WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
na strone głowną


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 15 sierpnia 2018

Kredyt studencki w roku akademickim 2017/2018

Zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2017 r.

13 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich.

Rozporządzenie zawiera co do zasady analogiczne rozwiązania w stosunku do funkcjonujących w dotychczasowym rozporządzeniu, wprowadzając modyfikacje wynikające ze zmian wprowadzonych w dwóch ustawach o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, tj. z dnia 23 czerwca 2016 r (Dz. U. poz. 1311) oraz z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2169). Nowe rozporządzenie uwzględnia także doświadczenie zdobyte w trakcie stosowania przepisów dotychczasowego rozporządzenia dotyczących zawieszania spłaty pożyczek i kredytów oraz ich umarzania, a także sugestię środowiska studenckiego co do rozszerzenia zakresu możliwych umorzeń pożyczek i kredytów z tytułu wyników ukończenia studiów.

W nowym rozporządzeniu m.in.:

1) określono wysokość miesięcznej raty pożyczki i kredytu w związku ze zmianą upoważnienia ustawowego

Rozporządzenie określa cztery wysokości miesięcznej raty pożyczki i kredytu – 600 zł dla raty podstawowej, 800 zł albo 1000 zł dla raty podwyższonej i 400 zł dla raty obniżonej. Elastycznie określona wysokość miesięcznej raty pożyczki i kredytu pozwoli na odpowiednie skalkulowanie kosztów utrzymania się podczas studiowania w określonym ośrodku akademickim, z uwzględnieniem możliwości finansowych kredytobiorcy. Wysokość obniżonej miesięcznej raty pożyczki i kredytu ma dodatkowo na celu umożliwienie otrzymania pożyczki albo kredytu studentom i doktorantom mającym ograniczoną zdolność kredytową.

2) poszerzono warunki zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu

Dotychczas warunki zawieszenia spłaty pożyczki i kredytu były zawężone do dwóch przypadków – utraty stałego źródła dochodu i zdarzenia losowego uniemożliwiającego spłatę pożyczki albo kredytu.

Nowe rozporządzenie rozszerza przesłanki zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu dodatkowo o trudną sytuację życiową kredytobiorcy, obejmującą – poza zdarzeniami losowymi – także trudną sytuację materialną kredytobiorcy i jego rodziny kredytobiorcy udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej.

3) zwiększono zakres umorzeń pożyczek i kredytów z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów (zobacz zasady)

Dotychczasowe rozporządzenie określało możliwość umorzenia przez bank pożyczki lub kredytu w 20% kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni albo absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim. Nowe rozporządzenie wprowadza trzy progi wysokości umorzenia pożyczki albo kredytu przez bank:

 1. w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
 2. w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
 3. w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim.

Przy obliczaniu liczby osób w ww. grupach liczba niecałkowita będzie zaokrąglana w górę do liczby całkowitej, dzięki czemu skorzystanie z umorzeń będzie możliwe dla szerszego grona kredytobiorców.

Potwierdzeniem znalezienia się przez kredytobiorcę w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów w danym roku akademickim będzie zaświadczenie wydane przez rektora albo dyrektora jednostki naukowej, które kredytobiorca będzie składał wraz z wnioskiem o umorzenie pożyczki albo kredytu do banku. Jest to zmiana korzystna dla kredytobiorców, gdyż dotychczas uczelnia albo jednostka naukowa jedynie potwierdzała ten fakt na wniosku kredytobiorcy składanym do banku. Zaświadczenia te będą podlegać ewidencji w uczelni albo jednostce naukowej.

Corocznie do 31 grudnia rektorzy lub dyrektorzy jednostek naukowych będą sporządzali i ogłaszali listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich – w poprzednim roku akademickim. Rektor będzie współdziałał w powyższym zakresie z samorządem studenckim lub samorządem doktorantów.

Umorzeniu podlegać będzie kwota pożyczki albo kredytu wypłaconego kredytobiorcy w okresie studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, lub studiów doktoranckich – pozostała do spłaty na dzień złożenia przez kredytobiorcę do banku wniosku o umorzenie. Kredytobiorca będzie mógł wystąpić o umorzenie pożyczki albo kredytu odrębnie po ukończeniu każdego poziomu kształcenia, o ile pożyczka albo kredyt były mu wypłacane na tym poziomie kształcenia.

Kredyty będą umarzane z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów w zależności od rocznika absolwentów:

 • w przypadku wniosków dotyczących kredytobiorców, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017, będą stosowane nowe progi wysokości umorzenia, tj. 50%, 35% i 20%;
 • w przypadku wniosków dotyczących kredytobiorców, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 lub w latach wcześniejszych, umorzenie będzie przysługiwało kredytobiorcom, którzy znaleźli się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni – w wysokości 20%.

4) uproszczono i uporządkowano przepisy dotyczące warunków udzielania i możliwości umarzania pożyczek i kredytów oraz uregulowano tryb umarzania pożyczek i kredytów, z pominięciem zniesionej z dniem 1 stycznia 2017 r. Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich

W związku ze zniesieniem Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, która opiniowała wnioski o umorzenie pożyczki i kredytu w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań przez kredytobiorcę oraz w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy, w nowym rozporządzeniu określono, że umorzeń tych będzie dokonywał, na wniosek kredytobiorcy, bezpośrednio minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Rozwiązanie to usprawni i przyspieszy procedurę związaną z umarzaniem pożyczek i kredytów.

5) doprecyzowano przepisy dotyczące sposobu potwierdzania statusu studenta albo doktoranta w trakcie otrzymywania kredytu

W celu uszczelnienie procedury wypłat kredytu, przedstawiana w banku legitymacja studencka (w terminach do 31 marca oraz do 31 października) i legitymacja doktoranta (w terminie do 31 października) – według nowych przepisów – muszą mieć termin ważności dłuższy niż termin określony na jej przedstawienie. Przykładowo, legitymacja przedstawiana przez studenta do 31 października musi zachowywać ważność do 31 marca kolejnego roku. Wypłaty transz kredytu na miesiące następujące po przedstawieniu legitymacji mają być uzależnione od posiadania w tym okresie statusu studenta albo doktoranta.

6) określono zakres informacji zawartych w zaświadczeniach o odbywaniu studiów dla studentów i doktorantów

Zamiast wzoru zaświadczenia potwierdzającego status studenta lub doktoranta wynikającego z dotychczasowego rozporządzenia, uczelnie będą stosować własne zaświadczenia zawierające dane osobowe wnioskodawców oraz dane dotyczące odbywanych przez nich studiów wyższych lub studiów doktoranckich.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905).Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

W okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r. studenci uczelni, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. W roku akademickim 2017/2018 rozszerzony został zakres poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego osobom, dla których do tej pory konieczność przedstawienia poręczenia była istotną barierą w dostępie do kredytu. Studenci osiągający dochód na osobę w rodzinie do 1500 zł mogą ubiegać się o 100% poręczenie kredytu, zaś osoby z dochodami do 2.000 zł – o poręczenie kredytu w 90%

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Osoby uprawnione do kredytu
Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Składanie wniosku o kredyt
Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r. w jednym z następujących banków:
 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni (w przypadku studenta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia).
W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.
Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

W roku akademickim 2017/2018 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:
 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.
We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Zawarcie umowy o kredyt
Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2017/2018 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).
Umowy kredytu mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2017 r. Zanim bank podpisze ze studentem umowę kredytu, musi dokonać oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty kredytu (400, 600, 800 lub 1000 zł). W okresie od daty złożenia wniosku najpóźniej do 20 listopada 2017 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wskazanej raty i w przypadku oceny pozytywnej – zaproponuje podpisanie umowy kredytu. Jedynie w przypadku, gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat. Wnioskodawca, który nie spełni warunku odpowiedniego zabezpieczenia dla każdej z możliwych rat, będzie mógł złożyć wniosek w innym z ww. banków do 30 listopada 2017 r.

Poręczenia spłaty kredytu
W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W roku akademickim 2017/2018 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:
 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,
 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
 • 90% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.
Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie banki kredytujące.

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Okres i warunki wypłacania kredytu
Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta potwierdzone ważną legitymacją studencką.
W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

Obowiązki kredytobiorcy
Do czasu ukończenia studiów kredytobiorca będący studentem jest zobowiązany do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów.
Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta. W tym przypadku kredytobiorca ma prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. Po podpisaniu aneksu do umowy termin rozpoczęcia spłaty może wówczas ulec zmianie.
Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta (skreśleniu z listy studentów), jak również o ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem).

Okres i warunki spłaty kredytu
Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.
W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.
W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2017 r.). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu
W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank – na wniosek kredytobiorcy – może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

Zawieszenie spłaty kredytu
W przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu
Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Umorzeń dokonuje bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.
Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.
Więcej informacji na temat umorzeń.

Załączniki:
1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1) – link
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1304) – link
3) Załącznik  do rozporządzenia – zaświadczenie o odbywaniu studiów; - link do „zaświadczenie o odbywaniu studiów - kredyty 2017 – studenci.docx”
4) Załącznik  do rozporządzenia – zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich; – link do „zaświadczenie o odbywaniu studiów - kredyty 2017 – doktoranci.docx”
5) Instrukcja wypełniania zaświadczeń o odbywaniu studiów – link do „instrukcja wypełniania zaświadczeń o odbywaniu studiów 2017.docx”

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki