenie nr 5/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 stycznia 2008 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 18/2009 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 19/2009 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2009/2010
 • zarządzenie nr 20/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa ”Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”
 • zarządzenie nr 21/2009 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2009/2010
 • zarządzenie nr 22/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 23/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 24/2009 w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 25/2009 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2009/2010
 • zarządzenie nr 26/2009 w sprawie zasad przeprowadzania elektronicznej rejestracji kandydatów na studia, ustalenia rodzaju dokumentów wymaganych od kandydata oraz terminów rejestracji i składania dokumentów na rok akademicki 2009/2010
 • zarządzenie nr 27/2009 w sprawie likwidacji stanowisk pracy w Instytucie Neofilologii Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie, na których wykonywana jest praca nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 28/2009 w sprawie opłat za usługi edukacyjne osób niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2009/2010
 • zarządzenie nr 29/2009 zmieniające zarządzenie nr 43/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • zarządzenie nr 30/2009 zmieniające zarządzenie nr 16/2008 w sprawie umów zawieranych z podmiotami przyjmującymi  studentów w celu odbycia studenckich praktyk zawodowych
 • zarządzenie nr 31/2009 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 32/2009 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 33/2009 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 34/2009 wprowadzające do użytku Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów administrowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2009 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w PWSZ w Koninie przez cudzoziemców
 • zarządzenie nr 36/2009 w sprawie określenia wysokości opłaty za studia niestacjonarne na kierunku fizjoterapia
 • zarządzenie nr 37/2009 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
 • zarządzenie nr 38/2009 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 39/2009 w sprawie określenia wysokości opłaty za studia niestacjonarne na kierunku budownictwo
 • zarządzenie nr 40/2009 w sprawie sposobu i trybu zwierania umowy o warunkach odpłatności za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 41/2009 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • zarządzenie nr 42/2009 | 42A/2009 i 42B/2009 w sprawie powołania kierownika IV edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz zatwierdzenie zmian w planie kształcenia na tych studiach
 • zarządzenie nr 43/2009 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 44/2009 w sprawie powołania kierownika X edycji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 45/2009 w sprawie uruchomienia III edycji kursu „Kwalifikacyjny kurs bibliotekarstwa”
 • zarządzenie nr 46/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 47/2009 w sprawie wprowadzenia oznakowania mienia kodami kreskowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 48/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 49/2009 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 50/2009 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 51/2009 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 52/2009 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011.
 • zarządzenie nr 53/2009 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Podatkowe Studium Podyplomowe”
 • zarządzenie nr 54/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 55/2009 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Podatki”
 • zarządzenie nr 56/2009 w sprawie powołania kierownika IX edycji studiów podyplomowych „Podatki”
 • zarządzenie nr 57/2009 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Rachunkowość”
 • zarządzenie nr 58/2009 w sprawie powołania kierownika I edycji studiów podyplomowych „Rachunkowość”
 • zarządzenie nr 59/2009 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • zarządzenie nr 60/2009 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zarządzenie nr 61/2009 zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Budowa budynku dydaktyczno-konferencyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie”
 • zarządzenie nr 62/2009 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do spraw koordynacji zadań Rektora w zakresie oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 63/2009 w sprawie trybu pracy przedstawicieli pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 64/2009 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 65/2009 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Instrukcji wewnętrznej w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku
 • zarządzenie nr 66/2009 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Media i technologia informacyjna w edukacji” oraz zatwierdzenia zmian w planie kształcenia
 • zarządzenie nr 67/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 68/2009 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 69/2009 w sprawie zniesienia Instytutu Medycznego2008

 • zarządzenie nr 1/2008 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw, w tym podpisywania pism lub dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 2/2008 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 3/2008 w sprawie powołania Zespołu ds. obchodów 10–lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 4/2008 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Budowa budynku dydaktyczno-konferencyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie”
 • zarządzenie nr 5/2008 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biblioteki PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 6/2008 zmieniające zarządzenie nr 18/2006 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 2 października 2006 roku w sprawie opłat pobieranych w Bibliotece zmieniające zarządzenie nr 3/2007 rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie opłat pobieranych w Bibliotece
 • zarządzenie nr 7/2008 w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 8/2008 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 9/2008 w sprawie powołania studiów podyplomowych pod nazwą „Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa”
 • zarządzenie nr 10/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego
 • zarządzenie nr 11/2008 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 12/2008 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 13/2008 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 14/2008 w sprawie zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 16/2008 w sprawie umów zawieranych z podmiotami przyjmującym studentów w celu odbycia studenckich praktyk zawodowych
 • zarządzenie nr 17/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 18/2008 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 19/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 20/2008 w sprawie powołania studiów podyplomowych pod nazwą „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie”
 • zarządzenie nr 21/2008 sprawie zmian w składzie Komisji Pracowniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenia nr 22/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • zarządzenie nr 23/2008 zmieniające zarządzenie Nr 52/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 24/2008 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2008/2009
 • zarządzenie nr 25/2008 w sprawie zatwierdzenia ankiety służącej wyrażeniu opinii studentów będącej składnikiem oceny końcowej pracy nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 26/2008 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenia nr 27/2008 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 28/2008 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2008/2009
 • zarządzenie nr 29/2008 w sprawie utworzenia Instytutu Medycznego w ramach Wydziału Społeczno-Technicznego
 • zarządzenie nr 30/2008 zmieniające zasady wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenie nr 31/2008 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenie nr 32/2008 w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 33/2008 zmieniające zarządzenie Nr 25/2007 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 września 2007 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
 • zarządzenie nr 34/2008 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2008/2009
 • zarządzenie nr 35/2008 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 36/2008 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 37/2008 w sprawie zasad przeprowadzania elektronicznej rejestracji kandydatów na studia, ustalenia rodzaju dokumentów wymaganych od kandydata oraz terminów rejestracji i składania dokumentów na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenie nr 38/2008 w sprawie pobierania opłat za wydawanie dokumentów
 • zarządzenie nr 39/2008 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 40/2008 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2008/2009
 • zarządzenie nr 41/2008 w sprawie uruchomienia VIII edycji studiów podyplomowych pod nazwą „Przysposobienie obronne”
 • zarządzenie nr 42/2008
 • zarządzenie nr 43/2008 w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • zarządzenie nr 44/2008 w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy
 • zarządzenie nr 45/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 46/2008 w sprawie przyznania Medali 10-lecia PWSZ w Koninie 1998-2008
 • zarządzenie nr 47/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenie nr 48/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ”Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”
 • zarządzenie nr 49/2008 w sprawie przyznania Medali 10-lecia PWSZ w Koninie 1998-2008
 • zarządzenie nr 50/2008 w sprawie utworzenia Katedry Informacji Naukowej
 • zarządzenie nr 51 i 52/2008 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Podatki” i w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • zarządzenie nr 53/2008 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 54/2008 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 55/2008 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 56/2008 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 57/2008 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 58/2008 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 59/2008 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 60/2008 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
 • zarządzenie nr 61/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 62/2008 w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia - Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych - studiów licencjackich
 • zarządzenie nr 63/2008 w sprawie misji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz celów operacyjnych na rok akademicki 2008/2009
 • zarządzenia nr 64/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom i studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 65/2008 w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu przeprowadzenia Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych - studiów licencjackich
 • zarządzenie nr 66/2008 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 67/2008 zmieniające skład Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 68/2008 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 69/2008 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie2007

 • zarządzenie nr 1/2007 + załącznik w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 2/2007 + załącznik w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 3/2007 + załącznik zmieniające zarządzenie nr 18/2006 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 2 października 2006 roku w sprawie opłat pobieranych w Bibliotece
 • zarządzenie nr 4/2007 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 5/2007 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
 • zarządzenie nr 6/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości
 • zarządzenie nr 7/2007 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 8/2007 w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 9/2007 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme-Erasmus
 • zarządzenie nr 10/2007 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 11/2007 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2007/2008
 • zarządzenie nr 12/2007 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2007/2008
 • zarządzenie nr 13/2007 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 14/2007 zmieniające Zarządzenie nr 7/2006 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenta
 • zarządzenie nr 15/2007 w sprawie wysokości stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 16/2007 w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • zarządzenie nr 17/2007 + załącznik i 18/2007 w sprawie zadań i trybu pracy komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2007/2008 i w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 • zarządzenie nr 19/2007 w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 20/2007 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 21/2007 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia i Akredytacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 22/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 23/2007 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • zarządzenie nr 24/2007 o przedłużeniu upoważnienia Uczelnianej Komisji Stypendialnej do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 25/2007 w sprawie realizacji wydatków o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
 • zarządzenie nr 26/2007 w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielenia zamówień publicznych finansowych ze środków publicznych będących w dyspozycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 euro
 • zarządzenie nr 27/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 28/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 29/2007 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Podatki”
 • zarządzenie nr 30/2007 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 31/2007 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 32/2007 w sprawie powołania komisji do opracowania założeń do projektu nowelizacji regulaminu organizacyjnego oraz innych dokumentów wewnętrznych dotyczących reguł działania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 33/2007 w sprawie powołania członków rady wydawniczej Uczelni i ustalenia jej składu osobowego na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 34/2007 w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2007 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 36/2007 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne
 • zarządzenie nr 37/2007 w sprawie powołania Komisji Pracowniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 38/2007 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 39/2007 zmieniające Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 40/2007 zmieniające Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 41/2007 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme-Erasmus
 • zarządzenie nr 42/2007 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 43/2007 w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 44/2007 w sprawie przekazania Komisji Stypendialnej kompetencji do przyznawania pomocy materialnej studentom, a Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa do rozpatrywania odwołań
 • zarządzenie nr 45/2007 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
 • zarządzenie nr 46/2007 w sprawie zmiany w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 47/2007 w sprawie zmiany w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 48/2007 w sprawie stawek honorariów wydawniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 49/2007 w sprawie zmian w składzie Komisji Pracowniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 50/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 51/2007 w sprawie wykazu członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 52/2007 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 53/2007 zmieniające zarządzenie nr 45/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
 • zarządzenie nr 54/2007 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 55/2007 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
 • zarządzenie nr 56/2007 w sprawie regulaminu Wydawnictwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 57/2007 w sprawie przeprowadzenia dla nowo przyjętych studentów szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zarządzenie nr 58/2007 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 59/2007 w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 60/2007 w sprawie utworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego
 • zarządzenie nr 61/2007 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 62/2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej instrukcji obiegu dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki